Техническа спецификация (задание)
ИмеТехническа спецификация (задание)
страница3/3
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер364.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rz.government.bg/documents/Pr15-Tehnichesko zadanie.doc
1   2   3

ДоПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ по договора с изпълнителя


1.Изисквания за публичност

При извършването на услугата Изпълнителят трябва да спазва изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

Подробна информация за необходимите изисквания се съдържа в съответно приложение, което е неразделна част от договора.

2. Плащания

Плащанията по поръчката ще се извършват както следва:

  • авансово плащане в размер на 10% от стойността на договора, в 10 (десет) дневен срок от сключване на договора. Авансовото плащане се приспада последователно от междинните плащания чрез пропорционални суми в размер на 10% от всяко междинно плащане до окончателното погасяване на авансово преведената сума.

  • междинни плащания в размер на 70 % от стойността на изпълнената дейност (Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3, Дейност 4, Дейност 5 и Дейност 6) при представянето на доклад, одобрен с констативен протокол от Възложителя за извършената работа по конкретната дейност от услугата и предадена оригинална фактура, в срок до 20 (двадесет) работни дни.

  • окончателно плащане в размер до остатъка от стойността на договора при представянето на окончателен доклад, одобрен с констативен протокол от Възложителя след изпълнение на всички дейности от услугата, предадена оригинална фактура и след верифициране на разходите от Управляващия орган на ОПАК, в срок до 20 (двадесет) работни дни.

Плащанията се извършват в лева по банков път по сметка на Изпълнителя.

Възложителят заплаща само разходите за реално присъствалите на събитията участници, спрямо единичните цени, предложени от избрания изпълнител.

3. Изисквания към Изпълнителя


Изпълнителят има за задача да осъществи изпълнението на предмета на поръчката в съответствие с вменените му задължения, посочени в приложения проект на договор, представляващ неразделна част от настоящото техническо задание.

В процедурата може да участва екип от всяко физическо или юридическо лице, или обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявени от Възложителя в документацията за участие в настоящата процедура.


Участниците в процедурата следва да разполагат с екип от минимум осем експерта, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажирани за изпълнението на услугата, а именно:


1. Експерт - ръководител на екипотговорен за цялостното изпълнение на възложените задачи и е в качеството на лице за контакт с Възложителя. Ръководителят организира, координира и управлява работата на екипа от експерти и носи отговорност за интегриране на работата, необходима за изпълнение на задълженията, определени в проекта на договор към документацията от настоящата обществена поръчка.

Образование и квалификация:

- има придобита образователно-квалификационна степен “магистър” или еквивалентна;

Опит

- има минимум 5 години опит в организиране и провеждане на посещения в чужбина и/или организиране на публични събития – семинари, кръгли маси, обучения, конференции и/или изготвяне на анализи и стратегии в областта на човешките ресурси.

2. Експерт– координатор, който отговаря на следните минимални изисквания:

Образование и квалификация:

- има придобита образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър“ или еквивалентна;

Опит

- има минимум 3 години опит в организиране и провеждане на посещения в чужбина и/или организиране на публични събития – семинари, кръгли маси, обучения, конференции и/или изготвяне на анализи и стратегии в областта на човешките ресурси.

3. Експерт – Анализи и прогнози – 2 броя, всеки от които отговаря на следните минимални изисквания:

Образование и квалификация:

- има придобита образователно-квалификационна степен – минимум «бакалавър» или еквивалентна в областта на икономиката, социологията, правото, администрация и управление, публична администрация или еквивалентна;

Опит

- има минимум 2 години опит в изготвяне на анализи и стратегически документи.

4. Експерт – модератор/обучител – 2 броя, всеки от които отговаря на следните минимални изисквания:

Образование и квалификация:

- има придобита образователно-квалификационна степен “магистър” или еквивалентна, в областта на социологията, правото, администрация и управление, публична администрация или еквивалентна;

Опит

- има минимум 2 години опит в провеждане на обучения.

5. Експерт „Преводач“- италиански език:

Образование и квалификация:

- има придобита образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър“ или еквивалентна, по специалност „Италианска филология“ или „Приложна лингвистика“, с италиански език;

Опит

-има минимум 2 години опит в извършване на превод при провеждане на публични събития и/или обучения.

6. Експерт „Преводач“- френски език:

Образование и квалификация:

- има придобита образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър“ или еквивалентна, по специалност „Френска филология“ или „Приложна лингвистика“, с френски език;

Опит

-има минимум 2 години опит в извършване на превод при провеждане на публични събития и/или обучения.

По своя преценка участникът може да предложи в своята оферта допълнителни експерти (неключови), които да подпомагат дейността на задължителните ключови експерти.


Участникът следва да представи документи, удостоверяващи за всяко от лицата от екипа:

  • Образованието и квалификацията /за всяко от лицата се прилагат заверени копия на дипломи за завършено образование; сертификати, удостоверения и други еквивалентни документи за допълнителна квалификация и др./;

  • Опит /за всяко от лицата се прилагат заверени копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства - напр. копия на трудови книжки, служебни книжки, осигурителни книжки, копия на трудови и граждански договори, препоръки и др./;

  • Автобиографии на членовете на екипа - по образец /Приложение №18/;

  • Декларации на членовете на екипа, че ще са на разположение за изпълнение на услугата, ако участникът бъде избран за изпълнител - по образец /Приложение №19/;

  • Декларации на предложения екип за липса на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация – по образец /Приложение №20/.


Промяна в екипа по принцип е недопустима. Всяка промяна, която е наложителна от гледна точка на Изпълнителя, следва да бъде съгласувана и одобрена от Възложителя, като следва да бъде предложен експерт със сходни квалификация и опит на първоначално одобрения при подбора експерт.


Изпълнителят трябва да разполага с необходимия капацитет за извършване на услугата. Възложителят няма да предостави на изпълнителя база за изпълнение на дейностите по тази поръчка.


Невъзможността да се осигури минимума от посочените 8 експерта ще води до отстраняване на участници от процедурата.Този документ е създаден в рамките на проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1   2   3

Свързани:

Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация
Техническа спецификация за извършване на 300-часов планов преглед на вертолет aw-139, S/N 31327
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Осъществяване на мерки за информация и публичност на проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград”
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
В настоящата техническа спецификация на Възложителя се определят обхвата на дейностите по осъществяване на текущия ремонт на м/к...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Провеждане на медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали...
Техническа спецификация (задание) iconФункционална и техническа спецификация на
...
Техническа спецификация (задание) iconПриложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет
...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Оценка на риска при управлението на Оперативна програма „Административен капацитет” (опак) и оценка на риска на проекти по опак в...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация
Ремонта ще се извърши по указания на възложителя в количества посочени в количествено – стойностната сметка на обекта която представлява...
Техническа спецификация (задание) icon1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна
Варна Център и на жп гара Варна. Това създава съществени трудности от логистична гледна точка поради затрудненото придвижване и маневриране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом