Република българия сметнапалат а
ИмеРепублика българия сметнапалат а
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер71.87 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-PK_Strajica-270912.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А

____________________________________________________________________


ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките

по Одитен доклад № 0050406410 за извършен одит на

финансовото управление на Община Стражица

за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г.

(Виж Одитен доклад)

І. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), Разпореждане
№ 118 от 26.05.2011 г. на председателя на Сметната палата и издадена Заповед 
№ ОД-2-ПК-068 от 23.07.2012 г. на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0050406410 за извършен одит на финансовото управление на Община Стражица за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от ЗСП на кмета на общината е изпратен доклад за резултатите от одита с три препоръки за подобряване на финансовото управление в Община Стражица – изх. № 07-02-573 от 23.06.2011 г. Срокът за изпълнение е три месеца от получаване на доклада в общината.

В изпълнение на изискванията на чл. 48, ал. 2 от ЗСП, в определения срок с писмо изх. № 50-85/30.08.2011 г. кметът на Община Стражица е уведомил писмено Сметната палата за мерките и действията, предприети за изпълнение на дадените препоръки с конкретни срокове и отговорни лица.1

Целта на проверката е да се установи съответствието между дадените препоръки в доклада, действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.


ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА


При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установено:

От кмета на общината е одобрен план за изпълнение на препоръките от одитен доклад № 0050406410 за извършен одит на финансовото управление на Община Стражица за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г. В него са определени длъжностни лица и срокове за изпълнение на дадените препоръки.2


По препоръка 1. Да регламентира конкретни действия по планиране и изпълнение на неданъчните приходи по видове, съобразно с приетите решения на Общинския съвет и действащите вътрешни актове, и да определи отговорните за това длъжностни лица.

Със Заповед № 2627 от 07.12.2010 г. на кмета на общината е утвърдена3 „Процедура за финансово управление и контрол на приходите“. В процедурата са определени редът и начинът на събиране и внасяне на данъчни и неданъчни приходи. Определени са длъжностните лица, отговорни за изпълнение на дейността, включително и лицата, осъществяващи контрол върху нея.

От кмета на общината е утвърдена Програма4 за изготвяне и приемане на бюджета на общината за 2011 г. с вх. № 146 от 10.01.2011 г. В т. 2 от нея са определени отговорни лица и срок за за уточняване на собствените приходи (данъчни и неданъчни). Изготвен е макет5 за прогноза (Приложение № 8) на общината за 2011 г. и бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и разходи за 2012 г. и 2013 г. На ред 2 от макета са посочени отчетни и прогнозни стойности по видове неданъчни приходи.

От кмета на общината на 01.02.2011 г. са утвърдени „Вътрешни правила6 за администриране на местните приходи и данъци, такси и административни услуги в Общинска администрация Стражица“. Целта на вътрешните правила е регламентиране на задълженията, правата и отговорностите на длъжностните лица при администриране на местните приходи от данъци, такси и административни услуги и осигуряване на контролни процедури и свързаните с тях действия по наблюдение и докладване от длъжностните лица по изпълнение на дейностите.

От секретаря на общината са утвърдени допълнения към длъжностните характеристики на директор дирекция „Общинска финансова политика и устройство на територията“7, на началник сектор „Общинска собственост“8 на 04.07.2011 г., и на началник сектор „Местни данъци и такси“9 на 29.08.2011 г. В т. 1.1. от длъжностните характеристики на длъжностните лица е включено задължението да организират и ръководят (участват) „в дейностите по планиране и изпълнение на неданъчните приходи по видове, съобразно приетите решения на Общинския съвет и действащите вътрешни актове“.


Препоръка № 1 е изпълнена.


По препоръка 2. Да разпореди извършване на анализ на партидите за несъбрани задължения от юридически и физически лица за местни данъци и такса битови отпадъци, и предприемане на действия за събирането им.

1. От секретаря на общината са утвърдени допълнения към длъжностните характеристики на директор дирекция „Общинска финансова политика и устройство на територията“10 от 04.07.2011 г. и на началник сектор „Местни данъци и такси“11 от 29.08.2011 г. В т. 1.3. от длъжностните характеристики, на длъжностните лица е включено задължението да организират и ръководят „дейностите по събиране на задължения от физически и юридически лица за местни данъци и такса битови отпадъци”.

2. От ръководството на общината е разпоредено извършване на анализ на партидите за несъбрани задължения от юридически и физически лица за местни данъци и за такса битови отпадъци.12

От директор Дирекция „Общинска финансова политика и икономика” е извършен анализ на изпълнението на данъчните приходи и анализ на партидите за несъбрани задължения от юридически и физически лица за „Данък недвижими имоти”, „Данък превозни средства”, и „Такса за битови отпадъци”. Информацията е под формата на приложения към отчетите за касово изпълнение на бюджета и включва:

а/ Към 30.06.2011 г. данъчните приходи са с 35 на сто в повече спрямо същите към 30.06. 2010 г.

б/ Към 31.12.2011 г. несъбраните задължения от физически и юридически лица за „Данък недвижими имоти” са с 33 на сто по-малко спрямо същите задължения към 30.06.2011 г.;

в/ Към 31.12.2011 г. несъбраните задължения от физически и юридически лица за „Данък превозни средства” са с 21 на сто по-малко спрямо същите задължения към 30.06.2011 г.;

г/ Към 31.12.2011 г. несъбраните задължения от физически и юридически лица за „Такса битови отпадъци” са с 34 на сто по-малко спрямо същите задължения към 30.06.2011 г.

3. От ръководството на общината са предприети мерки за събирането на несъбраните задължения от юридически и физически лица за местни данъци и за такса битови отпадъци, в т.ч.:

а/ Към 31.12.2011 г. са изпратени 40 покани за доброволно плащане на задължения от физически и юридически лица за „Данък недвижими имоти”, „Данък превозни средства” и „Патентен данък” за 11 322 лв. и 14 бр. покани за доброволно плащане на задължения от физически и юридически лица на „Такса битови отпадъци” за 47 591 лв. Към 31.12.2011 г. средствата в размер на 58 913 лв. са внесени в приход на бюджета.

б/ Към 25.11.2011 г., от началник отдел „ОП и ОС” са издадени 9 бр. акта за установени публични общински вземания в размер на 37 444 лв. По 2 бр акта за установени публични общински вземания в размер на 35 562 лв. са предприети мерки за принудително плащане на задълженията - предадени на частен съдебен изпълнител. Към 31.12.2011 г., по издадените 9 бр. акта за установени публични общински вземания, в приход на бюджета са внесени средства в размер на 37 342 лв.


Препоръка № 2 е изпълнена.


По препоръка 3. Да се предприемат действия за събиране на приходите от глоби по съставени актове за административни нарушения.

Предприетите действия от ръководството на общината за събиране на приходите от глоби по съставени актове за установяване на административни нарушения включват:13

а/ От секретаря на общината са утвърдени допълнения към длъжностните характеристики на директор дирекция „Общинска финансова политика и устройство на територията“14 от 04.07.2011 г. и на началник сектор „Местни данъци и такси“15 от 29.08.2011 г. В т. 1.4. от длъжностните характеристики на длъжностните лица е вменено задължението да организират и ръководят „дейностите по събиране приходите от глоби по съставени актове за административни нарушения”;

б/ От установените към 30.09.2010 г. несъбрани приходи от глоби по 124 бр. акта за установяване на административни нарушения в размер на 2 410 лв., към 30.09.2011 г. са събрани 620 лв. по 14 бр. акта за установяване на административни нарушения, което е 26 на сто, спрямо установените;

в/ За периода 01.01.2011 г. до 30.09.2011 г. са съставени 70 бр. акта за установяване на административно нарушение за 6 380 лв. Към 30.09.2011 г. са събрани 2 490 лв. по 43 бр. АУАН, или 39 на сто, спрямо установените.

г/ С изх. № 5010 от 25.07.2012 г. са изпратени 5 покани за доброволно плащане по част от съставените наказателни постановления за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. за сума в размер на 4 000 лв.


Препоръка 3 е частично изпълнена.


ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


При осъществената проверка за изпълнение на препоръките, дадени при извършения одит на финансовото управление на Община Стражица за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г. е установено, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.

От три препоръки, дадени на кмета на общината, две препоръки са изпълнени и една препоръка е изпълнена частично.1 Одитно доказателство № 1 Писмо № 50-85/30.08.2011 г. с обратна разписка от 02.09.2011 г.

2 Одитно доказателство № 2 План за изпълнение на препоръките...

3 Одитно доказателство № 03– Фотокопие на Процедура за финансово управление и контрол на приходите

4 Одитно доказателство № 04 – Фотокопие на Програма за изготвяне и приемане на проекта за бюджет на община Стражица за 2011 г.

5 Одитно доказателство № 05 – Фотокопие на Макет за прогноза на общината за 2011 г. Приложение №8

6 Одитно доказателство № 06 – Фотокопие на Вътрешни правила за администриране на местните приходи от данъци, такси и административни услуги в Общинска администрация Стражица

7 Одитно доказателство № 07 Фотокопие на Допълнение на длъжностна характеристика

8 Одитно доказателство № 08 Фотокопие на Допълнение на длъжностна характеристика

9 Одитно доказателство № 09 Фотокопие на Допълнение на длъжностна характеристика

10 Одитно доказателство № 07 Фотокопие на Допълнение на длъжностна характеристика

11 Одитно доказателство № 09 Фотокопие на Допълнение на длъжностна характеристика

12 Одитно доказателство № 10 Констативен протокол от 26.07.2012 г.

13 Одитно доказателство № 10 Констативен протокол от 26.07.2012

14 Одитно доказателство № 07 Фотокопие на Допълнение на длъжностна характеристика

15 Одитно доказателство № 09 Фотокопие на Допълнение на длъжностна характеристикаСвързани:

Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Закона за Държавния бюджет на Република България за 2005 г на юридическите лица с нестопанска цел
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а стратегия за развитие на сметната палата
Сметната палата на Република България е държавен орган, чието създаване е регламентирано в Конституцията на Република България. Правомощията...
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Председателя на Сметната палата № п-24/26. 03. 2002 г се извърши специфичен одит на възникването, управлението и обслужването на...
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
На основание Заповед № п-147 от 29. 09. 2003 г на председателя на Сметната палата на Република България се извърши одит на финансовото...
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а дирекция "Връзки с обществеността и издателска дейност" Тел./факс: 981 75 43
Семинар по туининг проекта по Програма фар на Европейския съюз за по-нататъшното развитие на независимата институция за външен одит...
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Предприети от агенцията мерки за подобряване на дейността, свързана с публичните вземания
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а
Държавния фонд “Земеделие” – Агенция сапард за периода от 01. 01. 2001 г до 30. 06. 2003 г
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а доклад
Нс „Пожарна безопасност и защита на населението” за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2008 г
Република българия сметнапалат а iconРепублика българия сметнапалат а доклад
На основание Заповед № п – 68 от 28. 05. 2002 г на Председателя на Сметната палата, се извърши финансов одит в Съюза на слепите в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом