Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
ИмеРешение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
страница1/10
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер1.21 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/82ce48ab6fbafb674070ab97a3bb8659.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ОДОБРИЛ:…………………………………

Възложител: Зам. Кмет на община Бургас


ДОКУМЕНТАЦИЯ


за възлагане на малка обществена поръчка за обект:


Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1 „Звездица”, град Бургас”


Община Бургас

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕУСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 3

VІ. Изисквания по ЗБУТ 5

ХІІ. Оферта за участие в открития конкурс 10

А. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 11

Б.ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ 14

XIII. Разглеждане на оферти 15

XIV. Основания за прекратяване на процедурата 18

XV. Сключване на договор 19

XVI. Обжалване 19

XVII. Изчисляване на срокове 20

XVIII. Етични клаузи 20

Образец № 13 45

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 48ДОКУМЕНТИ – ОБРАЗЦИ

Образец № 1 – Оферта

Образец № 2 – Списък на документите, съдържащи се в офертата

Образец № 3 – Административни сведения за участника

Образец № 4-1 – Декларация по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП

Образец № 4-2 - Декларация за наличие на квалифицирани работници

Образец № 5 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от ЗОП

Образец № 6 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Образец № 7 – Декларация за подизпълнители

Образец № 8-1– Декларация за подизпълнители

Образец № 8-2 – Декларация на подизпълнителя

Образец № 9 – Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за

минимална цена на труда

Образец № 10 – Техническо предложение

Образец № 11 – Ценова оферта

Образец № 12 – Количествени сметки /Приложение № 1, 2 и 3/

Образец № 13- Проектодоговор


ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

 1. Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка;

 2. Обявление за малка обществена поръчка;

 3. Обяснителна записка- 3 броя;

 4. Растери на дограма.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ


І. Описание на предмета на поръчката.

1. Предмет на малката обществена поръчка: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ № 1 „ЗВЕЗДИЦА”- ГР. БУРГАС”.

2. Обособени позиции: няма

3. Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

4. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката – сградата на ЦДГ № 1 „Звездица”, находяща се на ул. „Цар Симеон І” № 88, гр. Бургас.

Срокът за изпълнение на поръчката- брой календарни дни, по предложение на участника, считано от датата на подписване на договора, но не по- късно от 15.10.2009 год.

Графикът на изпълнението на поръчката е: посочва се от участника в офертата му.

5. Финансиране.

Възложител на тази обществена поръчка е община Бургас. Обектът е включен в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Бургас през 2009 г. под № 1102; §5100; функция 03.

6. Съществуващо положение.

ЦДГ № 1 „Звездица”е недвижим имот, актуван с Акт № 978 от 26.09.1998 г., публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Цар Симеон І” № 88. Имотът се състои от сграда и терен.

Сградата е построена преди 1950 година.

Сградата на детската градина е на два етажа със сутерен, като на І-я и на ІІ-рия етаж е детска градина. В сутерена на сградата са кухнята,складовите помещения, пералнята и абонатната станция.

Сградата се нуждае от основен ремонт, тъй като много години в нея са правени само неотложни текущи ремонти.

Частично е подменена фасадната дограмата, а останалата част е стара, изметната и недобре уплътнена, което води до висок разход на топлоенергия и ниски температури в стаите. Водопроводната и канализационна мрежа е корозирала, санитарният фаянс, теракотът и балатумът са похабени. Състоянието на кухненските помещения не покрива напълно санитарните изисквания.

7. Основни дейности, включени в предмета на поръчката- посочени в приложените към документацията количествени сметки.

ІІ. Изисквания към изпълнението на строителството.

Общи положения:

1. Кандидатите да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката.

2. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

3. Строителната площадка да се обезопаси с временно ограждение и да не се допуска замърсяване на двора на детската градина със строителни материали и отпадъци.

4. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово-счетоводни документи. Разходните норми - по УСН и ТНС. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението, на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено извършените работи.

Окончателното приемане на обекта става с подписването на тристранен приемателно-предавателен протокол /изпълнител, инвеститорски контрол и експлоатация/.

5. Гаранционни срокове – следва да бъдат не по- кратки от посочените в чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2/2003 г. на МРРБ.

6. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на приемане на обекта с протокол.


Допълнителни условия:

1. Изисквания към дограмата:

Размерите в зададената спецификация са еталон. Преди началото на изпълнението е задължително изпълнителят да вземе на място на обекта точно всички размери, които са необходими.

Чертежите за изпълнение се предоставят на инвеститорския контрол, посочен от Възложителя за одобрение. Производството може да започне след проверка и одобрение.

 • Външната дограма изработена от PVC профил да е четири камерен и остъкляване от (4 + 4) 24 мм стъклопакет от безцветни флоатни стъкла. Цвят на профила-бял.

 • Вратите за стаите да са изработени от алуминий студен профил и стъклопакет от (4+4) 20 мм.с една трета остъкляване, а за санитарните възли – плътни.

 • При изработката на новата дограма се изисква да се ползва регулируем обков.

 • Да се представят чертежи с растер на дограмата .

 • Да се приложи сертификат от производителя за произхода на материалите.

 • Предлаганите PVC и ALL дограми да са сертифицирани по ISO 9001:2000 и СЕ.

 • Участникът следва да посочи гаранционен срок за обслужване на дограмата.

- За PVC и AL дограмата.

- За херметичност на стъклопакетите.

- За изпълнение на монтажа.


1.1.Изисквания към прозоречната конструкция

Прозоречната конструкция, включително укрепващите елементи, трябва да може планомерно да поеме всички действащи върху нея сили и да ги предаде на носещата конструкция на строителното тяло, да са устойчиви на напор на вятъра, да са водоплътни.

1.2.Изисквания към материалите:

Прозоречните профили от поливинилхлорид, външната видима повърхност да е с равномерен цвят, без чужди частици, неравности, драскотини, балони и други дефекти.

Уплътненията да са устойчиви на атмосферни влияния, ако са изложени на тях.

Уплътняващите и изолационните материали да отговарят в своите качества на предназначението си.

1.3.Изработване:

Обков. Да е изграден в съответствие с очакваните натоварвания. Използваните материали трябва да имат защита против корозия. Обковът трябва да е регулируем и монтажа да се извършва според указанията на производителя. Трябва да бъде подсигурено дълготрайно и сигурно закрепване на свързващите части и обкова, както и възможност за поддръжка и подмяна на частите на обкова. Силно натоварените панти трябва да се закрепват в армировката през профила. Порталната врата - пантите да се монтиран в зависимост от големината и тежестта на крилото, според указания на производителя. Дръжките трябва навсякъде да са с идентична форма и повърхност.

Остъкляване. Вграждането на стъклопакета се извършва като сухо остъкляване с уплътнения, като ръба трябва да е паронепроницаем, устойчив и херметичен.

Монтаж. Закрепването към строителното тяло се извършва според приетите правила и конструкционни детайли чрез дюбели или винтове за директен монтаж. Разстоянието между отделните точки на закрепване трябва да е максимално 70 см. Първият крепежен елемент трябва да не е на по-малко от 15 см. от ръба на профила. Кухините в строителната фуга между стената и елементите трябва да се запълни изцяло с изолиращ материал.

Външни подпрозоречни дъски. Да се изпълняват така, че в помещението да не влиза вода, а да се отчита по фасадата. Оттичането на мръсната вода не трябва да замърсява фасадата. Да се монтират без напрежение, да имат наклон навън – минимум 5◦ и да отстоят от фасадата минимум 30 мм. Да се уплътни между връзката на дъската с монтажния профил.


Отводняване. Отводняването на касата и отвеждането на водата навън се извършва чрез отводнителни канали, които е препоръчително да се затварят с отводнителни капачки. Отводняването се извършва така, че водата да не влиза между подпрозоречната дъска и стената или върху подовото покритие.

Покриващият слой на профилите да бъде устойчив на атмосферните условия и стареене.


ІІІ. Изисквания към ценовите предложения на кандидатите.

Фирмите, кандидатстващи за изпълнението на поръчката, следва да направят оглед на място и да представят ценови предложения, по приложените количествени сметки и обща строителна стойност за изпълнение на поръчката с включени непредвидени допълнително възникнали разходи до 5 % върху стойността на заложените СМР за обекта, печалба и ДДС /.

Показатели за ценообразуване на непредвидени допълнително възникнали СМР:

 • Часова ставка – лв/ч;

 • Допълнителни разходи за труд - %;

 • Допълнителни разходи за механизация-%;

 • Доставно - складови разходи - %;

 • Печалба - %;

Срок на валидност на офертата.

Срок за изпълнение на поръчката – брой календарни дни, от подписване на договора между страните, по предложение на участника и не по- късно от 15.10.2009 год.


ІV. Начин на образуване на предлаганата цена и схема на плащане

Офертната цена се определя на база предложените от Изпълнителя цени в Количествените сметки – приложение 1, 2 и 3 на Образец 12.

Цената на СМР за обекта се формира по метода на единичните цени.

В ценовото предложение следва да се посочат единичните офертни цени за всяка позиция от количествените сметки – Образец 12, както и общата стойност на офертата.

Количествените сметки – Образец 12 се разработват съобразно нормите за разход на строителни материали и механизация – по УСН, норми за разход на труд – по ТНС.

Плащането се извършва в български левове по банков път.

Разплащането на действително изпълнените дейности ще се извършва след съставянето на Актове /образец 19/ за изпълнени видове СМР/СРР с подробни количествени сметки, подписани от изпълнителя, лицето, упражняващо инвеститорски контрол и представител на ЦДГ № 1. Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ /фактура/ за извършваните от него стопански операции във връзка с изпълнението на поръчката. Първичният счетоводен документ следва да бъде изготвен, съгласно изискванията и да притежава задължителните минимални реквизити, посочени в чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. В случай, че изпълнителят е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност лице, издаденият от него първичен счетоводен документ следва да е изготвен при спазване на разпоредбите на ЗДДС.


V. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 24, ал. 5 от НВМОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка iconДокументаци я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение №14/07. 08. 2012г на Управителя на „център за градска мобилност” еоод за откриване на процедура за възлагане на обществена...
Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка iconРешение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
Подобряване естетическия вид и функционалност на Административната сграда на Община Бургас”
Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка iconУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Заповед № рд-72/09. 06. 2009 г на директора на Специализирано поделение “Българска филателия и нумизматика”, за откриване на процедура...
Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка iconІ. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >ІІ. Обявление за възлагане на обществена поръчка
Руен, област Бургас, ул.“Първи май” №18, тел.: 05944/6233, факс 05944/6476, е-mail: obstina
Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка iconРешение №13/13. 08. 2012 год. На главния директор на дп „тсв за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка ІІ
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за...
Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка iconВ процедура за възлагане на малка обществена поръчка открит конкурс
В процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс по наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка iconРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обявление за обществената поръчка
Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка iconРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
За участие в открита процедура по реда на чл. 14, Ал. (3), Т. 1 От закона за обществените поръчки (зоп) с референтен № ррc12-066
Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка iconРешение на възложителя за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на ис "краткосрочна бизнес статистика"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом