Техническа спецификация (задание)




ИмеТехническа спецификация (задание)
страница1/3
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер364.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rz.government.bg/documents/Pr15-Tehnichesko zadanie.doc
  1   2   3



Приложение № 15


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЗАДАНИЕ)


на


открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Анализ на състоянието на човешките ресурси в Областна администрация Разград, организационно-техническа подготовка и провеждане на учебно посещение в регион Марке, Италия, обмяна на опит в департамент Шарант-Маритим, Франция, изследване на правното съзнание на служителите от трите партньорски организации, изработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в Областна администрация Разград и двудневен форум „Peer review на добрите практики” по Проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград”



I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата процедура се организира в изпълнение на Проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01


Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”.

Стратегическата цел на ОПАК е:

Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Специфичните цели са:

 • Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система;

 • Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество (СГО);

 • Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.

Целите на програмата се постигат чрез дейности, разделени в четири основни приоритетни оси:

 • Приоритетна ос I: Добро управление

 • Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси

 • Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление

 • Приоритетна ос IV: Техническа помощ


Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, в рамките на която се осъществява настоящия проект, има за цел подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА


ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА


Общата цел на проект „Европейски уроци” е подобряване капацитета на Областна администрация Разград и на общинските администрации на територията на областта, чрез използване на опит и добри практики от други държави- членки на ЕС в областта на човешките ресурси в държавната администрация.

Специфичните цели на проекта, които ще допринесат за постигане на основната цел са:

 • Ефективно управление на човешките ресурси в Областна администрация Разград, чрез въвеждане на добри европейски практики;

 • Въвеждане на мейнстрийминг подход в управлението на човешките ресурси в Областна администрация Разград;

 • Създаване на Стратегия за развитие на човешките ресурси, основана на трансфер на добрата практика на Италия и Франция;

 • Създаване и тестване на система за периодично измерване на правното съзнание на държавните служители.


II. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

„Анализ на състоянието на човешките ресурси в Областна администрация Разград, организационно-техническа подготовка и провеждане на учебно посещение в регион Марке, Италия, обмяна на опит в департамент Шарант-Маритим, Франция, изследване на правното съзнание на служителите от трите партньорски организации, изработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в Областна администрация Разград и двудневен форум „Peer review на добрите практики” по Проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград”.


Описание на предмета - Услугата включва следните дейности:


 • Изготвяне на анализ на състоянието на човешките ресурси в Областна администрация Разград;

 • Организиране и провеждане на учебно посещение „Среща за партньорски обмен” в гр. Анкона, регион Марке, Италия на 15 участника за 5 дни, от които 2,5 дни- обучение по добри практики в Италия, включително техническо и логистично обезпечаване;

 • Организиране и провеждане на обмяна на опит в гр. Ла Рошел, департамент Шарант-Маритим, Франция на 15 участника за 5 дни, включително техническо и логистично обезпечаване;

 • Изграждане и тестване на система за измерване на правното съзнание на служителите от трите партньорски администрации /българска, италианска и френска/;

 • Изработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в Областна администрация Разград;

 • Организиране и провеждане на двудневен форум „Peer review на добрите практики”, включително техническо и логистично обезпечаване – в град Разград, за 50 участника, в рамките на 2 дни.


ДЕЙНОСТ 1. ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД


Целта на анализа е установяване на статуквото на съществуващата система за управление на човешките ресурси в Областна администрация Разград /анализ на ситуацията/. В анализа трябва да бъде включена информация по въпросите на равнопоставеността.


Конкретни дейности:

Изпълнителят, след подробно запознаване със съществуващите политики и практики за управление на човешките ресурси в Областна администрация Разград, трябва да обобщи наблюденията в писмен Доклад. Докладът следва да съдържа информация и анализ по следните въпроси:

  • Анализ на системата за управление на човешките ресурси, включваща степента на приложение на следните функции:

   1. анализ и проектиране на длъжностите;

   2. планиране на човешките ресурси;

   3. набиране и подбор на човешките ресурси;

   4. преценяване на човешките ресурси;

   5. възнаграждение;

   6. обучение и кариерно развитие;

   7. мотивация;

   8. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

   9. усъвършенстване на трудовите отношения.




  • Изготвяне на независима и обективна оценка на ефикасността и качеството на управление на човешките ресурси, включително наличие/липса на нарушения на законодателството в сферата на държавната служба и трудовото законодателство, както и на политиките по равенство на половете и недопускане на дискриминация на работното място;

  • Съотношение на заеманите позиции по пол, възраст, етнос, увреждания и други признаци, залегнали в антидискриминационните актове на Европейския съюз и Република България.

В техническото предложение, участникът следва да опише своя подход за изпълнение на дейността.


В рамките на тази дейност се предвижда:

а) подготвителни дейности свързани с изготвянето на анализа - определяне на подход и метод за изпълнение, с ясно установени етапи и организация на работата, които се съгласуват с ръководителя на проекта.

б) провеждане на проучване, обобщаване и изготвяне на анализа.


Методология


Изготвянето на анализа изисква използването на набор от методи, между които най-малко следните:

 • Събиране, проучване и анализ на документи и информация (доклади за състоянието на административната структура, резултати от изследвания, проучвания, външни и вътрешни одити, обратна информация от заинтересованите страни, др.);

 • Провеждане и анализ на анкетни проучвания чрез предварително разработени въпросници (за ръководители, служители и избрани заинтересовани лица);

 • Интервюта (с ръководители, служители и избрани заинтересовани лица);

 • Наблюдение;

 • Експертна оценка.


Очаквани резултати:

Изготвен Доклад за анализа на управлението на човешките ресурси в Областна администрация Разград, с установени силни и слаби страни, включително по въпросите на равнопоставеността.
  1   2   3

Свързани:

Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация
Техническа спецификация за извършване на 300-часов планов преглед на вертолет aw-139, S/N 31327
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Осъществяване на мерки за информация и публичност на проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград”
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
В настоящата техническа спецификация на Възложителя се определят обхвата на дейностите по осъществяване на текущия ремонт на м/к...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Провеждане на медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали...
Техническа спецификация (задание) iconФункционална и техническа спецификация на
...
Техническа спецификация (задание) iconПриложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет
...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Оценка на риска при управлението на Оперативна програма „Административен капацитет” (опак) и оценка на риска на проекти по опак в...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация
Ремонта ще се извърши по указания на възложителя в количества посочени в количествено – стойностната сметка на обекта която представлява...
Техническа спецификация (задание) icon1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна
Варна Център и на жп гара Варна. Това създава съществени трудности от логистична гледна точка поради затрудненото придвижване и маневриране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом