Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса
ИмеКонкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер89.64 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://mu-sofia.bg/system/files/File/struktura/Infrastruktura_MUS_USL_2012.doc


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ


КОНКУРС „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ - 2012”


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 1. НОРМАТИВНА БАЗА за провеждане на конкурса

 • Закон за висшето образование;
 • Правилник за устройството и дейността на Медицински университет – София;
 • Наредба № 9/08.08.2003 г. (обн. ДВ бр. 73/19.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 16/15.02.2008 г. и ДВ бр. 74/15.09.2009 г.) на МОМН за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност.
 1. ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Изграждане и обновяване на съвременна научна инфраструктура и човешки потенциал, гарантиращи провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания, учебна и диагностична дейност.


 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  • Право на участие в конкурса имат научноизследователски екипи, сформирани на програмен принцип с водещ изследовател – хабилитиран преподавател на основен трудов договор във факултет на МУ - СОФИЯ;

  • Базова организация и страна по договора е факултет на МУ - СОФИЯ;

  • Партньорство на изследователи от различни факултети или катедри на МУ - СОФИЯ ще бъде поощрявано;

  • Партньорство с външни научни организации от страната е позволено на ниво изпълнение на изследователската дейност;

  • Финансиране на дейности по проекта по линия на национални и международни програми ще бъде считано за предимство.
 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Допустимост на научния проект:

  • Актуалност на научната област, обект на изследването, интердисциплинарност;

  • Обоснована необходимост от закупуването на специализираната научна апаратура и лабораторно оборудване и наличие на сътрудничество между структурните звена на МУ - СОФИЯ за използването й;

  • Приложение на специализираната научна апаратура и лабораторно оборудване (възможен достъп за ползване/обслужване на други изследователски екипи от МУ - СОФИЯ) и реална оценка за провеждане на научна и учебна дейност;

  • Участие на млади учени в проекта;

  • Ефект от изпълнението на проекта, потенциал за трансфер на знанията и приложение на резултатите;

  • Устойчивост на дейностите и след приключване на проекта – възможност за постигане на устойчив, дългосрочен ефект по отношение оптимизиране на изследователската, преподавателската и клинично-диагностична дейност в МУ – София;

 1. Изисквания към съдържанието на проекта:

 • Да демонстрира високо научно ниво, с ясно изразени елементи на оригиналност и/или иновативност;

 • Наличие на работна програма, гарантираща постигане целите на проекта и план за прилагане, разпространение и реализация на резултатите от научния проект;

 • Изследователската дейност, която ще се извършва по настоящия проект, не може да бъде и не трябва да включва в себе си клинично изпитване на лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 • Проект за споразумение, което урежда съвместното използване на научната апаратура, с партньори, ако има такива;

 • Технически и финансови показатели на медицинската апаратура, подкрепени с прилагане на 3 фирмени оферти за една специализирана апаратура;

 • Предварителна спецификация на медицинската апаратура;

 • Финансов план и финансова обосновка на исканите средства по видове разходи по съответните етапи на проекта;

 • Патентоспособността на даден научен продукт е преимущество.
 1. Изисквания към научния колектив:

 • Научни публикации в списания с импакт фактор и реферирани списания в научната област през последните 5 години;

 • Участие на колектива във финансирани национални и/или международни проекти е предимство;

 • Участие на млади учени и докторанти в проекта;

 • Съвместни колективи, изградени от преподаватели на основен трудов договор в университета и университетските болници, сключили Договор с Ректора ще бъде поощрявано;

 • Професионална автобиография на водещия изследовател и участниците в изследователския екип.

Предимство е включването в научния екип на млади изследователи, придобили докторска степен в последните пет години, и на докторанти.


 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

В конкурса могат да участват проекти, които отговарят на следните изисквания:

  • Научна значимост:

     • съответствие на целите на изследването с приоритетната област, в която се кандидатства;

     • Аргументирана научна стойност на проекта и перспектива за развитие на дадено научно направление с национална значимост;

  • Иновативност: актуалност на научната работа и степен на нови знания за решаване на проблема; приложение в повече от една научна област;

  • Интердисциплинарност – приложение на научната работа в различни научни области и участници от различни научни области;

  • Оценка на методологията:

     • обоснованост и реалистичност на поставените цели;

     • адекватност на работната програма и перспектива за продължаване на изследванията и след приключването на проекта;

     • обоснованост на финансовия план и мобилизация на ресурси от различни източници, включително от собствени;

  • Практическа значимост:

     • за изследвания с научно-приложен характер - необходимост от научното оборудване за решаване на конкретен диагностичен или терапевтичен проблем с принос за развитието на съответната научна медицинска област и практика и за развитието на кандидатстващата организация;

     • за изследвания с фундаментален научен принос - необходимост от научното оборудване за перспективността на изследването с принос за развитието на съответната научна медицинска област и практика и за развитието на кандидатстващата организация:

     • за изследвания с медико-социален характер - необходимост от научното оборудване за степента на оптимизиране връзката между индивида и социума в посока положително въздействие върху биологичното и психично здраве - принос за разрешаването на значим социален и/или здравен проблем.

     • възможност за пълноценна експлоатация и натоварване на научната инфраструктура;

     • предоставяне на достъп до създадената инфраструктура за университетски, национални, регионални и международни колективи;

     • възможност за включване към големи европейски или регионални инфраструктурни комплекси;

     • очаквани резултати и тяхната приложимост в краткосрочен и средносрочен план;

  • Оценка на изследователския екип:

- публикации с импакт фактор и в референтни научни издания през последните три години;

- участие през последните 3 години в изследователски проекти, финансирани от МУ – София (СМН);

- членовете на изследователския екип имат участие през последните 3 години в изследователски проекти, финансирани от външни източници;

- участие на млади учени, докторанти и студенти;

- научен опит на водещия изследовател и научния колектив и план за управление на проекта;

- съответствие между компетенциите на колектива и проектното предложение;

- сътрудничество с други научни екипи.

При установяване на представени неверни данни в проекта, предложението не се допуска до финансиране.


 1. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:


Допустими са следните видове разходи:

   1. Химикали, реактиви, лекарствени продукти и др. консумативи за използване на оборудването по проекта.

   2. Опитни животни.

   3. Научна литература - поддържане и разпространение на информация, в т.ч. научни публикации въз основа на постигнати резултати, сайтове, печатни материали, свързани с проекта.

   4. Материали.

   5. Разходи за външни услуги (наем; телекомуникационни и пощенски услуги; поддръжка и ремонт на хардуер; други разходи).

   6. Командировки в страната - участие в научни прояви с резултати постигнати по проекта.

   7. Придобиването на компютърни конфигурации (7), специализирано оборудване, машини и съоръжения (8) и на програмни продукти (9). Сумата по трите пера по отделно и/или заедно не може да бъде по-малко от 70% от общата стойност на проекта.


Не се допускат разходи за ремонт на съществуваща апаратура; разходи за закупуване на оборудване, което не е пряко свързано с научния проект; възстановим данък върху добавената стойност. Резервни части е възможно да бъдат закупувани само ако са към основната доставка на оборудването.

Общи условия за допустимост на разходите:

За да бъдат допустими, разходите по настоящата процедура за подбор на проекти трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да са необходими за изпълнението на проекта.

 2. Да са действително извършени в периода от влизането в сила на договора за предоставяне на финансирането до края на срока на изпълнението на проекта.

 3. Да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента.

 4. Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.
 1. РЕГЛАМЕНТ:

Факултетът, спечелил конкурса, сключва договор с МУ – София, Ректорат. В него се уреждат отношенията по използването и съхранението на апаратурата.

Базовата организация, спечелила конкурса, е длъжна да създаде необходимите условия – организационни, материални, кадрови, сервиз, консумативи и други, осигуряващи нормална експлоатация на апаратурата.

Доставката на апаратурата се извършва въз основа на процедура по ЗОП, провеждана по реда и начина, уреден в утвърдени вътрешни правила за провеждане на ЗОП в МУ – София.


 1. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Пълен пакет документи за кандидатстване, представен с формуляра за кандидатстване на български език.

 2. Списък на специализираната научна апаратура и лабораторно оборудване и техникоикономически показатели на български език (представят се техническите данни на предлаганото научно оборудване и близки аналози от други производители. Представянето на фирмени оферти е препоръчително. Попълва се и приложената предварителна спецификация на предлаганата за доставка апаратура), като част от формуляра за кандидатстване.

 3. Финансов план, представен в унифицирана таблица, част от формуляра за кандидатстване.

 4. Предварително финансово споразумение при партньорство с други институции, включващо процентното изражение на съфинансирането, за изпълнение на проекта и за патентна защита на научния резултат.

 5. Задължително се представя информация за наличната апаратура, закупена през последните 7 години от научното звено, представляваща дълготраен материален актив.

Всички документи се представят в два екземпляра на хартиен носител с оригинални подписи и печати и на електронен носител (CD).


 1. СРОКОВЕ И ФИНАНСИРАНЕ

Краен срок за подаване на предложенията: 02.08.2012 г.

Срок за изпълнение на проектите: до 12 месеца от датата на сключване на договорите за финансиране.

По време на своето изпълнение проектът подлежи на контрол (финансов и научен) от страна на МУ – София, СМН.


Обявената и утвърдена от Академичния съвет класация е окончателна.


*****За осигуряване на необходимата информираност и координация при развитието на различни съвременни форми на обучение (електронно, дистанционно, Web-базирано, проектно-базирано, проблемно-базирано, мултимедийно, и др.) във факултетите на МУ – София, и за да се избегне дублиране при разработване на виртуални образователни среди, е необходимо да се взема мнението и да се получава съгласие от Университетския електронен информационен и образователен център, съгласно чл. 4 ал 2, чл. 6 (1) 2а и 2г, чл. 7 (1) 4 от Правилника за организиране на дистанционна форма на обучение в МУ - София. Следва да се има предвид и чл. 7 (4) „Предложенията по алинеи 1, 2 и 3 се внасят за разглеждане в Консултативния съвет по дистанционно обучение (КСДО)”. Университетският електронен информационен и образователен център е с адрес: бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” 15 (Ректорат на МУ – София), етаж 12, стая 9 (средна), за контакт тел. 02 9152 146, e-mail: webadmin@mu-sofia.bg .
Свързани:

Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса iconКонкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му -софия условия и ред за провеждане на конкурса
Дв бр. 73/19. 08. 2003 г., изм. Дв, бр. 16/15. 02. 2008 г и дв бр. 74/15. 09. 2009 г на момн за условията и реда за планиране, разпределение...
Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса iconКонкурс „стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения
Ването на научни идеи, доказали своята целесъобразност и научна значимост в предходни изследвания. Развитие на научния потенциал...
Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса iconКонкурс „изграждане на центрове за върхови научни постижения
Целта на конкурса е: укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал (човешки...
Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса iconМинистерство на образованието и науката
Основна цел на конкурса: Изграждане и обновяване на съвременна научна инфраструктура научна апаратура и човешки потенциал и трансфер...
Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса iconКонкурс „научна инфраструктура
Изграждане и развитие на специализирана инфраструктура в областта на природните науки за съвместно използване от консорциум от минимум...
Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса iconБул. Цариградско шосе 73, София, 1113, България
Планиране и Провеждане на научни изследвания, изготвяне на научни публикации и проекти
Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса iconНасоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация
Конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г
Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса iconНасоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация
Конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г
Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса iconУсловия и ред за провеждане на конкурса
Закон за висшето образование – чл. 20; чл. 21 (1) т. 8; чл. 70 (1) т. 4; чл. 91 (1) т. 2
Конкурс „изграждане на инфраструктура за научни изследвания в му софия 2012 условия и ред за провеждане на конкурса iconУсловия и ред за провеждане на конкурса
Закон за висшето образование – чл. 20; чл. 21 (1) т. 8; чл. 70 (1) т. 4; чл. 91 (1) т. 2
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом