Общинапомори е
ИмеОбщинапомори е
страница1/3
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер417.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pomorie.org/web/wp-content/uploads/2011/08/ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc
  1   2   3

О Б Щ И Н А П О М О Р И Е
УТВЪРЖДАВАМ:......................................

Инж. Петър Златанов

Кмет на Община Поморие


ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ


Доставка на бетонови изделия - бетонови тротоарни плочи с размери 30/30/4,5 см. сиви и цветни /жълти и червени/; 40/40/5 см сиви и цветни /жълти и червени/; декоративни плочи - "бикини" с деб. 4,5 см, бетонови бордюри с размери 50/30/18 см; 50/25/10 см; 50/16/8 см, за реновиране на тротоарни площи в населени места в Община Поморие.”


Гр. Поморие, 2011 г.


Цена: 36.00 лв. с вкл. ДДС

Предмет: „Доставка на бетонови изделия - бетонови тротоарни плочи с размери 30/30/4,5 см. сиви и цветни /жълти и червени/; 40/40/5 см сиви и цветни /жълти и червени/; декоративни плочи - "бикини" с деб. 4,5 см, бетонови бордюри с размери 50/30/18 см; 50/25/10 см; 50/16/8 см, за реновиране на тротоарни площи в населени места в Община Поморие.”


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:


1. Решение за откриване на процедурата;


2. Обявление за обществената поръчка;


3. Пълно описание на обекта на поръчката;


4. Указания за подготовка на офертата и изисквания към участниците;


5. Заявление за участие – Образец №1;


6. Административни сведения – образец №2;


7. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – образец №3;


8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.4 от ЗОП – Образец №4;


9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП – Образец №5;


10. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – Образец №6;


11. Декларация за подизпълнители – Образец №7;


12. Декларация за съгласие от подизпълнител – Образец №8


13. Техническо предложение – Образец №9;


14. Ценово предложение – Образец №10.


15.Проекто-договор – Образец №11


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й


Настоящата процедура се провежда в изпълнение на Решение № ОП-030/09.08.2011 г. на Кмета на Община Поморие и на основание чл.16, ал.8 от ЗОП.
Цел на поръчката:

Реновиране на част от тротоарните площи в Община Поморие.Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:

Изпълнителят следва да достави заявеното количество и вид бетонови изделия на посочено от възложителят място.Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката:

Всяка доставка на бетонови изделия трябва да бъде придружена с експедиционна бележка. Експедиционната бележка следва да бъде подписвана от компетентно длъжностно лице от състава на Общинска администрация гр. Поморие.Изисквания към гаранционната, извънгаранционната поддръжка:

При изпълнението на поръчката ще бъде съблюдаван гаранционния срок за качество, посочен в договора.

При изпълнението на поръчката изпълнителят се задължава да подменя всички констатирани при приемането с експедиционната бележка повредени бетонови изделия.


Приложение №1


Техническа спецификация

на стоките подлежащи на доставка

Описание

/Вид, изискуеми характеристики и показатели, габаритни ограничения, стандарти, норми и др./

Размер

Цвят

1.

Бетонови тротоарни плочи

30/30/4,5 см

сиви

2.

Бетонови тротоарни плочи

30/30/4,5 см

жълти

3.

Бетонови тротоарни плочи

30/30/4,5 см

червени

4.

Бетонови тротоарни плочи

40/40/5 см

сиви

5.

Бетонови тротоарни плочи

40/40/5 см

жълти

6.

Бетонови тротоарни плочи

40/40/5 см

червени

7.

Декоративни плочи - бикини

деб. 4,5 см

*******

8.

Бетонови бордюри

50/35/18 см

*******

9.

Бетонови бордюри

50/25/10 см

*******

10.

Бетонови бордюри

50/16/8 см

*******Срок за изпълнение на поръчката: Срок за изпълнение на поръчката: 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на сключване на договора.


Източник на финансиране: Договорът за изпълнение на обществена поръчка с гоеописаният предмет ще се финансира от Община Поморие със собствени приходи, като средствата се формират и разпределят съгласно приетият бюджет на общината.


УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен с Закона за обществените поръчки /ЗОП/. В процедура за възлагане на поръчката може да участват подалите оферти за участие кандидати, които отговарят на предварително обявените условия.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение /следва да се представи в нот.заверен препис/. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението; че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.


1. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е:

1.1. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а/престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253-260 от НК;

б/ за подкуп по чл.301-307 от НК;

в/ участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;

г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс.

1.2. обявен в несъстоятелност;

1.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.


2. Възложителят отстранява участник, който е:

2.1. в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2.2. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласнозаконодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

2.3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2.4. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който има:

а/ член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, който да е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б/ сключен договор с лице по чл.21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4. Изискванията по т.1., т.2. и т.3 се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай, че членовете са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.

5. При подаване на офертата за участие в процедурата, участникът трябва да удостовери отсъствието на обстоятелствата по т.1., т.2. и т.3 с декларации.

6. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи при подписване на договора документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по т.1. и т.2.

7. Оферти, подадени от обединения на физически и/или юридически лица, трябва да са съобразени със следното изискване:Офертата трябва да бъде подписана така, че правно да задължава всички участници в обединението;

8. Участникът трябва да е закупил документация за участие.

9. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта. В случай, че едно физическо или юридическо лице или ЕТ е член на обединение – участник в процедурата, същото не може да подава самостоятелна оферта или да бъде член на друго обединение в същата обществена поръчка.

10. Комисията отстранява от участие в процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.


11. Финансови и икономически изисквания към участниците:


Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка са длъжни да представят доказателства за икономическо и финансово състояние.

За доказване на финансовите изисквания, участникът следва да представи:

В съответствие с чл. 50 от ЗОП участникат следва да представи:

1. годишен финансов отчет за 2008, 2009 и 2010 г.;

2. информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

При участие на подизпълнител документите, описани по-горе се представят и от него, както и от изпълнителя.


12. Технически и квалификационни изисквания към участниците:


За доказване на техническите и квалификационни изисквания, участникът следва да представи:

1.Списък на основните договори за доставки сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение - чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП;

2. Описание на техническото оборудване, което участникът ще използва при изпълнение на поръчката - чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП;

3. Сертификати и удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

4. Документи доказващи, че участникът разполага с минимум 1 /една/ собствена или наета производствено или търговска база на отстояние не-повече от 30 км. от град Поморие;

Минимални изисквания:


Участникът следва да разполага с минимум 1 /една/ собствена или наета производствено или търговска база на отстояние не-повече от 30 км. от град Поморие;


13. Срок на валидност на офертите:


Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите.


14. Гаранции:

14.1. Гаранцията за участие в процедурата е 3500 /три хиляди и петстотин/ лева под формата на оригинален документ за внесена парична сума по сметка на Община Поморие в банка ТБ „Инвестбанк” АД, клон Бургас, IBAN: BG38 IORT 7378 8417 0009 00; BIC: IORT BGSF, в срока, определен за представяне на офертите или оригинална банкова гаранция.

14.2. Възложителят има право да задържи гаранцията, когато участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка:

14.2.1. Оттегли заявлението си след изтичане на срока за получаване на заявителя или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

14.2.2. Обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

14.2.3. Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

14.3. Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от възложителя в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

14.4. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават в срок пет работни дни след сключване на договор за обществената поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

14.5. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.

14.6. Възложителят освобождава гаранциите по номинал, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

14.7. Преди подписване на договора изпълнителят трябва да представи на възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора в една от следните форми:

 • внесена парична сума по сметка на Община Поморие - Банка ТБ „Инвестбанк” АД, клон Бургас, IBAN: BG38 IORT 7378 8417 0009 00; BIC: IORT BGSF.

 • банкова гаранция

14.8. В случай, че гаранцията за изпълнение, която участникът, определен за изпълнител представя, е под формата на банкова гаранция – да се представи документ в оригинал.

14.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно условията на договора.


15. Разяснения по документацията за участие:

До 10 дни преди изтичане срока за подаване на офертите по процедурата всеки участник може писмено да поиска от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в четиридневен срок от получаване на искането, като изпраща своя отговор до всички участници в процедурата, които са закупили документация за участие, без в отговора да се отбелязва участника, който е направил запитването.


Всички документи, свързани с процедурата, трябва да са на български език.


16. Подготовка на офертата:

При изготвяне на предложението всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли предложението си.


17. Съдържание на офертата:

Пликът с офертата /непрозрачен и запечатан/ съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

- Плик №1 с надпис „Документи за подбор”

-Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

- Плик №3 с надпис „Предлагана цена”.

17.1. Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”:

17.1.1. Заявление за участие, попълнено по образец №1;

17.1.2. Административни сведения за участника, попълнени по образец №2;

17.1.3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

17.1.4. Документ за обща данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС– заверени копия;

17.1.5. Документ за закупена документация за участие – копие;

17.1.6. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал;

17.1.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП – образец №4 ;

17.1.8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – образец №6;

17.1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП – образец №5;

17.1.10. Финасови изисквания към всеки от участниците - за доказване на икономическото и финансово състояние се прилагат следните документи:

1. годишен финансов отчет за 2008, 2009 и 2010 г.;

2. информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

При участие на подизпълнител документите, описани по-горе се представят и от него, както и от изпълнителя.

17.1.11. Ако участникът предвижда участие на подизпълнител/и при изпълнението на обществената поръчка, те трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря участника, пропорционално на участието си ;

17.1.12. Когато участниците са обединения, които не са юридически лица – нотариално заверено копие от споразумението за създаване на обединението;

17.1.13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в открита процедура, когато участникът не се представлява от лицата със съответните пълномощия, посочени в документа за регистрация на дружеството;

17.1.14. Описание на техническото оборудване, което участникът ще използва при изпълнение на поръчката - чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП;

17.1.15 Списък на основните договори за доставки сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение - чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП;

17.1.16. Сертификати и удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

17.1.17. Документи доказващи, че участникът разполага с минимум 1 собствена или наета производствено или търговска база на отстояние не-повече от 30 км. от град Поморие;

17.1.18. Декларация по Образец №3, че участникът е запознат с условията на обществената поръчка;

17.1.19. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, дела на тяхното участие, вида на работите, които ще извършват, ако участникът предвижда подизпълнители – Образец №7;

17.1.20. Декларация за съгласие от подизпълнител /когато е приложимо/ – Образец №8

17.1.21. Проекто-договор – образец №11 - непопълнен, но парафиран и подпечатан на всяка страница;

17.1.22. Списък на представените документи, подписан от участника.


17.2. Съдържание на плик №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”:

Техническо предложение - следва да бъде изготвено при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, и включва:

   1. Подробно описание на техническите и функционалните характеристики на предложените стоки;

   2. Описание на използваните материали и стандарти при производството на стоките;

   3. Стандартите и нормативите, на които отговарят предложените стоки;

   4. Друга информация за доказване на възможностите на участникът и съответствието на офертата с техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката.

17.2.5. Срок за доставката.


17.3. Съдържание на плик №3 – „Предлагана цена”:

17.3.1. Ценово предложение по образец № 10

17.3.2. Предложение за срок в дни за разсрочено плащане.


18. Начин на образуване на цената и плащания:

18.1. В левове, съгласно двустранно подписан протокол към договора, за извършените доставки, предмет на обществената поръчка;

18.2. По банкова сметка на изпълнителя след издаване на съответната фактура при условията и сроковете в договора.


19. Форма и подпис на офертата

19.1. Офертата се подписва от лицето, представящо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в предложението се прилага пълномощното на представляващия дружеството.

19.2. Всички страници, с изключение на отпечатана литература /каталози, проспекти и др./, се подписват от лицето или лицата, подписващи офертата.

19.3. Декларациите в офертата се подписват задължително от представляващия дружеството. Декларации, подписани от упълномощено лице или лица не се приемат за валидни.


20. Запечатване и обозначаване на офертата:

20.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на т.17.1., т.17.2. и т.17.3. се запечатват в непрозрачни пликове - съответно плик №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, плик №2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и плик № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”.


Трите плика се запечатват в трети плик, върху който се изписва:


За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Доставка на бетонови изделия - бетонови тротоарни плочи с размери 30/30/4,5 см. сиви и цветни /жълти и червени/; 40/40/5 см сиви и цветни /жълти и червени/; декоративни плочи - "бикини" с деб. 4,5 см, бетонови бордюри с размери 50/30/18 см; 50/25/10 см; 50/16/8 см, за реновиране на тротоарни площи в населени места в Община Поморие.”


Върху плика се посочва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и факс.


21. Подаване на офертите, краен срок за подаване:

21.1. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител лично в деловодството на общината или по пощата с писмо с обратна разписка.

21.2. Ако участникът изплаща офертата по пощата с обратна разписка, същата е за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати предложението така, че да обезпечи неговото пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

21.3. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се вписват във входящия регистър на Община Поморие, за което на приносителя се издава документ.

21.4. Срокът за подаване на офертите е 16.00 часа на 16.09.2011 г. гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, ет. 1, гише 1.


22. Оферти, които не се приемат от възложителя:

22.1. Не се приемат документи за участие:

22.1.1. Представени след изтичане на на крайния срок за представяне на офертите.

22.1.2. В незапечатан плик или в плик с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и тези обстоятелства се отбелязват в регистъра на възложителя.

Представените в процедурата документи не подлежат на връщане.


23. Отваряне и преглед на офертите:

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличие на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.

В присъствието на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП комисията отваря плик №2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик №1 и оповестява документите, които той съдържа.

След извършването на действията по чл.68, ал.4 и 5 от ЗОП приключва публичната част от заседанието на комисията.


24. Критерии и методика за определяне на комплексната оценка на офертите:


Офертите ще се оценяват на база икономически най-изгодна оферта, като тежестта на компонентите на комплексното предложение е както следва:


1. Най-ниска офертна цена без ДДС, включваща и транспортни разходи - 40 % от комплексната оценка;

2. Разсрочване на плащанията - 30% от комплексната оценка;

3. Срок на доставка - 20 % от комплексната оценка.

4. Търговска репутация – 10 % от комплексната оценка.

Коментар по оценка на предложенията съобразно по-горе посочените критерии.
  1   2   3

Свързани:

Общинапомори е iconОбщинапомори е
Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване, измиване на улиците, снегопочистване...
Общинапомори е iconОбщинапомори е
Периодично извършване на услугата по добив на дървесина-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад...
Общинапомори е iconОбщинапомори е
Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител Щеляна Неделчева...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом