Пълнолетни лица с увреждания
ИмеПълнолетни лица с увреждания
страница7/22
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер1.57 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.tutrakanobs.net/socialna_strategia.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Анализ на дефицитите на услуги и мерки - обобщение

 1. Общи изводи за наличните социални услуги


Наличните социални услуги са разглеждани като услуги за деца, за възрастни лица с увреждания и стари хора, от гледна точка на предотвратяване на рисковете.

Общи изводи за услугите за деца:

 • В община Тутракан има една специализирана институция за деца-СПИ с. Варненци.

 • За децата настанени в институцията е осигурена възможност да ползват социални услуги в общността.

 • Преобладава броят на социалните услуги в общността и е налице необходимост от повече услуги, предоставяни в семейна или близка до семейната среда;

 • Център за обществена подкрепа предлага услуги за уязвими семейства и деца в риск, които включват семейно консултиране и подкрепа.

 • Развитие на социалните услуги според потребностите – преобразуване на услуги, които да се насочат не само към една рискова група, а да обхванат повече такива, в резултат на което услугите насочени към рискови групи деца са насочени и към техните родители – млади майки в риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет, подкрепа за осиновители и др..

 • Все още са слабо развити формите на алтернативна семейна грижа/ приемна грижа.

 • Развити са услуги за деца с проблемно поведение, но те не успяват ефективно да покрият всички нуждаещи се;

 • Няма гарантиран набор от услуги по превенция, които могат да окажат подкрепа на родители и деца, като по този начин да подпомогнат отглеждането и възпитанието на децата.

 • Необходимо е социалните услуги за деца да се предоставят като комплекс от услуги, числеността на тесните специалисти би била оптимизирана, както и организацията на работа. Това би довело и до оптимизиране на бюджетите на социални услуги.

Изводи за услугите за възрастни с увреждания и за стари хора:

 • Специализираните услуги за възрастни хора задоволяват потребността на желаещите и нуждаещите от настаняване хора от общината. На територията на общината има 1 специализирана институция за възрастни.

 • Предлаганите социални услуги от институционален тип предоставят възможност за задоволяване до голяма степен индивидуалните потребности (сравнително малък капацитет и наличие на тесни специалисти на щат).

 • Развита е мрежа от социални услуги в общността, която е насочена към възрастни хора с увреждания и стари хора.

 • Наблюдава се намаляване потребността от настаняване в институции, за сметка на прогресивно нарастване на потреблението на социални услуги в общността.

 • Успешно се развиват услугите в общността за възрастни – традиционно развитият Домашен социален патронаж и новите услуги: Домашен помощник, Социален асистент, Личен асистент. Липсата на подготвени специалисти по социална работа в тези услуги, обаче, води до това, че дейностите се свеждат само по предоставяне на храна или до хигиенно и санитарно обслужване. Финансираните по проекти услуги в домашна среда са с определен период на изпълнение и има риск за тяхната устойчивост.

 • Във всички населени места работят читалища и пенсионерски клубове, които изпълняват много социални функции, близки до услугата Дневен център за възрастни хора.
   1. Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси


Основните потребности от развитие на човешките ресурси и на организационния капацитет за осъществяване на стратегията, идентифицирани в процеса на анализа на ситуацията в етапа на разработване на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Тутракан, които имат отношение към административния и организационен капацитет са свързани с:

 • Повишаване на капацитета на общинска администрация да управлява процеса на контрактиране и управление на предоставянето на социални услуги в общината;

 • Промяна на съществуващите практики на ресурсно осигуряване на звената, координиращи предоставянето на социалните услуги в общината;

 • Повишаване на капацитета на персонала, ангажиран с администрирането, управлението и директното предоставяне на социалните услуги;

 • Повишаване на самостоятелността на общината в планиране на създаване, закриване и трансформиране на социални услуги, на база на променящите се потребности на населението в общината;

 • Потребност от развитие на капацитета за подготовка и управление на проекти, осигуряващи развитие на социалните услуги в общината, разширяване на обхвата на съществуващите услуги, осигуряване на качество и ефективност на предоставяните услуги;

 • Практически умения и механизми за осъществяване на междуобщинско и междуинституционално сътрудничество в сферата на социалните услуги.

Специфичните потребности от промяна и развитие, свързани с капацитета на човешките ресурси, които бяха идентифицирани в процеса на разработване на стратегията са:

 • Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на персонала в социалните услуги от резидентен тип и на услугите, предоставяни в общността.

 • Преодоляване на дефицита от човешки ресурси (социални работници и специализиран персонал), необходими за директното предоставяне на новоразкритите социални услуги.

 • Основна потребност за развитието на управленския персонал е повишаване на професионалните компетенции, свързани с прилагане на иновативни практики за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги, както и с въвеждане на механизми за ефективна оценка на положения труд, съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по обслужване на клиентите. Управленският персонал на съществуващите доставчици на социални услуги има потребност от развитие на уменията за добро управление и задържане на персонала от специалисти и стимулиране на тяхното непрекъснато развитие.

 • Професионалистите, ангажирани със създаването и управлението на нови социални услуги, имат потребност от нов тип управленски умения и практика, свързана със създаване на методологии за предоставяне на новите услуги, изграждане на стратегии за популяризиране на услугитe и спечелване на доверието на клиентите, развитие на междуинституционалното сътрудничество и включване на гражданското общество в процеса на развитие на новите услуги.

 • Потребностите на специалистите (социални работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори и др.) и на помощния персонал ангажирани в директното предоставяне на социалните услуги в община Тутраканса свързани с: обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай, индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента, осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по удовлетворяване на неговите потребности, необходимост от методическа подкрепа по отношение на осъществяване на адекватен подбор на специфичните дейности, свързани с предоставянето на социалната услуга, оценка на въздействието, документиране на добрите практики в работата по случай.

Раздел Б: Стратегия за развитие на
социалните услуги

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Свързани:

Пълнолетни лица с увреждания iconОнлайн кандидатстване с Ти Би Ай Кредит еад
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconПроизводството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
Твърди се, че по време на престоя на непълнолетните С. К. и Г. Б в кафе-клуб „С, същите са били с придружители дееспособни и пълнолетни...
Пълнолетни лица с увреждания iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на...
Пълнолетни лица с увреждания iconЗакон за осигуряване на равни възможности за лицата с увреждания
Чл. (1) Този закон има за цел да осигури условия за равнопоставено и пълноценно участие на лицата с увреждания в обществото, за тяхната...
Пълнолетни лица с увреждания iconПротестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания
Национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания отправят протест срещу правителството...
Пълнолетни лица с увреждания iconПри възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на документа
Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени увреждания
Пълнолетни лица с увреждания iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
По-ниската производителност на част от безработните лица (продължително безработни, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом