Общинскисъвет гр. Кула решение №391
ИмеОбщинскисъвет гр. Кула решение №391
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер22.22 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obshtina-kula.com/reshenia/R391.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - ГР. КУЛА


РЕШЕНИЕ № 391


Във връзка с предложение на Кмета на Община Кула № 896 от 16.03.2011 год. относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 16, чл. 17, чл. 19а и чл. 55, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 6 и чл. 40 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет


РЕШИ:


 1. Община Кула да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект № 05/322/00221: „Частична реконструкция на улица Възраждане в община Кула”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” , при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – 280 000 (двеста и осемдесет хиляди);

 • Валута на дълга – лева

 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 • Условия за погасяване:

 • Срок на погасяване – до изтичане на бюджетната 2011 година, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 • Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 05/322/00221/23.10.2009г. и по реда на Постановление № 81 от 23 април 2010 г.;

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 • Начин на обезпечение на кредита:

 • Учредяване на залог върху вземанията на Община Кула по Договор за безвъзмездна помощ № 05/322/00221/23.10.2009г., сключен между Община Кула и Държавен фонд „Земеделие”,

 • Учредяване на залог върху вземанията на Община Кула от данък добавена стойност във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна помощ № 05/322/00221/23.10.2009г., сключен между Община Кула и Държавен фонд „Земеделие”, и

 • Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

 1. Общинският съвет възлага на кмета да отправи искане към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на част/изцяло разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД за 2010 г. по реда и условията на Постановление на МС № 205 от 14 септември 2010 г. и при спазване на изискванията в чл. 55, ал. 1 от Закона за общинския дълг.

 2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Кула да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Решението се прие на Заседание на Общински съвет гр. Кула, проведено на 18.03.2011 година с 7 гласа „ за „, 1 глас „ против „ и 1 глас „ въздържал се „.


Председател ОбС:

/ инж. Л. Лалов /

Свързани:

Общинскисъвет гр. Кула решение №391 iconОбщинскисъвет гр. Кула решение №411
Змсма и чл. 5, чл. 10 и чл. 11 от Правилника определящ реда за присъждане на отличия на Община Кула приет на 03. 05. 2005 година...
Общинскисъвет гр. Кула решение №391 iconОбщинскисъвет гр. Кула решение №350
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от змсма във връзка с Указ №1315 за наименованията, Наредба №4 от 16. 03. 1999 год за условията...
Общинскисъвет гр. Кула решение №391 iconОбщинскисъвет – гр. Кула решение №347
Във връзка с писмо на оик – Кула с вх. № П-02-9006 от 07. 12. 2010 година, докладна на Кмета на Община Кула д-р Марко Петров под...
Общинскисъвет гр. Кула решение №391 iconОбщинскисъвет – гр. Кула решение №459
На основание чл 21, ал 1 т. 8 от змсма и §27 (2) т. 1 от Преходните и Заключинелни разпоредби към Закона за изменение и допълнение...
Общинскисъвет гр. Кула решение №391 iconОбщинскисъвет гр. Кула решение №371
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение...
Общинскисъвет гр. Кула решение №391 iconОбщинскисъвет гр. Кула решение №360
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, във връзка с чл. 36 „б”, чл. 36 „в”, ал. 3, т. 1 от ппзсп, Решение...
Общинскисъвет гр. Кула решение №391 iconОбщинскисъвет – гр. Кула решение №451
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24 а, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски...
Общинскисъвет гр. Кула решение №391 iconОбщинскисъвет – гр. Кула решение №346
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 37, ал. 4, т. 4 отзос и чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински...
Общинскисъвет гр. Кула решение №391 iconОбщинскисъвет – гр. Кула решение №407
На основание чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 37, ал. 4, т от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от...
Общинскисъвет гр. Кула решение №391 iconОбщинскисъвет гр. Кула решение №399
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за Местното Самоуправление и Местната Администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом