Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3
ИмеВтора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3
страница1/6
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.riosv.icon.bg/items/documents/175_1.doc
  1   2   3   4   5   6
НАРЕДБА № 1

от 7.07.2000 г.

за проучването, ползването и опазването на подземните води


Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2000 г., в сила от 14.07.2000 г. т. 5, р. 4, № 532


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се регламентират проучването, ползването и опазването на подземните, в т.ч. и на минералните води.

Чл. 2. (1) Целта на тази наредба е да осигури балансирано управление на подземните води чрез:

1. осигуряване на устойчиво потребление на подземните води, основано на дългосрочното опазване на наличните водни ресурси;

2. гарантиране на водоснабдяването с подземни води в необходимото количество и с регламентирано качество;

3. установяване на показатели за опазването на подземните води за предотвратяване на замърсяването, за запазване и подобряване на състоянието им и за нормалното функциониране на водните екосистеми, свързани с подземните води;

4. предотвратяване и ограничаване на замърсяването на подземните води с опасните вещества, посочени в приложение № 1, и ограничаване замърсяването на подземните води с вредните вещества, посочени в приложение № 2;

5. поставяне под контрол съдържанието на веществата по приложения № 1 и 2 и елиминиране на последиците от вече настъпили замърсявания с тези вещества;

6. създаване на правила за проучването и ползването на подземните води.

(2) Прилагането на регламентираните в наредбата мерки не трябва по никакъв начин да води до пряко или непряко замърсяване на подземните води.


Глава втора

ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ


Раздел I

Ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания


Чл. 3. (1) За изпълнение на хидрогеоложки проучвания и за изграждане, реконструкция и модернизация на водовземни съоръжения за подземни води се изисква разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите, освен в случаите по чл. 44, ал. 4 от Закона за водите.

(2) Не се изисква разрешително и в случаите, когато хидрогеоложкото проучване е възложено от министъра на околната среда и водите или изграждането на съоръжения е предвидено в сключен концесионен договор за ползване на минерални води - изключителна държавна собственост.

(3) Разрешително по реда на този раздел се изисква и при дублиране на съществуващи водовземни съоръжения за подземни води.

(4) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага в случаите на аварийно дублиране на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населени места, ако новият водоизточник разкрива същия подземен воден обект и не се променят експлоатационните характеристики на водовземната система, а дублираното водовземно съоръжение се ликвидира по начин, осигуряващ опазването на подземните води от замърсяване.

(5) В случаите по ал. 4 се изисква съгласуване на проектираните работи с Министерството на околната среда и водите, за което се прилага становище на органите на Гражданска защита.

Чл. 4. Процедурата за издаване на разрешителното се провежда по реда на глава четвърта от Закона за водите.

Чл. 5. (1) За издаване на разрешително за хидрогеоложко проучване се подава писмено заявление до директора на съответната басейнова дирекция.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:

1. име, местожителство, гражданство на физическото лице или фирма и седалище на юридическото лице;

2. единен граждански номер за физическите лица и единен идентификационен номер за юридическите лица;

3. цел на проучването;

4. подземния воден обект, предмет на проучването или разкриването;

5. проектна дълбочина на сондажите;

6. местоположение: административно-териториална единица, код по единния класификатор на населените места, местност, идентификационен номер на имота;

7. името на специалиста, изпълняващ независимия контрол.

(3) Към заявлението за хидрогеоложко проучване се прилагат:

1. документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който ще се извършва съответната дейност, в т.ч. и декларация, че имотът не е обременен с тежести по други закони;

2. проект за изпълнение на хидрогеоложкото проучване;

3. документ за внесена такса за издаване на разрешителното.

(4) Към заявлението за изграждане, реконструкция и модернизация на водовземни съоръжения или системи за подземни води се прилагат:

1. документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който ще се извършва съответната дейност;

2. доклад за резултатите от изпълнено ново или съществуващо хидрогеоложко проучване при искане за изграждане на водовземни съоръжения и/или системи;

3. проект за изграждане, реконструкция или модернизация на водовземните съоръжения и/или системи;

4. документ за внесена такса за издаване на разрешителното.

(5) Към заявлението по ал. 3 и 4, в случаите в които целта на проучването е водоснабдяване на обект, дейността на който подлежи на оценка на въздействието върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда, се прилага и решението по оценка на въздействието върху околната среда.

(6) Към заявлението по ал. 3 и 4, в случаите в които се иска изграждане на съоръжение за добив на подземни води за противопожарни нужди, се прилагат и:

1. документи, доказващи, че исканото количество не може да бъде осигурено от повърхностни води или от друг водоизточник;

2. технологичен разчет за необходимите водни количества с указан максимален дебит и максимално време на водочерпене, заверен от органите на Националната служба за пожарна и аварийна безопасност.

Чл. 6. (1) Проектите по чл. 5, ал. 3, т. 2 и ал. 4, т. 3 се съставят въз основа на техническо задание на възложителя.

(2) Проектите по ал. 1 съдържат:

1. обосновка за избора на подземния воден обект - предмет на проучването;

2. наличие на друга възможност за задоволяване на потребностите на заявителя;

3. данни за хидроложките, хидрогеоложките и екологичните условия в района на проучването, за качеството и количеството на водите;

4. описание на съществуващите проучвателни и водовземни съоръжения, разкриващи проектния подземен воден обект в района на проучването, в т.ч. собственик, утвърдени локални експлоатационни ресурси, разрешени проектни дебити и максимално допустими понижения на водното ниво;

5. данни за необходимите водни количества;

6. предварителен разчет за влиянието, което би оказало проектираното съоръжение върху вече съществуващи водовземни съоръжения;

7. конструкция на съоръжението и технология на изграждане;

8. мерки за предотвратяване смесването на води с различни качества и/или напор;

9. гаранционен срок на съоръжението и програма за поддържането му в добро техническо състояние в рамките на гаранционния срок;

10. работна програма с описание на проектираните дейности и сроковете за изпълнението им;

11. карта в мащаб 1:25 000 и схеми в по-едри мащаби с разположението на съществуващите и проектните проучвателни и водовземни съоръжения за подземни води, с обхват, осигуряващ данни за водните ресурси в района на проучването.

(3) В случаите, в които се иска разрешение за изграждане на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, в проекта по ал. 2, се прави анализ на възможностите за изграждане на санитарно-охранителни зони в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

(4) Проектите се заверяват от възложителя и от специалиста, изпълняващ независимия контрол на проучването.

Чл. 7. (1) За разглеждане на исканията за издаване на разрешителните по чл. 3 басейновата дирекция изготвя становище и изпраща цялата документация по искането в Министерството на околната среда и водите.

(2) Становището по ал. 1 съдържа:

1. данни за свободните водни количества от повърхностни и подземни води в участъка от съответния речен басейн към момента на искането;

2. резултатите от проверката на обстоятелствата по заявленията за разрешителни по чл. 3;

3. оценка на представените проекти;

4. резултатите от публичното обявяване;

5. предложение за избор на титуляр на разрешителното и степен на удовлетворяване на искането.

Чл. 8. (1) За издадените разрешителни се водят публични регионални регистри в басейновите дирекции и публичен национален регистър в Министерството на околната среда и водите.

(2) Министерството на околната среда и водите изпраща копие от всяко издадено разрешително в съответната басейнова дирекция за завеждане в регионалния регистър и за контрол на изпълнението на разрешените дейности и при условията в издаденото разрешително.

Чл. 9. (1) Всяко разрешително съдържа:

1. име, местожителство, гражданство на титуляря на разрешителното;

2. единен граждански номер за физическите лица и единен идентификационен номер за юридическите лица;

3. цел на ползване на подземния воден обект;

4. административно-териториална единица, код по единния класификатор на населените места, местност, идентификационен номер на имота;

5. подземен воден обект или частта от него, която се предоставя за ползване;

6. проектно водно количество;

7. технически параметри на проектираните съоръжения;

8. условия, свързани с методиката на сондажните работи, конструкцията на съоръженията, вида и продължителността на опитно-филтрационните работи, вида на анализа на водните проби, мерките за опазване на подземните води и околната среда, специалните изисквания към документацията за предоставяне на концесия или издаване на разрешително за водоползване;

9. начален и краен срок на действие на разрешителното;

10. условия за контрол и контролиращ орган;

11. други условия.

(2) Разрешителното за изграждане на водовземно съоръжение може да съдържа и разрешение за разкриване чрез едно водовземно съоръжение на повече от един воден обект, при условие че хидрогеоложкото проучване е доказало, че това не уврежда, не замърсява и не изтощава нито един от водните обекти.

Чл. 10. Срокът на действие на разрешителното е от 6 месеца до 3 години от датата на издаването му и се определя в зависимост от обхвата, обема и сложността на проучването.

Чл. 11. (1) Изменение на разрешителното се извършва при доказани съществени изменения на геолого-техническите условия, както и на параметрите и показателите, формирали срока на разрешителното, за което титулярят на разрешителното своевременно уведомява министъра на околната среда и водите.

(2) Титулярят на разрешителното продължава изпълнението на хидрогеоложките проучвания само след изменение на издаденото разрешително и при условията, поставени в него.


Раздел II

Изисквания към възложителите и изпълнителите на хидрогеоложки

проучвания и към независимия контрол за изпълнението на тези проучвания


Чл. 12. Възложителят не може да разпорежда започването на хидрогеоложки проучвания и изграждане, реконструкция и модернизация на водовземни съоръжения от подземни води, без да има издадено за това разрешително по реда на Закона за водите и на тази наредба.

Чл. 13. Изпълнител на хидрогеоложки проучвания може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и техни обединения.

Чл. 14. Изпълнителят на хидрогеоложки проучвания е длъжен:

1. да изпълнява хидрогеоложките проучвания въз основа на одобрен от възложителя проект и в съответствие с поставените в разрешителното условия, както и да предава завършените работи на възложителя с доклад, чието съдържание е съгласно разпоредбите на чл. 31;

2. да изпълнява хидрогеоложките проучвания при спазване на изискванията за прилагане на най-добрите техники и технологии;

3. да спазва при изпълнение на дейностите нормативната уредба в областта на водите, на околната среда, на техниката на безопасност, на здравословни и безопасни условия на труд, както и противопожарните правила;

4. да съставя протоколи за извършени скрити работи и за рекултивация на терена;

5. да съставя пълна и точна документация, в т.ч. и първична, за извършените хидрогеоложки работи и да я предава на възложителя;

6. да съхранява сондажната ядка, когато в разрешителното е поставено такова условие, но в срок не по-дълъг от срока на действие на разрешителното;

7. да поеме с договора за възлагане на проучването гаранции за отделни видове работи, ако възложителят поиска това;

8. да поставя на изградените от него съоръжения трайна маркировка със собствен фирмен знак.

Чл. 15. (1) Независим контрол за изпълнението на хидрогеоложки проучвания се извършва от физически лица с висше образование и специалност, свързана с изпълнението на хидрогеоложките проучвания.

(2) Лицата по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат практически опит не по-малък от 5 години, удостоверен от браншова организация по хидрогеология;

2. да не са проектанти и/или изпълнители, и/или доставчици на материали и изделия за изпълнение на проучването;

3. да не са в трудово или друго правоотношение с изпълнителя или възложителя на хидрогеоложкото проучване и да не са свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Чл. 16. (1) За упражняване на независимия контрол при изпълнението на хидрогеоложките проучвания възложителят сключва договор с лицата по чл. 15.

(2) Лицата по ал. 1 могат да представляват възложителя на хидрогеоложкото проучване пред всички държавни и общински органи, ако това е уговорено в договора и ако съгласно нормативен акт не е задължително участието на собственика или изрично упълномощено от него лице при съставяне на документи.

(3) Отговорността на лицата, изпълняващи независим контрол, е за срок не по-кратък от предвидените в договора за изпълнение на хидрогеоложкото проучване гаранционни срокове за отделните видове работи.

(4) Възнагражденията на лицата, упражняващи независим контрол за изпълнението на хидрогеоложките проучвания, се определят съобразно стойността на проектираните дейности, пропорционално на тяхното участие и съобразно отговорността им по ал. 3.

(5) В случаите, в които възложителят е и изпълнител на хидрогеоложкото проучване, лицето, изпълняващо независимия контрол, се определя от директора на басейновата дирекция.

Чл. 17. (1) Независимият контрол по време на хидрогеоложкото проучване се упражнява в следния задължителен обхват:

1. започване на проучвателните работи в съответствие с условията в разрешителното;

2. пълнота на документацията по време на проучването;

3. изпълнение на одобрения проект и поставените условия в разрешителното;

4. опазване на околната среда по време на изпълнение на хидрогеоложкото проучване;

5. качество на влаганите материали и изделия и съответствието им с изискванията за опазване на човешкото здраве и на околната среда;

6. предпазване от увреждане на имоти на трети лица и нарушаване на заварени права вследствие изпълняваните дейности;

7. изпълнение на хидрогеоложките работи в съответствие с одобрения проект;

8. годност на съоръженията за въвеждане в експлоатация.

(2) Лицата, упражняващи независим контрол, заверяват проекта за хидрогеоложки проучвания, подписват всички протоколи за изпълнени скрити работи и заверяват документацията за всички изпълнени изследвания.


  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3 iconНаредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води в сила от 30. 10. 2007 г
Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3 iconПрограма от мерки №1
Изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на ресурсите на находищата на мин води и на хге, вкл провеждане на необходимите за изготвяне...
Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3 iconПрограма по хидрология на сушата и водните ресурси
Произход и класификация на подземните води. Геоложки кръговрат на водата. Подземни водоносни системи водоносни и водоупорни пластове,...
Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3 iconСъстояние на качеството на подземните води
От взетите проби са извършени анализи по показатели за мониторинг на подземните води, съгласно Заповед № рд 715/2010г на Министъра...
Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3 iconСъстояние на качеството на подземните води
От взетите проби са извършени анализи по показатели за мониторинг на подземните води, съгласно Заповед № рд 715/2010г на Министъра...
Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3 iconСъстояние на качеството на подземните води
От взетите проби са извършени анализи по показатели за мониторинг на подземните води, съгласно Заповед № рд 715/2010г на Министъра...
Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3 icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организиране и извършване на проучвания. Организиране и извършване на обработки на обмен за прилагани ноу-хау и най-добри...
Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3 iconБюлетин за състоянието на повърхностните и подземните води на тероторията на басейнова дирекция
Бюлетинът за състоянието на повърхностните и подземните води на територията на Басейнова дирекция Западнобеломорски район –Благоевград...
Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3 iconОбобщени експлоатационни ресурси на подземните води (m3/s) в районите за басейново управление
В. Спасов, И. Стефанов, И. Йотов, Т. Кехайов, Петър Ст. Петров и др. Експлоатационни ресурси и използване на подземните води в районите...
Втора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3 iconПлан за управление на речния басейн на река Струма Раздел IІ
Іі. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и подземните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом