Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно
ИмеЗаседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно
страница1/15
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.7 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/resh49.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА
ПРОТОКОЛ № 49от заседание проведено на 20, 22.12.2006 г.


ОТНОСНО: Приемане на Декларация по повод потвърждаването на смъртните присъди над българските медицински сестри в Либия.


Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС


Общ брой присъстващи общински съветници – 43


Общински съвет – Варна прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


4510. Общински съвет – Варна приема следната


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по повод потвърждаването на смъртните присъди над българските медицински сестри


Общинските съветници, представители на различните политически партии, организации и социални съсловия на гр. Варна, с гняв и възмущение посрещнаха произнесените от либийския съд смъртни присъди над българските медицински сестри и палестинския лекар. Този акт на либийското правосъдие и безразличието на либийските официални власти към съдбата на невинните българки е проява на варварско отношение към българския народ и българската държава.


Ето защо варненци призовават официалните държавни органи на Република България заедно с целия български народ да защитят и спасят нашите сънароднички. Сега е време да се мобилизира световната общественост за тяхното спасение. Това трябва да бъде от тук насетне най-важният проблем на българската външна политика, нашата национална кауза.


Варна е потресена. Но Варна няма да се примири с беззаконието и превръщането на невинните българки в изкупителни жертви и заложници на политическите игри и сметки на либийските ръководители.


Вярваме, че справедливостта ще победи.


/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - В А Р Н А_________________ /Б. ГУЦАНОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА
ПРОТОКОЛ № 49от заседание проведено на 20, 22.12.2006 г.


по точка първа от дневния ред


ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.


Диан ДАСКАЛОВ

На 28.12.2005 г. се проведе заседание на ПК “Образование”. В точка 2 от дневния ред разгледахме жалбата на Кремена Костадинова – пом.директор в ОУ “Захари Стоянов” с вх.№ от 15.12.2005 г. Позволявам си кратък цитат: “Тодорка Колева като директор на ОУ “Захари Стоянов” ме дистанцира от проблемите на училището. Мога да изпълнявам задълженията си само с писмена заповед от нейна страна, възлага ми основно технически функции.” И края на жалбата: “Директорката Тодорка Колева ежедневно ме поставя в унизителни, стресиращи ситуации; в отношението си към мен е груба, липсва диалог, нарежданията й са оскърбителни, поведението й е обидно. Работя в атмосфера на непрекъснат страх да не допусна грешка поради заплахите, както и от липса на информация за текущите задачи относно учебно-възпитателната работа. Влоши се здравословното ми състояние, получих хипертонични кризи и продължава.”

На 02.02.2006 г. на заседание на ПК /нашето решение беше да се предложи проверка на фактите от страна на МОН с наше участие/ по образование т. 1 от дневния ред разгледахме изпълнението на решението относно жалбата. Г-жа Даскалова – Н-к на РИО – Варна отговори, че ще разпореди проверка след като г-жа Колева се върне на работа след болнични. И забележете: преди да се извърши проверката по жалбата директор Колева със заповед РД-12-003/30.01.2006 г. уволнява помощник-директора си Кремена Костадинова.

С експертно решение № 815/28.02. на ТЕЛК към МБАЛ “Св. Анна”-Варна отменя болнични листи представени от Тодорка Димитрова Колева – директор на ОУ “Захари Стоянов” № 0316622/19.12. за 5 дни, болничен лист № 0316631/27.12. за 7 дни и болничен лист № 6038461/03.01. за 30 дни, след корекции - отразено на 23 дни.

Уважаеми г-н Кмете, възстановени ли са в общинския бюджет сумата за дните неправомерно използвани болнични, отменени от ТЕЛК? За съжаление, тъй като не сте работодател на директор Колева, не мога да Ви задам въпрос за административните последствия от този акт.

Мотивите на ВОС по решение от 30.11. от тази година четем: “Помощник-директорите подпомагат дейността на директора, но отговорността за утвърдените от директора актове се носи от него. Помощник-директорът не е изкупителна жертва при нарежданията извършвани в осъществяване на дейността от компетентността и правомощията на директора.

И Решението в името на народа: Признава за незаконни, отменя уволнението на Кремена Момчилова Костадинова от длъжността “Пом.директор” извършено със заповед РД-12 от директора на ОУ “З. Стоянов”. Възстановява Кремена Момчилова на заеманата длъжност Помощник директор. Осъжда ОУ “З. Стоянов” да заплати на Кремена Момчилова Костадинова въз основа на чл. 222 ал. 1 обезщетение за оставане без работа вследствие на незаконно уволнение извършено от директора на ОУ “З. Стоянов” в размер на 2 718,60 лв.в едно със законната лихва от завеждане на исковата молба, както и сумата от 800 лв.представляваща направените по делото разноски пред двете институции.

Уважаеми г-н Йорданов, в бюджета на ОУ “З. Стоянов” няма заложени средства за изплащане на суми за обезщетение на незаконно уволнени служители. Кой ще изплати сумата от 2 716,80 лв. плюс лихвите, плюс 800 лв. по разноски в следствие на незаконните действия на директора на ОУ “З. Стоянов” Тодорка Колева?


Иван ИВАНОВ

Моя първи въпрос към Кмета и администрацията е от група граждани относно изграждане на светофарна уредба на кръстовището което в момента е нерулирано на ул. “Мир” и ул. “Студентска”. Мотивите са, че там се намира едно ОУ, по-надолу се намира и Техническия университет, ежедневно стават катастрофи с неприятни инциденти.

Получих отговор на предното ми питане относно проектирането и усвояването на средства от еврофондовете. Дължа да Ви кажа, че не съм доволен от отговора, който получих и според мен общинската администрация не е готова, няма проектна готовност и въобще готовност за усвояване на средства по еврофондовете, а това е много важно за нашата община и като град – втория по големина в България – ние трябва да работим по-активно в това отношение и натам да насочим нашите усилия.

Ще ви дам един пример с една по-малка община във Варненска област, за мен това е пример на община която работи сериозно в тази насока – община Белослав. До момента какво е свършено? По ФАР има три проекта, които са усвоени парите, единият проект е за 300 хил.евро, другият е за над 4000 евро, третия – 126 хил.евро и се работи по още два проекта. По ПУДОС от община Белослав са усвоени 5 млн.лв. и още 10 проекта, които са готови да бъдат усвоени от следващата година. Бюджета за тази година на тази малка община във Варненска област в началото на годината е бил 3,5 млн.лв., тази година завършва с 9 млн.лв.бюджет и работят 42 щатни служители.

Моето призвание и като забележка е да се работи по-усърдно в тази насока.


Веселин ДАНОВ

Уважаеми г-н Куликов, г-н председател, колеги,

Аз получих отговори на всички мои питания, за което съм много благодарен на г-н Йорданов и на цялата администрация с изключение на едно от питанията ми; на всичко друго съм абсолютно задоволен от отговорите. Има един проблем, бях поставил питане относно строителство във “Възраждане” ІІ м.р. – там твърдят, че става дума за това, че има имот, който е общинска собственост обединен с имот, който е частна собственост, строи се – категоричен съм, че няма решение на ОбС за това нещо; има разпоредителна сделка без да е преминала през комисията по собственост и стопанство, без наше решение и смятам, че този строеж трябва да бъде спрян. Тук е и представител на Областната администрация – г-н Иван Стаматов – и искам да кажа, че сезирам още от този момент Областния управител, като ще отправя и писмено до него искане да бъдат взети незабавни мерки за спиране на това строителство – твърдя, че е незаконно абсолютно до момента! Ще ви го покажа – “Възраждане”, ІІ м.р., над газостанцията на първия ъгъл в ляво като се отива нагоре; от дясна страна едно огромно строителство има. Имам отговор писмен по този повод, запознати са вашите хора, просто ви обяснявам, че това е незаконно абсолютно, наистина!

Второто, имам два въпроса, много се радвам, че и г-жа Юнакова е тук, тъй като то касае косвено и нея – дойдоха при мен разтревожени граждани от “Младост”, които ми обясниха /това е тяхно обяснение, не искам да обвиня никого, не мога да взема страна/ - обясниха ми, че миналата година е имало 30 разрешителни издадени за изграждане на спирки и към тях павилиони. Тук има няколко неща, които ме смутиха: първото, хората казва така – разрешителните ни са издадени от април месец, ние построяваме тези обекти от юни, а ни карат да плащаме от януари. Наистина, няма логика в това нещо, но няма проблем в това. Проблема е, че тази година има концесия, както знаете и тези хора казват: ние сме инвестирали по 10-12 хлв.за обект – какво става с нашите пари? И аз съм абсолютно разтревожен и твърдя, че ако това е така, трябва да се намери начин за компенсация на тези хора, защото смятам че 30 души /и трима да са – няма никакво значение/ мисля че трябва да се грижим за интересите на хората и не може да се сключва договор за една-две-три години напред без никакви гаранции при такава инвестиция.

Това е което исках да попитам, благодаря за вниманието.


Бранимир БАЛАЧЕВ

Преди две сесии бях задал няколко въпроса на Кмета на община Варна. Искам да му благодаря, че в срок получих писмени отговори на тях и с тези отговори аз ще се постарая да запозная първо живущите в р-н Аспарухово, от което е видно че всъщност е взето решение и ще се изгради нова сграда на НУ “В. Левски”, с което ще бъде решен въпроса за разделението на училището в две сгради, които са отдалечени една от друга. Също считам, че намира решение въпроса и за автобусната спирка срещу сп. “Тих труд” – промяната в маршрута, която ще започне от 08.01.2007 г. считам, че ще удовлетвори исканията на хората с увреждания, за да могат те по-безпрепятствено и по-безопасно да стигат до своето работно място, както и че ме удовлетворява отговора на въпроса, че през 2007 г. от бюджета ще бъдат възстановени както легналия полицай, така и т.нар. зряща пътека пред сградата на комплекса “Тих труд” в гр. Варна.


по точка втора от дневния ред


ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места” относно:

- предложение за ОУП на гр. Варна във връзка с бъдещото развитие на Пристанище Варна;

- предложение за допускане на проект за изработване на ПУП план-извадка ПРЗ за ПИ №10135.536.248 по КП на “Приморски парк”, попадащ в територията, отредена за УПИ І, кв. 10 по ПП на “Приморски парк” на основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ.

- съгласуване на План за регулация и застрояване – план извадка на урегулиран поземлен имот V – 109,137, кв. 34 и улична регулация от О.Т. 285, О.Т. 286, О.Т. 287, О.Т. 288 до О.Т. 289 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св.Св. Константин и Елена”;

- съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот І – 351 “за жилищно строителство”, кв. 60 по плана на к.к. “Златни пясъци”.

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”


Общ брой присъстващи общински съветници – 45


Общински съвет – Варна прие следните


Р Е Ш Е Н И Я :


4511-2. 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по предложение на Председателя на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-9303/246/13.12.2006 г., Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна да възложи изработването на план за изменение на ТУП и Общия устройствен план на гр. Варна за терена, южно от 15-ти м.р. на гр. Варна, с граници: СИ - републиканската ЖП пътна мрежа; ЮИ - “Одесос ПБМ” АД; ЮЗ - Варненско езеро; СЗ - защитена местност “Казашко”, предвиден за зелени площи за широко обществено ползване, с цел изграждане на новите терминали на Пристанище Варна.


2. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 3 от Закона за устройство на територията и по предложение на Председателя на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-9303/246/13.12.2006 г., Общински съвет - Варна допуска заедно с изменението на ТУП и ОУП едновременно изработване, съобщаване и одобряване на подробен устройствен план за горепосочения терен, с цел изграждане на новите терминали на Пристанище Варна.


3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и по предложение на Председателя на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-9303/246/13.12.2006г., Общински съвет – Варна възлага на Председателя на Общински съвет- Варна и на Кмета на Община Варна да започнат преговори със заинтересованите министерства и ведомства във връзка преместването на пристанище Варна-Изток на територията на новоизграждащия се терминал и превръщането на територията на сегашното пристанище Варна-Изток в градска среда за широко обществено ползване.


4. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и по предложение на Председателя на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-9303/246/13.12.2006г., Общински съвет- Варна възлага на Кмета на Община Варна изпълнението на т. 1 и 2 от настоящото решение, включително и процедурите по ЗУТ.


5. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по предложение на Председателя на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-9303/246/13.12.2006г., Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да започне проучване на възможностите за изработване на план за изменение на Общия устройствен план на гр. Варна за терена, представляващ източната половина от територията на защитена местност “Казашко”, с цел изграждане на новите терминали на Пристанище Варна.


6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Варна решава при изменение на Общия устройствен план по т. 1, т. 2 и т. 5 да се предложат варианти за изменение на транспортно комуникационните мрежи /улици и съоръжения І и ІІ клас/

/за – 40, против – 1, въздържали се – 1/

4512-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от “Правилник за организацията идейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и във връзка с изпълнение на решение № 4511-2(49)/20, 22.12.2006 г., Общински съвет – Варна оправомощава Председателя на Общински съвет – Варна да изгради група за оперативен контрол, в която да бъдат включени общински съветници, представители на администрацията и специалисти от всички необходими браншове във връзка с изграждане на новите пристанищни мощности.

/за – 40, против – 1, въздържали се – 4/


4513-2. На основание чл. 9, ал.3 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9300/55/13.12.2006г. Общински съвет- Варна дава съгласие за изработване ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.536.248 по КП на “Приморски парк”, попадащ в територията, отредена за УПИ І, кв. 10 по Предварителен проект на “Приморски парк”.

/за – 41, против – 0, въздържали се – 1/


4514-2. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9300/45/13.10.2006г., Общински съвет- Варна съгласува План за регулация и застрояване – план извадка на урегулиран поземлен имот V – 109,137, кв. 34 и улична регулация от О.Т. 285, О.Т. 286, О.Т. 287, О.Т. 288 до О.Т. 289 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св.Св. Константин и Елена”.

/за – 34, против – 3, въздържали се – 7/

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно iconОт заседание проведено на от заседание, проведено на 23, 29. 10. 2008 г по точка
Относно: Разглеждане на предложения за решения от пк „Финанси и бюджет”  относно
Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно iconЗаседание, проведено на 25 юли 2006 година /протокол №8/ =
Касово изпълнение на приходите и разходите за първото полугодие на 2006 г по бюджета на община Севлиево
Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно iconОт заседание проведено на 16. 05. 2007 г
Относно: Разглеждане на предложения за решения от пк “Култура, вероизповедания, медии” относно
Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно iconОт заседание проведено на 02, 03. 08. 2007 г
Относно: Разглеждане на предложения за решения от пк “Култура, вероизповедания, медии” относно
Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно icon174 от заседание на ОбС – Стрелча проведено на 26. 04. 2012г взето с Протокол №13 относно
Относно: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на Иван Петров Иванов
Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно iconРешение №427
От проведено заседание на общински съвет – ардино, област кърджали на 28. 12. 2006 година
Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно iconРешение №321
От проведено заседание на общински съвет – ардино, област кърджали на 05. 05. 2006 година
Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно iconПрепис! Протокол №23
От проведено заседание на общински съвет – ардино, област кърджали на 07. 07. 2006 година
Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно iconДневен ред: На Заседание 37, проведено на 25. 01. 2006 г
Упълномощаване представителя на Община Варна в Общото събрание на “Варна-Шеле”-оод за участие в Общото събрание на съдружниците,...
Заседание проведено на 20, 22. 12. 2006 г. Относно iconЗакон по законопроект за държавния бюджет №502-01-46, внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2005 г., за второ четене Относно
Относно: Текстове приети съгласно чл. 71, ал. 1 от поднс на пленарно заседание, проведено на 19 декември 2005 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом