Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година
ИмеГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер307.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://51sou.info/download/Kompleksen_plan_51SOU_2011-2012.doc
ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

на 51 СОУ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА’’

за учебната 2011-2012 година

РАЗДЕЛ І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на 51 СОУ през учебната 2010/2011 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и под знака на - 50годишния юбилей- от създаването училището.

В училището се обучаваха 1105 ученици, разпределени в 42 паралелки.

Нарастването на броя на паралелките/39 за 2009 г./ и увеличаването броя на учениците /от 980 за 2009г/ е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж.

Важен фактор за координацията на училищните дейности през учебната 2010-2011 година е създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности, спазването на графиците за започване и приключване на учебните занятия по степени и випуски. Координацията на училищните дейности и отчитане на резултатите осигури единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране бе решаващо условие за усъвършенствуване на организацията, структурата и методиката на обучение в училището. Прозрачността на управлението и съчетаване на добрите традиции в училището и необходимостта от модернизация са водещите принципи при планиране на дейностите за учебната 2010-2011 г.

51 СОУ е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота

Силни страни в дейността на училището са:

 1. Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез които са постигнати образователните и възпитателните цели на обучението.

 1. Доброто равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с държавните образователни изисквания.

 2. Системният контрол върху качеството на УВР от страна на УР.

 3. Отговорно отстояване на професионалните ангажименти от учителския колектив . На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.

 4. Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в текущата УВР.

 5. Много доброто взаимодействие с УН; включването на родителите в реализацията на училищни и извънучилищни прояви.

 6. Добрите изяви на децата в областта на изобразителното изкуство, музиката и спорта, които получиха признание в множество прояви на районно, градско, национално и международно равнище.

 7. Ентусиазираното участие на ученици, учители и родители в освежаването и обновяването на класните стаи, коридорите, двора и парка на училището, довело до създаване на приветлива и естетична учебна среда.

 8. Високото равнище на подготовката на учениците в паралелките по изобразително изкуство.

 9. Участието в международни проекти ,съвместно със средни училища с подобни профили.

 10. Непрекъснатото обогатяване на материалната база, свързано с навлизането на информационните технологии в обучението на децата и административното обслужване на училището

 11. Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и родители с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.

 12. Наличието на собствена здравна програма и участие в проекти и дейности на Българска асоциация „Училища, утвърждаващи здраве”.

 13. Единодействието на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити визията за 51 СОУ като образователна институция, която дава добра подготовка на децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение.

 14. Участие и класиране на ученици в национални състезания, конкурси и олимпиади.

 15. Утвърждаване на мултимедията в УВП , както от страна на учителите , така и на учениците дава повишава интереса на учениците и повишава качеството на обучението.

 16. Като добра тенденция се утвърждава и вътрешното заместване между колеги – това е начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствия на учители /по болест и др.причини/ и учениците да не губят учебни часове.

 17. Положително влияние за издигане престижа на 51 СОУ е поддържането на училищния сайт ,както и сайтове на отделните класове, в които се отразяват всички дейности, мероприятия и информация за организация на УВП.

 18. Въвеждането на ,,Електронен дневник” съдейства максимално за осъществяване на връзката училище – семейство и дава информация на родителите за успеха и поведението на учениците.

 19. Педагогическата колегия, Училищното настоятелство и други обществени институции затвърдиха и продължиха работа за формиране на християнски ценности и добродетели у учениците.Плод на тази дейност е и изграждането на параклиса в парка на училището.

 20. Постиженията в УВР, положителните промени в обновяването и естетизирането на материалната база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с ученици и родители имат своя резултат, а именно изпълнения план-прием след VІІ и VІІІ клас, както и по-големият брой първокласници, чиито родители са избрали 51 СОУ.

Слаби страни и нерешени проблеми

 1. Като нерешен докрай проблем в УВР могат да се откроят безпричинните отсъствия от учебни часове на някои ученици от горния курс.

 2. Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици е причина за допуснатите голям брой неизвинени отсъствия и проблем за педагогическия колектив.

Колегията има възможности да се справи с тях чрез единство в изискванията, строг контрол и вписване на отсъствията, стриктно прилагане на Правилника на 51 СОУ за полагане на изпити върху пропуснатия учебен материал.

 1. Като слабост се отчита незадоволителното ниво на рекламата по отношение на различните дейности и популяризиране визията на 51 СОУ.

 2. През тази учебна година се отчита незадоволително презентиране на работата на профилираните паралелки по ИИ.

От анализа на действителното състояние на дейността в 51 СОУ могат да се направи следния изводи. Необходимо е:

-да продължи работата по гражданското образование на учениците;

-да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

-да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество.

-преподавателите по ИИ да търсят възможности за популяризиране постиженията на учениците.


РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Като своя мисия 51 СОУ определя: формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят; създадени умения за продължаващо учене през целия живот; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

51 СОУ се стреми към изграждане на визия за конкурентоспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия, обособяването й като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене в осъществяването на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Като свои приоритетни цели училището си поставя:

 • Издигане и утвърждаване престижа на 51 СОУ чрез високо ниво на учебната подготовка, като се използват иновационни методи и технологии в процеса на обучение .

 • Осигуряване на ред и дисциплина в УВП и повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

 • Координация и сътрудничество в работата на педагогическия съветник, класни ръководители, учители и родители, социални институции, общественици по проблемите наформиране на учениковата личност.

 • Създаване на базисни умения, свързани с прилагането на нформационните технологии още от първи клас.

 • Издигане равнището на родноезиковата подготовка като инструмент за преодоляване на неграмотността.

 • Показване практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията и по-добра мотивация за учене;

 • Защита правата на всяко дете, съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Република България.

 • Разширяване на обучението по изобразително изкуство и в началната училищна степен.

 • Съчетаване на художествените способности на учениците от профилираните паралелки по ИИ с умения в областта на информационните технологии.

 • Здравно образование и профилактика.

 • Засилено взаимодействие с родителите

 • Подновяване и обогатяване на материалната база

 • Повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането на ИТ и съвременни методики в преподаването.

 • Мотивиране на учениците чрез свързване на обучението с техните интереси и намерения за бъдеща реализация.

 • Съчетаване на учебната работа с разнообразни извънкласни дейности, даване възможности на всяко дете да изяви своите индивидуални способности /спорт, музика, театър, екология, клубове по интереси/.

За изпълнение на поставените цели училището определя като стратегии:

 1. Повишаване качеството на подготовката на учениците в профилите ИИ, ИТ,природоматематически и стопански мениджмънт;

 2. Утвърждаване на училищни ценности , които дават собствен облик на 51 СОУ;

 3. Подобряване равнището на чуждоезиковата подготовка;

 4. Многообразие на училищния живот чрез културни, спортни и други изяви, които да утвърждават чувството за принадлежност към 51 СОУ у всеки ученик;

 5. Проучвателна дейност на чужд опит и собствени идеи за оцеляване на училището и интензивно развитие;

 6. Гражданско и обществено образование;

 7. Изграждане на знания и формиране на умения за здравословен начин на живот;

 8. Грижа и внимание към всеки ученик, специално отношение към децата със специални образователни потребности и усъвършенстване работата с изоставащите ученици.

 9. Диверсификация / многообразие на дейностите/

 10. Демократизация и хуманизация на дейността на училището/ ученикът се поставя в центъра на цялата дейност и се полага.т грижи и внимание за неговото развитие и обучение.

 11. Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото самоуправление.

В дейността си училището следва определени принципи:

 • прозрачност и гласност в управлението;

 • съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи;

 • етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите и спазване на етичния кодекс на учителя;

 • компетентност и професионализъм като най-сигурен начин за отстояване авторитета на учителската професия;

 • партньорство с родителите, кварталната общественост, образователни и други институции за подпомагане на училищната дейност и подобряване на материалната база.


РАЗДЕЛ ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 • Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители.

отг. Учителите

срок: 13.09.2011 г.

 • Изготвяне на график за провеждане на консултации с ученици и родители

отг. ПД

срок: 19.09. 2011г.

 • Изработване на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност и съгласуването й с ИО на МОН.

отг. Комисия по ПП

срок:19. 09. 2011г.

 • Изготвяне на Списък ­ Образец № 1 за учебната година.

отг. Директор

срок: 17.09.2011г.

 • Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

отг. ПД

срок: 21.09. 2011г.


 • Планиране на:

* броя постъпващи първокласници;

отг. Директор

срок: 31.01.2012 г.

* броя на пенсиониращите се педагогически кадри;

отг. УР

срок: 07. 2012 г.

* нуждите от педагогически кадри;

отг. УР

срок: 31.07.2012г.

* необходимата учебна и училищна документация;

отг. ПД

срок: 05. 2012 г.


ТРАДИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙНОСТИ

 1. Проверка на входното ниво на учениците по всички предмети и анализ на резултатите по МО

Срок: 8.10. 2011 г.

 1. Отг.: всички преподавателиЗа отчитане на междинното и изходното ниво да служат резултатите от срочните класни работи и националното външно оценяване в 4, и 7 клас. Писмените работи, проверени, рецензирани и подписани от родителите, да се съхраняват от преподавателя,подвързани в папка, на подходящо място в училището и да се представят при поискване по време на родителски срещи или консултации с родителите.

Срок: през цялата година

Отг.: всички преподаватели.

 1. Учителите да стимулират учениците към изява на собственото мнение, да ги учат да избират и защитават избора си.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

 1. Учителите да прилагат стандартизирани тестове за проверка на подготовката и знанията на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

 1. Учителите да прилагат в работата си интерактивни методи, принципи на екипната работа и др., които създават навици за самостоятелно учене, при което учителят е консултант, а не само източник на информация.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

 1. Учениците с изявени способности и интереси да бъдат стимулирани за участие в олимпиадите по бълг.език и литература, математика, физика, химия, биология и география.

Срок: постоянен

Отг.: препод.по съотв.предмети

 1. Информационният център да се използва пълноценно с учебни цели и за ЧК – по предварително дадена заявка при ПД. За целата към инф.център да се изгради банка от презентации на теми и уроци по отделниите предмети.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

 1. Да се провеждат консултации по всички учебни предмети по предварително изготвен график.

Срок: постоянен

Отг.: ПД

 1. Учителите да отделят време и специално внимание на изоставащите ученици в учебните часове и часовете за консултации.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

 1. За учениците със специални образователни потребности съответните учители да изградят собствени критерии и изисквания за работа според възможностите на детето. Да поддържат непрекъсната връзка с техните родители и с ресурсния учител.

Срок: постоянен

Отг.: учителите, ПД, ресурсен учител.

 1. Работа с Ученическия съвет – обучение в комуникативни умения.

Отг.: Педагогическият съветник

Срок: постоянен

 1. Консултации на 11,12 клас във връзка с кариерното им развитие.

Срок: май 2012г.

Отговорник: ПС , Св. Драгомирова

 1. Изграждане на мини-консултативен център по кариерно развитие на учениците. Презентиране на различни професии чрез срещи с представителите им.

Срок:постоянен

Отговорник: ПС, кл.р-ли

 1. Работа с учениците по темите на програмата за здравно образование, разработена в съответствие с възрастта на децата.

Срок:постоянен

Отговорник: ПС и кл.р-ли

 1. Поддържне на контакт с детските градини в региона във връзка с набирането на първокласници за следващата учебна година.

Срок: постоянен

Отг.: Учителите на 4 клас

 1. Всички учители, а не само преподавателите по бълг.език и литература, да полагат усилия за подобряване езиковата култура на учениците; да санкционират грешките както в писмените, така и в устните им изяви.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

 1. За целите на електронната информационна система два пъти месечно учителите да предават информационни карти с попълнени текущи оценки за всеки ученик. В началото на всяка учебна година класните ръководители да актуализират данните за всяко дете.

Срок: през цялата година

Отг.: всички преподаватели

 1. Да се вземат мерки за прекратяване на безпричинните отсъствия от учебните часове – стриктно да се отразяват отсъствията от всички учители, а класните ръководители да уточняват поводите за отсъствията /уважителни или не/, да вписват броя им в информационните карти и системно да информират УР и родителите.

Срок:постоянен

Отг: кл.ръководители

 1. Експониране на ученически работи във временна и постоянна изложба на училището.

Срок: постоянен

Отг. учителите по из.изк.

 1. Заседания на екипа за работа с деца на ресурсно подпомагане: 30.09.2011 г., 20.12.2011 г., 21.02.2012, 23.04.2012 г.

Срок: фиксиран

Отг: ресурсен у-тел, ПД

 1. Изготвяне на костюми и декори за театралните трупи

Срок: постоянен

Отг. Дертлиева

 1. „Наши школьные друзья” – електронна кореспонденция с ученици от руски училища.

Срок: постоянен

Отг. М.Николова

 1. Посещения на музеи на дейци на литературата и изкуствата с цел запознаване на учениците с културното и историческото наследство.

Срок: постоянен

Отг. Преподаватели по

БЕЛ и история

 1. Издаване на в.”Вести +”

Срок: постоянен

Отг. Рашева, Данова, Павлов

 1. Използване на e-mail и други електонни комуникативни средства за представяне на домашни работи и индивидуални училищни проекти.

Срок: постоянен

Отг. Всички учители

 1. Изработване на рекламни материали, свързани с УВР и извънкласните дейности на училището

Срок: постоянен

Отг. Величкова, Щиркова, Б.Блажев

 1. Периодично представяне на подбрани ученически презентации за видео стената

Срок: постоянен

Отг. Учителите по ИИ, ИТ и по съответните предмети

 1. Естетизация на класните стаи и училищните коридори

Срок: постоянен

Отг. Учителите по ИИ

 1. Контакти и посещения на катедри от НХА

Срок: постоянен

Отг. Дончева

 1. Посещения на образователни концерти

Срок: постоянен

Отг. Ценов

 1. Изготвяне на проекти и уреди за кабинета по физика

Срок: постоянен

Отг. Димитрова

 1. Състезания на тема „Кръстословици по химия”

Срок: постоянен

Отг. Колева

 1. Курс за радиожурналисти от ГК и Радослав Янкулов

Срок: постоянен

Отг. Рашева, Данова

 1. Изработване на мултимедиен албум „Химията в нашия бит”

Срок: постоянен

Отг. Колева

 1. Поддържане на тематично табло „Математиката – забавна, интересна, велика”

Срок: постоянен

Отг. Щиркова, Фратева

 1. Участие в математически състезаия /Коледно, Великденско, на СБНУ и др./

Срок: постоянен

Отг. МО Начален курс

 1. Създаване на стена на дарителя

Срок: постоянен

Отг. Кр.Енев

 1. Реализация на II част на ,,Криворазбраната цивилизация” от учениците от ГК

Срок: постоянен

Отг. Рашева, Данова

 1. Оформяне на тематичен кът „Помним ли...” – табло с материали по БЕЛ и обществени науки

Срок: постоянен

Отг. Николова, Шопова

 1. Изготвяне на презентации по английски език

Срок: постоянен

Отг. Митова

 1. „Сподели любима мисъл” от прочетена книжка по английски език.

Срок: постоянен

Отг. Учителите по АЕ

 1. Посещение на театрални постановки

Срок: постоянен

Отг. Рашева, Данова С. Каменова


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН


МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

  1. Тържествено откриване на учебната година.

Срок:15.09.2011 г.

Отг: всички преподаватели

  1. Участие в лекоатлетически крос „София“

Срок:17.09.2011 г.

Отг: М. Борисова

  1. Издаване на празничен брой на училищния вестник „Вести +“

Отг: Н. Рашева

  1. Отбелязване на Деня на независимостта на 22 септември

Срок: 21.09.2011 г.

Отг. Калчeва

  1. Европейски ден на езиците- изготвяне на нагледни материали

Срок: 26.09.2011 г.

Отг. Ефремова

  1. Конкурс за лого на проекта „Допълнително място на масата или да се опознаем чрез храната”. Създаване блог на проекта.

Отг. Славейкова

  1. Изработване на графити.

Отг. Б. Блажев


МЕСЕЦ ОКТОМВРИ


   1. Честване на Деня на усмивката:

 • Тийм-билдинг с тема „Усмивка”;

 • Акция: „Изпрати емотикони – усмивки на сайта на училището”

 • Позитивна поща: „Изпрати усмихнати послания”

Срок: 3.10.2011 г.

Отг. Митова, Паскалиева,Ученически съвет

   1. Представяне на моя домашен любимец – Световен ден на защита на животните

Срок: 4.10.2011 г.

Отг: Митова

   1. Поздрав от 7-те класове с математически приветствия по повод деня на учителя.

Срок: 5.10.2011 г.

Отг: Фратева

   1. Мултимедиен творчески проект по математика със 7-те класове на тема: „Числото 13 – истина или суеверие? ”

Отг: Фратева


   1. Продължаване дейността на клуб „Приятели на книгата, киното и театъра” със секции в среден и горен курс

Отг: учители по БЕЛ

   1. Общуване без агресия ,,Да даваш сърце. Същност на ненасилствената комуникация”

Отг. Паскалиева и кл. р-ли

   1. Участие в карнавал на маските.

Отг. Учителите по АЕ

   1. Базар за размяна на униформено облекло

Отг. Кл.ръководители

   1. Беседа на тема ,,Здрави бели зъбки”

Отг. Делиева, Коларова, Христова , Милушева

   1. Панаир на здравословната закуска

Отг. Каменова, Митракиева, Игнатова, Атанасова

   1. Филм за 51 СОУ „Елисавета Багряна”

Отг. Пр. по ИИ

   1. Лъвски скок – лекоатлетическа надпревара

Отг. М. Борисова

   1. Футболен турнир

Отг. М. Борисова

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

    1. Участие в шествието по случай Деня на народните будители

Срок: 1.11.2011 г.

Отг. Иванов, Калчева

    1. 3-ти ноември – тържество за деня на народните будители и Св. Пимен Зографски, Презентация /филм/ - ,,Народните будители”. Рецитал на групата по художествено слово. Изложба на тема: „ Народните будители„.

Отг. Иванов, Калчева, кл. ръководители на 3-те класове, М. Ценов. М. Шопова и пр. По ИИ

    1. Дни на отворените врати в 51 СОУ

Отг. Всички учители

    1. Отбелязване на Деня на християнското семейство (отец Данаил – беседа пред параклиса)

Срок: 21.11.2011 г.

Отг. Кл.ръководители

    1. Ден на толерантността

 • акция „Засади дърво на добротата в парка на училището”

Срок: 16.11.2011 г.

Отг. Калчева

    1. Какво се крие зад агресията - дискусия

Срок: 16.11.2011 г.

Отг. Ефремова

    1. Портрет – колаж, посветен на живота и делото на велики българи

Отг. Учителите по ИИ

    1. Състезание ,, Забавна физика”

Отг. Димитрова

    1. „Пътуване в миналото на нашите будители” – посещение на НИМ с ученици в 7 – 10 клас

Отг.: учителите по БЕЛ и история

    1. Общуване без агресия - ,, Наблюдавай без да осъждаш”

Отг. Паскалиева и кл. р-ли

    1. Здравословна италианска кухня.

Отг. Ефремова

    1. Насилието - виртуално и реално/беседи и интерактивни игри/ - I сесия

Отг. Софрониева, Йотова, Вълчанова, Ненова, Паскалиева

    1. Мултимедийна презентация „История на числата и изчисленията” – 5 клас

Отг. Ахмакова

    1. Мултимедиен проект по математика със 7-те класове на тема:
     « Софизми»

Отг. Фратева

    1. Издаване на математически вестник в електронен вид от 7-те и 8-те класове.

Отг. Фратева

    1. Футболен турнир

Отг. Преподаватели по ФВС

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

     1. Организиране и провеждане на традиционния Коледен базар.

Отг: всички учители

     1. Коледуването – традиции.

Отг. Каменова, Митракиева, Игнатова, Атанасова

     1. Коледата по света – презентация.

Отг: Митова

     1. Викторина на тема: ,,Какво умеем да правим?”

Отг.: М.Стефанова

     1. Творчески работи „ Рисунки върху декартова координатна система”

Отг. Ахмакова, 6 клас

     1. „Направи добро за Рождество” – конкурс за литературна творба или рисунка; благотворителни мероприятия

Срок: Коледа

Отг.учителите по БЕЛ и ИИ

кл.ръководители

     1. Изработване на календар и календарчета за 2012 г.

Отг. Учителите по ИИ, Величкова

     1. ”Първи декември – Ден за борба против СПИН” - дискусии, филми и беседи.

Отг.: Паскалиева, Д. Кръстева

     1. Кръгла маса – дискусия ,, Какво означава да бъдем съвременни”

Отг. Ефремова

     1. Конкурс за ръчно рисувани и анимирани коледни картички

Отг. Учителите по ИИ, Пенева

     1. Разпознаване и изразяване на чувствата

Отг.: Паскалиева

     1. Създаване на електронен /файлов/ снимков архив, проследяващ историята на 51 СОУ

Отг. Иванов, пр. по ИИ

     1. Ало, Информационен бюлетин Франция, кажете моля- I сесия

Отг. Софрониева, Йотова, Вълчанова

     1. Информационен проект по математика с изготвяне на филми със 7-те класове на тема: „Ешер – усещане за математика”

Отг. Фратева

     1. Летящата топка – коледен турнир по волейбол

Отг. Н. Велева

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

      1. Изследователски проект по математика с изготвяне на филми със 7-те класове на тема: „Фрактална геометрия”

Отг: Фратева

      1. ,,Общуване без агресия”-Поемане на отговорност за нашите чувства

Отг.: Паскалиева

      1. Милано-столицата на модата-презентация на италиански език

Отг. Ефремова

      1. Играй и победи! – съзтезателни игри между третите класове

Отг. Янкова, Тодорова

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

       1. Съвместен проект „По стъпките на нашите освободители”, посветен на 3 март/създаване на филм, клип, текст/

Отг: учителите по БЕЛ и история

       1. Конкурс за компютърна обработка на портрет /шаржове/

Отг: учителите по ИИ

       1. Конкурс – мултимедийна презентация „Светът на многостените” – 6 клас

Отг. Ахмакова

       1. Математически турнир

Отг. Ненова

       1. Отбелязване на 14 февруари – Денят на влюбените и приятелството

Отг. Паскалиева, уч.съвет

       1. „Общуване без агресия”-Да помолиш за онова, което би обогатило живота ти

Отг. Паскалиева

       1. Дискусия на тема - ,,Етикет и добри обноски в обществото”

Отг. Ефремова

       1. Мултимедиен творчески проект по математика със 7-те класове на тема: „Магически числа”

Отг. Фратева

       1. Организиране на мартенски базар

Отг. Началните учители

       1. Бяло училище – ролева игра „Лов на вълци”

Отг. Кръстева

МЕСЕЦ МАРТ

        1. Изработване на мартеници и подаръци за празника на мама.

Отг.:учителите от нач.курс, Стефанова

        1. Математическо състезание: „Стани богат със знания”

Отг: Нешева

        1. Тържество на буквите в 1 клас

Отг.: Делиева, Коларова, Христова, Милушева

        1. Изложба на тема ,,Физиката - вчера, днес и утре”

Отг: Димитрова

        1. Изложба за световен ден на водата

Срок: 22.03.2012

Отг. Митова

        1. Празник на извънкласните дейности

Срок: 18.03.2012

Отг: Преподавателите

        1. Конкурс за есе на английски език „Най-добрият човек, когото познавам”

Отг: Митова

        1. Брой 4 на вестник ,,Физика”

        2. Турнир по волейбол за купата на 51 СОУ за среден и горен курс

Отг: Велева, Янкова

        1. Конкурс за ученическо творчество, посветен на патронния празник „Елисавета Багряна – моето вдъхновение”

Отг: Дакова

        1. Конкурс за есе, разказ, стихотворение на тема „Земята – наш дом”

Отг. Учителите по БЕЛ

Отг. Ефремова

        1. Посещение на паметника на Цар Освободител по случай 3 март

Отг. Калчева

        1. Общуване без агресия- Да изслушваме с емпатия

Отг. Паскалиева

        1. Мултимедиен изследователски проект със седмите класове на тема „Математиката и другите науки”

Отг. Фратева

        1. Покана за приключение – фотоконкурс „Светът около мен”

Отг. Паскалиева,

кл.ръководители

        1. Видове интелигентност-12 клас

Отг. Богоев

        1. Принципи на борсовата търговия – 9, 10 и 11 клас

Отг. Богоев, М. Николов

        1. Виртуална разходка из Италия чрез изготвяне на мултимедийни презентации

Отг. Ефремова

        1. Викторина посветена на опазване на околната среда

Отг. Миразчийска, Атанасова, Алексиева, Вълчинова, Симеонова

        1. Посещение на детските градини в района

Отг. учителите на 4 клас

        1. Подготовка на програмата за раодителската среща за бъдещите първокласници

Отг. учителите на 4 клас

        1. Вируална стая – изработка на проект „Групиране на животните според начина на хранене” – 5 клас

Отг. Кръстева

МЕСЕЦ АПРИЛ

         1. Театрално представление на „Криворазбраната цивилизация” с ученици от горен курс

Отг: Рашева, Данова

         1. „Моето щастливо детство” – изложба

Отг: Преподавателите по ИИ

         1. Конкурси за ученическо творчество, посветени на патронния празник – „Моето любимо училище” и „Мечтаното училище”

Отг.: учителите от нач.курс

         1. Образователна екскурзия, свързана с годишнината на Априлското въстание

Отг.: учителите на 4 клас

         1. Конкурс за графичен дизайн на плакат за патронния празник

Отг.:Учители ИИ

         1. Изложба на абитуриентите в столична галерия във връзка с патронния празник на 51 СОУ

Отг: Дончева

         1. „Заедно да направим света по-добро място” - фън-шуй презентация

Отг: Митова

         1. Участие в конкурса „Орфеева дарба” и в празниците на читалищното вокално изкуство

Отг. Ценов

         1. Десет години вокална група „МИГ”

Отг. М. Ценов

         1. Изложба на тема „Опазване на околната среда”

Отг. Колева

         1. Общуване без агресия-,,Силата на емпатията”

Отг. Паскалиева

         1. Презентация /филм/ , посветена на живота и творчеството на Елисавета Багряна

Отг. Иванов

         1. Състезание за спелинг – 8 клас

Отг. Пенева

         1. Лазаруване – традиции

Отг. Каменова, Митракиева, Игнатова, Атанасова

         1. От съвършенството към унищожението – изложба

Отг. Кръстева

МЕСЕЦ МАЙ


         1. ”9 май- ден на ученическото самоуправление”-обучение на кандидатите

Отг.: Паскалиева

         1. Честване Деня на Европа

Отг. Митова, Иванова

         1. „Училището на моите мечти” – дискусия между 6-б и 6-в класове

Отг. Дакова, Митова

         1. Конкурс на тема „За всяка болка има билка”

Отг. Колева

         1. Международен ден на културното разнообразие за диалог и развитие -21 май

Отг. Иванова

         1. МПО „Млад огнеборец” – демонстрация на бойно разгръщане

Отг. Борисова

         1. Пролетен Workshop – ръчно изработване на хартия

Отг. Пр-ли по ИИ

         1. Презентация ,,Историята в рисунки” –включваща рисунки на историческа тематика на наши ученици

Отг. Иванов

         1. Участие в шествието за 24 май

Отг. Калчева

         1. Фотоконкурс „Очарованието на усмивката”

Отг. Ефремова

         1. Ало, Информационен бюлетин Франция, кажете моля- II сесия

Отг. Софрониева, Йотова, Вълчанова

         1. ,,Земята мой дом”

Отг. М.Стефанова

         1. Общуване без агресия - ,,Цялостно изразяване на гнева”

Отг. Паскалиева, кл. р-ли

         1. Конкурс-презентация: „Проценти и семейна математика” – 5 клас

Отг: Ахмакова

         1. Здравословен начин на живот – състезание между шестите класове

Отг: Кръстева

МЕСЕЦ ЮНИ

 1. Отбелязване на Деня на детето

Отг. Кл.ръководители

 1. Паметници под закрила на ЮНЕСКО – мултимедиен проект

Отг. Иванова

 1. Проект ,,Глобална клюка”

Отг. Пенева

 1. В началото бе любовта към мъдростта и математиката

Отг. Драгомирова, Ненова

 1. Посещение на хидропарк „Вятърни мелници”, Г. Малина

Отг. Драгомирова, Ненова


Мероприятия с постоянен срок за изпълнение

 • Участия в предложените от МОМН и др. конкурси през уч.година и фотоизложба „Сезони”

Отг.учителите по ИИ

 • Участие в ученическите игри

Отг:у-ли по физ.възп.

 • Участие в спортни мероприятия и състезания на Столична община.

Отг: у-ли по физ.възп.

 • Посещения на театрални постановки, концерти и изложби.

Отг: Н. Рашева, Данова, Св. Драгомирова

 • Изработване на модели, табла и мултимедийни презентации по математика.

Отг: у-лите по математика

 • Участие в училищния вестник с рубрики:

Отг: всички учители

 • Участие в конкурси и проекти по история и цивилизация на училищно, регионално и национално ниво с ученици от 9,10,11,12 клас.

Отг. Кр. Иванов

 • Изработване на видеоматериал за изявите на театралните трупи през 2011 г.

Отг: Величкова

 • Подготовка и провеждане на мултимедийни уроци по история и цивилизация

Отг: Кр. Иванов

 • Подготовка на абитуриентския бал на випуск 2012г.

Отг: кл. р-тел на 12 клас

 • Продължаване на дейността на „Театър 51“

Отг: Екипът на театъра

 • Работа с ученици с поведенчески проблеми:

  • кръгли маси за дискутиране на различни въпроси според проблема;

  • обсъждане на проблемите с родителите по време на родителските срещи;

  • включване на ученици в проекти, програми, дискусии;

  • дежурство на учениците;

  • полагане на труд в полза на училището;

Отг.кл. ръководители и пед.съветник

 • Мероприятия, свързани с кампанията за набиране на първокласници.

Отг.:учителите на четвърти клас

 • Поддържане и продължаване участието на 51 СОУ в системата на Microsoft Live Edu

Срок: постоянен

Отг. Л. Петров

 • Организиране издаването на ИТ- сертификати

Срок: постоянен

Отг. учителите по ИТ и ИИ

 • Територия на ученика в интернет- публикуване на успешни сайтове и разработки

Срок: постоянен

Отг. Д. Алексиева

 • Клуб ,,Приятели на театъра, киното и книгата”

Срок: постоянен

Отг. Шопова, Николова

 • Исторически клуб ,,Съвременник” – 5-7 кл

Срок: постоянен

Отг. Калчева

 • Клуб по философия ,,Млад Диоген” – 9-12 кл

Срок: постоянен

Отг. Св. Драгомирова


 • Кръжок ,,Художествено слово”

Отг. Шопова, Николова

 • Работа с Клуб ,,М+”

Отг. Ненова

 • Академия по математика

Отг. Ненова, Нешева

 • Проект ,,Размяна на ученици”

Отг. Пенева

 • Съвместен проект ,,В началото бе „Любовта към мъдростта и математиката” - в два кръга

Отг. С. Ненова и Св. Драгомирова

 • Клуб ,,Виртуален пътешественик”

Отг.Софрониева, Йотова

 • Разделно събиране на отпадъците

Отг. учителите на 1-4 клас

 • „Россия сегодня” – запознаване с обичаите и културата на страната

Отг. М. Николова

 • Откриване и изява на млади таланти от 1-4 клас на сцената „Клуб 51”

Отг. М. Ценов


ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

         1. Учителите да изграждат у учениците активна гражданска позиция, която изисква човек да отстоява правата си, но и да изпълнява задълженията си, да носи своята отговорност като член на обществото.

Срок: постоянен

Отг. Всички учители

         1. Чрез разнообразни инициативи да бъдат отбелязвани бележити дати от българската история и празници, свързани с националните традиции и обичаи, като:

 • 22.09. Ден на независимостта на България

 • 1.10. Празник на район “Красно село”

 • 01.11. Ден на народните будители (ще се проведе на 3.11.2012)

 • 21.11. Ден на Християнското семейство

 • 01.12. Световен ден за борба със СПИН

 • 25.12. Коледа

 • 14.02. Ден на влюбените

 • 19.02. Годишнина от обесването на ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 • 01.03. Баба Марта

 • 03.03. Национален празник на Р.България

 • 24-25.04. Великден

 • 29.04.: Годишнина от рождението на Елисавета Багряна /патронен празник/

 • 09.05 Ден на ученическото самоуправление

 • 24.05. Ден на славянската писменост и българска култура

 • 01.06. Ден на детето

 • 02.06. Ден на Хр.Ботев и загиналите за българската свобода

         1. Да се осъществи контакт с читалищата в района за съвместни културни прояви.

         2. Ученическият съвет да функционира в две секции – прогимназиална и гимназиална – и да координира участието на учениците в училищния живот и в решаването на възникнали проблеми.

Срок: постоянен

Отг. А.Паскалиева

         1. Учениците да се подготвят за правилен избор къде да продължат образованието си или към каква професия да се насочат.

 • Седмокласниците и техните родители да бъдат запознати с условията за кандидатстване в различни средни училища и специалности, които те предпочитат.


Срок: м. април

Отг. : Кл.ръководители на 7-ми клас.

 • Дванадесетокласниците да бъдат осведомени кои и какви са легитимните ВУЗ в България.


Срок: м.май.

Отг.: Кл. ръководител на 12-ти клас


         1. Да се изграждат у учениците екологична култура и навици за здравословен начин на живот.

Срок: постоянен.

Отг.: Всички преподаватели.

 • Да продължи дейността по превантивната работа върху проблемите, свързани с наркоманията, алкохола, тютюнопушенето, както и сексуално образование. Провеждане на минитренинги, специализирани дни, насочени към гореспоменатите проблеми.


Срок: Постоянен.

Отг.: Педагогически съветник

 • Да се организират зелени, бели и сини училища, лагери и екскурзии.

Срок: м. октомври, януари, юни.

Отг. Комисия за ученически отдих


 • Да се изгражда отношение на нетърпимост към замърсяването с битови отпадъци. Да се организира общо пролетно почистване на класните стаи, парка и района на училището.


Срок: м. април 2012 г.

Отг.: Класни ръководители         1. Училището активно да се включи в националната кампания “Да запазим децата на пътя”.

Срок: постоянен

Отг.Ст. Стефанова, всички учители


         1. Всички деца от начален курс да имат изготвени от родителите индивидуални карти с маршрутите до дома.

Срок: м.септември

Отг. началните учители


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА


 • Родителите активно да бъдат привличани за решаване на проблемите, свързани със социалното поведение, здравното, етичното и сексуалното възпитание на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: кл.ръководители

Пед.съветник

 • Да продължи сътрудничеството с Института по хигиена във връзка със здравното възпитание на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: Пед.съветник


 • Да се привличат родители в дейности за подобряване на МТБ, като участват финансово или с личен труд.

Срок: постоянен

Отг.: кл.ръководители


 • Работа с родителите за изграждане на класна общност

Срок: постоянен

Отг.: кл.ръководители


ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО


 1. През цялата учебна година да се осъществяват следните форми на контрол:

1.1. Педагогически контрол

 • Посещение на часове при всеки учител веднъж годишно във връзка с организацията на учебния час и степента на взаимодействие с учениците.

Срок: веднъж годишно

Отг.: УР


 • Проверка на качеството на преподаване по БЕЛ в 1- 12 кл. на съответните учители.

 • Комплексен контрол върху работата на новите преподаватели.

Срок : постоянен

Отг. УР

 • Посещение на часове по СИП, ЗИП, ЧК и извънкласни форми.

Срок: периодично

Отг.: УР

 • Наблюдение на резултатите от обучението в предучилищна и началната училищна степен чрез посещаване на часове в началния курс.

Срок:постоянен

Отг.УР • Посещения на родителски срещи за преценка на взаимодействието между кл.ръководител и родителите.

Срок: периодично

Отг: УР

1.2. Административен контрол

 • Проверки на учебната документация


Срок: октомври, февруари, април, юни, юли

Отг.: ПД

 • Проверка на организираното дежурство в училището.

Срок: постоянен

Отг.: УР

 • Проверки на административната документация.

Срок: - ноември 2011 г, април 2012 г


График за провеждане на родителски срещи:

 • 27 и 28.09.2011г.

 • 14 и 15.12.2011 г.

 • 8 и 9.02.2012 г.

 • 10 и 11.05.2012 г.

Учебни екскурзии, пленери, зелени училища. Провеждат се едновременно за цялото училище


Срок: съгласно плана на Комисията за ученически отдих


ПЛАНЪТ Е ОДОБРЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

/ПРОТОКОЛ 2/14.09.2011 г./


ДИРЕКТОР: .........................................

/АСЕН АЛЕКСАНДРОВ/


Свързани:

Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2010-2011 година
Увп – да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година iconУтвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
Мисия, визия и приоритетни цели в дейността на училището през учебната 2011 / 2012 година-стр. 6
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година iconГодишен план за дейностите на соу"отец паисий" с природо- математическа насоченост
Годишният план е разработен в съответствие с изискванията на Указанието за организиране на дейностите на соу през учебната 2011/2012...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година iconГодишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
Общият успех е 4,76. Много добри са и резултатите от външното оценяване на учениците от 4 и 7-ми клас. Високи резултати показаха,...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година iconДни на Елисавета Багряна
...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година iconПлан за интерпретативно съчинение върху "Потомка" от Елисавета Багряна и "Жена" от Блага Димитрова
Увод: в българската литература жената е разкрита като майка и като стожер на духовността в дома. Тя олицетворява връзката в семейството,...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година iconЕлисавета багряна тест
В дебютната стихосбирка „Вечната и святата” на Елисавета Багряна, стихотворението „Кукувица” е едно от символните заглавия в поезията...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година iconЕлисавета Багряна "Потомка"
Средства, насочващи процеса на разбирането в стихотворението на Елисавета Багряна “Потомка”
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година iconГодишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС)
Списък ­ Образец №1 за учебната година. Годишният план се прилага при утвърждаването на Списък ­ образец №1 в ио на мон на основание...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом