Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод
ИмеПетър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер62.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://yovkov.there4you.org/Documents/Dgilliards OOD.doc
Петър Йовков Йовков № 256005

Димитър Николаев Илиев № 256017

Александър


Виртуална фирма


Джиляртс ООД


ДЖИЛЯРТС ООД


Джиляртс ООД е дружество с ограничена отговорност, притежавано от двама капиталовложители. Неговата форма на регистрация по търговския закон е ООД. Този избор е направен въз основа на факта, че хората стартиращи компанията са повече от един, което предполага, че и всеки от тях ще иска да участва наравно с останалите в управлението на фирмата и следователно да получава същия процент от печалбата на дружеството.Също така и двамата собственици са готови да носят отговорност само до размера на вложения от тях капитал. Предимствата на тази форма на регистрация са няколко като най-важните от тях касаещи конкретната фирма са:

 • възможността за събиране на по-значителен обем начален капитал, с който дружеството да разгърне мащабно своята дейност

 • отговорността на учредителите само до размера на капиталовия дял предполага по-голямо спокойствие при вземането на управленски решения и ръкъводенето дейността на фирмата

 • съвместното поемане на отговорност от всички собственици на фирмата води до тяхното по-добро сработване и мислене в една посока, а именно просперитета на дружеството

Чрез съвместното учредяване на конкретната компания двамата капиталовложители се обвързват не само формално, но и неформално, споделяйки вижданията си за бъдещото развитие на съвместния си бизнес с общи усилия – включващи себеотдаване, сътрудничество и когато се налага готовност да се правят компромиси за благото на фирмата. Дружество е учредено чрез учредителен договор подписан от двамата капиталовложители, като основните и най-важни елементи включени в него са дейността на фирмата, капитала вложен от всеки един от съдружниците и тяхната индивидуална отговорност.


Предмет на дейност на фирмата:

Фирмата предлага развлекателни услуги на обществото, като предоставя тези услуги в своята верига от развлекателни центрове. Услугите, които се предлагат включват мини-футбол(джаги), билярд и дартс, като е възможно и разширяване на този асортимент, при евентуален бъдещ положителен финансов резултат и при условие, че се запази основния предмет на дейност на фирмата, а именно доставка на развлекателни услуги за обществото.

Този предмет на дейност е широко популярян в България, като наблюденията показват, че е силно развит и е изключително търсен. Това предполага високи печалби при условие, че дейността се разгърне мащабно. Взимайки предвид споменатото може да се твърди, че избраният предмет на дейност е с висок потенциал, като в същото време рискът от неуспех е минимален, тъй като на пазара не се предлага нещо непознато, а точно обратното – услуга вече е позиционирана в съзнанието на потребителя и със затвърдени позиции като печеливша дейност.


Пазар на фирмата:

Фирмата оперира на национално ниво. Като начало дружеството открива развлекателни центрове в един или два големи града в България, а в последствие, в зависимост от финансовите резултати, дейността на фирмата може да се разгърне и в други големи и по-малки населени места на територията на страната. Целта е постепенното позициониране на фирмата със своя имидж и качество на предлаганите услуги в съзнанието на потребителя в България. Ключовата дума тук е постепенно, тъй като собствениците на Джиляртс ООД искат да се наложат на българския пазар за развлекателни услуги трайно и стабилно.


Размер на фирмата:

Размерът на фирмата може да се определи като микро. Това е така имайки предвид броя на наетия персонал и годишния оборот на фирмата. Броят на хората заети с управлението на фирмата наброява 9 души, като в тях влизат и двамата капиталовложители на фирмата, които участват активно в дейността на фирмата, а не са само инвеститори. Годишният оборот на фирмата не превишава заложените в Закона за малките и средни предприятия 3 900 000 лв. Този размер на фирмата е съобразен с нейните функции и начален капитал. Броят на персонала е съобразен с факта, че фирмата е новосъздадена и тепърва ще се налага на пазара, на който оперира. Началният капитал събран от двамата капиталовложители е достатъчен за оперирането само на микрофирма, която не може да достигне годишен оборот над 3 900 000 лв. още с началното си навлизане на пазара за развлекателни услуги.


Разпределение на персонала:

Броят на персоналът на дружеството е съобразено със задачите по ефективното изпълнение на неговата дейност. Персоналът на фирмата наброява 9 човека. Това включва:

 • двама линейни ръководители/директори

 • началник охрана

 • двама охранители

 • двама оператори на съоръженията в клуба на фирмата

 • един барман/сервитьор

 • един чистач

Фирмата, притежава като начало една сграда използвана за клуб, в който са разположени съоръженията за доставяне на услугите.

Тази фирма се управлява от двама линейни ръководители, които управляват сформираните звена – оперативно и звено по сигурността. Единият ръководител поема функциите и на маркетинг специалист тъй като фирмата е микропредприятие и няма нужда нито от отделен маркетинг специалист, нито от допълнително обособено маркетинг звено. Другият ръководител поема отговорността по организиране на дейността по наемане на счетоводна фирма, която да извършва счетоводно отчетните дейности на фирмата. Това се прави с оглед на това, че финансите на фирмата са в малък размер като по този начин се минимизират разходите на фирмата по поддържане на отделно финансово звено и наемането на счетоводител.

Оперативното звено включва в себе си дейностите по фактическото опериране на клуба, а именно:

 • опериране на спортните съоръжения в клуба – джаги, билярд и дартс

 • приготвяне и доставяне на напитки

 • поддръжка на хигиената

Звеното по сигурността включва в себе си дейността по охрана на клуба в работното му време. Изпълнителите на тази дейност са двама охранители и един началник охрана, работещи на смени.


Сектор и подсектор, в който фирмата попада:


Други дейности, обслужващи обществото и личността (О)

V

Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията (92)

V

Други дейности в областта на физическата култура и спорта (92.62)


Организационна структура на управлението:

Избраната организациона структура на фирмата е линейна организационна структура на управление. Тази структура е избрана в съответствие с дейностите изпълнявани по управлението на фирмата, нейния размер, активи, брой персонал и неговата квалификация. Този вид организационна структура на управление (ОСУ) е най-подходяща за малки фирми като Джилияртс ООД, защото съдържа в себе си само две нива – линеен ръководител и управленско звено. Основен принцип на тази ОСУ е единоначалието или иначе казано – един ръководител управлява всички звена по всички въпроси. Предимството на този тип структура в конкретния случай на микропредприятие се състои в няколко неща:

 • наличие на прости и достатъчно ясни връзки

 • възможност за лесен и ефективен контрол

 • възможност за бързо, ефективно и адекватно вземане на управленски решения

За малките размери на текущата фирма е изключително важно да може да се възползва от този факт като успява по-бързо и ефективно да се адаптира към промените във външната среда от колкото големите конкуренти в този подсектор. Това е възможно поради наличието на прости, ясни и точни връзки между линейния ръководител и управленските звена. Те спомагат за ефективния контрол на всяко едно от звената в съответствия с вижданията на ръководителя. В конкретния случай на фирма Джиляртс ООД е направена малка модификация на класическата линейната организационна структура на управление. Това е направено с цел да се избегнат някои от недостатъците на тази организационна структура на управление посочени от теорията, а именно:

 • липса на хоризонтални връзки, което е причина за отсъствие на динамика

 • при отсъствие на ръководителя възникват големи трудности по управление на звената

В конкретния случай са добавени връзки на сътрудничество между отделните звена, които се характеризират с неформалност, нерегламентираност и незадължителен характер, но са изключително ефективни при изпълняването на дейността на фирмата, тъй като звената са малко и по този начин може да се осигури тяхното взаймно синхронизирано действие по изпълнение на поставените им задачи.

По елиминарането на втория недостатък е направено следното – вместо един линеен ръководител във фирмата са назначени двама, които всъщност са капиталовложителите във фирмата. Така се гарантира, че при отсъствието на единия от тях, функциите по управлението на звената ще поеме другия и така няма да се наручи нормалния ритъм на работа на дружеството.


С

Линеен ръководител


1

Линеен ръководител


2

Линейни

връзки

Връзка на

сътрудничество
хема на модифицираната линейна организационна структура на управление

Свързани:

Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод iconПрофил на канброк – българия оод
Фирма канброк-българия оод е създадена през 1996 г от сливането на българската търговска фирма недко-тб и канадската фирма canbroc,...
Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод iconИнтерконтакт оод
Сред българските фирми, които успешно са участвали в досега организираните делови мисии в Прибалтика са Българска роза ад карлово,...
Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Елдоминвест”, ет „Балев”, „Митко Галата”оод, ет „Вичко Михалев”, „Българска ябълка”, „Албена автострой”, „Планекс”оод и „Уолтън Асошийтис...
Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод iconСтату т на националната литературна награда „йордан йовков
Йордан Йовков” (накратко нлн „Йордан Йовков”) е учредена от Община град Добрич и се присъжда приживе на български автори нлн „Йордан...
Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод iconОповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност
Медика-Здраве” еоод, “кре” оод и “Медика Болканс” оод. “Медика” ад притежава 100 от дяловете в “Медика-Здраве” еоод и “Медика Болканс”...
Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод iconФирма „Ваканция оод
Сити Сайтсийнг България” оод, която работи успешно от 1 май 2008 година. Фирмата притежава и защитен патент за марката „City Sightseeing”...
Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод icon"арка студио" оод
По значителни проекти и реализации на колектива на фирма “арка студио” оод са следните обекти
Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Хидрострой-Инвест”ад-панагюрище. 4 фирмени програми са върнати за доработка със задължителни предписания на „В и К”-Пазарджик, „Братя...
Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод iconЙовков Разказът "Индже"
Върху яркия фон на народното страдание писателят проследява развоя на една нравствена драма. Йовков изобразява участта на хората...
Петър Йовков Йовков №256005 Димитър Николаев Илиев №256017 Александър Виртуална фирма Джиляртс оод джиляртс оод джиляртс оод iconКурсове по астрология при "астро-дар" оод
Фирма „астро-дар” оод организира курс по астрология, който започва в първата събота след есенното равноденствие на 26 Септември 2009г...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом