Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения
ИмеРед за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер76.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/naredba 14.doc
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


РАЗКРИВАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ


ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ


ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО


КОНТРОЛ И САНКЦИИ


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1(1) С тази наредба се уреждат редът и условията за функционирането на търговските обекти, разположени на територията на Община Варна, както и търговия на открито върху терени общинска собственост.

(2) По смисъла на тази наредба "търговски обекти" са: магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки, заведения за хранене, увеселителни заведения, хотели, работилници и ателиета за извършване на комунално-битови услуги, будки и павилиони, сергии и съоръжения за разносна и развозна търговска дейност, складове за търговия на едро, аптеки; увеселителни паркове (стрелбища, моторни люлки и други подобни).

Чл.2 Търговските обекти могат да се разкриват и стопанисват от физически или юридически лица, надлежно регистрирани, според съществуващото законодателство и тази наредба.


II. РАЗКРИВАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ


Чл.3 Когато търговският обект е завършен строеж, разкриването (ползуването му) се разрешава само след приемането му и след издаване на съответното писмено разрешение за ползване от държавната инспекция за териториално-устройствен и строителен контрол (ДИТСК) или от съответната общинска администрация по смисъла на Наредба № 6 за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в Република България от 15 март 1993 (ДВ бр.28/93 г.)

Когато за изпълнението на обекта не се изисква разрешение за строеж по смисъла на Чл.225 от ППЗТСУ, същият може да бъде разкрит (ползван) след разрешение от специализирани държавни органи за санитарно-хигиенен контрол (наредба No 6, чл.6 т.2.2).

Чл.4 (1) Търговските обекти за обществено хранене и увеселителни заводения определят работното си време в рамките на:

- от 06.00 до 22.00 ч. - през зимния период

- от 06.00 до 23.00 ч. - през летния период

(2) Молба за удължено работно време на търговските обекти по ал.1 се подават в Община Варна придружена от:

1. Съдебна регистрация

2. Данъчна регистрация

3. Протокол от ХЕИ за замерване на шума около обекта

(3) Кметът на Община Варна или упълномощено от него длъжностно лице, след съгласуване с отдел "Обществен ред и контрол" издава разрешение за удължено работно време, по одобрен от него образец.

(4) Разрешение за удължено работно време не се издава на търговци, на които същото е било отнето и не е изтекла една година от издаването на заповедта за отнемане.

(5) Разрешението се издава за срок от една година.

(6) Разрешението за удължено работно време се поставя задължително на видно място в обекта.

(7) Органът по чл. 4, ал. З може да отнеме разрешението за удължено работно време при констатирани нарушения на Наредбата, както и на санитарно-хигиенните изисквания във връзка с шума.

(8) При констатирани системни нарушения с влезли в сила наказателни постановления разрешението за удължено работно време се отнема задължително.

(9) Отнемането на разрешението за удължено работно време се извършва със заповед на Кмета на Община Варна.


III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ


Чл. 5 (1) На видно място на фасадата /витрината/ на търговски обект, освен названието, търговецът изписва фирмата си задължително на български език. Названието и фирмата могат да се изпишат допълнително под него на чужд език с размери не по-големи от българския текст.

(2) Собствениците на обекти на търговията и обслужването, в които има монтирана локално сигнално-алармена система, са длъжни да уведомят съответното териториално районно полицейско управление, като посочат адреса на обекта, домашния си адрес и телефон.

(3) На фасадата /витрината/ на търговския обект могат да се поставят надписи на български език, показващи вида и наименованието на предлаганите стоки и услуги.

Чл. 6 (1) На входа на търговските обекти задължително се поставя надпис на български език с информация за работното време и почивните дни на обекта. На подходящо място заведенията за хранене /ресторанти, кафенета, кръчми и други/ обявяват задължително менюто за деня с указан грамаж и цени.

(2) Във всички търговски обекти се поставят етикети с цената на всеки изложен за продажба артикул.

(3) В ателиетата за услуги се поставя на видно място ценоразпис на отделните видове услуги. При извършване на услуги извън ателиетата търговецът е длъжен да покаже на клиента ценоразписа, по който работи.

(4) В обектите, в които се работи с мерки и теглилки, търговецът осигурява документ за предварителна контролна заверка на същите от компетентните органи.

Чл. 7. Във всички търговски обекти задължително се издава касова бележка /сметка, фактура/.

Чл. 8. Търговецът е длъжен да осигури и държи в търговския обект на разположение на контролните органи следните документи:

1. Документи за съдебна и данъчна регистрация на фирмата;

2. Документ за правомерно ползване на обекта - документ за собственост или договор за наем;

3. Удостоверение за категоризация на заведенията за хранене и развлечение и средствата за подслон;

4. Лицата предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират отседналите в специална книга /хотелски регистър/, надлежно заверен от Кмета на община Варна. Необходими документи за извършване на заверката:

- актуална съдебна регистрация;

- акт за собственост на обекта;

- заявление.

5. Санитарно разрешително от ХЕИ за разкриване на обекта по нейно нареждане;

6. Разрешително от ДВСК за разкриване на обекта (само за търговските обекти, продаващи стоки от животински или растителен характер в прясно или преработено състояние и сладкарски изделия);

7. Заверени здравни книжки за работещите в обекта, когато в него се продават хранителни стоки;

8. Касова книга;

9. Лиценз, ако продава тютюн и тютюневи изделия или спиртни напитки;

10. Име и адрес на отговорника на обекта.

Чл. 9. При продажба на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане задължително се издават гаранционни карти и фактури /касови бележки/, съгласно изискванията на БДС. В гаранционната карта да бъде упоменат гаранционният сервиз, срока и реда за приключване на рекламацията.

Чл. 10 (1) За всички стоки от местно производство и внос търговецът осигурява необходимите документи, преди пускането им в продажба.

(2) Забранява се продажбата на стоки с неустановен произход.

(3) При установено отклонение от стандартизационните документи или изтичане срока на годност, търговецът е длъжен да спре стоките от продажба и да ги извади от търговския оборот. Повторното им предлагане за продажба може да стане само с писмено разрешение на компетентните контролни органи.

Чл. 11. Забранява се:

(1) Сервирането и продажбата на алкохолни напитки и цигари на лица до 16 години;

(2) Допускането на лица до 16 години без придружители в търговските обекти със сервиране на алкохол след 23.00 часа през летния сезон и 22.00 часа през зимния сезон.

(3) Сервирането на спиртни напитки на клиенти в нетрезво състояние.

(4) Ползването на тротоарите и площите около търговския обект за съхраняване на стоки и амбалаж, без изрично писмено разрешение от кметството.

(5) Забранява се продажбата на алкохол и тютюневи изделия на територията на учебни и здравни заведения.

Чл. 12 (1) Търговецът е длъжен да осигурява поддържането на чистотата в обекта и неговите граници.


IV. ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО


Чл.13 (1) Търговия на открито се извършва в райони, определени със заповед на Кмета на Община Варна.

(2) Възоснова на заповедта на Кмета по предходната алинея, Кметствата, съгласувано с Община Варна конкретизират местата на търговските единици на своя територия, на основание чл. 197 от Закона за териториално и селищно устройство.

Чл.14 (1) Търговията на открито се извършва само с разрешение, издадено от съответното Кметство за конкретно място. Разрешението и предоставеното право не могат да се преотстъпват.

(2) Срокът на разрешението се определя от съответното Кметство и е само до края на календарната година.

(3) В разрешението задължително се определя търговецът, мястото, срокът и вида на стоките, с които се търгува.

(4) Не може да се издава разрешение за търговия със стоки, забранени по Наказателния кодекс, закона за сделки с валутни ценности и валутен контрол и други ограничителни нормативни актове.

(5) За издадените разрешения се води нарочен регистър в кметството.

Чл.15 (1) Разрешението се издава възоснова на писмено искане от търговеца.

(2) Към исканията се прилагат следните документи:

- документ за съдебна регистрация по ТЗ;

- други документи, изискващи се за конкретната дейност.

(3) Разрешенията се издават в 30 (тридесет)-дневен срок. Отказите за издаването им се мотивират в същия срок.

(4) Разрешението за търговия се съхранява от лицето, което осъществява дейността.

Чл.16 (1) Извън случаите на чл. 14, Община Варна съвместно с кметствата могат по своя преценка да определят допълнителните места за продажба на стоки на открито, по време на официални и общоградски празници.

(2) Разрешенията за търговия на открито по чл. 16 се издават по реда на настоящата наредба.

Чл.17 (1) Лицата, които са разкрили обекти от рода на заведения за хранене и развлечение, могат да поискат да бъде разрешено поставянето на маси извън заведението, по общия ред за търговия на открито.

(2) Разрешение се издава по смисъла на Раздел IV, чл.14, ал. 1.

Чл.18 (1) Забранява се звуковото възпроизвеждане с открита озвучителна апаратура при търговия на аудио- визуални продукти /аудио-видео касети, компактдискове/.

(2) Търговецът на открито е задължен да поддържа необходимата чистота около определеното му място и да изхвърля отпадъците на съответните за това места.

(3) При неизпълнение на задълженията по реда на Раздел IV, чл.чл. 14, 17, 18 и 19 от тази наредба, органът разрешил ползването на съответното място, има право да отмени разрешението си.

Чл.19 (1) При издаване на разрешение за търговия на открито, търговецът заплаща определените по действащите нормативни актове такси и наеми.

(2) Такси и наеми се внасят до първо число на текущия месец, в който започва ползването на определеното място. В определен район таксите и наемите за всички търговци с един и същ предмет на дейност са еднакви.


V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл.20 (1) Контролът по спазването и изискванията на настоящата Наредба се осъществява от оторизираните общински и държавни органи, които задължително се легитимират при осъществяване на контролна дейност.

Чл.21 Централизираният контрол върху общинските органи по тази Наредба се осъществява от Кмета на Община Варна.

Чл.22 (1) При констатирани нарушения на Раздел II (без чл. 3) и Раздел III се налага глоба в размер от 50 до 500 лв

(2) При констатирани нарушения по чл. 14, ал. 1; чл. 18, ал. 1 и чл. 18, ал. 2 на Раздел IV се налага глоба в размер от 50 до 500 лв


VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1 Наредбата е приета от Общински съвет - Варна с решение № 594-4(34)/23.02.1994; Изменена и допълнена с решения № 885-3(5б)/06.09.1995; № 114-4(5)/24.01.1996; № 1351-5(26)/19.11.1997; № 1898-11(38)/03.02.1999; № 2193-5(45)/29.09.1999 г.; № 223-4(11)/26.04.2000 г.

§2 Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22 от ЗМСМА и влиза в сила от датата на приемането й, с изключение на Раздел V, който влиза в сила един месец след обнародването й в местните ежедневници и масмедии.

§ 3. Разрешенията за удължено работно време издавани от кметовете на райони до 03.02.1999 г., чийто срок не е изтекъл, запазват действието си до края на уговорения срок, но не по-късно от една година от издаването им.

Свързани:

Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения iconІ. общи положения
Търговия” за извършване на търговска дейност, ох и услуги на територията на Община Банско
Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения iconЗа реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община несебър
Чл. 1 С тази наредба се уреждат редът и условията за извършване на търговска дейност на открито, върху имоти публична общинска собственост...
Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения iconНаредб а за реда за провеждане на търговската дейност на територията на община генерал тошево
Чл. 1 С тази наредба се уреждат редът и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Генерал Тошево
Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения iconНаредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на община варна
Чл. /1/ С тази наредба се уреждат редът и условията за функциониране на търговските и туристически обекти, разположени на територията...
Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения iconНаредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребална дейност в Община Панагюрище Раздел I общи положения чл. 1
Чл Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищния парк и гробищата, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването...
Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения iconИзползване на таксиметрови апарати на територията на община варна общи положения
Чл. 1 Наредбата определя условията и реда за използване на таксиметрови апарати в леките автомобили, извършващи пътнически таксиметрови...
Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения iconНаредб а за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община смядово
С тази Наредба се уреждат реда и условията за регистрация, откриване и функциониране на всички търговски обекти, разположени на територията...
Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения iconПроект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1)
Чл. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, като определя правилата, нормите, задълженията и правомощията на Община Сливен...
Ред за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения iconНаредба за рекламната дейност на територията на община Крумовград раздел І общи положения чл. 1
Чл Разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите, информационно-указателните табели и билбордовете...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом