Техническа спецификация (задание)
ИмеТехническа спецификация (задание)
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер67.86 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rz.government.bg/documents/Pril.1- tehnicheska specifikacia.doc
Приложение № 1


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЗАДАНИЕ)


на


обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП, с предмет:
Осъществяване на мерки за информация и публичност на проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград”.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата процедура се организира в изпълнение на Проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01


Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”.

Стратегическата цел на ОПАК е:

Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Специфичните цели са:

 • Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система;

 • Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество (СГО);

 • Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.

Целите на програмата се постигат чрез дейности, разделени в четири основни приоритетни оси:

 • Приоритетна ос I: Добро управление

 • Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси

 • Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление

 • Приоритетна ос IV: Техническа помощ


Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, в рамките на която се осъществява настоящия проект, има за цел подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА


ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА


Общата цел на проект „Европейски уроци” е подобряване капацитета на Областна администрация Разград и на общинските администрации на територията на областта чрез използване на опит и добри практики от други държави- членки на ЕС в областта на човешките ресурси в държавната администрация.

Специфичните цели на проекта, които ще допринесат за постигане на основната цел, са:

 • Ефективно управление на човешките ресурси в Областна администрация Разград, чрез въвеждане на добри европейски практики;

 • Въвеждане на мейнстрийминг подход в управлението на човешките ресурси в Областна администрация Разград;

 • Създаване на Стратегия за развитие на човешките ресурси, основана на трансфер на добрата практика на Италия и Франция;.

 • Създаване и тестване на система за периодично измерване на правното съзнание на държавните служители.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Осъществяване на мерки за информация и публичност на проект „Европейски уроци”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Регистрационен № 10 -25 - 19/19.03.2012 г.

1. Цели на възлагането:

1.1. Обща цел на възлагането на настоящата поръчка е качествено и професионално изпълнение на заложените в проекта мерки за информация и публичност пред обществеността относно изпълнението на проекта, в това число:

 • Изпълнение на всички заложени мерки като краен продукт, в предвидения обхват и в предвидените количества и качествени параметри;

 • Постигане на обществена информираност по отношение на финансовата и институционална рамка на проекта - повишаване на обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта по ОПАК; информиране на широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз при отпускането на помощта и за резултатите от нея.

1.2. Специфична цел - Областна администрация Разград в ролята на Бенефициент по проекта следва да възложи изпълнението на набор от мерки за ефективно информиране на обществото относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво проект, предмет на настоящата обществена поръчка - печатни информационни материали /брошури/, изработване на ролбанер, подготовка и публикуване на прессъобщения, организиране на пресконференции.

Предвид екологосъобразния характер на проекта, печатните информационни материали /брошури/ следва да бъдат изработени от рециклирана хартия.


2. Обхват на поръчката:

Изпълнението на поръчката обхваща следните мерки за информация и публичност:

2.1.Дизайн, предпечат, коректури и печат на информационни брошури, които ще популяризират проекта пред целевите групи и широката общественост - два тиража по 3 000 броя;

2.2. Изработване на ролбанер- рекламна стойка със самонавиващо се пано от винил с размер 80/200см. Пълноцветен печат върху винил с размер 80/200см.;

2.3. Изготвяне и публикуване на прессъобщения- 6 броя;

2.4. Пресконференции- 2 броя- встъпителна и заключителна.


I. Изисквания към информационните брошури:

1.Информационна брошура- първи тираж:

Технически параметри:

 • Формат – А4 (21/23, или 21/21)

 • Вътрешно тяло:

 • 12 страници, цветност 4+4, рециклирана хартия 170гр.

 • Корица:

 • рециклирана хартия 250 гр., мат ламинат + частично UV, преге

 • Тираж- 3 000бр.

2.Информационна брошура- втори тираж:

Технически параметри:

 • Формат – А4 (21/23, или 21/21)

 • Вътрешно тяло:

 • 24 страници, цветност 4+4, рециклирана хартия 170гр.

 • Корица:

 • рециклирана хартия 250 гр., мат ламинат + частично UV, преге

 • Тираж- 3 000бр.


Печатните информационни материали /брошури/ следва да бъдат изработени от рециклирана хартия.

Максимална прогнозна стойност за двата тиража без ДДС: 17 950 лв. /седемнадесет хиляди деветстотин и петдесет/ лева.


От избрания изпълнител се изисква представяне най-малко на два проекта за дизайн на всяка от брошурите. След избора на дизайн от страна на Възложителя ще бъде извършено съгласуване на предпечата на брошурите преди отпечатване.


II.Изработване на ролбанер- рекламна стойка със самонавиващо се пано винил с размер 80/200см. Пълноцветен печат върху винил с размер 80/200см.

Максимална прогнозна стойност без ДДС: 417 лв. /четиристотин и седемнадесет/ лева.


III. Изготвяне и публикуване на шест броя прессъобщения:

1. едно прессъобщение за стартирането на проекта и предстоящите мероприятия;

2. едно прессъобщение с резултатите от изготвения анализ на човешките ресурси в Областна администрация Разград /Дейност 2 от проекта/;

3. едно прессъобщение за проведеното учебно посещение „Среща за партньорски обмен” в Италия /Дейност 4 от проекта/;

4. едно прессъобщение за осъщественото пътуване и обмяна на опит във Франция /Дейност 5 от проекта/;

5. едно прессъобщение за разработената Стратегия за развитие на човешките ресурси в Областна администрация Разград /Дейност 6 от проекта/;

6. едно прессъобщение за проведения двудневен форум „Peer review на добрите практики” /Дейност 7 от проекта/.


Прессъобщенията да бъдат публикувани в регионален вестник. Обем на прессъобщенията- ½ страница.

Максимална прогнозна стойност без ДДС: 1 250 лв. /хиляда двеста и петдесет/ лева.


IV. Организиране на 2 пресконференции- параметри на услугата:

1.Зала за провеждане на събитието /капацитет 50 човека/;

2.Оборудване- микрофони, екран, мултимедия, лаптоп, озвучаване;

3.Кетъринг за 40 човека /кафе, чай, минерална вода, соленки, бисквити, плодове/;

4.Изготвяне и изпращане на покани на медии и заинтересовани страни;

5.Подготовка на презентации - за популяризиране на проекта при началната пресконференция и за отчитане на резултатите при заключителната пресконференция;

6.Окомплектоване на информационна папка с информационна брошура за проекта и презентациите;

7.Осигуряване на снимков доказателствен материал от пресконференциите;

8.Регистрация на участниците: изготвяне на присъствени списъци и списък, удостоверяващ получаването на информационни материали.

Максимална прогнозна стойност без ДДС: 1 333 лв. /хиляда триста тридесет и три/ лева.


Участниците трябва да разполагат с най-малко трима ключови експерти за изпълнението на поръчката, отговарящи на следните изисквания:

1) Ключов експерт организиране на събития - Ръководител екип:

 • образователна степен – магистър, със специалност: икономика, право, публична администрация, журналистика или аналогична;

 • професионален опит – минимум 3 години опит в областта на организиране на събития.

2) Ключов експерт дизайн и предпечатна подготовка:

 • образователна степен – бакалавър, със специалност: графичен дизайн, приложни изкуства или аналогична;

 • професионален опит – минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка.

3) Ключов експерт публични комуникации:

 • образователна степен – бакалавър, със специалност: публична администрация, българска филология, журналистика или аналогична;

 • професионален опит – минимум 2 години опит в областта на публичните комуникации.

Този документ е създаден в рамките на проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Свързани:

Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация
Техническа спецификация за извършване на 300-часов планов преглед на вертолет aw-139, S/N 31327
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
В настоящата техническа спецификация на Възложителя се определят обхвата на дейностите по осъществяване на текущия ремонт на м/к...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Провеждане на медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали...
Техническа спецификация (задание) iconФункционална и техническа спецификация на
...
Техническа спецификация (задание) iconПриложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет
...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Оценка на риска при управлението на Оперативна програма „Административен капацитет” (опак) и оценка на риска на проекти по опак в...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация
Ремонта ще се извърши по указания на възложителя в количества посочени в количествено – стойностната сметка на обекта която представлява...
Техническа спецификация (задание) iconТехническа спецификация (задание)
Франция, изследване на правното съзнание на служителите от трите партньорски организации, изработване на Стратегия за развитие на...
Техническа спецификация (задание) icon1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна
Варна Център и на жп гара Варна. Това създава съществени трудности от логистична гледна точка поради затрудненото придвижване и маневриране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом