Пълнолетни лица с увреждания
ИмеПълнолетни лица с увреждания
страница8/22
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер1.57 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.tutrakanobs.net/socialna_strategia.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Визия и стратегически цели

 1. Визия


Създаването и приемането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Тутракан изразява стремежа на всички участници да допринесат за развитие на социалната политика в общината като модерна, ефективна система от социални услуги, която поставя в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество. Визията на Стратегията е следната:

Общинската стратегия за развитие на социални услуги цели да създаде условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск като осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на община Тутракан.
  1. Ценности и принципи


Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Чрез общинската стратегия община Тутракан се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в общината, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Ценности:

 • Уважение и признание на достойнството на всеки човек, общност и група;

 • Толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и ресурс за развитие;

 • Благосъстояние на децата и на всички жители на община Тутракан;

 • Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на Общинската стратегия;

 • Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до социални услуги.

При разработването на стратегията са следвани следните принципи и подходи на планиране:

Принципи:

 • Планиране с участието на всички заинтересовани страни;

 • Съответствие с реалните нужди на групите в риск;

 • Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;

 • Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.

Подходи:

 • Планиране на социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;

 • Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя чрез индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя;

 • Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип, които се ползват само в краен случай;

 • Осигуряване на възможности за равен достъп до услуги на всички жители на община Тутракан и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;

 • Максимален достъп до услуги в отдалечените населени места чрез мобилност на услугите, иновативност и гъвкавост в планирането и управлението;

 • Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи;

 • Пълнота в обхващането на рисковите групи;

 • Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на Общинската стратегия;
  1. Приоритети на общинската стратегия

   1. Приоритетни направления


Приоритетните направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на ключови/критични социални проблеми на жителите на общината. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:

 • Превенция и услуги за деца и семейства в риск

Международната и българската практика показват, че инвестирането в развиване на услуги по превенция на общинско ниво е ефективно по отношение на ранна реакция и предотвратяване на проблеми и по отношение на вложените средства, които са много по-малко на един ползвател в сравнение с услугите, които интервенират спрямо изявили се проблеми.

Поради това, приоритетно направление на общинската стратегия е развиване на услуги по превенция на рискови фактори, ситуации, събития, които могат да водят до или да задълбочават социална изолация и изключване. Тези услуги ще бъдат максимално мобилни, за да могат да обхванат максимално голям брой ползватели. Услугите в това направление са насочени към подкрепа на семействата и индивидите за оставане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие, различни форми на насилие и експлоатация, превенция на противоправно поведение, социална маргинализация.

 • Деинституционализация и превенция на настаняването на деца

На територията на община Тутракан има само една специализирана институция (СИ) за деца-СПИ с. Варненци. Държавната политика от 2000 г. активно насърчава процеса на деинституционализация.

Общинската стратегия трябва да доведе до значително намаляване на дела на децата в специализираните институции чрез развиване на социални услуги за извеждането им и развиване на качествени социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната.

 • Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение, осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване достъпа до качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда. • Грижа за старите хора

Създаване на условия за предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот.

Функционалното приоритетно направление, което подпомага ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия, обхваща:

 • Развитие на човешките ресурси в социалната сфера

Развиването на нови социални услуги и подобряването на качеството на мрежата от социални услуги, въвеждането на принципи на работа и взаимодействие, насочени към ефективност и ефикасност, добро управление изискват въвеждането на общинска политика за развитие на човешките ресурси в услугите и общинската администрация чрез обучения, супервизия и различни форми на подкрепа. Предвижда се развитие на механизми и стимули на общинско ниво за подкрепа на доставчиците на социални услуги за непрекъснато повишаване на качеството на социалните услуги.

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.
   1. Целеви групи


Общинската стратегия предвижда социални услуги и мерки за всички жители на общината. Тя ще е насочена към рисковите групи и общности, идентифицирани в анализа на ситуацията (и описани в Раздел Б на стратегията).

Стратегията отделя специално внимание на:

 • Деца в специализирани институции. Децата, отделени от своите семейства, са една от най-уязвимите групи в обществото. Стратегията предвижда комплекс от услуги за извеждане на децата от институциите чрез подкрепа за тяхната реинтеграция в биологичните и разширени семейства, осиновяване, отглеждане в семейна среда на приемни родители или (в краен случай) отглеждане в резидентни услуги, които са близки до семейната среда (ЦНСТ). За преодоляване на ефектите от институционализацията се предвиждат услуги по рехабилитация и развитие на социални умения.

 • Деца със специални потребности. Децата с увреждания и техните семейства изпитват затруднения в своята социална интеграция поради непригодеността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи, образователна система. Услугите и мерките за тези групи ще целят подкрепа за техните семейства и развитие на умения и способности у децата по посока на създаване на условия за интеграцията им.

 • Децата в ранна възраст – до 6 години. Доказано е, че интервенциите по отношение на децата в ранна възраст имат значим ефект по отношение на прекъсване на цикъла на бедност за тези деца. Отглеждането на деца в специализирани институции до 3 години е увреждащо в най-голяма степен и в много случаи има неотменими последици. Инвестирането в предучилищна възраст е от решаващо значение и за успешната интеграция на децата в риск в училище. Стратегията предвижда създаване на услуги за развиване на уменията за родителстване на родителите с малки деца и подкрепа за задържане на децата в семействата.

 • Уязвими семейства с деца. Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. Вниманието към семействата има своето отражение и върху демографската ситуация в областта. Услугите към семействата целят подкрепа за интегритета на семейството и за развиването на уменията и ресурсите за социална интеграция на семейството като цяло и на индивидуалното развитие на неговите членове. В рамките на проект „Социално включване” на Министерството на труда и социалната политика като уязвими групи се разглеждат и децата и семействата със здравнонеосигурени родители, децата и семействата на безработни хора, етнически общности в неравностойно положение и пр.

 • Възрастни с увреждания. Анализната част към Стратегията разглежда в тази група лицата с физически увреждания, лицата с множествени увреждания, лицата с психични заболявания и лицата с умствена изостаналост. Като цяло хората с увреждания изпитват затруднения в своята социална интеграция поради непригодеността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи, образователна система. Липсата на подкрепа за семействата им води до настаняването на значителен брой хора с увреждания в специализирани институции. Услугите и мерките за тези групи ще целят подкрепа за развитие на техните умения и способности и промяна на средата по посока на създаване на условия за интеграцията им.

 • Възрастни хора, настанени в институции. Качеството на грижа за възрастни хора рядко съответства на съвременните стандарти. Стратегията предвижда подобряване качеството на грижа за тази група, така че средата и начина на организация да е в близък до домашния бит и да дава възможност за достоен живот на възрастните хора.

 • Самотни стари хора. Последните демографски тенденции в общината показват значителен дял на самотни стари хора, голяма част от които живеят в отдалечени населени места. Те изпитват затруднения в своето ежедневно обслужване, достъпа до здравеопазване и участието в социални мрежи. Услугите за самотните стари хора ще включват подкрепа в тяхното ежедневние за задържането им в обичайната им среда и посрещане на основните им нужди.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Свързани:

Пълнолетни лица с увреждания iconОнлайн кандидатстване с Ти Би Ай Кредит еад
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconПроизводството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
Твърди се, че по време на престоя на непълнолетните С. К. и Г. Б в кафе-клуб „С, същите са били с придружители дееспособни и пълнолетни...
Пълнолетни лица с увреждания iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на...
Пълнолетни лица с увреждания iconЗакон за осигуряване на равни възможности за лицата с увреждания
Чл. (1) Този закон има за цел да осигури условия за равнопоставено и пълноценно участие на лицата с увреждания в обществото, за тяхната...
Пълнолетни лица с увреждания iconПротестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания
Национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания отправят протест срещу правителството...
Пълнолетни лица с увреждания iconПри възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на документа
Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени увреждания
Пълнолетни лица с увреждания iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
По-ниската производителност на част от безработните лица (продължително безработни, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом