Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.
ИмеРешение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.
страница1/6
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер0.84 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Naredbi/naredba_taksi_i_ceni.doc
  1   2   3   4   5   6


н а р е д б ана общински съвет

гр. Попово

за определянето и администрирането

на местните такси и цени на услуги


/приета с Решение № 11 по Протокол № 35 на ОбС Попово от 18.02.2003 г.

Изменена с:

Решение №17 по Протокол №38 на ОбС Попово от 27.05.2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на ОбС Попово от 13.01.2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.01.2004 г., Решение №13 по Протокол №15 на ОбС Попово от 17.09.2004 г., Решение №5 по Протокол №16 на ОбС Попово от 17.11.2004 г. Решение №59 по Протокол №21 на ОбС Попово от 19.05.2005 г, Решение №83 по Протокол №23 на ОбС Попово от 13.07.2005 г., Решение №110 по Протокол №24 на ОбС Попово от 16.09.2005 г., Решение №129 по Протокол №25 на ОбС Попово от 28.10.2005 г., Решение №147 по Протокол №26 на ОбС Попово от 29.11.2005 г. Решение №175 по Протокол №28 от 26.01.2006. г., Решение №200 по Протокол №29/14.02.2006 г., Решение №211 по Протокол №30 от 07.03.2006 г./07.03.2006 г./, Решение №224 по Протокол №32/20.04.2006 г., Решение №273 по Протокол №35/13.07.2006 г., Решение №309 по Протокол №36/14.09.2006 г., Решение №329 по Протокол №37/25.10.2006 г., Решение №355 по Протокол №39/27.12.2006 г., Решение №375 по Протокол №40/30.01.2007 г., Решение №387 по Протокол №40/30.01.2007 г., Решение №435 по Протокол № 44/29.05.2007 г., Решение №483 по Протокол № 48/14.09.2007 г., Решение № 23 по Протокол № 4/19.12.2007 г., Решение №38 по Протокол №5/05.02.2008 г., Решение № 66 по Протокол №7/ 18.03.2008 г., Решение №139 по Протокол №12/27.06.2008 г., Решение №224 по Протокол №17/18.12.2008 г., Решение №231 по Протокол №18/30.01.2009 г., Решение № 255 по Протокол №19/26.02.2009 г., Решение № 323 по Протокол №23/28.05.2009 г., Решение №388 и №393 по Протокол № 28/26.11.2009 г., Решение №404 по Протокол №29/17.12.2009 г, Решение № 412 по Протокол № 30/ 29.01.2010 г., Решение № 446 по Протокол № 33/25.03.2010 г., Решение № 462 по Протокол № 34/30.04.2010 г., Решение № 522 по Протокол № 40/28.10.2010 г., Решение № 554 по Протокол № 43/27.01.2011 г., Решение № 589 по Протокол № 45 /31.03.2011 г., Решение № 618 по Протокол № 46 /28.04.2011 г., Решение № 639 по Протокол № 49/30.06.2011 г.; Решение № 656 по Протокол № 51/28.07.2011 г.; Решение № 8 по Протокол № 4/21.12.2011 г.; Решение № 46 по Протокол № 6/26.01.2012 г./Решение № 61 по Протокол № 8/07.03.2012 г.; Решение № 86 по Протокол № 9/11.04.2012 г.; Решение № 110 по Протокол № 10/31.05.2012 г.; Решение № 127 по Протокол № 11/28.06.2012 г.; Решение № 148 по Протокол № 13/23.08.2012 г.; Решение № 152 по Протокол № 14/13.09.2012 г.;


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Попово.

Чл. 2. Тази Наредба има за цел:

 1. осигуряване самофинансирането на всички общински услуги и права, предоставяни на конкретни получатели;

 2. стимулиране ефективното разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги, чийто размер възстановява извършените за съответните услуги разходи;

 3. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги, без да се поставят в неравностойно положение;

 4. предлагане на достъпни и качествени услуги на гражданите на общината.

Чл.3. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги;

4. отменено (Решение №231 по Протокол №18/30.01.2009 г.);

5. за технически услуги;

6. за административни услуги;

7. за откупуване на гробни места;

8. други местни такси, определени със закон.

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги и права, с изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата.

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги и права, предоставени за всеобщо ползване.

РАЗДЕЛ І
Определяне на размера на общинските такси и цени на услугиЧл. 4. (1)Размерът на местните такси и цени на услуги и права се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

(3) Местните такси се събират от общинска администрация.

Чл. 5. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

 1. ефективно разпределение на общински услуги, чрез определяне на такси и цени на услуги;

 2. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регрламентираните в Наредбата услуги.

 1. За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 6. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултански; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (например инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл. 7. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл.8. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат такса само за периода на ползване на услугата.

Чл. 9. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл. 10. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на съответните услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 11. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси се събират от общинската администрация.

(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.

(4) До 31 декември 2004 година таксата за битови отпадъци се събира от данъчната администрация.


РАЗДЕЛ ІІ

Промени в размера на местните такси и цените на услугитеЧл. 12. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл. 13. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:

 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

 2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;

 3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.

4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите, които се предлагат на обсъждане от общинския съвет.

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

Чл.14. Общинската администрация подържа данни за :

  1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

  2. ползвателите на предоставената услуга;

  3. изключенията от общата политика (преференции);

  4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им;

  5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга и права.Глава втора

Местни такси

Раздел І
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13. iconНаредб а
Решение №7 по Протокол №12 на Обс попово от 22. 06. 2004 г., изм с Решение №455 по Протокол №34/30. 04. 2010 г.; изм с Решение №143...
Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13. iconЗа опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община попово
Настоящата Наредба е приета с Решение №331 по Протокол №23 от 28. 05. 2009 г на Общински съвет – Попово; изменена с Решение №666...
Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13. iconЗаседание на Обс -кирково на 05. 11. 2012г
Решение №37 от Протокол №4/ 16. 02. 2012г на Общински съвет Кирково, изм и доп с Решение №89 от Протокол №7/ 30. 05. 2012г., Решение...
Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13. iconРешение №63/протокол №ОбС-08/28. 08. 2009 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с...
Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13. iconОбщинапопов о общински съвет
Днес 10. 06. 2011 г. / петък / в залата на Дом на културата на Община Попово се проведе Тържествено заседание на ОбС – Попово посветено...
Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13. iconЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Протокол №15/23. 12. 2008 г., Решение №58, Протокол №5/08. 04. 2005 г., Решение №97, Протокол №6/30. 04. 2010 г и Решение №44, Протокол...
Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13. iconОбщина попово общински съвет
Днес 12. 10. 2012 г. / петък / в залата на втория етаж на Община Попово се проведе петнадесетото заседание на ОбС – Попово
Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13. iconОбщина попово общински съвет
...
Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13. iconОбщина попово общински съвет
Днес 28. 06. 2012 г. / четвъртък / в залата на втория етаж на Община Попово се проведе единадесетото заседание на ОбС – Попово
Решение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13. iconОбщина попово общински съвет
Днес 06. 01. 2012 г. /петък/ в залата на втория етаж на Община Попово се проведе петото заседание на ОбС – Попово
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом