Закон за независимите оценители
ИмеЗакон за независимите оценители
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер221.25 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/39/454-01-17.rtf
Проект!

Закон за независимите оценители
Глава първа

Общи положенияЧл. 1 Този закон урежда правния статут на независимите оценители, устройството, организацията и дейността на Камарата на независимите оценители, условията за придобиване на правоспособност и упражняване на професията, както и отговорността за нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика.

Чл. 2. (1) Камарата на независимите оценители (Камарата) е професионалната организация на независимите оценители и е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище в гр. София.

(2) Комисията за финансов надзор упражнява надзор върху дейността на Камарата на независимите оценители като следи за спазване на основните принципи и цели на този закон.

Глава втора

НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ. ПРИДОБИВАНЕ НА правоспособност.

видове ПРАВОСПОСОБНОСТЧл. 3. Независим оценител е лице, което по занятие изготвя и подписва оценки за пазарна стойност, отговаря на критериите за независимост по този закон и е вписан в регистъра на Камарата.

Чл. 4. (1) Независимите оценители могат да получат правоспособност за извършване на следните видове оценки:

 1. на недвижими имоти;

 2. на машини и съоръжения;

 3. на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения;

 4. на търговски предприятия и вземания;

 5. на финансови институции;

 6. на други активи, включително произведения на изкуството, нумизматиката и филателията.

(2) Независим оценител може да извършва повече от един вид оценка, ако успешно е издържал изпита за съответната правоспособност.

Чл. 5. За придобиване на правоспособност като независим оценител може да кандидатства лице, което:

 1. не е осъждано за престъпление от общ характер по Глава пета и по Раздел І на глава шеста от особената част на Наказателния кодекс;

 2. не му е отнемана правоспособността или лиценза като независим оценител;

 3. е получило диплома от акредитирано висше учебно заведение със степен “магистър”;

 4. има не по-малко от 3 години стаж по специалността.

Чл. 6. (1) Правоспособност на независим оценител се придобива след успешно полагане на изпити пред Камарата на независимите оценители по стандарти и процедури, приети от Общото събрание на Камарата и утвърдени от Комисията по финансов надзор.

(2) За участие в изпита за придобиване на правоспособност на независим оценител се допускат само лица, които отговарят на условията по чл. 5.

Чл. 7. (1) Лицата, които успешно са издържали изпитите за правоспособност по чл. 6 получават сертификат за независим оценител и се вписват в специален регистър към Камарата на независимите оценители.

(2) Вписването се извършва след като лицата по ал. 1 декларират писмено, че ще спазват кодекса за професионална етика на Камарата.

(3) Регистърът по ал. 1 е публичен. С вписването в регистъра независимите оценители придобиват членство в Камарата на независимите оценители.

Чл. 8. (1) Камарата на независимите оценители временно отнема правоспособността на независим оценител, който не е подписвали независими оценки в продължение на 18 месеца. Това обстоятелство се отбелязва в публичния регистър.

(2) Правоспособността се възстановява след полагане на контролен изпит пред Камарата за независимите оценители.

(3) Независим оценител, който не е подписвал независими оценки в продължение на три последователни години се заличава от регистъра на Камарата. Ново вписване в регистъра се извършва след полагане на изпит за правоспособност по общия ред.


Глава Трета

Упражняване на професията на независим оценител


Чл. 9. Правото за упражняване на професията на независим оценител е изключително и се упражнява пряко или чрез предприятие на независим оценител.

Чл. 10. (1) Правото да упражняват професията на независим оценител имат само лица и предприятия, които са вписани в регистъра на Камарата.

(2) Един независим оценител може да участва само в едно предприятие на независим оценител.

(3) За упражняване на дейност като предприятие на независим оценител може да кандидатства дружество, което:

 1. е регистрирано по Търговския закон с основен предмет на дейност извършването на независими оценки;

 2. поне един от управителите или изпълнителните директори на дружеството е правоспособен независим оценител;

(4) Предприятието подава до Камарата молба за членство, към която прилага документи удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3 и декларация на управителите, че дружеството отговаря на изискванията за независимост по този закон.

(5) Управителният съвет на Камарата се произнася по молбите на кандидатите с мотивирано решение в двуседмичен срок от датата на подаване на молбата. Решението се съобщава писмено на кандидатите и влиза в сила от датата на приемането му.

(6) При отказ за членство и регистрация решението на управителния съвет може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването пред контролния съвет на Камарата. Контролният съвет се произнася по жалбата в двуседмичен срок от постъпването й.

(7) Решението на контролния съвет подлежи на съдебно обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 11. (1) Право да се подписват независими оценки се придобива от момента на вписване в регистъра по чл. 7, ал. 1 или след влизане в сила на решението по чл. 10.

(2) Вписаните в регистъра лица и предприятия получават личен печат по образеца, утвърден от Камарата, с който подпечатват изготвените от тях оценки.

Чл. 12. Независимият оценител е длъжен:

 1. да спазва принципите на независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност;

 2. да изпълни задълженията си по договора за независима оценка, освен ако не са налице обективни обстоятелства, които го възпрепятстват;

 3. да отчита дейността си пред Камарата на независимите оценители по утвърден от нея ред;

 4. да участва в дейността на Камарата на независимите оценители и нейните органи, както и да спазва устава на камарата;

 5. да се застрахова за рисковете на своята професионална дейност;

 6. да съдейства на органите на Камарата на независимите оценители.

Чл. 13. (1) Независимите оценители носят имуществена отговорност за вредите, които са причинили на своите доверители, ако същите са пряка и непосредствена последица от техните виновни действия или бездействия.

(2) Отговорността по ал. 1 се осъществява съгласно Закон за задълженията и договорите и правилата на общото исково производство.

Чл. 14. При изпълнение на професионалните си задължения независимите оценители имат право да изискват пълно съдействие и информация от възложителя на оценката.

Чл. 15. Камарата на независимите оценители ежегодно до 31 март обнародва в "Държавен вестник" списък на независимите оценители и предприятията на независимите оценители.

Чл. 16. (1) Независимите оценители не могат да извършват и подписват оценка когато:

 1. работят по трудов договор, освен в предприятие на независими оценители, в Камарата на независимите оценители или осъществяват научна и преподавателска дейност;

 2. са свързани лица с предприятието-възложител или със страна по изготвянето на независимата оценка.

(2) Ограниченията по ал. 1, т. 2 се прилагат и за всички съдружници и служители в предприятието на независим оценител.

(3) Камарата на независимите оценители може да приеме и други правила за несъвместимост и избягване на конфликт на интереси, които да гарантират независимостта на оценителите.


Глава четвърта

Цели, Функции и задачи на Камарата


Чл. 17. Камарата на независимите оценители:

 1. осъществява контрол за спазване кодекса на професионалната етика от независимите оценители;

 2. провежда изпитите за придобиване на правоспособност като независим оценител;

 3. следи за спазването на правилата на лоялната конкуренция и равноправното положение на своите членове;

 4. утвърждава правила и методики за извършване на оценки;

 5. осъществява сътрудничество със сродни професионални организации на европейско и международно равнище;

 6. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

 7. извършва други дейности, предвидени в нейния устав.

Чл. 18. За изпълнение на своите функции Камарата на независимите оценители:

 1. води публичен регистър на лицата, придобили правоспособност за независими оценители и на предприятията на независими оценители;

 2. издава удостоверения за правоспособност за извършване на дейност като независим оценител;

 3. изготвя кодекс на професионалната етика на независимите оценители и осъществява контрол за неговото спазване;

 4. съдейства за разрешаване на спорове между членовете си, както и между тях и трети лица;

 5. организира курсове за повишаване на професионалната квалификация на своите членове.
Глава Пета

Органи на управление на КАМАРАТа


Чл. 19. (1) Органите на управление на Камарата на независимите оценители са общо събрание, управителен съвет, контролен съвет и комисия по професионална етика.

(2) Камарата на независимите оценители се представлява от председателя на управителния съвет.

Чл. 20. (1) Общото събрание на Камарата е редовно или извънредно.

(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.

(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на Камарата.

Чл. 21. (1) Право да участват в общото събрание имат всички членове на Камарата.

(2) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото събрание се определят в устава.

Чл. 22. (1) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината членовете. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 23. (1) Общото събрание на Камарата:

 1. приема, изменя и допълва устава й;

 2. приема, изменя и допълва кодекса за професионална етика;

 3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;

 4. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;

 5. утвърждава стандартите и методологиите за извършване на оценки;

 6. утвърждава стандарти за несъвместимост на професията на независим оценител с други професии или функции;

 7. разглежда жалби срещу решенията на комисията по професионална етика;

 8. определя размера на членския внос;

 9. приема бюджета на камарата.

(2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.

(3) Решенията по т. 3 се взимат при тайно гласуване.

(4) Решенията по т. 5 влизат в сила след одобрението им от Комисията по финансов надзор. В случай, че решението по т. 5 не бъде одобрено Комисията по финансов надзор изготвя мотивирано предложение до Камарата за изменение и допълнение на приетите стандарти и методологии за извършване на оценки.

Чл. 24. (1) Управителният съвет на Камарата се състои от председател и 7 членове.

(2) Управителният съвет се избира от о за срок 4 години.

(3) Не се допуска членство в управителния съвет:

1. за повече от два последователни мандата;

2. на свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

(4) Редът за свикване и правилата за работа и вземане на решения се определят в устава.

Чл. 25. Управителният съвет:

1. свиква общо събрание;

2. управлява имуществото;

3. създава, поддържа и публикува регистъра по чл. 7, т. 1;

4. организира провеждането изпитите за придобиване на правоспособност като независими оценители най-малко два пъти годишно;

5. изпълнява други функции, възложени му с устава на Камарата.

Чл. 26. (1) Контролният съвет се състои от председател и четирима членове.

(2) Контролният съвет се избира от общото събрание за срок 3 години.

(3) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани лица с повече от 5 години стаж като независими оценители.

Чл. 27. (1) Контролният съвет:

1. следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет, за тяхното изпълнение и за съответствието им с устава;

2. следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата на Камарата;

3. представя пред общото събрание отчет за дейността си и предлага на общото събрание да освободи от отговорност на членовете на управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за това;

4. решава други важни въпроси, изрично посочени в устава.

(2) Председателят на контролния съвет може да присъства на заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 28. (1) Комисията по професионална етика се състои от председател и четирима членове, които се избират от общото събрание на Камарата.

(2) За членове на комисията по професионална етика могат да бъдат избирани единствено членове на Камарата.

Чл. 29. (1) Комисията по професионална етика е орган за осъществяване на контрол върху спазване на правилата на професионалната етика и по провеждане на дисциплинарните производства по този закон.

(2) Комисията по професионална етика:

1. следи за спазването на кодекса за професионална етика;

2. издава решения за нарушения по този закон;

3. разглежда жалби на трети заинтересувани лица относно нарушения, свързани със спазването на кодекса за професионална етика;

4. разглежда жалби срещу нарушения в изпитната процедура за придобиване на правоспособност като независим оценител и дава мотивирани предложения за провеждане на нови изпити или потвърждава редовността на проведените.

Глава Шеста
ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТЧл. 30. (1) За виновно неизпълнение на задълженията по закона и устава на Камарата независимите оценители носят дисциплинарна отговорност.

Чл. 31. (1) Дисциплинарните наказания са:

1. порицание;

2. глоба от 100 до 10 000 лв.;

3. предупреждение за лишаване от правоспособност;

4. временно или постоянно лишаване от правоспособност.

(2) Глобата по ал. 1, т. 2 се събира в полза на камарата.

Чл. 32. (1) Дисциплинарната отговорност се погасява с изтичането на 6-месечен срок от откриване на нарушението и не по-късно от две години от извършването му.

(2) Дисциплинарното нарушение са смята за открито от момента, в който Комисията по професионална етика е узнала за нарушението. В случай, че узнаването е станало по повод на подадена жалба или сигнал, Комисията е длъжна в тримесечен срок да образува дисциплинарно производство.

Чл. 33. (1) Дисциплинарното производство се образува по жалба на всяко заинтересовано лице, служебно по решение на Комисията по професионална етика или предложение на Комисията по финансов надзор.

(2) Комисията уведомява независимия оценител, който може да даде обяснения в 7-дневен срок от уведомяването.

(3) Председателят на комисията определя председател и двама членове на дисциплинарния състав, на които възлага разглеждането на дисциплинарното дело.

Чл. 34. (1) Председателят на състава насрочва заседание и поканва за участие, жалбоподателя, независимия оценител, и представител на Комисията по финансов надзор, когато дисциплинарното производство е образувано по нейно искане.

(2) Заседанията на комисия са закрити.

(3) В дисциплинарното производство се допускат всички доказателства от значение за делото. 

Чл. 35. (1) По дисциплинарното дело дисциплинарният състав се произнася с мотивирано решение.

(2) Решението се постановява след тайно съвещание с мнозинство от членовете на състава.

(3) Решението за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 31, ал. 1, т. 4 се взема с мнозинство от две трети от членовете на състава. При липса на квалифицирано мнозинство решението се взема по реда на ал. 2.

(4) Дисциплинарният състав разглежда и решава дисциплинарното дело в едномесечен срок от възлагането.

(5) Решението по ал. 2 се съобщава на независимия оценител по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

Чл. 36. (1) Решението може да се обжалва от независимия оценител пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.

(2) Комисията по финансов надзор може да обжалва решението на дисциплинарния състав и когато дисциплинарното производство е образувано служебно по решение на комисията по професионална етика.

(3) Върховният административен съд разглежда жалбата по същество в състав от трима съдии. Решението подлежи на касационно обжалване пред 5-членен състав.

Чл. 37. Дисциплинарното наказание се заличава, ако от налагането му са изтекли:

1. една година - за наказанието по чл. 31, ал. 1, т. 1;

2. две години, считано от плащането или принудителното събиране на глобата по чл. 31, ал. 1, т. 2;

3. три години, считано от налагане на наказанието по чл. 31, ал. 1, т. 3;

4. пет години, считано от изтичане на срока на наказанието по чл. 31, ал. 1, т. 4.


Глава Седма

ОСПОРВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА


Чл. 38. (1) Изготвената от независим оценител оценка може да бъде оспорена пред Комисията по професионална етика в едногодишен срок от датата на сключената въз основа на нея сделка от всяка заинтересована страна по сделката.

(2) Право да се оспорва оценка, изготвена за обекти държавна и общинска собственост, има всеки български гражданин.

(3) Могат да се оспорват и оценки на публични дружества от акционери, притежаващи не по-малко от 5% от капитала на дружеството.

Чл. 39. (1) Комисията се сезира с подаването на писмена молба, която съдържа името и адреса на подателя, както и неговия подпис.

(2) В седемдневен срок след получаване на молбата, председателят на Комисията определя независимите оценители, които ще образуват контролния състав.

(3) Контролният състав се състои от 7 членове, четирима от които са независими оценители по жребий, а останалите трима са членове на Комисията по професионална етика.

(4) В срока по ал. 1 Комисията уведомява независимия оценител, изготвил оценката, който може да направи писмени възражения в 7-дневен срок.

Чл. 40. (1) Контролният състав се произнася с мотивирано решение за правилността на оценката в двуседмичен срок от изтичането на срока по чл. 39, ал. 2. Решението, заедно с мотивите по него се огласява публично.

(2) В случай, че направената оценка не бъде потвърдена от Контролния съвет независимият оценител, който е подписал оценката отговаря имуществено за вредите, причинени от нея.

(3) Разходите по оспорването на оценката са за сметка на лицето, инициирало проверката, а в случай, че оценката се окаже неправилна, разходите се възлагат на независимия оценител.

Чл. 41. (1) Камарата на независимите оценители лишава от правоспособност независим оценител, които е изготвил и подписал три оценки, обявени за неправилни по реда на тази глава.

(2) Лице, на което е отнета правоспособността независим оценител по ал. 1, не може да кандидатства отново за вписване в регистъра на Камарата.

Допълнителна разпоредба


§1. “Пазарна стойност” е стойността, по която определено имущество може да се продаде към датата на оценката от действителен продавач на действителен купувач и при условие, че между страните по сделката няма отношения на свързаност и същите са действали информирано и добросъвестно при сключването на сделката, преследвайки най-добрия си интерес.

Преходни и заключителни разпоредби§2. (1) Комисията по финансов надзор организира провеждането на учредителното събрание на Камарата на независимите оценители в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.

(2) Комисията по финансов надзор публикува обявлението за датата и място на провеждане му в Държавен вестник и поне един национален всекидневник не по-късно от един месец преди датата на провеждане на събранието.

§3. (1) Право да участват в учредителното събрание имат единствено лица, лицензирани като оценители по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, приета с Постановление на МС № 113 от 31.05.2002г., които не са прекъсвали упражняването на дейността си като оценители за срок по-дълъг от осемнадесет месеца преди датата на влизането в сила на този закон.

(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за участие в Учредителното събрание на Камарата на независимите оценители до Комисията по финансов надзор, придружено с документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията на този закон. Заявленията се подават не по-късно от четиринадесет работни дни преди датата на провеждане на учредителното събрание.

§4. Свикването и провеждането на учредителното събрание се осъществява от Комисията по финансов надзор.

§5. Учредителното събрание приема Устав на Камарата и кодекс за професионална етика на независимите оценители. Проектът за устав и кодекс за професионална етика се изготвят от Комисията за финансов надзор и се огласяват публично най-късно една седмица преди датата на събранието.

§6. Учредителите се вписват в регистъра към Камарата на независимите оценители.

§7. Получилите лиценз за оценители от Агенция за приватизация продължават да осъществяват дейността си по досегашния ред до провеждане на учредителното събрание.


МОТИВИ

към

проект на Закон за независимите оценителиИзвършването на независими оценки е дейност с постоянно нарастваща значимост за икономиката на България. Успехът и ефективността на приватизационните сделки, на сделките за разпореждане с държавно имущество, управлението на публични дружества и системата на несъстоятелността зависят до голяма степен от обективността и надеждността на оценките на различните видове активи. Стабилността на финансовия сектор и ефективността на частно-правните търговски сделки също се опира на достоверността и доверието към независимата оценителска дейност. На основата на независими оценки се извършват ежедневно множество сделки за покупко-продажба, замяна, отдаване под наем или предоставяне на концесии.

До момента правоспособност за осъществяване на дейност като независим оценител се придобива по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, приета с Постановление на МС № 113 от 31.05.2002г. Тази наредба обаче, касае основно дейността на Агенцията за приватизация, която по същество е временен орган, чийто живот практически ще приключи след завършването на приватизационния процес у нас. В допълнение, тя няма за цел да осъществява практически контрол върху дейността на независимите оценители и евентуалните й надзорни функции се ограничават до приемането или отхвърлянето на оценки по приватизационни сделки. За всички останали оценки, които се извършват в икономически живот на държавата, общините и в частния сектор липсват механизми за контрол върху професионалната етика при оценителската дейност и обективността на самите оценки. Професионалната отговорност на оценителите се ограничава до виновно причинени щети, но доказването на виновност е сложен и трудно осъществим процес. Обществеността е почти ежеседмично свидетел на публикации в медиите за сделки с разпореждане с държавно или общинско имущество, които се основават на независима оценка и които видимо се различават от действителната пазарна стойност на обектите.

Всички изтъкнати дотук проблеми налагат регулирането на дейността на независимите оценители с оглед защитата на интересите на обществото, на държавата и професионалната общност. Целта на закона е да се увеличи общественото доверие в извършваните независими оценки, да се създадат възможности за по-пълно и ефективно използване на квалификацията и професионалния опит на независимите оценители и утвърждаването на принципите на справедливата цена и прозрачност в сделките, свързани с държавно имущество или управлението на средствата на публичните дружества.

Проектът предвижда регулирането на дейността на независимите оценители да се осъществява посредством професионалната им организация. Основните функции на Камарата на независимите е да удостоверява професионалните качества на независимите оценители и най-вече да упражнява контрол върху надеждността и качеството на независимите оценки.

Със създаването на професионална организация се цели да се повиши квалификацията и професионалното равнище на независимите оценители и да се доближи тяхната практика към световните и европейски стандарти. Камарата е организирана като саморегулиращ орган, чиито основни правомощия са да:

  • определя стандарти и методология за извършване на независими оценки, които подлежат на одобрение от страна на Комисията по финансов надзор;

  • определя изпитните процедури и провежда изпитите за придобиване на правоспобност като независим оценител,

  • приема правила за професионална етика на независимите оценители, и;

  • осъществява контрол върху правилността на извършваните независими оценки.

В закона изрично са определени основните органи на Камарата: общо събрание, управителен и контролен съвет, комисия по професионална етика. Ръководеният орган е Общото събрание, в което участват всички независими оценители и което се основава на принципите на демократичност, представителност и самоуправление. Оперативното ръководство на Камарата е предоставено на управителния съвет, който се състои от председател и 7 члена и се избира пряко от общото събрание. Предвиденият контролен съвет, който се състои от независими оценители със стаж поне 5 години осъществява текущ контрол над действията на управителния съвет и представя отчети пред общото събрание на Камарата.

Орган с особено важни правомощия е комисията по професионална етика. Целта на тази комисия е да гарантира максимално спазването на принципите на независимост, обективност и обоснованост при извършване на оценките. Комисията по професионална етика също така е органът, пред който се развиват дисциплинарните производства срещу независими оценители и оспорването на оценки.

Дисциплинарното производство се образува по жалба на всяко заинтересовано лице, служебно по решение на Комисията по професионална етика или предложение на Комисията по финансов надзор. В дисциплинарното производство, участват жалбоподателя, независимия оценител, чието поведение е предмет на разглеждане и представител на Комисията по финансов надзор, ако производството е образувано по нейна инициатива. В производството могат да се представят всички отоносими доказателства. Решението може да се обжалва от независимия оценител пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.

С този закон за първи път се дава възможност да се оспори правилността на направена оценка пред професионален орган. Това може да бъде направено пред Комисията по професионална етика от всяка заинтересована страна по сделката. Право да се оспорва оценка, изготвена за обекти държавна и общинска собственост, има всеки български гражданин. Могат да се оспорват и оценки на публични дружества от акционери, притежаващи не по-малко от 5% от капитала на дружеството. Органът, който се произнася по правилността на оценката е контролен състав, състоящ се от 7 независими оценители, четирима от които са избрани по жребий, а останалите трима са членове на Комисията по професионална етика. В случай, че направената оценка не бъде потвърдена от Контролния съвет независимият оценител, който е подписал оценката отговаря имуществено за вредите, причинени от нея.

Законът урежда правото за подписване на независими оценки като изключително право на правоспособните оценители. Законът също така дава няколко важни за стабилността на оборота дефиниции, като най-важната сред тях е легалната дефиниция на понятието “пазарна стойност”. Тя се основава на определението, изработено от трите основни организации на оценителите в Европа – Международния комитет за оценителски стандарти (“International Valuations Standards Committee”), Европейската асоциация на оценителите (“The European Group of Valuers Associations”), Кралският институт на регистрираните оценители (“The Royal Institution of Chartered Surveyors”).

Като вносители, считаме че законът е изключително необходим и ще бъде важна стъпка за установяването на принципите на добросъвестност, информираност и обективност при извършването на оценки, които са в основата на действащата пазарна икономика.


Вносители: Ралица Агайн и група н.п.Свързани:

Закон за независимите оценители iconРепублика българия
Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители (зно) има за цел удължаване на сроковете...
Закон за независимите оценители iconДогово р
Изготвяне на пълна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията...
Закон за независимите оценители iconПравила за провеждане на извънредно общо събрание на камарата на независимите оценители в българия
Камарата на независимите оценители в България (кноб, Камарата), София, на основание чл. 19 от Устава свиква извънредно Общо събрание...
Закон за независимите оценители iconОтчет за дейността на управителния съвет на камарата на независимите оценители в българия за 2010 год
Дейността на Управителния съвет (УС) на Камарата на независимите оценители в България (кноб, Камарата) се регламентира от
Закон за независимите оценители iconРепубликабългария четиридесет и първо народно събрание проект!
Чл. 22. (1) Камарата на независимите оценители, наричани по-нататък „камарата”, е професионална организация на доброволно членуващите...
Закон за независимите оценители iconВъзложител: община дряново изпълнител
Регент” оод габрово, чрез инж. Георги Иванов Георгиев и инж. Румен Георгиев Георгиев, правоспособни оценители на недвижими имоти...
Закон за независимите оценители iconТехническо задание
При извършване на оценките да спазва принципите, заложени в чл. 4 от Закона за независимите оценители
Закон за независимите оценители iconНа Закона за независимите оценители
Направени предложения за промяна на конкретни разпоредби от зно – резултати от проучването 29
Закон за независимите оценители iconКамара на независимите оценители в българия
Приемане на текста на Протокол №5 от заседанието на управителните органи на Камарата от 09. 07. 2009 год и подписването му – докладва...
Закон за независимите оценители iconКамара на независимите оценители в българия протокол №10 от заседание на ус, кс и кпе от 4 и 5 декември 2009 Г
Приемане на текста на протокола от заседанието на ус на Камарата от 20. 11. 2009 г., подписване на протокола
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом