Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова
ИмеПредложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер36.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.lib.bg/cpob/marketing_yankova.doc
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за нов курс


 1. Име, презиме, фамилия: доц. д-р Иванка Василева Янкова

 2. Месторабота: Университетска библиотека при Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 3. Длъжност: Директор

 4. Адрес за кореспонденция и контакти:
 • служебен адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител 15

 • телефон: 846 75 84

 • е-mail: yankova@libsu.uni-sofia.bgЗабележка: един курс може да се провежда в екип с повече от един преподавател.


5. Тема на курса /кратка анотация/:


дефиниране на темата: Библиотечен мениджмънт и маркетинг

 • проблемна област. Модул: “Организация и управление на библиотеката”

 • специфициране на материята за обучение, знанията и
  уменията, които следва да придобият курсистите


Курсистите придобиват съвременни теоретични познания за новата парадигма на управление, каквито са библиотечният мениджмънт и маркетинг, в които са заложени концептуални подходи за ефективна организация и функциониране на библиотечните организации в условията на информационната ера. Теоретичните знания се надграждат с конкретни практически умения чрез решаване на конкретни казуси от библиотечната практика. Представя се водещ наш и чужд библиотечен опит.


6. Предназначение:

 • ниво на участниците: магистри

 • видове библиотеки: всички

 • длъжности: библиотечни специалисти и ръководни кадри, интересуващи се от предложената проблематика7. Продължителност /времетраене/ на курса


4 дни (24 часа)


 1. Цел на обучението. Очаквани резултати.


Придобиване на теоретични знания и практически умения. Разгръщане на професионален диалог, обмен на мнения, опознаване на успешни практики.


9. Основни теми и брой на часовете по всяка тема /за лекционни и практически занятия/:


 1. Мениджмънт на библиотеките в условията на глобализацията на информационната среда (1 ч. лекция)

 2. Съвременни подходи и методи на управление на библиотеката. Организационна структура. Мисия, цели и задачи (1 ч. лекция)

 3. Стратегическо и текущо планиране (1 ч. лекция)

 4. Развитие на библиотечния фонд. Комплектуване на електронни носители на информация. Дигитални колекции. Изграждане, съхранение и развитие. (2 часа лекции)

 5. Изготвяне на бюджет и финансиране на библиотечните дейности. Техническа и технологична поддръжка (1 ч. лекция + 1 ч. упражнение).

 6. Управление на персонала. Екипен подход (1 ч. лекция).

 7. Развитие на персонала. Форми за продължаващо обучение на библиотечните специалисти. Организационна култура (1 ч. лекция).

 8. Адаптивност на библиотеката. Координиране и коопериране между библиотеките на национално и международно ниво (1 ч. лекция).

 9. Библиотечно-информационните услуги – промени, промоция, управление. (2 ч. лекция)

 10. Роля на връзките с обществеността в библиотеките при прилагането на маркетинговия подход. (2 часа лекции + 1 ч. упражнение)

 11. Интернет и библиотеките (1 ч. лекция + 1 ч. упражнение).

 12. Културна, изложбена, научноизследователска и издателска дейност (1 ч. лекция).

 13. Комуникативна и образователна функция на библиотеката. Формиране на информационната компетентност на читателите (1 ч. лекция).

 14. Управление и защита на проекти (2 часа лекции + 1 ч. упражнение)

 15. Лобиране за библиотеката. Източници и подходи за набиране на средства. Работа с дарители, спонсорство (1 ч. лекция).

 16. Анализ за ефективността на библиотеката – стандарти и показатели. Приложение на водещи библиотечни практики (1 ч. лекция).


- брой часове общо: 24 часа

- лекции 20; упражнения 4


10. Необходима техника и консумативи за провеждането на курса

/осигурява се от ЦПОБ/


компютри; Интернет; проектор и екран за мултимедийна презентация

11. Какви учебни материали ще предоставите на участниците в курса?

тезисни планове, текстове, илюстративни и рекламни материали

/консумативите се осигуряват от ЦПОБ/.


12. Учебни материали за участниците в курса:

- тезисни панове;

- графики;

- таблици;

- други: илюстративни и рекламни материали


13. Форми за оценка на курсистите?

- практическа задача

- дискусия


Забележки, допълнителни коментари и предложения:

Моля, изпратете своите предложения на адреса на СБИР; Телефон за контакти 987 07 34 е-mail: lib@fastbg.net


Координатор на ЦПОБ н. с. Красимира Папазова

Свързани:

Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия Събина Христова Анева /лектор/ и Елена Ангелова Герасимова /асистент/ Месторабота Централна библиотека на бан
Име, презиме, фамилия Събина Христова Анева /лектор/ и Елена Ангелова Герасимова /асистент
Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан
Име, презиме, фамилия ст н с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор
Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова iconИме Презиме Фамилия Училище Програма Велина Василева Камбурова

Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова iconИме, Презиме, Фамилия
Име на Курс: Педагогическа правоспособност за предподавател по психология, логика, етика, право и философия
Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова iconКласиране на студенти от първи курс за студентско общежитие през учебната 2012/13 год. Име, презиме, фамилия

Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова iconCurriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия
...
Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия Красимира Георгиева Ангелова Месторабота Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика", су „Св. Кл. Охридски" Длъжност Ст. Асистент
Месторабота – Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, су „Св. Кл. Охридски”
Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия Красимира Георгиева Ангелова Месторабота Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика", су „Св. Кл. Охридски" Длъжност Ст. Асистент
Месторабота – Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, су „Св. Кл. Охридски”
Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова iconДа се създаде документ от 4 страници с размер А4 с помощта на ms word, съдържащ следния текст
...
Предложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова iconИме презиме и фамилия

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом