Пълнолетни лица с увреждания
ИмеПълнолетни лица с увреждания
страница6/22
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер1.57 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.tutrakanobs.net/socialna_strategia.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Обобщение на рисковите групи и потребностите им в община Тутракан


При анализа на рисковите групи се целеше да се обхванат всички лица, които попадат в случаите на потенциален риск от социално изключване. За съжаление беше констатирана липса на достатъчно точни данни за броя на лицата, които попадат в някои от съответните групи. Една от причините е липса на единна статистическа информация за рисковата група (например за деца със зависимости), а от друга страна не всички хора, които са в риск от социално изключване могат да се обхванат от системите на социално подпомагане и социални услуги.

Данните за броя на лицата от съответните групи (с изключение на настанените в специализирани институции) са приблизителни, тъй като рискът от соцално изключване е резултат от съчетаване на фактори от различно естество, а не резултат от една единствена характеристика. Така например, само наличието на много деца в семейството не може да бъде предпоставка за социално изключване, ако към тази характеристика не са включени и други, като продължителна безработица, липса на жилище, ниско образование на родителите.
   1. Деца


    1. Деца, настанени в институции

На територията на община Тутракан функционира СИ за деца за постоянна грижа. Политиката на държавата е насочена към деинституционализация на децата от домовете чрез създаване на алтернативни на институционалния тип грижи, като Центрове за настаняване от семеен тип. Финансовите средства, предназначени за посрещане нуждите на децата ще следват потребителите, които са успешно изведени от институцията, като съответно се намалява капацитета и финансирането на институцията с всяко изведено дете.

    1. Деца със специални потребности

Регистрираните деца със специални потребности в община Тутракан през 2009 г. са 39. Проведеното проучване на нуждите сред близки на деца със специални потребности показа следните направления, в които е необходима подкрепа: осигуряване на достъпна среда, диференциране на услугите за деца с различни по вид и степен увреждания, осигуряване на транспорт от селата и в рамките на града до социалните и здравни услуги; осигуряване на гъвкава дневна и почасова грижа, увеличаване на достъпа до образование, интеграция на децата с увреждания с връстниците им. Осигуряването на подкрепяща среда за семейството и близките на децата с увреждания е водеща потребност при планирането на социалните услуги.

    1. Деца в риск

Това са специфични рискови групи, обхващащи семейства изпаднали в ситуация на уязвимост по една или друга причина. В нея влизат:

 • Деца изоставени на ниво родилен дом;

 • Деца в риск от отпадане от училище;

 • Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години;

 • Деца в многодетни семейства;

 • Деца на самотни родители;

 • Деца, жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила;

 • Деца с противообществени прояви;

 • Деца със зависимости;

Установените групи на деца в риск са много малък процент като съотношение към общия брой на децата, живеещи на територията на община Тутракан. Въпреки това високата социална и морална значимост на конкретната проблематика изисква добра координация между отделните подкрепящи звена и висок професионализъм от работещите в сферата специалисти.

Много често проблемите при децата са провокирани от проблеми, свързани с родителския капацитет и липсата на услуги за подкрепа на родителите. В повечето случаи, децата са вече случай на ОЗД. Голяма част от случаите са деца с проблеми в училище. В тази връзка, има недостиг на услугите, предлагащи превенция на отпадането от училище, подкрепа в образователния процес и повишаване на мотивацията на децата да учат.

Потребностите на деца жертва на насилие или трафик, и получили полицесйка закрила са свързани с предоставяне на специализирана консултантска помощ за децата и техните родители, осигуряване на подслон, храна, дрехи, лекарства, консумативи; достъп до здравни и образователни услуги; компетентна родителска грижа, основана на любов и привързаност; грижи в семейна среда; разбиране и предоставяне на закрила, вместо наказание; преодоляване на травмите от преживяно насилие. Рискът от институционализация за тази група деца е особено висок, ако няма адекватни услуги по превенция, тъй като все още се смята, че домовете предоставят възможност за физическото оцеляване на децата.
   1. Пълнолетни лица с увреждания


Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от възрастта. Данните за лицата с увреждания са предоставени от дирекциите „Социално подпомагане” и отразяват броя на подпомаганите лица, основно по ЗИХУ. Към декември 2009 г. общо за община Тутракан получаващите интеграционни добавки за лица с увреждания над 70% са 1753 души (лица с физически увреждания 129; лица с умствена изостаналост 36; лица с множествени увреждания 1534; лица с психични заболявания 54). Като цяло проблемите на хора с увреждания, които живеят в домашна среда са свързани с възможността за социално включване, т.е. получаване на образование, ефективен достъп до пазара на труда, качествена здравна грижа, общуване и придвижване. От общите данни за хората с увреждания няма данни каква част от тях имат нужда от допълнителна подкрепа извън паричното подпомагане. От подкрепа и заместване се нуждаят и семействата на хора, които изискват непрекъсната грижа.

   1. Лица, трайно настанени в институции

    1. Стари хора, които ползват услуги в специализирани институции

На територията на община Тутракан функционират 1 институция за стари хора – Дом за стари хора с отделение за лежащо болни (ДСХсОЛБ) в гр. Тутракан. Старите хора, настанени в специализирани институции имат потребност от битови условия, които да създават възможности за достоен живот, както и грижи, съобразно състоянието им. Настаняването трябва да бъде осъзнат избор от страна на възрастните хора и техните близки, а не последна възможност за оцеляване. Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в домове са: нужда от грижа, особено за лежащите, предоставяне на достъп до медицинско обслужване, осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси на клиентите.
   1. Самотно живеещи стари хора


Животът на старите хора в отдалечени и изолирани населени места е изключително затруднен, основно поради липсата на достатъчно средства и затруднения достъп до здравеопазване, невъзможността или затрудненията с осъществяването на комунално-битовите дейности и най-вече социалната изолация. Броят на старите хора, които се нуждаят, но не са обхванати от социални услуги е неясен. В града е много трудно да се определи броят на хората, които попадат в тази рискова група, а по селата чрез сътрудничеството на кметовете и кметските наместници броят им може да се определи сравнително точно поради това, че в селата хората са по –малко и се познават помежду си. За община Тутракан живеещите самотно стари хора са 139 човека. Самотните стари хора, които живеят в отдалечени населени места или са в състояние на социална изолация имат нужда от подкрепа в ежедневието си. Обхватът на програмите, които развиват услугите Социален асистент и Домашен помощник не са достатъчни, за да задоволят всички техни потребности. Мерките за преодоляване на проблемите предвиждат планиране и разкриване на мрежа от услуги за стари хора, която може да стъпи на вече съществуващи структури в населените места – например, на читалищата или действащите пенсионерски клубове.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Пълнолетни лица с увреждания iconОнлайн кандидатстване с Ти Би Ай Кредит еад
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconПроизводството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
Твърди се, че по време на престоя на непълнолетните С. К. и Г. Б в кафе-клуб „С, същите са били с придружители дееспособни и пълнолетни...
Пълнолетни лица с увреждания iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на...
Пълнолетни лица с увреждания iconЗакон за осигуряване на равни възможности за лицата с увреждания
Чл. (1) Този закон има за цел да осигури условия за равнопоставено и пълноценно участие на лицата с увреждания в обществото, за тяхната...
Пълнолетни лица с увреждания iconПротестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания
Национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания отправят протест срещу правителството...
Пълнолетни лица с увреждания iconПри възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на документа
Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени увреждания
Пълнолетни лица с увреждания iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
По-ниската производителност на част от безработните лица (продължително безработни, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом