Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година
ИмеКонспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер88.43 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://shembt.ru/files/patoanatomy_0910/medici_klini4na/mk_konspekt.doc

Медицински Университет – Пловдив

Катедра по обща и клинична патология

Стр./
КОНСПЕКТ

ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година


1. Атеросклероза. Рискови фактори. Патогенеза и морфогенеза.

2. Атеросклероза. Стадии. Органни поражения.

3. Артериална хипертония: видове, етиология и патогенеза.

4. Морфогенеза на съдовите поражения при доброкачествена и злокачествена

хипертония, органни поражения.

5. Белодробна хипертония – първична и вторична. Остро и хронично белодробно сърце.

6. Исхемична болест на сърцето. Морфогенеза, класификация, форми на стенокардия.

ХИБС. Внезапна сърдечна смърт.

7. Инфаркт на миокарда. Рискови фактори. Видове. Еволюция и усложнения.

8. Системни заболявания на съединителната тъкан – обща характеристика.

Ревматизъм: определение, етиология и патогенеза, основни прояви.

9. Ревматична болест на сърцето. Ревматичен ендокардит– морфологичнистадии.

Ревматичен миокардит и перикардит.

10. Ревматични клапни пороци: морфологична характеристика, хемодинамични

нарушения и органни усложнения.

11. Инфекциозен ендокардит – остър и подостър: етиология, патогенеза, морфология и усложнения.

12. Абактериални и дегенеративни ендокардити (ендокардит на Libman-Saks, пролапс на

митралната клапа, дегенеративна калцификация на аортната клапа, марантичен

ендокардит).

13. Кардиомиопатии: дилатативна, хипертрофична и рестриктивна.

14. Специфични болести на миокарда. Миокардити – инфекциозни и неифекциозни.

15. Заболявания на перикарда: перикардити и перикардни изливи.

16. Вродени малформации на сърцето: дефекти на междупредсърдната и меж -

дукамерната преграда, персистиращ Боталов проток, коарктация на аортата,

вродена транспозиция на магистралните съдове.

17. Системен лупус еритематодес: определение, етиология и патогенеза, морфологични

изменения.

18. Ревматоиден артрит: определение, патогенеза, морфогенеза на ставните поражения,

кожни и съдови промени, клинично протичане.

19. Системна склероза. Дерматомиозит. Полимиозит. Синдром на Sjogren.

20. Васкулити. Темпорален артериит. Артериит на Takayasu. Нодозен полиартериит.

21. Локални васкулити: инфекциозни артериити, облитериращ тромбангиит, синдром на

Raynaud.

22. Аневризми. Дисекация на аортата. Варици, флеботромбоза и тромбофлебит.

23. Възпалителни заболявания и тумори на носа и околоносните кухини. Тумори на

ларинкса.

24. Възпалителни заболявания на трахеята и бронхите: остър трахеит, бронхит и

бронхиолит. Хроничен бронхит. Бронхиектазии.

25. Пневмонии: определение и общ преглед. Лобарна пневмония: определение,

етиология, морфогенеза, морфологични стадии, усложнения и изходи.

26. Огнищни пневмонии: определение, етиология, патогенеза, морфологични

особености. Интерстициална, вирусни и хронична пневмония.

27. Абсцес и гангрена на белия дроб. Ателектази.

28. Хронична обструктивна белодробна болест. Белодробен емфизем: определение,

класификация, усложнения.

29. Бронхиална астма. Идиопатична белодробна хемосидероза.

30. Пневмокониози – общ преглед. Силикоза: форми и усложнения.

31. Рак на белия дроб: честота и разпространение, етиология, морфогенеза,

морфологични форми. Метастазиране. Усложнения.

32. Плеврити и тумори на плеврата.

33. Възпалителни заболявания на устната кухина. Стоматити, глосити и ангини:

етиология, морфологични изменения, усложнения.

34. Заболявания на зъбите и околозъбния апарат: кариес, пулпити, периодонтити,

радикуларна киста, пародонтоза.

35. Тумори на челюстните кости и тумороподобни процеси на меките тъкани на

устната кухина. Епулис.

36. Сиалоаденити и тумори на слюнните жлези.

37. Болести на хранопровода: хиатус-херния, дивертикули, езофагити, гастро -

езофагеален рефлукс, Баретов хранопровод.

38. Тумори на хранопровода.

39. Остър и хроничен гастрит. Етиология, морфогенеза, клинико-морфологични

форми, усложнения.

40. Остра и хронична язва на стомаха и на дванадесетопръстника. Определение,

етиология, патогенеза и морфогенеза. Морфологична картина.

41. Хронична язва на стомаха и на дванадесетопръстника. Усложнения.

42. Доброкачествени тумори на стомаха – епителни и мезенхимни. Ранен карцином на

стомаха - морфологични форми.

43. Злокачествени тумори на стомаха. Етиология, патогенеза, класификация,

морфологична характеристика, метастазиране.

44. Възпалителни заболявания на червата: остър и хроничен ентерит. Остър и

хроничен неспецифичен колит. Улцерозен колит. Болест на Crohn.

45. Доброкачествени и злокачествени тумори на дебелите черва.

46. Чревна непроходимост. Перитонити.

47. Остър апендицит – морфология и усложнения. Тумори на апендикса.

48. Остър вирусен хепатит: етиология, патогенеза, морфологични и биологични

особености на хепатит А, В и С.

49. Хронични хепатити: етиология, класификация, клинико-морфологични

форми, еволюция.

50. Токсични хепатити. Остра токсична дегенерация на черния дроб.

51. Чернодробни цирози: определение, етиология, класификация. Морфогенеза.

52. Чернодробни цирози: основни морфологични типове. Усложнения.


53. Холецистити: етиология, видове, морфологична характеристика, усложнения.

Холелитиаза.

54. Тумори на черния дроб, жлъчните пътища и жлъчния мехур.

55. Възпалителни заболявания и тумори на екзокринния панкреас.

56. Анемии: определение, етиология, класификация. Остра и хронична следкръвоизливна

анемия.

57. Пернициозна, фолиево- и желязо-дефицитни анемии.

58. Апластична анемия. Идиопатична тромбоцитопения.

59. Миелогенни малигнени заболявания. Остра миелогенна левкоза (левкемия).

60. Миелогенни малигнени заболявания. Хронична миелогенна левкоза.

61. Хиперпластични и възпалителни процеси в лимфните възли: хронични неспецифични

и грануломатозни лимфаденити.

62. Малигнени заболявания на лимфната тъкан. Остра лимфобластна левкемия/

лимфом. Хронична лимфоцитна левкемия (дребноклетъчен лимфоцитен лимфом).

63. Миеломна болест. Солитарен миелом (плазмоцитом).

64. Обща характеристика и класификационен подход при Неходжкиновите малигнени

лимфоми.

65. Болест на Hodgkin: етиология и патогенеза, класификация, прогноза.

66. Първични гломерулопатии (гломерулонефрити). Патогенеза и морфогенеза.

Класификационен подход.

67. Гломерулонефрити, протичащи с нефритен синдром: дифузен ендокапилярен

пролиферативен гломерулонефрит. Бързо прогресиращ (полулунен)гломерулонефрит.

Белодробно-бъбречен синдром на Goodpasture.

68. Гломерулонефрити, протичащи с нефротичен синдром: болест на минималните

изменения, огнищна сегментна гломерулосклероза, мезангиокапилярен

гломерулонефрит.

69. Гломерулонефрити, протичащи с нефротичен синдром: IgA-нефропатия и

мембранозна нефропатия. Дифузен склерозиращ гломерулонефрит.

70. Остър и хроничен пиелонефрит: етиология, патогенеза, морфология, усложнения.

71. Остра бъбречна недостатъчност. Исхемична и нефротоксична остра тубулна некроза.

72. Бъбречно-каменна болест. Етиология. Видове конкременти. Усложнения. Поликистоза

на бъбреците.

73. Нефросклерози: класификационен подход, макроскопска характеристика. Морфология

на хроничната бъбречна недостатъчност.

74. Тумори на бъбреците и на пикочния мехур.

75. Заболявания на маточната шийка. Предракови състояния (ЦИН). Микроинвазивен,

инвазивен плоскоклетъчен и аденокарцином. Морфологична диагностика. Прогноза.

76. Хроничен ендометрит, ендометриоза, хиперплазия на ендометриума-етиология,

морфологични форми.

77. Доброкачествени и злокачествени тумори на маточното тяло.

78. Тумори на яйчниците: класификационен подход, основни представители,

биологични особености. Метастатични тумори на яйчниците.

79. Аборт и извънматочна бременност: причини, морфология, усложнения.

80. Гроздовидна бременност и хорионкарцинома. Следродов сепсис.

81. Възпалителни и фиброзно-кистични изменения на гърдата.

82. Доброкачествени и злокачествени тумори на гърдата: морфологични форми и

стадиране.

83. Тумори на тестисите и епидидима.

84. Хиперплазия и тумори на простатната жлеза. Усложнения.

85. Тумори на предния дял на хипофизата. Хиперпитуитаризъм: Акромегалия.

Гигантизъм. Болест на Cushing. Хипопитуитаризъм: Нанизъм. Синдром на

Sheehan.Адипозо-генитална дистрофия. Безвкусен диабет. Краниофарингеом.

86. Хиперпластични заболявания на щитовидната жлеза. Хипер- и хипотиреоидизъм.

87. Тиреоидити: етиология, патогенеза, морфологична характеристика.

88. Тумори на щитовидната жлеза.

89. Заболявания на околощитовидните жлези. Хипер- и хипопаратиреоидизъм.


90. Заболявания на надбъбречните жлези: хронична и остра надбъбречна

недостатъчност. Хиперфункция на надбъбречната кора. Тумори на надбъбреците.

91. Захарен диабет. Тумори на ендокринния панкреас.

92. Вирусни серозни менингити. Вирусни полиоенцефалити. Демиелинизиращи

енцефаломиелити и невропатии.

93. Бактериални менингити и менингоенцефалити: епидемичен цереброспинален

менингит, неменингококов гноен лептоменингит, туберкулозен менингит и

менигоенцефалит. Невролуес.

94. Астроцитни тумори - видове. Мултиформен глиобластом. Морфологична и

биологична характеристика.

95. Тумори на епендимната глия и плексус хориоидеус. Медулобластом. Морфологична и

биологична характеристика.

96. Тумори на мозъчните обвивки и на швановите клетки. Видове. Морфологична и

биологична характеристика.

97. Хидроцефалия: определение, етиология, патогенеза, класификация.

98. Туберкулоза: обща характеристика и класификация. Първична туберкулоза.

99. Хематогенна туберкулоза. Основни форми.

100. Вторична туберкулоза. Форми. Усложнения.

101. Придобит сифилис: епидемиология, етиология, патогенеза. Първичен, вторичен и

третичен луес.

102. Вроден сифилис. Клинико-анатомични форми.

103. Сепсис.

104. Морбили.

105. Стрептококови инфекции. Скарлатина.

106. Дифтерия: етиология, патогенеза, морфологична характеристика.

107. СПИН. Опортюнистични инфекции.

108. Токсоплазмоза.

109. Ехинококоза.

110. Принципи на изграждане и съпоставка на клиничната и патологоанатомичната

диагноза: диагностични категории и приоритети (ИБС, МСБ, сепсис, ятрогения).Утвърден с решение на Катедрен съвет № 8 / 14.09.2007г.Свързани:

Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година iconКонспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Кардиология, Пулмология, Ендокринология, Клинична лаборатория 2009/2010 учебна година
Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година iconЗа заключителния тест по Клинична патология медици IV курс

Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година iconКонспект за изпит по клинична имунология студенти V курс, бео, 2009-2010 год
Клинико-имунологични методи за изследване на антигени и антитела. Реакция преципитация
Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година iconКонспект за държавен изпит по акушерство и гинекология за студенти медици VI курс

Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година iconКонспек т за изпит по медицинска генетика ІІІ курс (учебна 2009/2010 година)
...
Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година iconКонспект за изпит по акушерство и гинекология за студенти медици V курс
I. физиология на бременността и раждането анатомия на женските полови органи
Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година iconКонспект за изпит по физикална терапия и рехабилитация
Плевен, Медицински Университет, Студенти по Медицина V курс, зимна сесия 2009-2010
Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година iconКонспект по клинична патология
Атеросклероза. Рискови фактори. Патогенеза. Стадии на заболяването. Органни прояви. Усложнения
Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година iconКонспект по анатомия за студенти медици ІІ курс
Сърдечно-съдова система. Определение и състав. Обща микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на органите в нея....
Конспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година iconКонспект по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропически болести за студенти по медицина учебна 2009/2010 година
По инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропически болести за студенти по медицина
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом