Конкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (човешки капитал)
ИмеКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (човешки капитал)
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер116.1 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://itmio.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100617140158_Mirkovich.doc
Рецензия

върху научните трудове на доц. д-р Атанас Николов Казаков, представени за участие в конкурс за придобиване на научното звание “професор” по научната специалност 05.02.01 “Политическа икономия (човешки капитал)” с тема на хабилитационен труд “Човешкият капитал: формиране, функциониране и инвестиционни решения”


Рецензент: проф. д.ик.н. Камен Георгиев Миркович, шифър 05.02.01, Университет за национално и световно стопанство, София


1. В конкурса за научното звание “професор” по научната специалност 05.02.01 “Политическа икономия (човешки капитал)”, обявен за потребностите на катедра “Икономикс” при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София, участвува един кандидат – доцент д-р Атанас Николов Казаков. Доц. д-р Атанас Николов Казаков е роден в с. Баня, Бургаска област. През 1973 г. завършва специалност “Политическа икономия” във Висшия икономически институт “Карл Маркс” (сега УНСС). От 1975 до 1988 г. последователно е асистент, старши асистент и главен асистент в катедра “Политическа икономия” (сега “Икономикс”) на ВИИ (УНСС). През 1979 г. получава научната степен “доктор по икономика”. От февруари 1988 г. и досега е доцент по политическа икономия в същата катедра. Заема редица ръководни длъжности в УНСС: заместник-декан по учебната работа на Деканата за чуждестранни студенти и аспиранти, на два пъти декан на Общоикономическия факултет (включително и понастоящем), заместник-ръководител на катедра “Политическа икономия”. Бил е член на редколегията и редактор на трудовете по политическа икономия на Съвета за висше образование. Участвувал е или участвува в различни съвети, като академичния съвет на УНСС, факултетния съвет на Общоикономическия факултет, председател и научен секретар на Научния факултетен съвет на този факултет. Бил е председател и заместник председател на Общото събрание на Общоикономическия факултет.


2. Във ВИИ (УНСС) доц. д-р Атанас Николов Казаков преподава основно по дисциплините политическа икономия, основи на икономическата теория, основни на микроикономиката, основи на макроикономиката, човешки ресурси и човешки капитал пред студенти от бакалавърска и магистърска степен. Чете лекции в Института за следдипломна квалификация на УНСС, както и в университети и техни поделения в София, Бургас, Стара Загора, Ловеч, Хасково. През 1980–1981 г. и 1987–1988 г. специализира в Московския държавен университет, а през 1989 г. в Главното училище за планиране и статистика във Варшава. Ръководил е от българска страна на съвместни научни проекти с университети в Полша. Основни тематични направления на неговата изследователска дейност са проблемите на работната сила, пазара на труда и човешкия капитал. Ползва руски, английски и немски език.


3. Кандидатът има необходимата учебна натовареност пред студенти от бакалавърска и магистърска степен, за което е представил служебен документ от УНСС. През учебната 2007/2008 г. той има изпълнена обща учебна заетост от 1602 часа (вкл. и извънаудиторната), през учебната 2008/2009 г. – 1441 часа обща заетост и през учебната 2009/2010 г. – 1229 часа обща заетост. През изброените учебни години е чел лекции предимно по основи на микроикономиката, основи на макроикономиката, икономика на публичния сектор, икономика на човешките ресурси, основи на икономическата теория, човешки капитал и други. Тези дисциплини отговарят на шифъра 05.02.01, за който е обявен конкурсът за научното звание “професор” и за който има необходимия за това хорариум.


4. В конкурса за професор доц. д-р Атанас Николов Казаков участвува с хабилитационен труд на тема “Човешкият капитал: формиране, функциониране и инвестиционни решения” в обем от 416 с. (2009), който е обсъден на два пъти и е окончателно приет от първичното научно звено – катедра “Икономикс” на УНСС на 9 февруари 2010 г. За участието си в конкурса той представя списък от 28 научни труда за периода от 1988 до 2010 г., т.е. всичките след първата му хабилитация като доцент през 1988 г. Този списък включва:

първо, 2 монографии със заглавия: (а) “Техническият прогрес и ефективната заетост на работната сила”, Профиздат, С., 1988 (излязла от печат през февруари 1989), 110 с., и (б) “Човешкият капитал: формиране, функциониране и инвестиционни решения” (хабилитационен труд), Университетско издателство “Стопанство”, С., 416 с. (под печат);

второ, 1 студия със заглавие “Човешкият капитал: концептуална рамка и функционална методология”, Университетско издателство “Стопанство”, С., 61 с. (под печат);

трето, 1 самостоятелен учебник с монографичен характер със заглавие “Човешкият капитал”, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2001, 226 с., и 5 участия с глави в учебници по икономикс и основи на икономическата теория, в общ обем от 224 с.;

четвърто, 3 статии по проблемите на човешкия капитал, публикувани в сп. “Алтернативи” на УНСС в общ обем от 19 с.;

пето, 3 участия в научни проекти по проблемите на работната сила, трудовия пазар и човешкия капитал в общ обем от 47 с.;

шесто, 9 публикувани доклада на научни конференции по проблемите на икономическите противоречия на прехода към пазарна икономика, трудовият пазар, човешкият капитал и преподаването на икономическата теория, в общ обем от 72 с.;

седмо, 4 други публикации, сред които и участие с 41 статии в предстояща за издаване кратка енциклопедия на УНСС в общ обем от 103 с.

Научното творчество на кандидата е в общ обем от 1278 с. (предимно печатни), вкл. и повторните издания на учебните пособия. За приетите под печат трудове са представени документи от съответните издателства. Според критериите на ВАК този обем е достатъчен за участие в конкурс за професор. Приемам за рецензиране всичките предложени от автора 28 научни труда (без дублиращите се текстове в учебните и в някои други издания). Представените трудове са в областта на специалността, по която е обявен конкурсът за професор. Авторът е представил списък от 15 цитирания на негови публикации. Хабилитационният труд на доц. д-р Атанас Николов Казаков е приет за публикуване изцяло в самостоятелна монография. Преобладаващата част от останалите публикации са по-тясно или частично свързани с хабилитационната разработка. Открояват се и някои научни трудове и публикации на автора извън хабилитационния труд, в т.ч. и множество участия в учебници, както и значимо участие в енциклопедично издание.


5. Преобладаваща част от научните достижения на кандидата доц. д-р Атанас Николов Казаков се съдържат в неговия хабилитационен труд “Човешкият капитал: формиране, функциониране и инвестиционни решения”, което е актуално, значимо и задълбочено научно изследване с принос в развитието на икономическа теория. Целта на неговото изследване е “като се осмисли теоретичното наследство … за формирането, функционирането и развитието на човешкия капитал, да се обобщят възможностите на икономическия анализ за идентифициране състоянието и проблемите на връзката на този капитал със средата, в която той функционира (население, територия, демографска система, природа, икономика и др.)”, преди всичко в контекста на направените инвестиции във функционирането на труда като факторна услуга. Изследователската теза на автора е, че теоретичните, методологичните и приложните решения за формирането, функционирането и инвестициите в човешки капитал са системоопределящи. Затова, като има предвид сложността на проблема, при реализацията на посочената цел той използва системния подход. За нейното постигане той решава такива конкретни научни задачи като: да покаже приемствеността и интелектуалната основа на теорията за човешкия капитал от класическото наследство; да докаже решаващата роля на човешкия капитал в икономическото развитие и възможностите на интердисциплинарния подход към проблемите на човешкия капитал; да разработи система от преки и косвени показатели за измерване на човешкия капитал, която да отразява неговото богато съдържание; да изведе основните зависимости между човешкия капитал, демографската система и икономиката; да открои основните измерения на човешкия капитал по различни критерии, особено по отношение на инвестиционния процес в човека, както и да обоснове по-широки критерии и правила за инвестиционни решения в тази област; да разработи концептуална рамка на инвестициите в човешки капитал и тяхната възвръщаемост; да обоснове необходимото интегриране интегриране на проблемите на човешкия капитал с българската пазарна среда. Оценката ми е, че авторът успешно се справя с тези задачи.

Хабилитационният труд включва въведение, два раздела (общо с шест глави) и заключение. Съдържанието е насочено към реализирането на поставената цел и на посочените изследователски задачи. Първият раздел е посветен на теорията и методологията на формирането, функционирането и измерването на човешкия капитал. Тук се разглеждат основополагащите принципи на теорията за човешкия капитал, контекстуалността на неговото функциониране (в какви условия той се проявява) и индикаторната система на човешкия капитал. Вторият раздел е посветен на ефективността на инвестициите в човешки капитал. В него са разгледани концептуалната рамка на възвръщаемостта на инвестициите в човешки капитал, правилата и критериите за инвестиционни решения в човешки капитал и зависимостите между инвестициите в човешки капитал и разпределението на дохода. Смятам, че при реализацията на това съдържание на хабилитационния труд авторът има следните научни приноси:

Първо. Доказана е базисната обусловеност на теорията за човешкия капитал от теорията за капитала изобщо и теорията на неокласическия синтез, особено що се касае до еволюцията на теоретичния възглед от работна сила през труд и човешки ресурси към човешки капитал.

Второ. Разкрити са и са оценени макроикономически зависимости между човешкия капитал и развитието на човешката личност, границите на приложение на пазарните принципи при възпроизводството на човешкия капитал, обусловеността на човешкия капитал едновременно от социализацията на икономиката и икономизацията на човешката природа. Допълнени са схващанията за отношението между човешкия капитал и икономиката в светлината на демографските проблеми, дългите цикли, новата икономика на знанието. Направено е обобщение на сравнителната характеристика между човешкия капитал и другите форми на капитала (физически, интелектуален и т.н.), при което е разкрита определящата роля на човешкия капитал.

Трето. Разкрити са и са обобщени ред негативни тенденции в развитието на човешкия капитал в България, предимно свързани с демографската криза, срива в образователната система, изтичането на човешки капитал. Доказана е необходимостта от разработването на дългосрочна национална стратегия за развитието на човешкия капитал в България.

Четвърто. От методологично значение са направените полезни адаптации на производствената функция, на пределния подход, на факторната теория за пределната производителност, на теорията за разпределението към теорията за човешкия капитал, чрез което се създават възможности за рационализиране на инвестициите в човешки капитал. Предложена е принципиална рамка на механизма за възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал, особено що се каса до правилата за вземане на финансови решения и до въздействието на инвестициите в човешки капитал върху разпределението на дохода.

Пето. Допълнена е системата за измерване на човешкия капитал, най-вече по отношение на неговото непосредствено измерване, на измерването на инвестициите в човешки капитал, на измерване на риска в областта на човешкия капитал и други.

Шесто. Практическо значение имат направените препоръки към управляващите органи за промени в нормативната база, за необходимостта от единство в управлението на формирането и използването на човешкия капитал, за усвояване на позитивния опит в тази област съобразно с критериите на Европейския съюз. Постановките на автора са основа за създаването на теоретична база за икономическото оценяване на човешкия капитал за индивида, за бизнеса и за нацията.

Отделни страни и аспекти от основните приноси, съдържащи се в хабилитационния труд, се допълват и дообосновават и в други (извън приетата за публикуване монография) публикации на автора, като учебна литература, научни доклади, научни проекти и статии (посочени в списъка на неговите трудовете). Във връзка с това трябва да се отбележи, че авторът за първи път в практиката на българското висше образование въвежда курс по дисциплината “Човешки капитал” и че той написва първия български учебник по нея (издаден през 2001 г.). Хабилитационният труд, както и останалите публикации, свързани с него, а също и цитиранията на различни автори по защитаваните от кандидата становища в проблематиката на човешкия капитал, показват, че идеите на доц. д-р Атанас Николов Казаков в разглежданата област са намерили признание в научната общност. Приемам посочените в представената от него справка за научните и научно-приложни приноси като действително съдържащи се в научното му творчество с тази забележка, че той би трябвало да я разшири с някои допълнителни постижения извън темата на хабилитационния труд (тъй като справката се отнася само за него). Посочените научни приноси в хабилитационния труд на доц. д-р Атанас Николов Казаков ми дават основание да смятам, че той притежава предвидените в законодателството качества на дисертация за придобиване на научната степен “доктор на икономическите науки”. Този труд решава научни проблеми, които съответствуват на съвременните изисквания към икономическата теория.


6. В една част (макар и непреобладаваща) от публикациите на доц. д-р Атанас Николов Казаков (тук се отнасят монографията му “Техническият прогрес и ефективната заетост на работната сила” от 1988 г. и някои доклади и научни проекти) се съдържат определени достижения на автора, които са косвено свързани с темата на хабилитационния му труд или са извън тази област. Искам да посоча три такива момента: (1) разкрито е взаимодействието между техническия прогрес и заетостта на работна сила; (2) направен е критичен анализ на преподаването на икономическата теория (респ. на политическата икономия) в условията на прехода в България; (3) значимо участие със статии в предстоящата за издаване Кратка енциклопедия на УНСС.


7. По научните трудове на доц. д-р Атанас Николов Казаков могат да се направят някои критични бележки и препоръки.

а) Преобладаващата част от представените за конкурса публикации са в областта на хабилитационния му труд, чиито текст като цяло е приет за отпечатване. Позволявам си да препоръчам на автора в близко бъдеще да се ориентира към написването и на монография, която макар и да е в тази или в близка до нея област, да е посветена на решаването на нейни специфични, но крупни проблеми, като авторът, разбира се, се основава върху вече направените от него методологични изследвания. Той трябва да се насочи към написването на серия от статии и в други теоретични списания (например като “Икономическа мисъл”), както и на още няколко студии (представената за настоящия конкурс единствена студия до голяма степен дублира въведението и първата глава към хабилитационния труд, т.е. на вече приетата за публикуване монография).

б) Авторът определя човешкия капитал като “специфична форма на капитала, която е свързана с инвестиции в знание, квалификация, производствен опит и здраве, с изграждане на умения, мотивация и други свойства на човешката личност, при което нарастват възможностите на труда като факторна услуга” (от статията за енциклопедията на УНСС). Струва ми се, че тази дефиниция би трябвало да се преформулира във вербална форма (в т.ч. и в хабилитационния труд), в смисъл, че “човешкият капитал е …”, т.е. да се посочи не само с какво е свързан той, а какво представлява като такъв (да се разглежда не само като форма, но и като същност), което в действителност обосновано e дадено в разгърнатото изложение на хабилитационния труд, но би трябвало да го представи и в сбит дефинитивен изказ.

в) Независимо от това, че авторът ползва възприетия в съвременния икономикс апарат, остава се с впечатлението, че в неговото изследвания значимо преобладава качествената страна на анализа, която разбира се е изключително важна, но пък количественият анализ върху основата на съответен математически апарат се оказва свит. Но едно научно изследване трябва да бъде премерен синтез на качествения с количествения анализ, защото качествения анализ може и да остане недоказан без количествения. Ред публикации по проблемите на човешкия капитал показват, че се отделя значимо внимание на прилагането на количествените методи в разглежданата област (вж. например В. Франц от 1994 г. и Дж. Хекман от 1976 г.). Разбира се, никоя тема не се нуждае да разчита “прекомерно много” на количествените методи. Количествените и качествените методи обаче трябва да се прилагат толкова, колкото природата на изследвания проблем изисква това.

Тези, както и други критични бележки, които могат да бъдат отправени към кандидата, в ни най-малка степен не омаловажават определено положителната ми оценка на неговите научни трудове.


8. Научното творчество на доц. д-р Атанас Николов Казаков показва, че той се изявява като задълбочен и прецизен автор. Познава широко и компетентно специалната литература в своята научна област и педантично се позовава на нея. Работата му със студентите в УНСС, както и учебната литература, която е разработил, го представят като много добър педагог и като отличен преподавател по икономическа теория. Смятам, че той има необходимата научна ерудиция, която му позволява да развива икономическото познание, особено що се касае в областта на човешкия капитал. Неговите публикации го атестират като един от най-добрите експерти в тази област у нас.


Заключение. Като вземам под внимание изразените по-горе съображения и оценки, в т.ч. и посочените от мен научни приноси на кандидата, това, че направените критични бележки не са от особена важност, дългогодишната му висококачествена преподавателска дейност в областта на политическата икономия и общата икономическа теория, достиженията му в изследователската работа и особено в областта на човешкия капитал, както и това, че неговият хабилитационен труд “Човешкият капитал: формиране, функциониране и инвестиционни решения” има качествата на дисертация за получаване на научната степен “доктор на икономическите науки”, позволявам се да препоръчам на уважаемите членове на Специализирания научен съвет по икономически теории и международни икономически отношения при Висшата атестационна комисия да присъдят на доц. д-р Атанас Николов Казаков научното звание “професор” по научната специалност 05.02.01 “Политическа икономия (човешки капитал)”.


София, 12 май 2010 г.


Рецензент:

(проф. д.ик.н. Камен Миркович)Свързани:

Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал) iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (макроикономика)
Нс по икономически теории и международни икономически отношения при вак. Специализирал е в департамент “Икономикс” на Бостънския...
Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал) iconКонкурс за научното звание „професор" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда"
Маргарита Николаева Атанасова, участник в конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация...
Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал) iconНа научната продукция на гл асист д-р цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент по научна специалност 05. 02. 01 „Политическа
Цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент” по научна специалност 05. 02. 01 „Политическа икономия...
Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал) iconСтати Василев Статев във връзка с конкурс за професор по научната специалност Политическа икономия /Макроикономика/, шифър 05. 02. 01

Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал) iconНа представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 07 Счетоводна отчетност,...
Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал) iconКонкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика)
Рецензент: проф д-р Павел Георгиев Павлов – всу “Черноризец Храбър”, шифър на научната специалност 05. 02. 24
Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал) iconРецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография" Статистически анализ и
Професор”, по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография”(Статистически анализ и статистически софтуер), с кандидат...
Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал) iconРецензи я
Цветка Атанасова Стоенчева за участие в обявен конкурс за научното звание “професор” по научната специалност 05. 02. 03. Народно...
Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал) iconЗа участие в обявения конкурс за научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)" за нуждите на катедра
Единствен кандидат по обявения конкурс за професор е доц д-р Снежана Александрова Башева, редовен преподавател в катедра “Счетоводство...
Конкурс за придобиване на научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 01 \"Политическа икономия (човешки капитал) iconПредставена за участие в конкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление, член на кат. "Стопанско управление" иу гр. Варна Рецензент: проф д-р Ангел Георгиев Ангелов кат. "Управление", унсс софия
Йордан петров коев, представена за участие в конкурс за научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом