Европейска комисия
ИмеЕвропейска комисия
страница1/6
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер308.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/96166COM_2010_743_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3   4   5   6
BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 15.12.2010

COM(2010) 743 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Европейският план за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г.
Оползотворяване на ИКТ за подпомагане на интелигентно, устойчиво и новаторско управление


SEC(2010) 1539 окончателeн

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Европейският план за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г.
Оползотворяване на ИКТ за подпомагане на интелигентно, устойчиво и новаторско управление


Програмата в областта на цифровите технологии за Европа1 включва електронното управление в цялостен набор от мерки, насочени към оползотворяване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в цяла Европа. В сегашните времена на силно ограничени публични ресурси ИКТ могат да подпомогнат обществения сектор в разработването на новаторски начини за предоставяне на неговите услуги на гражданите, като същевременно се повиши ефикасността и се намалят разходите.

При осъществяването на първия Европейски план за действие за електронно управление2 се наблюдаваше обмен на добри практики между правителствата на всички държави-членки и се стигна до редица широкомащабни пилотни проекти за разработване на конкретни решения с оглед да се въведат трансгранични услуги на електронното управление3. Създадена през 2002 г. онлайн общност на занимаващи се с практическа дейност специалисти4 осигури насока за обсъждания сред 80 000 участници относно потенциала за предоставяне на новаторски решения в области като електронното управление, здравните услуги и приобщаването. Беше постигнат напредък и при повторната употреба на информацията в обществения сектор5 и беше разработена платформа за електронни обществени поръчки, позволяваща на дружества от цяла Европа да предлагат своите услуги на правителства извън държавата, в която са установени6. На равнището на ЕС възникват системи за електронна самоличност, които ще осигуряват на гражданите достъп по електронен път до обществени услуги в целия ЕС7.

Новаторски технологии, които са на разположение например под формата на социални мрежи, доведоха до повишени очаквания на гражданите за ответна реакция, когато ползват онлайн всякакви видове услуги. Трансграничните услуги на електронното управление обаче са малобройни, а дори когато се предлагат електронни административни услуги, повечето граждани на ЕС нямат особено желание да ги ползват8. Явно съществува необходимост да се премине към по-отворен модел на проектиране, извършване и доставяне на онлайн услуги, като се оползотворяват възможностите, предоставяни от сътрудничеството между гражданите, предприемачите и гражданското общество. Съчетанието от нови технологии, отворени спецификации, новаторски архитектури и налична информация в обществения сектор може да осигури по-големи ползи за гражданите с по-малко ресурси.

Поради това Комисията предлага втори Европейски план за действие за електронно управление, с който се цели осъществяването на амбициозната визия, съдържаща се в декларацията от 5-та министерска конференция по въпросите на електронното управление („Декларацията от Малмьо“9), която беше подкрепена също така от промишлеността10 и от граждански форум11.

Съгласно тази амбициозна визия не по-късно от 2015 г. европейските публични администрации ще „получат признание като отворени, гъвкави и търсещи сътрудничество в своите отношения с гражданите и предприятията. Те използват електронното управление, за да повишават своята ефикасност и ефективност, както и постоянно да подобряват обществените услуги по начин, който е съобразен с различните нужди на потребителите и осигурява максимална обществена полза, като с това спомагат за превръщането на Европа във водеща икономика, основана на знанието.“

В Декларацията от Малмьо се определят 4 политически приоритета за всички европейски публични администрации за следващите 5 години:

  • укрепване на правата на гражданите и предприятията чрез услуги на електронното управление, проектирани съобразно нуждите на потребителите и разработени в сътрудничество с трети страни, както и чрез подобрен достъп до публична информация, увеличена прозрачност и ефективни средства за включване на заинтересованите страни в политическия процес;

  • улесняване на мобилността в единния пазар чрез цялостни услуги на електронното управление за започването и извършването на стопанска дейност и за учение, работа, пребиваване и пенсиониране навсякъде в Европейския съюз;

  • ефикасност и ефективност чрез постоянни усилия за използване на електронното управление за намаляване на административната тежест, подобряване на организационните процеси и спомагане за устойчива икономика с ниски нива на емисии на въглероден диоксид;

  • създаване на подходящи ключови условия и установяване на необходимите правни и технически предпоставки, за да стане възможно осъществяването на политическите приоритети.

Правителствата трябва да предоставят по-добри обществени услуги с по-малко ресурси. Всеки от горепосочените политически приоритети служи на тази цел, както и за предоставянето на нови и по-добри начини за включване на гражданите. Появата на новаторски технологии, като например „архитектури, ориентирани към услугите“ (SOA), или „облаци“ от услуги, заедно с по-отворени спецификации, които позволяват по-висока степен на съвместно използване, повторна употреба и оперативна съвместимост, укрепват способността на ИКТ да играят ключова роля в този стремеж към ефикасност в обществения сектор.

Като част от усилията на цялата Комисия да спомага за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика на Европейския съюз, както е подчертано в стратегията „Европа 2020“12, настоящият план за действие допринася за постигането на две ключови цели на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, а именно:

  • към 2015 г. редица основни трансгранични обществени услуги да бъдат на разположение онлайн — даващи възможност на предприемачи да започнат и да извършват стопанска дейност навсякъде в Европа независимо от първоначалното им местонахождение и позволяващи на гражданите да учат, работят, пребивават и излязат в пенсия навсякъде в Европейския съюз;

  • към 2015 г. 50 % от гражданите на ЕС да използват услугите на електронното управление.

Тъй като услугите на електронното управление са от голямо значение и за предприятията, настоящият план за действие цели също така към 2015 г. 80 % от предприятията да се възползват от електронното управление.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Важна е европа, важен си ти – участвай в дебата!“ —2013 г е „Европейска година на гражданите“
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Зелена светлина за първата европейска гражданска инициатива, при която се използват сървърите на Комисията
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Комисията предлага списък на държавите, които да станат домакини на инициативата „Европейска столица на културата“ след 2019 г
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Комисията предлага нова европейска стратегия в сектора на електрониката: чрез по-целенасочена подкрепа се предвижда да се мобилизират...
Европейска комисия iconПрограма 09: 30 10: 30
Хшиа, Европейска комисия: „Иновационна политика на Европейската комисия и инструменти”
Европейска комисия iconЕвропейска комисия — Съобщение за медиите
Европейската комисия призовава държавите членки да приложат националните планове за интеграция на ромитe
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Европейската комисия подобрява устойчивостта чрез спешна помощ в района на Африканския рог
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Европейската комисия с водещ пример на конференция, представяща информационните технологии на ХХІ век
Европейска комисия iconЕвропейска Комисия Съобщение за медиите
...
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
В очакване на Деня на Европа: Европейската комисия отваря врати и открива нов център за посетители
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом