За юридически лица
ИмеЗа юридически лица
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер28.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/forms_appl_ccred_reg_lp_bg.doc
За юридически лица


ДО

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ОТДЕЛ „ЦЕНТРАЛЕН КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР”


ЗАЯВЛЕНИЕ


От(пълното наименование на юридическото лице)

ЕИК или код по БУЛСТАТ:

Представлявано от:

1.

Лична карта № издадена от

дата на издаване валидна до

ЕГН/ЛНЧ*

2.

Лична карта № издадена от

дата на издаване валидна до

ЕГН/ЛНЧ*

Седалище и адрес на управление

Телефон за контактиЧрез пълномощник

(трите имена на пълномощника)

Лична карта № издадена от

дата на издаване валидна до

ЕГН/ЛНЧ* телефон за контакти
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля, на основание чл. 22 от Наредба № 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР), да бъде предоставена справка от регистъра относно съдържащата се в него информация за кредитната задлъжнялост на юридическото лице.


Справката ще получа/получим:

Лично

или

По пощата с обратна разписка на адрес на управление на дружеството.


Приложения:

  1. Актуално удостоверение за регистрация или ЕИК на заявителя;

  2. Удостоверение за актуално състояние за лицата, които не са вписани в Търговския регистър;

  3. Изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред ЦКР на БНБ, на упълномощеното лице в случай, че заявлението не се подава от представляващите го лица;

  4. Документ за платена такса;

  5. Чуждестранните лица прилагат:

    1. Актуален документ за регистрация на юридическото лице – заявител в легализиран превод на български език;

    2. Изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред ЦКР на БНБ, на упълномощеното лице в случай, че заявлението не се подава лично. Ако пълномощното е заверено от нотариус извън Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език.С УВАЖЕНИЕ

1. ................................ 1. …………………......

(подпис на пълномощник) (подпис на заявител)

2. ……..…………........

(подпис на заявител)

Дата: ........................... (печат)


Забележка:

* За чуждестранни граждани се посочват лични данни, съгласно документ за самоличност, включително единен граждански номер или личен номер на чужденец.


** Заявлението трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на заявителя, когато се подава по пощата. Заверката на заявлението от нотариус извън територията на Република България, следва да бъде придружена с легализиран превод на български език.


Уведомяваме Ви, че в случай на установяване на неточна информация в справката за кредитна задлъжнялост, съгласно чл. 24 от Наредба № 22 за ЦКР, всяко лице има право да подаде писмено заявление до банката, финансовата институция, платежната институция и дружеството за електронни пари за коригиране на установената неточност.

Съгласно чл. 17 от горепосочената наредба, Българската народна банка не извършва корекции на информацията, подавана в ЦКР.

БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806. Предоставените доброволно от Вас лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и се използват за идентифицирането Ви в ИС на ЦКР във връзка с поисканата от Вас административна услуга по реда на чл. 21 и чл. 22 от Наредба № 22 за ЦКР.

Свързани:

За юридически лица iconЕвропейски формат на автобиография
Извършване на независими финансови одити. Възстановяване на ддс на чуждестранни юридически и физически лица от България и на български...
За юридически лица iconПроект Проектозакон за допълнение и изменение на закона за корпоративното подоходно облагане
Чл. 34 ал. 1 се изменя така: “Дивидентите и ликвидационните дялове, начислени от местни юридически лица и от неперсонифицирани дружества...
За юридически лица iconКритерии за подбор на участниците
Физическите лица следва да докажат дееспособността си, а участниците юридически лица трябва да докажат регистрацията си, съобразно...
За юридически лица iconЗакона за деноминация на лева
ДВ, бр. 119 от 2002 г.) печалбата и доходите на местните и чуждестранните юридически лица, включително бюджетните предприятия, както...
За юридически лица iconДоклад за дейността на
Гпк и на основание чл. 6, чл. 17 и чл. 18 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, с решение №1 от 02. 03. 2010 г на Софийски...
За юридически лица iconОбщи условия на „мкб юнионбанк ад за разплащателни сметки на физически и юридически лица
Мкб юнионбанк”ад (Банката) открива, води и закрива разплащателни сметки на клиенти физически и юридически лица (Клиент) в национална...
За юридически лица iconКонспект за писмен държавен изпит по специалност
Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел
За юридически лица iconКонспект за писмен държавен изпит по специалност
Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел
За юридически лица iconФизически и юридически
Членове на Асоциацията са физически и юридически лица, чиято дейност е в сферата на изкуствата и занаятите и участват със свои проекти...
За юридически лица iconУказания за попълване на заявлението за вписване в Централния професионален регистър на строителя на чуждестранни юридически лица
Централния професионален регистър на строителя относно вписването на чуждестранни юридически лица в централния професионален регистър...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом