Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на
ИмеОбщи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер43.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ralypc.com/documents/ckb_lp.doc
Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на

“Централна кооперативна банка”АДI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1./1/ Банката предоставя на Кредитополучателя кредит със следната цел – заплащане до осемдесет на сто от продажната цена на стока, закупена от магазин/офис на търговец, с който ЦКБ АД има сключено предварително споразумение.

II. ПРЕДОСТАВЯНЕ

Чл.2./1/ Сумата, отпусната по кредита се превежда по сметка на Търговеца, при “Централна кооперативна банка”АД.

/2/ Кредитът е усвоен с извършването на превода и заверяване на посочената в ал.1 сметка.

/3/ При искане от страна на Кредитополучателя Банката предоставя на гише извлечения от заемната му сметка. Ако той не ги оспори писмено в срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата на извършване на операцията, смята се, че ги е одобрил.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТА


Чл.3. Разрешеният кредит се предоставя за ползване след сключване на договор за поръчителство /само за кредити с поръчителство/ за кредити, отпуснати на клиенти без постоянна месторабота

ІV. ПОГАСЯВАНЕ

Чл.4./1/ Кредитът се изплаща на равни месечни вноски, сумата от които представлява дължимата главница, лихви, такси и комисиони за кредитната сделка.

/2/ Размерът, падежът и броят на погасителните вноски се посочват в искането на кредитополучателя за отпускане на кредит.

/3/ Издължаването на погасителните вноски се извършва:

/а/ със средствата от трудовото възнаграждение и други средства, постъпили по картовата разплащателна сметка и други сметки на Кредитополучателя при “Централна кооперативна банка”АД;

/б/ с вноска в офис на Търговеца, най-малко два дни преди падежа на съотвената вноска

/4/ Кредитополучателят дава съгласието си, на основание чл. 18, ал.1 от Наредба N 3 за безналичните плащания и националната платежна система, Банката, при наличието на средства по сметките му, служебно да ги използва за погасяване на дълга му по предоставения кредит.

Чл.5. /1/ При неизпълнение на задължението на Кредитополучателя за погасяване на вноските по кредита на падежа Банката начислява наказателна лихва съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите върху просрочените вноски.

V. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ


Чл.6.Цялото имущество на Кредитополучателя служи за обезпечение на вземането на Банката.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

Чл.7. Кредитополучателят се задължава: /а/ да ползва кредита при спазване на реда и условията, предвидени в настоящите общи условия и действащите нормативни актове, и съобразно целевото му предназначение;

/б/ да погасява кредита в посочените в искането за отпускане на кредит срокове;

/в/ да не сключва договори или други споразумения и да не извършва действия, които застрашават изпълнението на задълженията му;

/г/ при поискване от страна на Банката да й предоставя всички необходими сведения, книжа и документи във връзка с ползването на кредита и възможностите за погасяване;

/д/ да поддържа стабилно финансовото си състояние;

/е/ да уведомява Банката при промяна на местоработата си;

/ж/ да уведомява Банката при изменение на местожителстото си или адресната си регистрация.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА


Чл.8. Банката се задължава:

/а/ да предостави за ползване разрешения кредит;

/б/ да предоставя на Кредитополучателя извлечения от сметките, обслужващи кредита. Извлеченията се предоставят на гишетата на Банката.

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.10. Кредитополучателят носи отговорност за истинността на всички данни и документи, които е представил в Банката.

ІХ. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

Чл.11./1/ При нарушаване от Кредитополучателя на финансовата и кредитна дисциплина, на общите условия и на действащите нормативни актове, както и когато се установи, че той е представил неверни или неточни данни, които са послужили като основание за отпускане на кредита, както и при неизпълнение на задълженията по Чл. 7 по общите условия, Банката има право: да обяви кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудително събиране на формирания дълг;

/2/ Банката има правата по предходната алинея и в случаите на прекратяване на постоянната месторабота на Кредитополучателя или неговия Поръчител, ако в срок от десет дни от датата на прекратяване на постоянната му месторабота, Кредитополучателят не предложи подходящо обезпечение на кредита.

Чл.12. При неиздължаването на една погасителна вноска целият кредит става изискуем, като Банката има право да се удоволетвори служебно от средствата по всички сметки на Кредитополучателя, открити при нея или в други банки по съответния ред.

Чл.13. В случай, че кредитът не бъде издължен на падежа или стане предсрочно изискуем, Банката има право да получи изпълнителен лист по извлечение от сметка, съгласно чл. 42 от Закона за банките.

Х. ПРЕДСРОЧНО ИЗДЪЛЖАВАНЕ

Чл.14. Кредитополучателят има право да погаси пресрочно изцяло ползвания кредит и лихвите по него.

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл.15. Действащите и влезли в сила нормативни актове и вътрешни банкови разпоредби (Правила, Тарифи и други)

след приемане на искането на заотпускане на кредит на кредитополучателя и засягащи кредитирането имат задължителна сила за страните.

Забележка!

“Договор за индивидуален потребителски кредит” и “Договор за поръчителство по индивидуален потребителски кредит” се подписват последващо от страна на банката. Ако желае, клиентът може да получи подписан екземпляр не по-малко от пет дни след сключване на сделката в банковия клон на ЦКБ АД, където е открита неговата сметка.

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ:


/Подпис/


Име и фамилия /собственоръчно/:


Свързани:

Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на iconОбщи разпоредби
Чл. Този закон урежда изискванията за предоставяне на потребителски кредит, изискванията към договора за потребителски кредит и към...
Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на iconОбщи условия по договор за потребителски кредит
Терра Кредит” еоод е страна. Настоящите общи условия са приети с решение на общото събрание на съдружниците на „Терра Кредит” еоод...
Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на iconОбщи разпоредби
Чл. Целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит,...
Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на iconЗакон за потребителския кредит
Чл.  Целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит,...
Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на iconОбщи условия
Iv индивидуален договор за осигуряване на достъп до Мрежите и предоставяне
Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на iconВ името на народа
Предявеният иск е по реда на чл. 422, ал. 1 Гпк : за установяване на вземането на заявител в р-р на 413. 78 лв. – главница по договор...
Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на iconИ за да се произнесе, съдът взе предвид следното
Е. Д. Г. спрямо нсрещната страна по делото. Изложени са съображения, че въззиваемият се е задължил да изплаща изцяло главницата и...
Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на iconИскане за потребителски кредит

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом