Общи условия приложими към договорите с клиенти на
ИмеОбщи условия приложими към договорите с клиенти на
страница1/5
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер0.49 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ever.bg/files/clients/Obshti_uslovia.doc
  1   2   3   4   5
ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С КЛИЕНТИ НА


ФК “ЕВЪР”АД

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1.(1) Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между клиентите и Финансова къща “ЕВЪР” АД, наречено по нататък “ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК”, във връзка с предлагането от последния на инвестиционните услуги и дейности, посочени по-долу, предмет на Закон за пазарите за финансови инструменти (ЗПФИ).

(2) ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПОСРЕДНИК сключва конкретен договор с клиент на основата на прилаганите от него настоящите общи условия, които са неразделна част от договора.

(3) Общите условия съдържат информацията, която ИП трябва да предостави на своите клиенти (професионални или непрофесионални), съгласно изискванията на Наредба № 38 от 25.07.2007г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), вкл. информация за начините за разумно и справедливо уреждане на споровете и за основните права и задължения на ИП и на клиента.

(4) Тарифата за стандартното комисионно възнаграждение по различните видове договори с клиенти, както и вида и размера на разходите за клиентите, ако те не се включват във възнаграждението на ИП, както и настоящите общи условия, прилагани при сключване на договори с клиенти се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което ИП приема клиенти. Общите условия се предоставят на клиента на хартиен носител.

Раздел II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕЧл.2. (1) Съгласно изискванията на ЗПФИ и Наредба № 38 инвестиционният посредник предоставя в настоящия раздел на общите условия на клиентите обща информация относно идентификацията си, предлаганите услуги, начините на комуникация с клиентите и начините за приемане на нареждания от клиенти.

(2) Информацията по ал. 1 е относно:

1. Идентификационни данни за ИП, за неговия адрес, телефони и друга информация за контакт:

наименование: Акционерно дружество Финансова къща “ЕВЪР” АД

седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Никола Обрешков”№1

адрес за контакти: гр. София, район Слатина, бул. „Шипченски проход” № 18 (Galaxy Trade Center), ет. 5, офис 509,510

телефон и друга информация за контакт – 359 2 439 8383; ел. поща ever@ever.bg; интернет страница:www.ever.bg

2. Езици, на които клиентът може да комуникира и да води кореспонденция с инвестиционния посредник и да получава документи и друга информация от него – за клиенти български граждани езикът е български, за клиенти чуждестранни граждани езикът е български, ако той го владее писмено и говоримо в достатъчна степен или английски в останалите случаи.

3. предлаганите от ИП услуги.

а) ИП предлага следните инвестиционни услуги и дейности:

1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;

2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;

3. сделки за собствена сметка с финансови инструменти;

4. управление на портфейл;

5. предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;

6. поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

7. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

б) ИП може да предоставя и следните допълнителни услуги:

1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;

2. предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;

3. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;

4. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

5. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;

6. свързани с поемане на емисии финансови инструменти;

7. по б. “а” и т. 1-6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и" от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по т. 1 - 6 и по б. “а”.

в) извън услугите по б.б. “а” и “б” дружеството извършва и сделки с чужестранни средства за плащане, съгласн лиценз от Българска народна банка, които не са предмет на настоящите общи условия
  1   2   3   4   5

Свързани:

Общи условия приложими към договорите с клиенти на iconПриложими към договорите за сделки с финансови инструменти
Чл. Настоящите Общи условия на инвестиционен посредник “Централна кооперативна банка” ад (ИП) регламентират съответно правата и задълженията...
Общи условия приложими към договорите с клиенти на iconПриложими към договорите за сделки с финансови инструменти
Чл. Настоящите Общи условия на инвестиционен посредник “Централна кооперативна банка” ад (ИП) регламентират съответно правата и задълженията...
Общи условия приложими към договорите с клиенти на iconЗакон за пазарите на финансови инструменти зпфи
Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите с клиенти на “глобал маркетс” оод
Общи условия приложими към договорите с клиенти на iconОбщи условия на "Емпорики Банк България" еад приложими към договорите с клиенти за разплащателни сметки
Емпорики Банк България” еад, наричана за краткост “банката”, приема да открие една или повече разплащателни сметки на името на клиента,...
Общи условия приложими към договорите с клиенти на iconОбщи условия, приложими към договорите с клиентите на инвестиционен посредник "балканска консултантска компания ип" еад
Ип “Балканска консултантска компания“ еад, гр. София, пл. Позитано №9, вх. А, страда 2, ет. 5, офис 15
Общи условия приложими към договорите с клиенти на iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия приложими към договорите с клиенти на iconПравила за категоризация на клиентите на
Инвестиционен посредник “централна кооперативна банка” ад (ИП) и предпоставки за третиране на клиент при условия, приложими към друга...
Общи условия приложими към договорите с клиенти на iconПравила за категоризация на клиентите на
Инвестиционен посредник “централна кооперативна банка” ад (ИП) и предпоставки за третиране на клиент при условия, приложими към друга...
Общи условия приложими към договорите с клиенти на iconДоговор за търговия с чуждестранна валута и договори за разлика
Наредба №1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и въз основа лицензите на "Варчев Финанс" еоод, издадени от...
Общи условия приложими към договорите с клиенти на iconОбщи условия към договори за откриване и облсужване на разплащателни сметки на физически лица и за предоставяне
Настоящите общи условия уреждат отношенията между банката и нейните клиенти и са неразделна част от сключените между тях договори...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом