Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление
ИмеКонспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер27.92 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93400/715032/version/1/file/18-OMI.doc
К О Н С П Е К Т


за приемен изпит за докторант

по професионално направление

1.3 “Педагогика на обучението по математика и информатика” 1. Изграждане на понятието реално число. Методика на изучаване.

 2. Алгебрични изрази. Рационални алгебрични изрази.

 3. Полиноми на една и повече променливи.

 4. Уравнения. Системи уравнения. Неравенства с едно неизвестно. Методика на изучаването им.

 5. Забележителни неравенства. Неравенства между средни величини. Неравенство на Коши-Буняковски, Хьолдер и др.

 6. Линейни и квадратни уравнения. Системи линейни уравнения. Системи уравнения от по-висока степен, които се свеждат до линейни или квадратни уравнения.

 7. Ирационални уравнения. Методика на изучаването им.

 8. Операциите степенуване и коренуване в училищния курс по математика. Методика на изучаване.

 9. Степенна, показателна, логаритмична и тригонометрични функции в училищния курс по математика. Методика на изучаване.

 10. Непрекъснати и диференцируеми функции. Методика на изучаването им в училище.

 11. Рекурентно зададени редици. Прогресии. Линейни рекурентни връзки.

 12. Аксиоматично изучаване на геометрията в училищния курс по математика.

 13. Еднаквости в училищния курс по математика. Методика на изучаване.

 14. Вектори и приложенията им в училищния курс по математика.

 15. Хомотетия и подобност в училищния курс по математика. Методика на изучаване.

 16. Понятието лице в училищния курс по математика. Методика на изучаване.

 17. Методите на научното познание в училищния курс по математика.

 18. Математическите понятия като форма на мисленето. Методика на тяхното въвеждане и изучаване в училищния курс по математика.

 19. Релациите “следва” и “еквивалентност” в множеството на съжденията. Математически съждения и методика на усвояването им в училище.

 20. Доказателство. Видове математически доказателства и тяхното място и усвояване в училищния курс по математика.

 21. Задачите в обучението по математика. Структура на решенията им и методика за формиране умения за решаване на математически задачи.

 22. Валидност и надеждност в педагогическите измервания.

 23. Тестът като един от основните методи в педагогическата диагностика. Показатели за качествата на тестовите задачи.

 24. Оценъчни скали и норми.

 25. Алгоритми и структури от данни изучавани в училищния курс по информатика.

 26. Основни структури за управление на изчислителния процес в процедурен език, използвани за профилирано обучение по информатика.

 27. Учебно съдържание на училищния курс по информационни технологии и подходи за въвеждането и изучаването му.ЛИТЕРАТУРА


 • Адамар, “Элементарная геометрия”.

 • Банков, К., Т. Витанов, “Геометрия”. Анубис, С., 2003.

 • Бижков, Г., “Теория и методика на дидактическите тестове”. Просвета, С., 1996.

 • Върбанова, М., И. Ганчев, “Методика на обучението по математика (специална част)”. В. Търново, 2002.

 • Ганчев, И., Ю. Нинова и В. Никова, “Методика на обучението по математика (обща част)”, Благоевград, 2002.

 • Додунеков, С., Л. Давидов, “Елементарна алгебра и елементарни функции”, Просвета, С., 1981.

 • Новоселов, “Специальный курс элементарной алгебры”, Высшая школа, Москва, 1965 г.

 • Обрешков, Н., “Висша алгебра”, Наука и изкуство, 1965

 • Оганесян, В. А. И др. “Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика”. М. 1981.

 • Пойа. Д., “Как да се решава задачата”, Народна Просвета, 1972

 • Стоименова, Е., “Измерителни качества на тестове”. НБУ, С. 2000.

 • Столяр, “Педагогика на математиката”, Высшая школа, Москва, 1974 г.

 • Стоянова, Ф., “Тестология за учители”. Атика, С. 1996.

 • Тодорова, М. “Програмиране на Паскал”, СИЕЛА софт енд паблишинг, С., 2002.

 • Тодорова, М. “Програмиране на C++”, част първа, СИЕЛА софт енд паблишинг, С., 2002.

 • Уирт, Н., “Алгоритми + структури от данни = програми”, Техника, 1980.

 • Учебниците по математика и информатика за средното училище.

Свързани:

Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление iconАвтореферат Защитата на дисертационния труд ще се проведе на
Анелия Иванова Здравкова, задочен докторант към Института по земеделие, Кюстендил за присъждане на онс „Доктор” по докторска програма...
Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление iconФакултет физика и инженерни технологии професионално направление
Успешно класиране, организирано от Университета (успешно издържан кандидатстудентски изпит по Математика/Физика или оценка от държавен...
Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление icon0 10. 2012 г. Предстои публична защита на дисертационен труд на тема
Гл ас. Ирена Аспарухова Голубинова, задочен докторант към Институт по фуражните култури, Плевен, за присъждане на онс „Доктор” по...
Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Обща интерполационна задача. Системи на Чебишов. Интерполиране с кубични сплайни
Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление iconАвтореферат Защитата на дисертационния труд ще се проведе на
Черношареното говедо в Плевенския регион”, разработен от Николай Цветанов Марков, задочен докторант към Института по планинско животновъдство...
Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: физика
Професионално направление: физика образователно- квалификационна
Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление iconРегистрационна процедура
За български граждани – Всички български граждани, които са завършили средно образование и желаят да продължат обучението си във...
Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление iconКонспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения)
Теорема за съществуване и единственост за нормални системи. Зависимост от начални данни и параметри
Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по основи на лесовъдството професионално направление
Механизация на горското стопанство от професионално направление Горско стопанство от Списъка на професиите за професионално образование...
Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление iconКонспект за докторантски конкурсен изпит в
Професионално направление: „Обществени комуникации и информационни науки“ по научната специалност „Организация и управление извън...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом