План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
ИмеПлан за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер394.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Plan_Demo_2007_Text.doc
  1   2   3   4


ПЛАН ЗА 2007 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(2006-2020 г.)

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕСтр.
ВЪВЕДЕНИЕ

3
Глобални тенденции на демографските промени

4
Европейски измерения на демографските промени

5


Част 1.

ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

8

1.1.

Макроикономическа рамка

8

1.2.

Демографски промени и тенденции в България

11


Част 2.

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

17

2.1.

Основна цел на демографската политика и направления за въздействие през 2007 г.

17

2.2.

Целеви групи на демографската политика

19

2.3.

Укрепване и развитие на институционалния капацитет за изпълнение на демографската политика

21

ПРИЛОЖЕНИЕПриложение 1 – Таблична част на План за 2007 г. за изпълнение на Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006-2020 г.


ВЪВЕДЕНИЕ

Националният план за изпълнение на Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006г.-2020г.) през 2007 г. отчита приноса и предприеманите мерки от страна на институциите, насочени към забавяне темповете на намаляване броя на населението и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, способности и умения.

Планът за действие за 2007 г. е разработен в съответствие със “Зелената книга” на Европейската комисия: „Посрещане на демографската промяна: нова солидарност между поколенията” (2005 г.) и Програмата на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност (2005-2009 г.).

Изпълнението на Плана ще допринесе за постигането на основната стратегическа цел и направления на демографската политика, насочени към:

 • Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца;

 • Увеличаване на средната продължителност на живота;

 • Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст;

 • Разработване на национална имиграционна политика;

 • Преодоляване на последиците от застаряване на населението;

 • Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция на стерилитета;

 • Повишаване на общото образователното равнище, демографската информираност и сексуално-репродуктивната култура на населението;

 • Осигуряване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот в добро здраве за всички социални групи;

 • Развитие на солидарност между поколенията;

 • Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата;

 • Усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база, свързана с демографското развитие.

Планът за изпълнение на Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006г.-2020г.) през 2007 г. е разработен в две части. Първата част представя състоянието и основните тенденции в демографското развитие както в страната, така и в Европа. Втората част е фокусирана върху конкретните измерения на демографската политика през 2007 г. В Приложение 1 в табличен вид са представени конкретните мерки, дейности, отговорни институции, източници и размер на финансиране по основните стратегически направления.


Глобални тенденции на демографските промени1


Глобални инициативи, общочовешки и общосоциални задачи


Населението на планетата застарява

Човечеството на Земята застарява. В наши дни то е много по-старо, отколкото когато и да е било в неговата история. Очакваната средна продължителност на живота при раждането вече е 66 години. От 1950 г. до сега средната продължителност на живота се е увеличила с 20 години. Прогнозите са, че в средата на столетието тя ще се увеличи с още 10 години. Увеличаването ще бъде особено значително в развиващите се страни, където в близките 50 години се очаква четирикратно повишаване на относителния дял на възрастното население. Различни са темповете на застаряване по признаците възраст и пол. Най-бързо растящата група на възрастно население е тази с най-висока възраст – състояща от лица над 80 години. Ако през 2000 г. хората над 80 години са наброявали 70 милиона, то в близките 50 години техният брой ще се увеличи повече от пет пъти. Процентният дял на остарелите жени превишава процентния дял на остарелите мъже, при това тази тенденция се проявява особено отчетливо в по-високите възрастови групи.

Изравняват се относителните дялове на младежи и възрастни

Протичащите демографски промени водят до изравняване на относителните дялове на младежи и възрастни в структурата на населението на Земята. В глобален мащаб се очаква относителният дял на хората над 60 години за периода от 2000 г. до 2050 г. да се увеличи два пъти – от 10 до 21 процента, а относителният дял на децата да намалее с една трета – от 30 до 21 процента. В някои развити страни и в страни с преходна икономика, броят на старите хора вече превишава броя на децата, а раждаемостта е спаднала под равнището, необходимо за простото възпроизводство на населението. Към 2050 г. в някои развити страни броят на старите хора ще надхвърли броя на децата повече от два пъти. И в развиващите се страни се очаква стремително развитие на подобен процес в първата половина на ХХІ век, като делът на възрастните ще се увеличи от 8 до 19 процента, а делът на децата ще намалее от 33 до 22 процента.

Подобни глобални демографски промени не само силно ще се отразят върху всички страни на индивидуалния, обществения, националния и международния живот, но и ще преобразят всички аспекти на човешкото битие: икономически, политически, културни, психологически, духовни.


Мобилизират се значителни ресурси за управление на демографските процеси

В глобален план възникват неотложни потребности от мобилизиране на значителни по вид, по размер и по обхват ресурси за преодоляване на негативните демографски промени. Нужно е да се отчита и това, че ако в развитите страни процесът на застаряване е протичал постепенно и на фона на устойчиво икономическо развитие и висок жизнен стандарт, то страните в преход, както и развиващите се страни, са изправени пред необходимостта да решават едновременно проблемите и на устойчивото си икономическо развитие, и на повишаване на жизнения стандарт, и на застаряването на населението. Във всички страни, като приоритетни стратегически насоки за действие, се набелязва подобряване на положението на децата и на по-възрастните.


Европейски измерения на демографските промени


През последните десетилетия, промените в населението на ЕС бяха повлияни от ниската раждаемост, общото устойчиво увеличаване на продължителността на живота и по-високото равнище на имиграцията в Съюза.

През март 2005 г. Европейската комисия оповести основните положения на своята „Зелена книга”, озаглавена “Изправени пред демографска промяна, нова солидарност между поколенията”. Книгата е консултативен документ на Европейската комисия и предизвика оживен политически дебат за демографските тенденции в Европа.

В „Зелената книга” за пръв път Комисията възприема всеобхватен подход към проблема за застаряването на европейското население, като не се спира само на проблемите на възрастните работници и пенсионерите. Със схеми и цифри се разглежда демографската структура на населението и произтичащите от нея проблеми както в демографски, така и в икономически план.

Особено внимание се отделя на отрицателния прираст на населението в редица страни членки и кандидатки, вкл. и България. Тревога предизвиква констатацията, че нито една страна в ЕС сега няма равнище на раждаемост, което да гарантира възпроизводството на населението й.

Не се скриват опасенията, че Европейският съюз е изправен пред безпрецедентна демографска криза, която ще има силно отражение върху обществото и върху неговото благосъстояние.

Данните от Зелената книга на демографските промени показват, че от 2005 г. до 2030 г. в ЕС ще има недостиг от 20.8 милиона души в работоспособна възраст. През 2030 г. приблизително двама души в активна възраст (15-65 години) ще трябва да се грижат за един човек в неактивна възраст (над 65-годишна възраст). Изходът се търси в повишаване на раждаемостта. В противен случай пенсиите ще бъдат все по-ниски, а възрастта за пенсиониране - все по-висока. За разлика от други подобни изследвания, значението на имиграцията като демографски фактор се поставя на второ място, а като основна цел се очертава насърчаването на раждаемостта.

Популацията на ЕС се очаква да нараства съвсем слабо до 2025 г., благодарение на имиграцията, преди да започне да спада2: 458 милиона през 2005 г., 469.5 милиона през 2025 (+2%), после 468.7 милиона през 2030 г. Въпреки това, от втората половина на 1990-те години вече се наблюдава спад в населението в 55 от 211 региона от 15-те членки на ЕС. Същото важи и за повечето региони на новите страни членки (35 от 55 региона), поради спад в естествения прираст и масовата емиграция. Тази тенденция е още по-силна когато се има предвид само населението в трудова възраст (15-64 години): между 2005 и 2030 г то ще намалее с 20.8 милиона.

През април 2005 г. в годишния си доклад за демографията, представен в Страсбург, Съветът на Европа обяви, че населението на Стария континент застарява с опасно бързи темпове. Застаряването се очаква да придобие още по-драстични измерения, ако законодателите не приемат спешни контрамерки. Според доклада на Съвета на Европа делът на европейското население от цялото население на света е спаднал от 25% в началото на 20-и век до 12%. В момента европейките раждат средно по 1.5 деца спрямо 1.8 през 1990 г. Все по-явно става и застаряването на европейците - днес средната възраст на Стария континент е 37.7 години, докато средно за света тя е 26.4 години. Броят на хората над 80 години ще нарасне още повече, ако не бъде поощрен прираста, според заявление на председателя на демографската комисия към Съвета на Европа г-жа Шарлот Хон. На правителствата са препоръчани болезнени политически решения, за да се избегне срив на социалните системи.

През октомври 2006 г. в съобщението на Европейската комисия, озаглавено „Демографското бъдеще на Европа – от предизвикателства към възможности” се подчертава, че застаряването на европейското население е неизбежно последствие от действието на важни фактори като: нарастване на продължителността на живота в добро здраве; улесняване на избора за вземане на решение за раждане на дете; разширяване на възможностите за достъп до пазара на труда на нарастващия дял на все по-образованите жени.

Настоящите демографски политики на страните от ЕС в дългосрочна перспектива няма да са достатъчно надеждни, ако не са адресирани и приспособени към очакваното намаляване на населението в активна възраст и перспективата за намаляване на приноса му за финансиране на обществените фондове. Държавите-членки са изправени пред разрешаване на проблем, по-скоро свързан с пенсионирането, отколкото със застаряването на населението. Това налага необходимостта държавите-членки да формулират адекватни отговори на демографските предизвикателства с разбирането, че предизвикателствата са преодолими, ако бъдат добре използвани възможностите през следващите 10 години до 2016 г. и се предприемат адекватни реформи.

Тези реформи се разбират като част от Европейската рамка, вече прилагана успешно чрез обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост, Пакта за стабилност и растеж, Стратегията за устойчиво развитие, кохезионната политика и отворения метод на координация в областта на социалната защита и социалното включване. Без да е необходимо да се въвежда нов процес на европейска координация, се препоръчва продължаване и задълбочаване на досегашните усилия, като в същото време се обръща внимание на многообразните и сложни аспекти на демографските предизвикателства на национално ниво и на ниво на европейската общност.

Развитата референтна рамка на ниво Европейска общност за политиките на страните-членки се състои от пет области, които кореспондират с общата перспектива:

 1. Насърчаване на демографското обновяване в Европа.

 2. Насърчаване на заетостта в Европа, повече работни места и по-качествена и продължителна трудова активност.

 3. За по-продуктивна и динамична Европа.

 4. За приемане и интегриране на мигрантите в Европа.

 5. Устойчиви публични/обществени финанси в Европа, гарантиране на адекватна социална защита и равнопоставеност между поколенията.

Политиката на Общността и националните политики трябва да бъдат съобразени с демографските предизвикателства, описани в съобщението на Комисията. Европейските политики, включително и политиката на Комисията трябва да се преразгледат, така че демографските предизвикателства да залегнат и да бъдат отразени в избора на предприеманите политики в бъдеще. Комисията препоръчва секторните Съвети и секторните Комитети на Европейския Парламент да отчитат влиянието на демографските промени в областта на политиките, за които са отговорни.

Увереността в дългосрочното бъдеще следва да се гради днес на базата на участието на мъжете и жените на пазара на труда, продуктивността и изпълнението. Това ще помогне на европейците да се радват на плодотворни отношения с настоящи и бъдещи мигранти, основани на взаимно уважение.

Посрещането на демографските предизвикателства ще бъде дългосрочна задача за всички.

Изпълнението на тези инициативи ще бъде предмет на Европейски Демографски форум, предвиден за провеждане на всеки две години от октомври 2006 г. Изводите от Форума ще бъдат обобщени в отделна Глава на Годишния Доклад за Напредък (Лисабонски Процес), който Комисията ще посвещава на всеки две години на степента на готовност на страните от ЕС за увеличаване на средната продължителност на живота.

Новият Европейски съюз на 27-те

  1   2   3   4

Свързани:

План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия iconПлан за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия iconОтчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия iconОтчет за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия iconОтчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г. 1
План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия iconОбщински съвет казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия iconДемографска характеристика на населението на община Казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом