Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране
ИмеРешение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер18.69 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.flag-bg.com/docs/tekst na reshenie na OS PRSR.doc

Примерен текст на решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект, съфинансиран от фондовете на Европейския съюз
Във връзка с предложение на Кмета на Община ...................... относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг

Общинският съвет на Община .......................


РЕШИ: 1. Община ………… да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „……………………………………………..”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., приоритетна ос………., схема ………., при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – ………… (………………………..словом);

 • Валута на дълга – лева или евро

 • Вид на дълга – …………. дълг, поет с договор за общински заем;

 • Условия за погасяване:

 • Срок на погасяване – до ….. месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 • Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № ……………….. и по реда на Постановление № 81 от 23 април 2010 г.;

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 • Начин на обезпечение на кредита:

 • Учредяване на залог върху вземанията на Община .................. по Договор за безвъзмездна помощ № …………………., сключен между Община …………. и Държавен фонд „Земеделие”,

 • Учредяване на залог върху вземанията на Община .................., произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № …………………., сключен между Община …………. и Държавен фонд „Земеделие”, и

 • Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община ............. да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.Свързани:

Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране iconПокана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг
Г на Общински съвет „Родопи”, уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии,...
Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране iconДо общински съвет – враца докладна записка
Относно: Решение за поемане на кратросрочен общински дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България „флаг” еад
Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране iconДо общински съвет – враца докладна записка
Относно: Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление...
Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране iconОбщинскисъвет гр. Кула решение №391
Община Кула №896 от 16. 03. 2011 год относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, на основание чл. 21,...
Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране iconОбщински съвет – априлци
Относно: Предложение с вх. № Дп 102 от 10. 11. 2008г от д-р Младен Пелов-кмет на Община Априлци относно поемане на краткосрочен общински...
Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране iconДо общински съвет град добрич докл адназаписк а от Детелина Николова Кмет Община град Добрич Относно
Относно: Сключване на договори за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България флаг еад и поемане на общински...
Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране iconОбщи положения
Чл. (1) С този закон се уреждат условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете...
Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране iconОбщина силистра
Относно: Поемане на общински дълг за бюджетната 2008 г чрез ползване на банков заем
Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране iconРешение №1032
За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на плувен басейн в 78-мо...
Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране iconОбщински съвет елена
Относно: Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом