Литература и източници
ИмеЛитература и източници
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер49.93 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.pubadmin-su.net/bg/images/stories/docs/finansovo pravo.doc
ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ


Учебници

Кучев, Страшимир Финансово право, 2004,С., ЛиСтра

Стоянов, Иван Данъчно право


ИЗТОЧНИЦИ:

1.Данъчно осигурителен процесуален кодекс

(Обнародван, ДВ, бр.105 от 2005г., посл. изм. ДВ,бр. 109/2007г.)

2. Закон за митниците

(Обнародван, ДВ, бр. 15 от 6 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 89 от 1998 г., изм. и доп. бр. 153 от 1998г., бр. 30,83 от 1999г., бр. 63 от 2000г, посл. изм. ДВ,бр. 109/2007г.)

3. Закон за устройство на държавния бюджет

(Обнародван, ДВ, бр.67 от 1996г., изм. бр.46 от 1997г., бр. 154 от 1998г..... посл. изм. бр.80/2007 )

4.Закон за държавния бюджет на РБ за 2008г.

( Обнародван, ДВ, бр.113/2007г.)

  1. Закон за Сметната палата

(Обнародван, ДВ, бр. 71 от 1995г., изм. бр.16 от 1996г., бр.83 от 1999г., посл. изм. бр.109 от 2007г.)

6.Закон за общинските бюджети

(Обнародван, ДВ, бр.33 от 1998г., изм. бр.69 от 1999г. посл. изм. бр.108/2007)

7. Закон за държавните такси

(Обнародван, Изв., бр. 104 от 28 декември 1951 г., посл. изм. бр.33/2006г.)

8. Закон за Националната агенция по приходите

( Обнародван, ДВ, бр. 112/2002г., посл. изм. бр.109/2007)

  1. Закон за Българска народна банка

(Обнародван ДВ., бр.46/1997 г., доп.бр. 49/1998, изм. и доп. бр. 153/1999, посл. изм. бр.59/2007)

  1. Закон за кредитните институции

(Обнародван ДВ, бр.59/2006 г. доп. бр.109/2007)

  1. Закон за държавната финансова инспекция

( Обнародван ДВ, бр. 33/2006, изм. бр.86/2007г.)

  1. Правилник за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция

( Обнародван ДВ, бр. 65/2006г.)

13. Закон за гарантиране влоговете в банките

( Обнародван ДВ, бр. 49/1998г., изм. бр. 86/2006 г.)

14. Валутен закон

(Обннародван ДВ, бр. 83/99 г., посл. изм. бр.59/2006г.)

15. Закон за данък върху добавената стойност

(Обнародван ДВ, бр. 63 от 2006г., в сила от 1.1.2007г., посл. изм. бр. 113/2007г.)

16. Закон за акцизите и данъчните складове

(Обнародван ДВ, бр. 91 от 2005г., в сила от 1.1.2006г., посл. изм. бр. 109/2007г.)

17. Закон за корпоративното подоходно облагане

(Обнародван ДВ, бр. 105 от 2006г., в сила от 1.1.2007г., посл. изм. бр. 110/2007г.)

18. Закон за данъците върху доходите на физическите лица

(Обнародван ДВ, бр. 95 от 2006г., в сила от 1.1.2007г., посл. изм. бр. 113/2007г.)

19. Закон за местните данъци и такси

(Обнародван ДВ, бр. 117 от 1997г., в сила от 1.1. 1998г., посл. изм. бр. 110/2007г.)


КОНСПЕКТ

по

ФИНАНСОВО И ДАНЪЧНО ПРАВО

УЧЕБНА 2007/2008 Г.


О Б Щ А Ч А С Т


1. Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли.


2. Финансови правни норми. Същност, структура и видове. Особености на финансовите прани норми.


3. Действие на финансовите правни норми по време, по място и по отношение на лицата.


4. Финансови правоотношения. Обща характеристика. Възникване и развитие на финансовите правоотношения. Субекти на финансовите правоотношения.


5. Устройство и компетентност на финансовата администрация. Специализирани финансови органи.


6. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове.


7. Санкции, налагани за нарушения на финансовите правни норми. Видове санкции. Принудителни административни мерки.


8. Финансови вземания и финансови задължения. Обща характеристикал Системи за определяне размера на публичните вземания. Производство по определяне размера на публичните вземания.


9. Прекратяване на финансовите правоотношения. Изпълнение на публичните вземания. Видове изпълнение. Гаранции и привилегии за изпълнение.


10. Принудително изпълнение на публичните вземания. Органи. Предпоставки. Способи за принудително изпълнение.


11. Производство по принудително изпълнение. Защита срещу принудителното изпълнение.


12. Други способи за погасяване на публичните вземания. Финансова амнистия. Опращаване. Прихващане. Давност.


13. Правна уредба на финансовия контрол. Видове .


14. Държавна финансова инспекция. Статут и правомощия на контролните органи. Актове на органите на държавната финансова инспекция.


15. Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Субекти на отговорността. Третите лица като субекти на отговорността.


16. Пълна, солидарна и бригадна имуществена отговорност. Основания за освобождаване от имуществена отговорност.


17. Статут и правомощия на Комисията по финансов надзор.


18. Правен режим на БНБ. Място но БНБ в банковата ни система. Устройство и правомощия.


19. Банков надзор. Понятие. Надзорни правомощия на БНБ. Контрол върху търговските банки. Кредитни ограничения.


20. Правен режим на търговските банки. Учредяване. Собствен капитал, капиталова адекватност.


21. Валутно законодателство. Валутен режим. Правна уредба на валутния контрол. Органи и тяхната компетентност.


22. Финансов контрол, осъществяван от органите на приходната и митническата администрация. Статут и правомощия на приходната администрация. Статут и правомощия на митническите органи.


С П Е Ц И А Л Н А Ч А С Т


23. Бюджетно право. Понятие и източницил Правна характеристика на бюджета. Елементи на бюджетната система. Бюджетно регулиране. Бюджетна класификация. Местни бюджети.


24. Бюджетен процес. Обща характеристика и етапи. Органи и тяхната компетентност.


25. Статут и правомощия на Сметната палата.


26. Правен режим на бюджетните приходи. Понятие и видове бюджетни приходи.


27. Правна характеристика на данъците. Видове данъци. Данъчна политика.


28. Производство по установяване на данъците.


29. Правен режим на таксите. Видове такси. Определяне на размера на таксите и производство по събиране.


30. Други видове бюджетни приходи. Митни сборове. Видове мита. Митническа политика.


31. Правен режим на корпоративния данък. Субекти и обекти на облагане. Други данъци, установени от ЗКПО.


32. Определяне на данъчната основа на корпоративния данък. Внасяне на данъка.


33. Правен режим на данъка върху добавената стойност. Субекти и обекти на облагане.


34. Механизъм на данъка върху добавената стойност. Изискуемост на данъка върху добавената стойност. Данъчен кредит. Данъчен период. ДДС за възстановяване. ДДС за внасяне.


35. Правен режим на данъка върху доходите на физическите лица. Облагаеми и необлагаеми доходи.


36. Режим за облагане на доходите от трудови правоотношения; доходи от стопанска дейност и др.


37. Правен режим на данъка върху недвижимите имоти. Субекти и обекти на облагане.


38. Правен режим на данъка върху наследствата. Правен режим на данъка върху превозните средства. Патентен данък. Други местни данъци и такси.


39. Международно двойно данъчно облагане. Способи за избягване на международното двойно данъчно облагане. Спогодби за ИДДО.


Лекционният курс се води от д-р Евелина Дмитрова Стоева – Димитрова.

Свързани:

Литература и източници iconПрограма по западноевропейска литература
Английска ренесансова драма – характеристика и представители. Уилиям Шекспир. Жанрове, източници, образци, драматургични модели и...
Литература и източници iconПловдив Катедра "Химия "
Теоретична обосновка: Химичните източници на електроенергия са системи, превръщащи химичната енергия в електрична. Те биват два вида...
Литература и източници iconЛитература. Въпроси и задачи
Публицистика и литература. Критериите “актуалност” и “непреходност” в дефинирането на понятията журналистика, публицистика и литература....
Литература и източници iconЗакон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
Държавна политика за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергийни източници, биогорива и...
Литература и източници iconПрограма на община антоново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
Документът е разработен в съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (нпдеви), чл. 10, ал....
Литература и източници iconО б щински съвет ет р опо ле о б щин с
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (нпдеви), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми...
Литература и източници iconЛитература и източници
Тя намира приложение в хранително-вкусовата промиленост и фармацевтиката, и е прекурсор на няколко незаменими аминокиселини. Като...
Литература и източници iconПоиск книг в электронных библиотеках рунета.      
Альдебаран крупнейшая электронная библиотека on-line. Здесь собрана художественная, учебная и техническая литература и книги различных...
Литература и източници iconПриложение 3 Използвана литература и източници на информация
Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район
Литература и източници iconДиагностика на състоянието на селския туризъм
В структурно отношение дисертационният труд е съставен от увод, три глави, заключение и списък на използваната литература. В текста...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом