Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
ИмеНаредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
страница1/107
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер8.71 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.pbconsulteu.com/files/naredba 25 DV 15_05_2010.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107
НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2008г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).


Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на поне една от целите на мярката:

1. подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура;

2. подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура;

3. подобряване достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

4. подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;

5. подобряване достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии.


Чл. 3. (1) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006), с изключение на проекти на общини.

(2) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г. и бр. 53 от 2006 г.), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител по проекта.


Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за:

1. строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже важни социални и икономически ползи;

2. строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

3. строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;

4. изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);

5. изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;

6. инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;

7. изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

8. изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);

9. изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;

б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;

10. изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.

(2) Финансова помощ не се предоставя за:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);

2. инфраструктура за широколентов достъп до интернет;

3. инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване;

4. инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 28, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1, т. 5.


Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случаите на кандидати общини не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.


Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходи по чл. 23, ал. 1, т. 5.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) За всяко подпомагане се кандидатства след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер сто процента от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти извън случаите по ал. 1.

(3) Разликата между пълния размер на допустимите разходи по проекта и размера по ал. 2 се осигурява от кандидата.

(4) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 8. (1) Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 10 000 евро.

(2) Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекти, представени от общини, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

(3) Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, представен от юридическо лице с нестопанска цел или читалище, е левовата равностойност на 500 000 евро.


Чл. 9. (1) Финансовата помощ за ползвател - юридическо лице с нестопанска цел или читалище, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години (годината на плащане и две предходни години).

(2) Финансовата помощ за един ползвател - юридическо лице с нестопанска цел или читалище, за проекти в сектор "сухопътен транспорт" не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години (годината на плащане и две предходни години).

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Максималният размер на финансовата помощ не трябва да надвишава размера по ал. 1 и 2 за кандидатите и/или ползвателите юридически лица с нестопанска цел, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).


Чл. 10. (1) Една община може да бъде подпомогната за проекти, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 10 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР.

(2) Една община може да бъде подпомогната за проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 4 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР.


Чл. 11. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 12. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед, издадени по реда за поемане на дълг съгласно законодателството.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Срокът на гаранциите по ал. 4 и 5 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 5 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Гаранциите по ал. 4 или ал. 5 се освобождават или записът на заповед се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 13. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта, в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за периода на изпълнение на проекта за всички останали ползватели на помощта.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена от Разплащателната агенция обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.


Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 14. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:

1. общини, посочени в приложение № 1, за дейностите по чл. 4, ал. 1, с изключение на т. 9, буква "а";

2. общини, посочени в приложение № 2, за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3;

3. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8, 9 и 10;

4. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

(2) Кандидатите по ал. 1, т. 3 и 4 се подпомагат при следните условия:

1. да имат седалище на територията на община от приложение № 3;

2. дейностите по проекта да се изпълняват на територията на община от приложение № 1;

3. основният предмет на дейност на ЮЛНЦ да е свързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развиват.

(3) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини;

3. не са в производство по ликвидация, с изключение на общини;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общини.


Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (1) Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 1.

(2) Подпомагат се проекти за инвестиции за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3, които се осъществяват на територията на населените места, посочени в приложение № 2.

(3) Проектите се подпомагат ако дейностите съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.

(4) Проектите се подпомагат, ако дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.


Чл. 16. (1) Инвестиционните проекти за строителство на нова В и К мрежа следва да бъдат одобрени от общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и да са съгласувани със съответното В и К дружество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) При проекти за реконструкция и/или изграждане на ВиК мрежа инвестиционният проект може да включва и възстановяване на пътната/уличната настилка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Не се предоставя финансова помощ за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на канализационни системи и съоръжения, които не отговарят на изискванията на чл. 127 от Закона за водите.


Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Проектите за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1, с изключение строителството на нов път, трябва да са за общински пътища, указани в Решение № 236/13.04.2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване списък на общинските пътища или Решение № 155 от 14.03.2009 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища.


Чл. 18. (1) Проектите за дейности, касаещи строителството на нови пътища, се подпомагат при условие, че кандидатът представи предпроектно проучване, придружено с анализ на икономическите и социалните ползи, който е одобрен с протокол и решение на ОЕСУТ.

(2) При проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 в случаите на когенерация (комбинирано производство на топло- и електроенергия) капацитетът на инсталацията се базира на потребната (необходимата) полезна топлина на сградите (съгласно Директива 2004/8/ЕС).


Чл. 19. Проектите се изпълняват на имоти - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът трябва да представи:

1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.


Чл. 20. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, които:

1. имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда;

2. не отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;

3. са за изграждане или подобряване на отклонения на уличната водоснабдителна и канализационна мрежа, собственост на частни лица;

4. са за разширяване на ВиК мрежи, когато не е доказан достатъчен дебит на водоизточниците.

(2) Не се предоставя финансова помощ за реализиране на проект съгласно чл. 4, ал. 1, при условие че реализацията на проекта няма да доведе до използване на обекта по предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта, и до въвеждане на обекта в експлоатация, в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.


Чл. 21. (1) Всички проекти, включващи строително-монтажни или ремонтни работи, към момента на кандидатстването трябва да се придружават от:

1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда или обновява, в случаите, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен проект съгласно ЗУТ;

2. идеен или технически/работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);

3. подробни количествени сметки за строително-монтажните работи (СМР);

4. разрешение за строеж (когато се изисква съгласно ЗУТ).

(2) Всички проекти, включващи дейности, свързани с доставка на оборудване, обзавеждане, машини и съоръжения и транспортни средства, се придружават от технически спецификации.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Всички дейности по проектите, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността съгласно българското законодателство, се подпомагат, в случай че ползвателя е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.


Чл. 22. Един проект може да включва различни допустими дейности, посочени в чл. 4, ал. 1, в т. ч. за различни населени места на общината.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107

Свързани:

Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №25 от 29. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г

Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба №25 от 29. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г

Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconОбщински съвет елена
Гърдевци, с. Шилковци и с. Ребревци” по реда на Наредба №25 от 29. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна ...
Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconРазплащателна агенция
Наредба Nо 25 от 29. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Основни услуги за населението...
Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconОбщински съвет
Обсъждане на докладна записка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Основни услуги на населението и икономиката...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом