Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща
ИмеУправленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща
страница1/2
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер260.54 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.ndsv.bg/images/content/4144/sektorna programa na ndsv update.doc
  1   2

НДСВ – Централен предизборен щаб


ЖИВОТ ПО ПРАВИЛАТА –

ПОЛИТИКАТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕ БЪЛГАРИЯ


УПРАВЛЕНСКА ПРОГРАМА

СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ

2011 – 2013 г.


ОБНОВЕНА, юли 2011 г., София


Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България,

няма невъзможни неща.”


Симеон Сакскобургготски


Съдържание

__________________________________________________________


І. ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И СВОБОДИ. РЕФОРМА НА СЪДЕБНАТА

ВЛАСТ, НА МВР И СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ 5

ІІ. ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И РАСТЕЖ 6

ІІІ. МОДЕРИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИКАТА 7

ІV. ТРАНСПОРТ 8

V. АКТИВНИ МЕРКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 9

VІ. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 10

VІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 11

Училищно образование 11

Висше образование 12

Наука и изследвания 12

VІІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 14

ІХ. ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА 15

Х. ОКОЛНА СРЕДА 16

ХІ. СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТИ ХРАНИ 19

ХІІ. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 21

Общините – с лице към младите хора и семейството,

в подкрепа на хората от третата възраст 21

Регионите – катализатори за развитието и модернизирането на България 21

Регионална инфраструктура, устройство развитие на територията

и градска среда 21

Децентрализация – за ефективно управление, близо до хората 23

ХІII. КУЛТУРА 24

ХIV. ВЪНШНА ПОЛИТИКА 26

ХV. ПОЛИТИКАТА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 26


Реформаторската политика на НДСВ постави здрава основа на модернизацията на България. С нови идеи и нови икономически решения. С градивност и толерантност в политиката и управлението.

Като центристка партия и занапред ще залагаме на умереността и прагматичната политика, които носят на хората усещането за дългосрочна стабилност и баланс в обществените процеси. Ще бъдем катализатор на добри политики и опозиция на лошата инерция в управлението.

След присъединяването на България към Европейския съюз имаме една общонационална цел – да повишим чувствително жизнения стандарт и качеството на живот в условията на европейското членство. За да постигнем тази цел, имаме волята и компетентността да осъществим следните основни приоритети и управленски мерки:


І. ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И СВОБОДИ. РЕФОРМА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, НА МВР И СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

__________________________________________________________ 1. Върховенство на закона, правосъдие и сигурност за всеки. Законодателство, съобразено с най-високите европейски стандарти за опазване на природата и околната среда.

 2. Засилване на гаранциите за правата и свободите на всички граждани, като се постави специален акцент върху неприкосновеността на личния живот, личната сигурност и тайната на кореспонденцията и интернет комуникациите. Ефикасна защита от дискриминация.

 3. Реформа на избирателната система: провеждане на национален референдум, в който гражданите да се произнесат дали да бъде въведено задължителното гласуване.

 4. Иницииране на широка обществена дискусия за преструктуриране на съдебната власт чрез промени в Конституцията, за да се осигури достъпно, бързо и справедливо правосъдие. Отделяне на прокуратурата от съдебната власт и осигуряване на равнопоставеност между нея и защитата.

 5. Прозрачно кадрово, финансово и административно управление на органите на съдебната власт. Въвеждане на показатели за индивидуална оценка на труда и поощрения в съдебната власт. Отпадане на несменяемостта на съдиите и въвеждане на всеобщо конкурсно начало.

 6. Нулева толерантност към корупцията в държавното управление и съдебната система.

 7. Решително подобряване на процедурите за търговска регистрация, решаване на търговски спорове и подобряване на съдебното изпълнение в тази сфера.

 8. Реформа на МВР и службите за сигурност в съответствие със стандартите на ЕС и НАТО, за да станат реален гарант за правата на гражданите, а не „играч” на полето на бизнеса и политиката.

 9. Създаване и поддържане на надеждни механизми за парламентарен контрол върху бюджета, приоритетите и ефикасността в работата на МВР и службите за сигурност.

 10. Прозрачност и проследяемост на финансирането на отделните служби на МВР. Въвеждане на регулярен публичен преглед на разходите на системата на правосъдие и сигурност на всеки две години.

 11. Съкращаване на ненужната бюрокрация в МВР за сметка на увеличаване на полицейския състав, за да може и в малките населени места да има реално присъствие на органите на реда. 1. Чувствително повишаване на броя и качеството на административните услуги, извършвани по електронен път.ІІ. ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И РАСТЕЖ

__________________________________________________________


Последните две години доказаха правотата на политиката, провеждана от правителствата на НДСВ. В сложните години на кризата още веднъж се потвърди нуждата от експертен потенциал и ясни идеи за реформиране на икономиката и бюджета. Нашите виждания за икономическата политика са обобщени в девет теми:

 1. Запазване на валутния борд и незабавен курс към еврото

 2. Разумна бюджетна политика, неутрални и ниски данъци

 3. Провеждане на задълбочени реформи в публичния сектор

 4. Поддържане на стабилност във финансовата система, банковия сектор и капиталовите пазари

 5. Прозрачно и ефективно управление на европейските фондове, специални мерки за прозрачност

 6. Публично-частно партньорство, концесиониране, приватизация

 7. Професионално и модерно управление на държавните дружества

 8. Стимулиране на износа и инвестициите, туризъм, мерки за намаляване на търговския дефицит

 9. Подобряване на бизнес средата, премахване и опростяване на регулаторните режими, намаляване на размера на такситеІІІ. МОДЕРИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИКАТА

__________________________________________________________ 1. Повишаване на енергийната ефективност

 2. По-широко използване на енергията от възобновяеми енергийни източници (зелената енергия). Разпределяне на квотата за зелена енергия в пропорция ВЕИ –50 – 60%, вятърна енергия – 30 – 35%, фотоволтаици – 10 – 15%

 3. Национален изравнителен механизъм за справедливо прехвърляне на разходите от преференциални цени за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и комбинирани производство на електрическа и топлинна енергия върху крайните потребители на електроенергия

 4. Повишаване на инвестициите в електропреносните „умни“ мрежи

 5. Гарантиране на доставките на природен газ – свръзване на газопроводната система на България с тези на Гърция и Румъния, разширяване на капацитета на газовото хранилище в Чирен, изграждане на хранилище в областта Галата край Варна на мястото на функциониращото в момента там находище

 6. Изграждане на газопроводите „Набуко” и „Южен поток” и постигане на така необходимата диференциация на източниците на суровината

 7. Подкрепа за ядрената енергетика. Създаване на необходимите условия за построяване на нови, модерни и безопасни ядрени реактори. Подпомагане и развитие на високотехнологичен клъстер „Ядрена енергетика“

 8. Бърза и прозрачна приватизация на Топлофикация „София”ІV. ТРАНСПОРТ

__________________________________________________________


Бъдещата политика в транспорта да бъде ориентирана към ефективни товарни и пътнически услуги на базата – инвестиции в растеж и качество на транспортната услуга, интегриране на отделните сектори в транспорта в проекти от общ национален и общоевропейски интерес, иновации в технологията и услугата.

 1. Инвестиции в стратегически инфраструктурни проекти с висока добавена стойност – единна мултимодална мрежа за свързване на националните железопътна и пътна мрежа, пристанищата, водните пътища (река „Дунав“), транспортните оператори

 2. Инвестиции в комодални технологии за товарните превози с цел намаляване на растящите въглеродни емисии, задръстванията и произшествията по пътищата

 3. Инвестиции в ново поколение пътнически превози – високоскоростни железници (инфраструктура и влакове), транспорт в градска среда, технологични връзки между железопътните гари, автогарите, метрото и летищата

 4. Създаване на безконфликтност на пътникопотоците между различните видове транспорт в големите населени места

 5. Частните инвестиции – добър партньор за реализиране на транспортните приоритети. Големите публични проекти да се реализират само след като бъдат предложени за публично-частно партньорство

 6. Модернизацията на общинската пътна инфраструктура и ефективно транспортното обслужване на населените места в селските и труднодостъпни райони както и до туристическите обекти

 7. Разработване и поетапно изграждане на „проект за зелени товарни коридори“ за товарните потоци през България с цел опазване на околната среда, здравето на хората, задръстванията и безконфликтното пресичане на първокласните пътища

 8. Инвестиции в интелигентни транспортни технологии и системи за устойчив растеж и качество на транспортната услуга, която да стане по икономична, по екологична и по конкурентоспособна.

 9. Инвестиции в съвременни транспортни средства. Модернизацията на инфраструктурата да води до новаторство и технологично обновление на превозните средства, като се стимулират екологичните транспортни технологии, екологичните автомобили, задвижванията с електричество

 10. Инвестиции в мрежова инфраструктура за придвижване чрез електроенергия, управление на трафика, подобрена логистика, намаляване на емисиите на въглероден двуокис

V. АКТИВНИ МЕРКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

__________________________________________________________ 1. За НДСВ създаването на заетост и борбата с младежката безработица е стратегически приоритет

 2. Гъвкавост и стабилност на заетостта. По-лесен преход от една сфера на професионална реализация към друга, от едно работно място към друго

 3. Повече шансове за младите хора да започнат първата си работа по специалността или в избраната от тях професионална сфера

 4. Стимулиране и подобряване на мобилността на работната сила, не само на регионален принцип, но на секторна и професионална база

 5. Насърчаване на заетостта за младите хора – всеки безработен младеж да бъде включен своевременно, не по-късно от 6 месеца от загубата на работата си, в обучителни курсове за квалификация и преквалификация

 6. Насърчаване на работодателите да инвестират в безопасни и здравословни условия на труд. Превенция на рисковете за здравето в работната среда, вместо компенсации на работниците за работа в увреждаща здравето им среда

 7. Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания чрез подобряване на мерките за превенция

 8. Инвестиции в развитие на човешките ресурси, науката, високите технологии, инфраструктурата и енергетиката с цел постигане на най-високи стандарти за опазване на околната среда и същевременно разкриване на нови работни места в дейности с висока добавена стойностVІ. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

__________________________________________________________ 1. Увеличаване на максималния размер на средствата от националния бюджет, предназначени за професионално обучение и квалификация

 2. Участие на бизнеса при разработването на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

 3. Създаване на система от стимулиращи мерки за насърчаване на работодателите да инвестират в обучението на човешките ресурси в предприятието

 4. Участие на представителите на бизнеса и местните предприятия в училищните съвети на професионалните гимназии

 5. Създаване на система от стимули хората сами да инвестират за развитие на собственото си професионално обучение и квалификация

 6. Специален акцент върху програмите за стажуване като ефективен механизъм за успешен преход от образование към професионална реализация

 7. Създаване на центрове за професионално ориентиране и кариерно развитие в рамките на съществуващата система за професионално образование

 8. Специално внимание към обучението и професионалната квалификация на хората в неравностойно положение на пазара на труда – възрастните работници над 50 години, младежите до 29 години, хората с увреждания, безработните с най-ниско образование и без специалност и професия

 9. Оценката на качеството на професионално образование да се извършва от гледна точка на резултатите, а не от гледна точка на учебните програмиVІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

__________________________________________________________


Училищно образование:

 1. Продължаване на политиките за по-пълно обхващане на децата и учениците и мерки срещу отпадането от училища:

 • Неповтаряне на клас до ІV клас включително със задължение за полагане на диференцирана грижа за учениците – както за изоставащите, така и за напредналите

 • Продължаване на укрепването на средищните училища – осигуряване на училищни автобуси, целодневно обучение, качествено столово хранене

 1. Усъвършенстване на системата на професионалното образование:

 • Повишаване на атрактивността на професионалното образование чрез модернизация на материалната база, осигуряване на ученически стажове в предприятия и др.

 • Засилване на общообразователната подготовка и „изместване” в последните класове на професионалната подготовка за по-голяма проходимост на системата

 • Въвеждане на модулно обучение за по-голяма гъвкавост

 • Въвеждане на система за натрупване на кредити в професионалното образование и пренасянето им във висшето образование

 • Засилване на участието на „реални” работодатели при подготовката на план-приема и учебните програми на професионалните училища

 1. Повишаване на качеството на училищното образование:

 • Възпитание на децата в дух на привързаност и грижа към природата

 • По-широко навлизане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище и подготовка на учителите за работа с новите технологии в процеса на обучение

 • Засилване на чуждоезиковото и компютърното обучение на учениците

 • Адаптиране на учебното съдържание към изискаванията наложени от съвременния динамичен свят и по практически ориентирано обучение

 1. Утвърждаване и доразвитие на новия модел на финансиране на училищното образование, стимулиращ конкуренцията и развитието:

 • Устойчиво прилагане на системата на делегираните бюджети

 • Повишаване на единните стандарти за издръжка на един ученик

 • Разширяване на принципа „парите следват ученика” чрез предвиждане на финансиране от бюджета и за частните училища

 • Продължаване и разширяване на добрата практика за финансиране на училищата на програмен принцип

 1. Усъвършенстване на модела на управление на училищата:

 • Въвеждане на мандат и директорска правоспособност и задължение за периодична атестация

 • Институционализиране на възможността родителите, местните общности и работодателите да участват в управлението на училището

 1. Повишаване на авторитета и социалния статус на българския учител чрез въвеждане на модел за кариерно развитие на учителите и диференциране на възнагражденията с оглед на длъжността

 2. Приемане на нов закон в областта на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка:

 • Уреждане на положенията от Националната програма за развитието на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015)

 • Създаване на цялостна и стройна система на правата и задълженията на участниците в образователния процес, в това число на поощренията и наказанията на учениците

Висше образование

 1. Нов модел на финансиране на висшите училища – предоставяне на по-голяма финансова самостоятелност, включително при определянето на таксите при наличие на гаранции за осигуряване на достъпа до образование (студентски кредити, стипендии и др.).

 2. Развитие на системата за оценка на качеството на висшето образование – както институционализирана (промени в режима на акредитация), така и неинституционализирана (изграждане на рейтинг-скали на висшите училища).

 3. Нов съвременен и динамичен модел за кариерно израстване на академичния и научния състав.

 4. Стимулиране на висшите училища за осигуряване на по-добри условия за мобилност на преподаватели и студенти чрез засилване на чуждоезиковото обучение, въвеждане на курсове и програми на чужд език, ефективно прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити и др.

Наука и изследвания

 1. Приемане на реална стратегия за развитие на науката, базирана на ограничен брой национални научни приоритети, които да бъдат засилено финансирани с оглед по-голяма концентрация и ефективност на влаганите средства

 2. Развитие структурата на научно-изследователския сектор, вкл. изграждане на липсващи институционални звена (държавни и частни)

 3. Увеличаване на публичните средства за научно изследователска дейност за достигане на целите поставени в рамките на ЕС

 4. Стимулиране на бизнеса да инвестира в научни изследвания – създаване на рисков фонд с държавно участие, гаранционни схеми, поемане на разходите за регистрация и поддръжка на патенти, държавна подкрепа на предприятия, развиващи корпоративна наука и др.

 5. Институционално финансиране на основата на програми и засилено проектно финансиране до достигане на съотношение спрямо институционалното поне 50:50

 6. Създаване на привлекателен социален пакет за младите учени с постижения в научната дейност

 7. Периодична задължителна международна оценка на научните институции, обвързана с финансирането и продължаване на добрата практика за участие на независими чуждестранни експерти при оценката на научни проекти


  1   2

Свързани:

Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща iconИкономическа програма 2011 2013 обновена юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща
За нас европейското бъдеще и мястото на България в съвременна Европа са стратегически въпрос, защото всички провали на вътрешната...
Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща iconПредизборна икономическа програма 2009-2013 Юни 2009 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща
Ние от ндсв се гордеем с добрите постижения на България във всички сфери от 2001 до 2009 г., когато ндсв участва в две последователни...
Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща iconСпециализиран бюлетин по тематиката " Здравеопазване "
Няма човек няма проблем” в “Няма пациент няма проблем”. А иначе въобще не е ясно кога всъщност късметът на въпросните хиляда българи...
Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща iconПлан за изпълнение на дейностите по национална програма за интеграция на бежанците в република българия (2011-2013)
Планът за изпълнение на нпибрб (2011-2013) се изработва за срок на действие от една година (2012) и е неразделна част от изпълнението...
Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща iconПрограма 2011 2015 г
Дълбоко вярвам, че човек истински живее само когато работи за другите. Когато е прозрял смисъла и взискателността на Хайтовото: „Едно...
Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща iconБоян боев статии
Божественото учение е учение, върху което почива развитието на душата, на ума и на сърцето. То носи мир и спокойствие на сърцето,...
Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща iconПрограма на международния фолклорен фестивал „софия 2011 21 юли /четвъртък
Официално откриване на Международния фолклорен фестивал София 2011 на Алеята с фонтаните пред ндк
Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща iconПрограма „София диша 07. 08. 2011
София Диша 2011", организиран от Българската федерация по футбол на маса. Ще бъдат проведени два по- малки турнира с начало 17. 00...
Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща iconОтчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на мтсп за 2011 г
Отчет на разходите по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма "Администрация" 8
Управленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща iconИзборен кодекс
Обн., Дв, бр. 9 от 28. 01. 2011 г.; Решение №4 на Конституционния съд на рб от 05. 2011 г. Дв, бр. 36 от 10. 05. 2011 г.; изм и доп.,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом