Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
ИмеГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер346.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://51sou.info/download/Kompleksen_plan_51SOU_2012-2013.doc


ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

на 51 СОУ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА’’

за учебната 2012-2013 година


РАЗДЕЛІ.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


Цялостната дейност на 51 СОУ през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния юбилей от създаването на училището.

В училището се обучаваха 1102ученици, разпределени в 42паралелки.

Нарастването на броя на паралелките/39 за 2009 г./ и увеличаването броя на учениците /от 980 за 2009г/, както и напливът за записване на първокласници,е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж.

Важен фактор за координацията на училищните дейности през учебната 2011-2012 година е създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности, спазването на графиците за започване и приключване на учебните занятия по степени и випуски. Координацията на училищните дейности и отчитане на резултатите осигури единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране бе решаващо условие за усъвършенствуване на организацията, структурата и методиката на обучение в училището. Прозрачността на управлението и съчетаване на добрите традиции ,усъвършенстването на работата в екип са водещите принципи при планиране на дейностите за учебната 2011-2012 г.Като се прибави и непрекъсната модернизация и обновяване на материално-техническата база, както и прилагането на съвременни методи на обучение във връзка с настоящите интереси на подрастващото поколение, може да се смята ,че това е една стабилна основа за изграждане на съвременни и подготвени за живота личности.

51 СОУ е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота.


Силни страни в дейността на училището са:


 1. Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез които са постигнати образователните и възпитателните цели на обучението.Голям принос за това имат дейностите и участието на ученици и учители в проекта ,,Успех”.

 1. Доброто равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с държавните образователни изисквания.

 2. Системният контрол върху качеството на УВР от страна на УР.

 3. Отговорно отстояване на професионалните ангажименти от учителския колектив . На всички учители се осигурява творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.

 4. Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в текущата УВР.

 5. Много доброто взаимодействие с УН; включването на родителите в реализацията на училищни и извънучилищни прояви.

 6. Добрите изяви на децата в областта на изобразителното изкуство, музиката и спорта, които получиха признание в множество прояви на районно, градско, национално и международно равнище.

 7. Ентусиазирано участие на ученици, учители и родители в освежаването и обновяването на класните стаи, коридорите, двора и парка на училището, довело до създаване на приветлива и естетична учебна среда.Съдействието и участието на СО в неотложни ремонти в сградата на училището

 8. Участието в международни проекти ,съвместно със средни училища с подобни профили.

 9. Непрекъснатото обогатяване на материалната база, свързано с навлизането на информационните технологии в обучението на децата и административното обслужване на училището

 10. Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и родители с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.

 11. Наличието на собствена здравна програма и участие в проекти и дейности на Българска асоциация „Училища, утвърждаващи здраве”.

 12. Единодействието на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити визията за 51 СОУ като образователна институция, която дава добра подготовка на децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение.

 13. Участие и класиране на ученици в национални състезания, конкурси и олимпиади.

 14. Утвърждаване на мултимедията в УВП , както от страна на учителите , така и на учениците повишава интереса на учениците и качеството на обучението.

 15. Като добра тенденция се утвърждава и вътрешното заместване между колеги – това е начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствия на учители /по болест и др.причини/ и учениците да не губят учебни часове.Училището успешно участва в проекта ,,Без свободен час” ,за което допринася създадената организация за оперативното дежурство на учителите.

 16. Положително влияние за издигане престижа на 51 СОУ е поддържането на училищния сайт ,както и сайтове на отделните класове, в които се отразяват всички дейности, мероприятия и информация за организация на УВП.

 17. Въвеждането на ,,Електронен дневник” съдейства максимално за осъществяване на връзката училище –семейство и дава информация на родителите за успеха и поведението на учениците.

 18. Педагогическата колегия, Училищното настоятелство и други обществени институции затвърдиха и продължиха работа за формиране на християнски ценности и добродетели у учениците.Плод на тази дейност е и изграждането на параклиса в парка на училището.

 19. Постиженията в УВР, положителните промени в обновяването и естетизирането на материалната база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с ученици и родители имат своя резултат, а именно изпълнения план-прием след VІІ клас, както и по-големият брой първокласници, чиито родители са избрали 51 СОУ.Слаби страни и нерешени проблеми:


 1. Като нерешен докрай проблем в УВР могат да се откроят безпричинните отсъствия от учебни часове на някои ученици от горния курс.

 2. Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици е причина за допуснатите голям брой неизвинени отсъствия и проблем за педагогическия колектив.

Колегията има възможности да се справи с тях чрез единство в изискванията, строг контрол и вписване на отсъствията, стриктно прилагане на Правилника на 51 СОУ за полагане на изпити върху пропуснатия учебен материал.

 1. Като слабост се отчита незадоволителното ниво на рекламата по отношение на различните дейности и популяризиране визията на 51СОУ.

 2. През тази учебна година се отчита незадоволително презентиране на работата на профилираните паралелки по ИИ.

 3. Прецизиране подбора на кадрите за свободните места в 51 СОУ.От анализа на действителното състояние на дейността в 51 СОУ могат да се направи следния изводи. Необходимо е:


  • да продължи работата по гражданското образование на учениците;

  • да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

  • да се търсят възможности за подобряване на дисциплината в отделни учебни часове , като се оказва помощ на преподавателите ,които срещат трудности от такъв характер;

  • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество.

  • преподавателите по ИИ да търсят възможности за популяризиране постиженията на учениците.РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


Като своя мисия 51 СОУ определя: формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят; създадени умения за продължаващо учене през целия живот; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

51 СОУ се стреми към изграждане на визия за конкурентоспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия, обособяването й като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене в осъществяването на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.


Като свои приоритетни цели училището си поставя:


 • Издигане и утвърждаване престижа на 51 СОУ чрез високо ниво на учебната подготовка, като се използват иновационни методи и технологии в процеса на обучение .

 • Осигуряване на ред и дисциплина в УВП, като не се допуска безотговорно отношение към професионалните задължения и се повишава качеството на педагогическия и административния контрол.

 • Координация и сътрудничество в работата на педагогическия съветник, класни ръководители, учители и родители, социални институции, общественици по проблемите наформиране на учениковата личност.

 • Създаване на базисни умения, свързани с прилагането на нформационните технологии още от първи клас.

 • Издигане равнището на родноезиковата подготовка като инструмент за преодоляване на неграмотността и база за надграждане на бъдещи знания и умения.

 • Показване практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията и по-добра мотивация за учене;

 • Защита правата на всяко дете, съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Република България.

 • Разширяване на обучението по изобразително изкуство и в началната училищна степен.

 • Съчетаване на художествените способности на учениците от профилираните паралелки по ИИ с умения в областта на информационните технологии.

 • Здравно образование и профилактика.

 • Засилено взаимодействие с родителите

 • Подновяване и обогатяване на материалната база

 • Повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането на ИТ и съвременни методики в преподаването.

 • Мотивиране на учениците чрез свързване на обучението с техните интереси и намерения за бъдеща реализация.

 • Съчетаване на учебната работа с разнообразни извънкласни дейности, даване възможности на всяко дете да изяви своите индивидуални способности /спорт, музика, театър, екология/, като максимално се използват дейностите на клубовете по интереси, включени в проект ,,Успех”.За изпълнение на поставените цели училището определя като стратегии:


 1. Повишаване качеството на подготовката на учениците в профилите ИИ, ИТ,природо-математически и стопански мениджмънт;

 2. Утвърждаване наспецифични училищни ценности , които дават собствен облик на 51 СОУ;

 3. Подобряване равнището на чуждоезиковата подготовка;

 4. Многообразие на училищния живот чрез културни, спортни и други изяви, които ангажират вниманието на ученици и родители и утвърждават чувството за принадлежност към 51 СОУ у всеки ученик;

 5. Проучвателна дейност на чужд опит и собствени идеи за оцеляване на училището и интензивно развитие;

 6. Гражданско и обществено образование;

 7. Изграждане на знания и формиране на умения за здравословен начин на живот;

 8. Грижа и внимание към всеки ученик, специално отношение към децата със специални образователни потребности и усъвършенстване работата с изоставащите ученици.

 9. Диверсификация / многообразие на дейностите/

 10. Демократизация и хуманизация на дейността на училището ученикът се поставя в центъра на цялата дейност и се полагат грижи и внимание за неговото развитие и обучение.

 11. Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото самоуправление.


В дейността си училището следва определени принципи:


 • прозрачност и гласност в управлението;

 • съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи;

 • етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите и спазване наетичния кодекс на учителя;

 • компетентност и професионализъм като най-сигурен начин за отстояване авторитета на учителската професия;

 • партньорство с родителите, кварталната общественост, образователни и други институции за подпомагане на училищната дейност и подобряване на материалната база.РАЗДЕЛ ІІІ.ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
 • Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители.

Срок: 12.09.2012 г.

Oтг. Учителите


 • Изготвяне на график за провеждане на консултации с ученици и родители

Срок: 14.09. 2012г.

Отг. ПД


 • Изработване на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност и съгласуването й с ИО на МОН.

Срок:19. 09. 2012г.

Отг. Комисия по ПП


 • Изготвяне на Списък ­ Образец № 1 за учебната година.

Срок: 18.09.2012г.

Отг. Директор


 • Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

Срок: 20.09. 2012г.

Отг. ПД


 • Планиране на:

* броя постъпващи първокласници;

Срок: 31.01.2013 г.

Отг. Директор


* броя на пенсиониращите се педагогически кадри;

Срок: 07. 2013 г.

Отг. УР


* нуждите от педагогически кадри;

Срок: 31.07.2013г.

Отг. УР


* необходимата учебна и училищна документация;

Срок: 05. 2013 г.

Отг. ПД


ТРАДИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙНОСТИ 1. Проверка на входното ниво на учениците по всички предмети и анализ на резултатите по МО

Срок: 10.10. 2012 г.

Отг.: всички преподаватели


 1. За отчитане на междинното и изходното ниво да служат резултатите от срочните класни работи и националното външно оценяване в 4, и 7 клас. Писмените работи, проверени, рецензирани и подписани от родителите, да се съхраняват от преподавателя,подвързани в папка на подходящо място в училището и да се представят при поискване по време на родителски срещи или консултации с родителите.

Срок: през цялата година

Отг.: всички преподаватели.


 1. Учителите да стимулират учениците към изява на собственото мнение, да ги учат да избират и защитават избора си.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели


 1. Учителите да прилагат стандартизирани тестове за проверка на подготовката и знанията на учениците, като за целта се създаде банка от тестове по предмети и възрастови групи.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели


 1. Учителите да прилагат в работата си интерактивни методи, принципи на екипната работа и др., които създават навици за самостоятелно учене, при което учителят е консултант, а не само източник на информация.Да се стимулират учениците за изготвяне на собствени презентации по определени теми, което да допринася за повишаване на знанията в дадена област.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели


 1. Учениците с изявени способности и интереси да бъдат стимулирани за участие в олимпиадите по бълг.език и литература, математика, физика, химия, биология и география.

Срок: постоянен

Отг.: препод.по съотв.предмети


 1. Информационният център да се използва пълноценно с учебни цели и за ЧК – по предварително дадена заявка при ПД.За целта към инф.център да се изгради банка от презентации на теми и уроци по отделниите предмети.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели и ПС 1. Да се провеждат консултации по всички учебни предмети по предварително изготвен график.

Срок: постоянен

Отг.: ПД


 1. Учителите да отделят време и специално внимание на изоставащите ученици в учебните часове и часовете за консултации.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели


 1. За учениците със специални образователни потребности съответните учители да изградят собствени критерии и изисквания за работа според възможностите на детето. Да поддържат непрекъсната връзка с техните родители и с ресурсния учител.

Срок: постоянен

Отг.: учителите, ПД, ресурсен учител.


 1. Консултации на 11,12 клас във връзка с кариернотоим развитие.

Срок: май 2013г.

Отговорник: ПС , Св. Драгомирова


 1. Изграждане на мини-консултативен център по кариерно развитие на учениците.Презентиране на различни професии чрез срещи с представителите им.

Срок:постоянен

Отговорник: ПС, кл.р-ли


 1. Работа с учениците по темите на програмата за здравно образование, разработена в съответствие с възрастта на децата.

Срок:постоянен

Отговорник: ПСи кл.р-ли


 1. Поддържане на контакт с детските градини в региона във връзка с набирането на първокласници за следващата учебна година.

Срок: постоянен

Отг.: Учителите на 4 клас


 1. Всички учители, а не само преподавателите по бълг.език и литература, да полагат усилия за подобряване езиковата култура на учениците; да санкционират грешките както в писмените, така и в устните им изяви.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели


 1. За целите на електронната информационна система учителите регулярно да попълват текущите оценки, забележи и отсъствия в електронния дневник за всеки ученик. В началото на учебната година класните ръководители да актуализират данните за всяко дете.

Срок: през цялата година

Отг.: всички преподаватели 1. Да се вземат мерки за прекратяване на безпричинните отсъствия от учебните часове – стриктно да се отразяват отсъствията от всички учители, а класните ръководители да уточняват поводите за отсъствията /уважителни или не/, да вписват броя им в информационните карти и системно да информират УР и родителите.

Срок:постоянен

Отг: кл.Ръководители


 1. Експониране на ученически работи във временни и постоянна изложба на училището.

Срок: постоянен

Отг. учителите по из.изк.


 1. Заседания на екипа за работа с деца на ресурсно подпомагане: 27.09.2012 г., 18.12.2012 г., 22.02.2013, 25.04.2013 г.

Срок: фиксиран

Отг: ресурсен у-тел, ПД


 1. Изготвяне на костюми и декори за театралните трупи

Срок: постоянен

Отг. учители по ИИ


 1. „Наши школьные друзья” – електронна кореспонденция с ученици от руски училища.

Срок: постоянен

Отг. М.Николова


 1. Посещения на музеи на дейци на литературата и изкуствата с цел запознаване на учениците с културното и историческото наследство.

Срок: постоянен

Отг. Преподаватели поБЕЛ и история


 1. Издаване на в.”Вести ”.Поддържане на рубриката,,Нашето минало „ от Кр. Иванов

Срок: постоянен

Отг. Рашева, Данова


 1. Използване на e-mailи други електронни комуникативни средства за представяне на домашни работи и индивидуални училищни проекти.

Срок: постоянен

Отг. Всички учители


 1. Изработване на рекламни материали, свързани с УВР и извънкласните дейности на училището

Срок: постоянен

Отг. Величкова, Щиркова,Б.Блажев


 1. Периодично представяне на подбрани ученически презентации за видео стената

Срок: постоянен

Отг. Учителите по ИИ,ИТи по съответните предмети 1. Естетизация на класните стаи и училищните коридори

Срок: постоянен

Отг. Учителите по ИИ


 1. Посещения на образователни концерти

Срок: постоянен

Отг. Ценов


 1. Изготвяне на уреди и компютърни презентации за кабинета по физика

Срок: постоянен

Отг. Димитрова


 1. Състезания на тема „Кръстословици по химия”

Срок: постоянен

Отг. Колева


 1. Продължаване на сътрудничеството МТ,,Бинев” и НТ, ,Иван Вазов” по програмата ,,Да върнем младежите в театъра”

Срок: постоянен

Отг. Рашева, Данова


 1. Изработване на мултимедиен албум „Химията в нашия бит”

Срок: постоянен

Отг. Колева


 1. Поддържане на тематично табло „Математиката – забавна, интересна, велика”

Срок: постоянен

Отг. Щиркова, Фратева


 1. Участие в математически състезаия /Коледно, Великденско, на СБНУ и др./

Срок: постоянен

Отг. МО Начален курс


 1. Създаване на стена на дарителя

Срок: постоянен

Отг. Кр.Енев


 1. Изготвяне на електронен архив с презентации по БЕЛ от учениците в ГК под ръководството на преподавателя, социални проекти за работното място.

Срок: постоянен

Отг. Рашева, Данова


 1. Оформяне на тематичен кът „Помним ли...” – табло с материали по БЕЛ и обществени науки

Срок: постоянен

Отг. Николова, Шопова


 1. Изготвяне на презентации по английски език

Срок: постоянен

Отг. Вълчанова , Йотова


 1. Участие в олимпиади по АЕ.

Срок: постоянен

Отг. Учителите по АЕ


 1. Фотоизложби на клуб ,, Млад фотограф”

Срок: постоянен

Отг. Б.Блажев


 1. Посещения на ; Британския съвет, Американския център към Столична библиотека, Представителството на ЕК за запознаване с работата на европейските институции

Срок:постоянен

Отг.учителите по АЕ


 1. Посещение на театрални постановки на пиеси от английски и американски драматурзи.

Срок: постоянен

Отг.учителите по АЕ


 1. Кореспонденция на АЕ с връстници от училища в САЩ и ЕС

Срок:постоянен

Отг. учители по АЕ


 1. Дейности на многостранен проект Коменски,,Допълнително място на масата или да се опознаем чрез храната”

Срок: постоянен

Отг. Славейкова


 1. Участие с материали и мултимедийни продукти в новия сайт на училището

Срок: постоянен

Отг. Кр. Иванов , Д. Алексиева


 1. Посещение на изложби , галерии и музеи

Срок: постоянен

Отг. Драгомирова, Иванов


 1. Създаване и поддържане на кът за ,,ИТ-новости по света и у нас”-до 308 кабинет и участие списване на рубрика във вестник ,,ВЕИ- за да опазим Земята и живота”

Срок: постоянен

Отг. Л.Величкова


 1. Поддържане участието на 51 СОУв системата ,,Учене през целия живот” към Microsoft

Срок: постоянен

Отг. Л.Петров


 1. Интернет – територия на ученика – публикуване на успешни сайтове и разработки

Срок: постоянен

Отг. Д. Алексиева 1. Изграждане на критерии и изисквания за работа с ученици със СОП ( поддържане на връзка с родителите и ресурсния учител)

Срок: постоянен

Отг. ПС, преподаватели и ресурсен учител


 1. Обучение на Ученическия съвет в комуникативни умения

Срок:постоянен

Отг. ПС


 1. Заседания на екипа за работа с деца на ресурсно подпомагане: 28.09.2012 г., 19.12.2012 г., 21.02.2013, 23.04.2013 г.

Срок: фиксиран

Отг: ресурсен у-тел, Пс

 1. Рубрика „Знаете ли, че” – интересни географски факти

Срок. Постоянен

Отг. Софрониева


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН


МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ


  1. Тържествено откриване на учебната година.

Срок:17.09.2012 г.

Отг: всички преподаватели


  1. Участие в състезание ,,Лекоатлетически звезди”

Срок:27.09.2012 г.

Отг: М.Борисова


  1. Издаване на празничен брой на училищния вестник „Вести +“

Срок:09,2012г.

Отг: Н.Рашева


  1. Отбелязване на Деня на независимостта на 22 септември

Срок: 21.09.2012 г.

Отг. Калчeва


  1. Европейски ден на езиците- изготвяне на нагледни материали

Срок: 26.09.2012 г.

Отг. Ефремова


  1. Подготовка на Визита в Анкара, Турция на участниците от прокт ,,Допълнително място на масата или да се опознаем чрез храната”.

Срок:пoстоянен

Отг.Слaвейкова


МЕСЕЦ ОКТОМВРИ


   1. Честване на Денят на усмивката:

   • Фотоизложба на 5-те класове на тема:,, Усмихни се учителю”

Срок: 5.10.2012 г.

Отг. кл. р-ли 5 клас


   • Изпрати усмихнати послания

Срок: 5.10.2012г.

Отг. Митова


 • На какво се смеят философите-рубрика във виртуалния ученически вестник на клуб ,,Млад Диоген”

Срок: 10.2012 г.

Отг. Драгомирова


   1. ,,София –моят град”-образователна екскурзия

Срок: .10.2012 г.

Отг: кл. р-ли 1 клас


   1. Есенно градинско парти с родителите на 5-те класове

Срок: 10.2011 г.

Отг: кл. р-ли 5 клас


   1. Акция с 5-те класове за събиране на кестени

Срок: 10.2011 г.

Отг. кл. р-ли 5 клас


   1. Отбелязване Деня на учителя

Срок:05.10.2012г.

Отг. Паскалиева и кл. р-ли среден курс


   1. Базар за размяна на униформено облекло

Срок: 10.2012 г

Отг. Кл.ръководители


   1. Подготовка на празника за Деня на благодарността/викторина и карнавал/

Срок: 10.2012 г.

Отг: Р.Василева и учители АЕ


8. Освещаване на параклиса на училището

Срок:31. 10.2012 г.

Отг. Комисия


9. Изложба ,,Моята ваканция”

Срок: 10.2011 г.

Отг. кл. р-ли 3 клас


10. Визита в Анкара, Турция на участниците в проекта

Срок:11.2011 г.

Отг. Славейкова


11. Презентация ,,Златното колело на Росия”

Срок:11.2011 г.

Отг.М.Николова


МЕСЕЦ НОЕМВРИ


    1. Изготвяне на табло за Деня на народните будители

Срок: 1.11.2011 г.

Отг. Калчева


    1. Дни на отворените врати в 51 СОУ

Срок: 11.2011 г.

Отг. Всички учители


    1. Отбелязване на Деня на християнското семейство (отец Данаил – беседа пред параклиса)

Срок: 21.11.2011 г.

Отг.Митова и кл.ръководители


    1. Мъдростта на притчите-филми и презентации

Срок: 21.11.2012 г.

Отг. Кл.ръководители 4клас


5. Отбелязване на Деня на християнското семейство

    • ретро фотоизложба

    • изложба на книжки от детството на мама и татко

    • малко кулинарно- вкусът на детството

Срок: 21.11.2012 г.

Отг. Кл.ръководители 2клас


6. Конкурс за плакат по математика ,,Числата на древните народи”- 5клас

Срок: 11.2012 г.

Отг. Фратева


7. Изложба на тема ,,Хронология на изобретенията”

Срок:11.2011 г.

Отг. Р.Димитрова


8. Оформяне на кът за АЕ и литература

Срок:11.2011 г.

Отг. Р.Василева


9. Мултимедиен проект ,,Приказният свят на Ф. Фелини”-ГК

Срок:11.2011 г.

Отг. Св. Ефремова

10. Математическо състезание-6 клас

Срок 11.2011 г.

Отг. Ев. Ахмакова

11. Ролева игра ,,Горски растения „-6 клас

Срок:11.2011 г.

Отг. Д. Кръстева


12. ,,Мама, татко и аз”- изложба за Деня на християнското семейство

Срок:11.2011 г.

Отг. кл. р-ли-1клас


13. „Пътуване в миналото на нашите будители” – посещение на НИМ с ученици в 7 – 10 клас

Срок: 11.2012

Отг. учителите по БЕЛи история


14. Ден на толерантността-презентации 7клас

Срок:11.2011 г.

Отг. кл. р-ли 7 клас


15. Изработване на стенописите в параклиса

Срок:11.2011 г.

Отг.Калчевски


МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ


 1. Организиране и провеждане на традиционния Коледен базар.

Срок:12.2012 г.

Отг: всички учители


 1. Коледата по света – презентация.

Срок:12.2012 г.

Отг: Митова,


 1. Викторина на тема: ,,Коледа по света”

Срок:12.2012 г.

Отг. Р.Василева 1. „Направи добро за Рождество” – конкурс за литературна творба или рисунка; благотворителни мероприятия

Срок: Коледа

Отг. Учителите по БЕЛ и ИИ,

кл.ръководители


 1. Изработване на календар и календарчета за 2013 г.

Срок: 12.2012 г.

Отг. Учителите по ИИ


6. Литературен конкурс ,, Вълшебството на Коледа”

Срок:12.2012 г.

Отг. Шопова и учители БЕЛ

7. Дискусионен форум ,,Идеите-това сме ние”-/участват кл. р-ли на среден и горен курс , УС на класа/

Срок:12.2012 г.

Отг. Паскалиева


8. Коледна инициатива на ученици от 51 СОУ в Дома за изоставени деца и юноши/ програма, дарения/

Срок:12.2012 г.

Отг. Драгомирова


9. ”Първи декември – Ден за борба против СПИН” - дискусии, филми и беседи.

Срок: 12.2012 г.

Отг.: Паскалиева, Д. Кръстева


10. Коледен турнир по волейбол

Срок:12.2012 г.

Отг.:Н. Велева


МЕСЕЦ ЯНУАРИ 1. Отбелязване на Деня на Робърт Бърнс

Срок:29.01.2013 г.

Отг. Р.Василева


 1. Презентация за суеверията

Срок: 01.2013 г.

Отг. Кл. р-ли 4 клас


 1. Финализиране на проекта със СУ,,Св. Кл. Охридски” за визуализация на съвременния литературен текст с 11,, а” клас

Срок: 01.2013 г.

Отг. Н. Рашева


 1. Конкурс за лит. творба или рисунка на тема :,, Любовта и жената” / във връзка със 120 годишнината от рождението на Ел. Багряна

Срок: 01.2013 г.

Отг: Н.Рашева, Драгомирова


 1. Европейски столици

Срок: 01.2013

Отг. М. Николов,Софрониева


 1. Съвместна дейността с Института по литература към БАН във връзка със 120-годишнината на Елисавета Багряна

Срок: 01.2013 г.

Отг. М. Фратева

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ    1. Конкурс за колаж ,, Математиката –царица на науките”-5 клас

Срок: 02.2013 г.

Отг. Фратева


    1. Решаване на физична кръстословица

Срок: 02.2013 г.

Отг. Р.Димитрова


    1. Конкурс за творческо есе на АЕ

Срок: 02.2013 г.

Отг. М. Пенева


    1. Подготовка на визитата на страните, участници по проект ,,Допълнително място на масата или да се опознаем чрез храната”.

Срок: 02.2013 г.

Отг. Славейкова


    1. Презентация на тема : ,, Математика- раздели , количество, структура”-6/а

Срок: 02.2013 г.

Отг. Ахмакова


 1. Конкурс за компютърна обработка на портрет /шаржове/

Срок: 02.2013 г

Отг. учителите по ИИ, Драгомирова


 1. Отбелязване на 14 февруари – Денят на влюбените и приятелството

 • Викторина на АЕ

Срок: 02.2013 г

Отг. Р.Василева

 • Мероприятие на УС

Срок: 02.2013 г

Отг. Паскалиева


 1. Организиране на мартенски базар

Срок: 02.2013 г

Отг. Началните учители


МЕСЕЦ МАРТ


        1. Изработване на мартеници и подаръци за празника на мама.

Срок: 03.2013 г.

Отг.учителите от нач.курс, Стефанова


        1. Математическо състезание: „Стани богат със знания”-9 клас

Срок: 03.2013 г.

Отг: Нешева


        1. Рецитал за 3 март / 3-те класове/

Срок: 03.2013 г.

Отг. Каменова, Митракиева, Игнатова , Донкова


        1. Изложба на тема ,,Българският принос в овладяване на космоса”

Срок: 03.2013г.

Отг. Комова


    1. Създаване на мултимедийни продукти, състезания, литературно-музикална програма за 3 март

Срок: 03.2013г.

Отг: Калчева, Иванов, Шопова


    1. Отбелязване на Световния ден на водата

Срок: 22.03.2013г.

Отг. Митова, Кръстева


    1. Електронна книжка с преразкази и съчинения на учениците от 4 а клас

Срок: 03.2013г.

Отг: Миразчийска


    1. Издаване на вестниче ,, Четвъртокласник”-4 ,,б” клас

Срок: 03.2013г.

Отг: Т. Атанасова


    1. Презентация ,,Съвременните градове на Русия – Москва и Санкт Петербург

Срок: 03.2013г.

Отг: М.Николова


    1. Състезание по спелинг-среден курс

Срок: 03.2013г.

Отг: Пенева


    1. Вечерно наблюдение с телескоп

Срок: 03.2013г.

Отг: Л. Величкова

    1. ,,Вече съм грамотен”-празник на буквите

Срок: 03.2013г.

Отг: кл. р-ли 1 клас


    1. Концерт ,,Добре дошли партньори”- за страните по проекта ,,Допълнително място на масата или да се опознаем чрез храната”

Срок: 03.2013г.

Отг: Славейкова


    1. Конкурс за проект на интериорен дизайн наинформационния център.

Срок: 03.2013г.

Отг. Св. Ефремова


    1. Щафетни игри за 4 клас ,,Весел бъди- играй и победи”

Срок: 03.2013г.

Отг. Янкова,Тодорова


    1. Посещение на детските градини в района

Срок: 03.2013г.

Отг. учителите на 4 клас


    1. Подготовка на програмата за родителската среща за бъдещите първокласници

Срок: 03.2013г.

Отг. учителите на 4 клас


МЕСЕЦ АПРИЛ


 1. „Моето щастливо детство” – изложба

Срок: 04.2013г

Отг: Преподавателите по ИИ


 1. Конкурси за ученическо творчество, посветени на патронния празник – „Моето любимо училище” и „Мечтаното училище”

Срок: 04.2013г

Отг. Учителите от нач.курс


 1. Конкурс за графичен дизайн на плакат за патронния празник

Срок: 04.2013г

Отг. Учители ИИ


4. „Заедно да направим света по-добро място” - фън-шуй презентация

Срок: 04.2013г

Отг. Митова


5. Участие в конкурса „Орфеева дарба” и в празниците на читалищното вокално изкуство

Срок: 04.2013г

Отг. М. Ценов

6. Отбелязване Деня на Шекспир

Срок: 04.2013г

Отг. Р. Василева


7. Наблюдение на диви животни в тяхната естествена среда на Държавно ловно стопанство – Искър

Срок: 04.2013г.

Отг. Кръстева


8. Театър от деца за деца (посещение на първите класове )

Срок: 04.2013г.

Отг. Кл. ръководители втори клас


 1. Табло, рисунки и презентации за деня на космонавтиката

Срок: 12.04.13г.

Отг. Кл. ръководители 4 кл.


 1. Провеждане на състезание по АЕ на СБНУ

Срок 04,2013г.

Отг . Славейкова


11. Състезание по математика на 7-те класове – формат НВО

Срок: 04.2013г.

Отг. Щиркова


12. Определете силните аспекти на мисълта си - тест 12 клас

Срок: 04.2013г.

Отг. Богоев


13. „ Аз живея здравословно” – презентации на 9 –ти и 10 –ти клас

Срок: 04.2013г.

Отг. Н. Панчева


14. Пролетен бал на цветята – 7-ми клас

Срок: 04.2013г.

Отг. Кл. Ръководители


15. Литературен форум – Живот и творчество на Елисавета Багряна

Срок: 04.2013г.

Отг. Драгомирова и Паскалиева


16. Изложба „Млад цветар”

Срок: 04.2013г

Отг. Стефка Стефанова


17. Резервати в България ( презентации и табла)

Срок: 04.2013г

Отг. М. Николов, Софрониева


18. Световен ден на здравето „Здравето не е всичко, но…”

Срок: 04.2013г

Отг. Ив. Иванова


19. Изложба с творби на наши ученици, представяща постиженията им пред родителите на кандидат – гимназистите.

Срок: 04.2013г

Отг. Б. Блажев


20. Изложба – конферанс на абитуриенти ( 12 а)

Срок: 29.04.2013г.

Отг. Блажев, Дончева


МЕСЕЦ МАЙ         1. ”9 май- ден на ученическото самоуправление”-обучение на кандидатите

Срок: 05,2013 г.

Отг.: Паскалиева


         1. Честване Деня на Европа

Срок: 05,2013 г.

Отг. Митова, Иванова


         1. МПО „Млад огнеборец” – демонстрация на бойно разгръщане

Срок: 05,2013 г.

Отг. Борисова


         1. Изложба, посветена на24 май

Срок: 05,2013 г.

Отг. Преподаватели по ИИ


5. Световен ден на смеха „ Смехът е най – доброто лекарство”

Срок: 05,2013 г.

Отг. И.Иванова

6. Съставяне речник с математически понятия ( 6 клас )

Срок: 05,2013 г.

Отг: Ахмакова


7. Съставяне речник с математически понятия ( 7 клас )

Срок: 05,2013 г.

Отг: Ахмакова


8. Обмяна на ученици горен курс

Срок: 05,2013 г.

Отг. Пенева


9. Пролетен турнир по волейбол

Срок: 05,2013 г.

Отг. Велева


10. Цялата английска граматика върху един пощенски плик

Срок: 05,2013 г.

Отг. Богоев


11. ”Малкият творец” – творчески изяви 3-ти клас

Срок: 05,2013 г.

Отг. Класни 3-ти класове


 1. Визита в Италия – закриване на проекта Коменски

Срок: 05,2013 г.

Отг. Славейкова


 1. Забавно математическо състезание 10 – 11 клас

Срок: 05,2013 г.

Отг. Дакова


 1. Конкурс за рисунка на тема: „Геометрични фигури и еднаквости” – 8 кл.

Срок: 05,2013 г.

Отг. Дакова


МЕСЕЦ ЮНИ


 1. Отбелязване на Деня на детето

Срок: 01.06.2013г.

Отг. Кл.ръководители


2. Световен ден на околната среда – изработка на постери

Срок: 05.06.2013г.

Отг. Д. Кръстева


Мероприятия с постоянен срок за изпълнение


 • Участия в предложените от МОМН и др. конкурси през уч.година и фотоизложба „Сезони”

Отг.учителите по ИИ


 • Участие в ученическите игри

Отг:у-ли по физ.възп.


 • Участие в спортни мероприятия и състезания на Столична община.

Отг: у-ли по физ.възп.


 • Посещения на театрални постановки, концерти и изложби.

Отг: Н. Рашева, Данова, Св.Драгомирова, С. Каменова

 • Изработване на модели, табла и мултимедийни презентации по математика.

Отг:у-лите по математика


 • Участие в училищния вестник по рубрики:

Отг: всички учители


 • Участие в конкурси и проекти по история и цивилизация на училищно, регионално и национално ниво с ученици от 9,10,11,12 клас.

Отг. Кр. Иванов


 • Подготовка и провеждане на мултимедийни уроци по история и цивилизация

Отг: Кр. Иванов


 • Подготовка на абитуриентския бал на випуск 2013г.

Отг: кл.р-тел на 12 клас


 • Продължаване на дейността на „Театър 51“

Отг: Екипът на театъра


 • Работа с ученици с поведенчески проблеми:

  • кръгли маси за дискутиране на различни въпроси според проблема;

  • обсъждане на проблемите с родителите по време на родителските срещи;

  • включване на ученици в проекти, програми, дискусии;

  • дежурство на учениците;

  • полагане на труд в полза на училището;

Отг.кл. ръководители и пед.съветник


 • Мероприятия, свързани с кампанията за набиране на първокласници.

Отг.:учителите на четвърти клас


 • Поддържане и продължаване участието на 51 СОУ в системата на MicrosoftLiveEdu

Срок: постоянен

Отг. Л. Петров


 • Организиране издаването на ИТ- сертификати

Срок: постоянен

Отг. учителите по ИТ и ИИ


 • Квалификация на учителите по определени теми

Срок: постоянен

Отг. УР


 • Клуб ,,Приятели на театъра, киното и книгата”

Срок: постоянен

Отг. Шопова, Николова


 • Академия по математика

Отг. Нешева


 • Разделно събиране на отпадъците

Отг. учителите на 1-4 клас


 • Откриване и изява на млади таланти от 1-4 клас на сцената „Клуб 51”

Отг. М. Ценов

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ         1. Учителите да изграждат у учениците активна гражданска позиция, която изисква човек да отстоява правата си, но и да изпълнява задълженията си, да носи своята отговорност като член на обществото.

Срок: постоянен

Отг. Всички учители


         1. Чрез разнообразни инициативи да бъдат отбелязвани бележити дати от българската история и празници, свързани с националните традиции и обичаи, като:

 • 22.09. Ден на независимостта на България

 • 1.10. Празник на район “Красно село”

 • 01.11. Ден на народните будители

 • 21.11. Ден на Християнското семейство

 • 01.12. Световен ден за борба със СПИН

 • 25.12. Коледа

 • 14.02. Ден на влюбените

 • 19.02. Годишнина от обесването на ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 • 01.03. Баба Марта

 • 03.03. Национален празник на Р.България

 • Великден

 • 29.04.: Годишнина от рождението на Елисавета Багряна /патронен празник/

 • 09.05 Ден на ученическото самоуправление

 • 24.05. Ден на славянската писменост и българска култура

 • 01.06. Ден на детето

 • 02.06. Ден на Хр.Ботев и загиналите за българската свобода
         1. Да се осъществи контакт с читалищата в района за съвместни културни прояви.
         1. Ученическият съвет да функционира в две секции – прогимназиална и гимназиална – и да координира участието на учениците в училищния живот и в решаването на възникнали проблеми.

Срок: постоянен

Отг. А.Паскалиева


         1. Учениците да се подготвят за правилен избор къде да продължат образованието си или към каква професия да се насочат.

 • Седмокласниците и техните родители да бъдат запознати с условията за кандидатстване в различни средни училища и специалности, които те предпочитат.

Срок: м. април

Отг. : Кл.ръководители на 7-ми клас.


 • Дванадесетокласниците да бъдат осведомени кои и какви са легитимните ВУЗ в България.

Срок: м.май.

Отг.: Кл. ръководител на 12-ти клас


         1. Да се изграждат у учениците екологична култура и навици за здравословен начин на живот.

Срок: постоянен.

Отг.: Всички преподаватели.


 • Да продължи дейността по превантивната работа върху проблемите, свързани с наркоманията, алкохола, тютюнопушенето, както и сексуално образование. Провеждане на минитренинги, специализирани дни, насочени към гореспоменатите проблеми.

Срок: Постоянен.

Отг.: Педагогически съветник


 • Да се организират зелени, бели и сини училища, лагери и екскурзии.

Срок: м. октомври, януари, юни.

Отг. Комисия за ученически отдих


 • Да се изгражда отношение на нетърпимост към замърсяването с битови отпадъци, като се потърсят възможности за осигуряване на контейнери за разделно събиране. Да се организира общо пролетно почистване на класните стаи, парка и района на училището.


Срок: м. април 2012 г.

Отг.: Класниръководители         1. Училището активно да се включи в националната кампания “Да запазим децата на пътя”.

Срок: постоянен

Отг.Ст. Стефанова, всички учители


         1. Всички деца от начален курс да имат изготвени от родителите индивидуални карти с маршрутите до дома.

Срок: м.септември

Отг. началните учители


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА • Родителите активно да бъдат привличани за решаване на проблемите, свързани със социалното поведение, здравното, етичното и сексуалното възпитание на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: кл.ръководители

Пед.съветник


 • Да продължи сътрудничеството с Института по хигиена във връзка със здравното възпитание на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: Пед.съветник

 • Да се привличат родители в дейности за подобряване на МТБ, като участват финансово или с личен труд.

Срок: постоянен

Отг.: кл.ръководители


 • Работа с родителите за изграждане на класна общност

Срок: постоянен

Отг.: кл.ръководители


ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО


 1. През цялата учебна година да се осъществяват следните форми на контрол:
  1. Педагогически контрол
 • Посещение на часове при всеки учител веднъж годишно във връзка с организацията на учебния час и степента на взаимодействие с учениците.

Срок: веднъж годишно

Отг.: УР


 • Проверка на качеството на преподаване по БЕЛ в 1- 12 кл. на съответните учители.

 • Комплексен контрол върху работата на новите преподаватели.

Срок : постоянен

Отг. УР


 • Посещение на часове по СИП, ЗИП, ЧК и извънкласни форми.

Срок: периодично

Отг.: УР


 • Наблюдение на резултатите от обучението в началната училищна степен чрез посещаване на часове в началния курс.

Срок:постоянен

Отг.УР

 • Посещения на родителски срещи за преценка на взаимодействието между кл.ръководител и родителите.

Срок: периодично

Отг: УР


  1. Административен контрол

 • Проверки на учебната документация

Срок: октомври, февруари, април, юни, юли

Отг.: ПД


 • Проверка на организираното дежурство в училището.

Срок: постоянен

Отг.: УР


 • Проверки на административната документация.

Срок: - ноември 2012г, април 2013 г

График за провеждане на родителски срещи:


 • 25 .09.2012г. за пети, осми клас

 • 23 и 24.10.2012 г.

 • 08 и 09.02.2013 г.

 • 16 и 17.04.2013 г.


Учебни екскурзии, пленери, зелени училища. Провеждат се едновременно за цялото училище


Срок: съгласно плана наКомисията за ученически отдих


ПЛАНЪТ Е ОДОБРЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

/ПРОТОКОЛ№2/10.09.2012г./


ДИРЕКТОР: .........................................

/АСЕН АЛЕКСАНДРОВ/


Свързани:

Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2010/2011 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и под знака на 50годишния...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2010-2011 година
Увп – да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година iconУтвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
Мисия, визия и приоритетни цели в дейността на училището през учебната 2011 / 2012 година-стр. 6
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година iconГодишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
Общият успех е 4,76. Много добри са и резултатите от външното оценяване на учениците от 4 и 7-ми клас. Високи резултати показаха,...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година iconПриложение към Годишен план за учебната 2012/2013 година, Утвърден със Заповед №147/14. 09. 2012 г на директора
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №11/14. 09. 2012 г
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година iconДни на Елисавета Багряна
...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година iconГодишен план за дейностите на соу"отец паисий" с природо- математическа насоченост
Годишният план е разработен в съответствие с изискванията на Указанието за организиране на дейностите на соу през учебната 2011/2012...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година iconПлан за интерпретативно съчинение върху "Потомка" от Елисавета Багряна и "Жена" от Блага Димитрова
Увод: в българската литература жената е разкрита като майка и като стожер на духовността в дома. Тя олицетворява връзката в семейството,...
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година iconГодишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година
Участие в общоучилищните мероприятия – Лекоатлетически крос и колопоход „ Не на наркотиците ”
Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година iconЕлисавета багряна тест
В дебютната стихосбирка „Вечната и святата” на Елисавета Багряна, стихотворението „Кукувица” е едно от символните заглавия в поезията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом