Дипломна работа на тема: "Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000"
ИмеДипломна работа на тема: "Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000"
страница1/4
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер371.52 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://elearning-phys.uni-sofia.bg/~blagoev/simulation_releases/diplomna/dimploma.doc
  1   2   3   4
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Физически факултет

Катедра “Теоретична физика”


Дипломна работа


на тема:

“Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус PF1000”

Дипломант:

Васил Георгиев Йорданов Фак. № 8176

Научен ръководител:. . . . . . . . . . . . .

/проф. д.ф.н. Александър Благоев/

Ръководител катедра: . . . . . . . . . . . .

/проф. д.ф.н. М. Матеев/

София

2002

Съдържание


  1. Увод

  2. Постановка на задачата

  3. Числен метод

  4. Резултати

  5. Резюме

Литература

Приложения


      1. Увод


Последните 30 години различни теоретични модели бяха създадени за симулиране на процесите в “Плазма Фокус” (ПФ) устройства. До сега повечето от тези модели бяха концентрирани върху моделирането на втората (ускорителна) и третата (пинч) фази на разряда в тези устройства, докато началното формиране на токовият канал по време на фазата на пробив, е било пренебрегвано.Известно е, че ефективното ускоряване и формиране на пинча изисква хомогенен токов слой (Фигура 1).

Ф
игура 1. Плазма фокус устройство.


В много случаи нишковидни или образувания подобни на спици са наблюдавани в тази началната фаза [1,2,3]. Тези образувания могат да се запазят в плазмата. Тогава пред плазменият слой електричното поле породено от нехомогенностите може да нарастне и това ще попречи на максималната компресия на плазмата в точката на фокуса. Ето защо пробивът и формирането на токовият канал в обема силно влияе на крайната фаза на фокус. За това е необходимо детайлно описание на тази начална фаза. През последните години бяха развити едномерни и двумерни модели за описание на запалителната фаза [4,6], но във всичките тези модели е считано, че има динамично равновесие или Максуелово разпределение на електронната компонента. Известно е, че в силни електрични полета, използвани в различни експерименти, функцията на разпределение на електроните по енергия (ФРЕЕ) не е Максуелова. Тук в началната фаза на ПФ се очаква силна анизотропия на ФРЕЕ, която зависи много силно от наложеното външно електрично поле. Наложеното поле в началото не е константно, както се смята в много от развитите модели по запалване на разряда. Тук то нараства с определен коефициент При налягания на газа, при които работят ПФ устройствата, не се очаква фотойонизациите да имат значително влияние, а нарастването на йонизациите се дължи главно на свойствата на електронния газ. За това за да се определят коректно съответните макро величини като коефициент на йонизация, ток, електронна концентрация и температура в много ранен стадий на развитие на йонизационния процес, трябва да бъде намерена не стационарна пространствено зависима ФРЕЕ. Трудностите, които възникват в началната фаза на различни бързи разряди трябва да бъдат решавани чрез стохастични методи. Освен пространствените и времевите зависимости на кинетичната задача, трябва да бъдат взети в предвид големият набор от взаимодействия в газа.

Много малко работи съществуват в литературата третиращи тези проблеми. Kline и Siambis дават описание на развитието на електронната лавина [7]. Kunhart в [8,9] изследва развитието на електронната лавина чрез стохастичен метод като разглежда също така и преходът на лавината в стример. Неговите изследвания са за азот при налягане 1 ATM. Сливайки кинетично и хидродинамично разглеждане Slavin и Sopin [10] са направили едномерен модел на бърза йонизационна вълна в дълъг цилиндричен разрядник при много висока скорост на нарастване на наложеното външно поле (10E+13V/s). Те разделят ФРЕЕ на две части Максуелово тяло и една група от бързи електрони и решават болцмановото уравнение за бързите електрони. В последните работи на Starikovskaya и Starikovskii [11] е представено едно цялостно и пълно разглеждане на йонизационната вълна. Повечето от тези работи са посветени на наносекунден разряд, където “бягащите” електрони играят важна роля в развитието на разряда [12]. В ПФ устройствата приложеното напрежение се изменя с по-малък коефициент (типично 10E+11V/s) и резултатите за наносекунден разряд не могат да бъдат приложени тук.

Целта на настоящата работа е да се определи ФРЕЕ във фазата на пробив в условия близки до реалните експерименти по плазма фокус и да се получат съответните плътности на заредените частици.

Практически пробивът може да бъде разделен на две фази. В първата фаза се осъществява прейонизациата на неутралният газ, докато втората фаза е свързана с нарастването на концентрацията на заредените частици и съответно възникването на токовият разряд. Настоящата работа е концентрирана в началната фаза на пробива.

По принцип ФРЕЕ на електроните по енергия може да бъде добита или чрез решаване на уравнението на Болцман или чрез Монте Карло симулации. Монте Карло симулациите за сега имат редица предимства пред Болцмановия анализ : относително по-лесно е да се реализира симулация в шест мерното фазово пространство, лесно е да се промени броят и типа взаимодействия между електрон- атом и/или молекула и газови примеси, те осигуряват значителна физическа проницателност в изследването еволюцията на електронния ансамбъл, включвайки флуктуационни явления.

  1   2   3   4

Свързани:

Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\" iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\" iconАгенция "Фокус" Пробив с доставки на природен газ от Азербайджан за България би бил знаков за Европа в диверсификацията
Баку. Пробив с доставки на природен газ от Азербайджан за България би бил знаков за Европа – заяви президентът Георги Първанов на...
Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\" iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\" iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\" iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\" iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\" iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\" iconДипломна работа тема : "форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом