Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството
ИмеКонспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер23.74 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://minvelkov.com/conspect-ot.doc
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството”


 1. Счетоводството като информационен процес. Управлението на стопанската дейност на предприятието и счетоводната отчетност.

 2. Функции на счетоводството.

 3. Задоволяване на информационни потребности за имущественото и финансовото състояние на предприятието и необходимостта от изготвянето на финансови отчети. Финансово и управленско счетоводство.

 4. Нормативна уредба на счетоводството.

 5. Счетоводни принципи.

 6. Документиране на стопанската операция. Видове документи. Реквизити на документите.

 7. Цел и метод на счетоводството.

 8. Предмет и обекти на счетоводството.

 9. Предприятието като съвкупност от активи и техните източници (капитал и пасиви).

 10. Същност на активите. Класификация на активите в предприятието.

 11. Същност на източниците. Класификация на капитала и пасивите на предприятието.

 12. Структура и съдържание на счетоводния баланс.

 13. Стопанска операция. Ефекти на стопанската операция. Двустранно и едностранно счетоводство.

 14. Стопанска операция. Изменение на активите и източниците при извършване на стопанска операция.

 15. Отразяване на ефектите на стопанската операция в счетоводния баланс.

 16. Същност на приходите и разходите.

 17. Отразяване на приходите и разходите в счетоводния баланс.

 18. Управление на ефективността на стопанската дейност и необходимост от изготвяне на отчет за приходите и разходите. Структура и съдържание на ОПР.

 19. Основни правила на отразяване на приходите и разходите в отчета за приходите и разходите.

 20. Същност на паричните средства.

 21. Управление на ликвидността на предприятието и необходимост от изготвяне на отчет за паричните потоци. Структура и съдържание на ОПП.

 22. Основни правила за отразяване на паричните постъпления и плащания в отчета за паричните потоци. Методи за отчитане на паричните потоци.

 23. Съвместно отразяване на ефектите на стопанските операции в счетоводния баланс, ОПР и ОПП. Йерархия и взаимоотношения между трите отчетни елемента.

 24. Предназначение, структура и съдържание на отчета за собствения капитал.

 25. Предназначение, структура и съдържание на приложението към финансовия отчет.

 26. Вътрешни информационни потребности за ефективно управление на предприятието и необходимост от детайлизирана, структуризирана и систематизирана информация за текущото финансово и имуществено състояние на предприятието.

 27. Счетоводната сметка като инструмент за текуща обработка на информация за стопанските операции на предприятието. Видове счетоводни сметки. Елементи на счетоводната сметка.

 28. Отразяване на ефектите на стопанската операция по счетоводните сметки. Взаимодействие на счетоводните сметки.

 29. Индивидуален сметкоплан и главна книга на предприятието.

 30. Особености на приключването на счетоводните сметки. Балансови сметки и приходно-разходни (оборотни) сметки.

 31. Проверка на верността на отразените стопански операции по счетоводните сметки след тяхното приключване. Оборотна ведомост. Контролни числа.

 32. Особености на изготвяне на финансовия отчет въз основа на данни от главната книга и оборотната ведомост.

 33. Счетоводната статия като средство за превод на стопанската операция на езика на счетоводството. Видове счетоводни статии.

 34. Особености на калкулиране на себестойността на продукцията.

 35. Особености на извеждане на финансовия резултат в процеса на приключване на счетоводните сметки.

 36. Същност и предназначение на инвентаризацията.

Свързани:

Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството iconКонспект обща теория на счетоводната отчетност
Обща характеристика на стопанската отчетност. Видове стопанска отчетност. Нормативна уредба на счетоводството
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството iconКонспект по обща теория на статистиката от 11 клас
...
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството iconКонспект предмет на общата теория на правото. Обща характеристика. Структура. Функции на общата теория на правото
Методология на общата теория на правото. Правопознание. Техника на юридическата наука
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството iconБиография на преподавател в професионалното направление 8 "Икономика"
Обща теория на счетоводството – семинарни упражнения мио и Маркетинг – бакалаври
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом