Конкурсна процедура 33. 5-2009
ИмеКонкурсна процедура 33. 5-2009
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер20.91 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://coiduem.mon.bg/upload/docs/Prilojenie_3_Deklaracq_partnyorstwo.doc

Конкурсна процедура 33.5-2009

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства


Приложение 3


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО


По проект: .....................................................................................................................


Декларираме, че при кандидатстване по настоящата конкурсна процедура:

1. Не участваме в повече от четири проектни предложения.


2. Запознати сме с Формуляра за кандидатстване и другите Приложения за попълване по настоящата конкурсна процедура и разбираме ролята си по проекта. Съгласни сме с представеното проектно предложение, както и да прилагаме практиките на добро партньорство.


2. Запознати сме с определението за партньорство, а именно: „Партньорството е връзката между две или повече организации, включващо взаимоотношения по реализирането на съвместни отговорности при изпълнението на проекта, финансиран от ЦОИДУЕМ.”


3. Всеки от нас е прочел стандартния Договор за предоставяне на финансова помощ и поемаме ангажиментите си в случай, че проектът бъде финансиран.


4. Даваме право на водещата институция, в качеството й на Изпълнител на финансова помощ, да подпише Договора за финансова помощ и да ни представлява пред ЦОИДУЕМ по всички въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.


5. В случай, че проектът бъде финансиран Изпълнителят следва да се консултира с партньорите в хода на изпълнение на проекта и да ги информира за напредъка по него.


6. Всички партньори имат право да получат копие от крайния отчет – съдържателен доклад и финансов отчет, представени от Изпълнителя на ЦОИДУЕМ.


Наименование на водещата институция
Име на представляващия институцията
Длъжност
Дата и място
Подпис и печат


За всяка партньорска институция/ организация се попълва отделна таблица

Наименование на партньорската институция/ организация
Име на представляващия партньорската институция/ организация
Длъжност
Дата и място
Подпис и печат


Свързани:

Конкурсна процедура 33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 6-2009
Програма 2 "Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства"
Конкурсна процедура 33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 6 2009 год
Програма 3 "Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства"
Конкурсна процедура 33. 5-2009 iconПротоко л
Лс-04-533/19. 05. 2009 г на министъра на правосъдието, за провеждане на конкурсна процедура за заемане на 4/четири/щатни бройки за...
Конкурсна процедура 33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 11-2012
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Конкурсна процедура 33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 9-2011
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Конкурсна процедура 33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 11 2012
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Конкурсна процедура 33. 5-2009 iconМинистерствонаправосъдиет о главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Затвор гр. Бобов дол
Лс-04-1545/20. 11. 2009 г на министъра на правосъдието, за провеждане на конкурсна процедура за заемане на две щатни бройки за длъжността...
Конкурсна процедура 33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 8 2011
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (цоидуем)
Конкурсна процедура 33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 5-2009г
Програма 2 "Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства"
Конкурсна процедура 33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 5-2009г
Програма 1 "Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом