Пълнолетни лица с увреждания
ИмеПълнолетни лица с увреждания
страница5/22
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер1.57 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.tutrakanobs.net/socialna_strategia.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Идентифицирани рискови групи и потребности


От извършения анализ на социо-демографската и икономическа картина на общината се очертават някои типични рискове за лица в неравностойно положение: неравностойна позиция на пазара на труда, многодетство, трайна липса на собственост и доходи, противообществени прояви, рискове, засягащи децата и лица в институции. На основата на тези характеристики се обособяват няколко рискови групи, повечето от които имат социално-икономически корени.

 • Увреждане или здравословен проблем на член от семейството:

Наличието на тежък здравословен проблем или увреждане на член от семейството изискват непрекъснати, допълнителни разходи, които затормозяват семейния бюджет. Ако състоянието му изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага грижи в ежедневието, това допълнително задълбочава проблемите, свързани с доходите. Относителният дял на пълнолетните лица с увреждания от пълнолетното население в община Тутракан е 12.45%. Най - засегнати от този фактор са хора с увреждания, в т.ч. и зависимости, както и семействата, в чиито състав има човек с увреждане или с тежък здравословен проблем.

 • Местоживеене в отдалечени населени места и затруднен достъп до здравни услуги:

Населението в тези места изпитва затруднения за физически достъп до здравни и образователни услуги. В областта на здравната помощ затрудненията са в достъпа до лекарски практики, специализирана медицинска помощ, спешна помощ, лекарства. Затрудненията в достъпа до навременна медицинска помощ влошават здравното състояние на населението, което в последствие води до по-големи разходи за лечение. Често разходите за медицинска помощ могат да доведат до обедняване на домакинствата и да наложат ползване на социални услуги.

За децата и младежите от тези населени места това изисква допълнителни разходи, свързани с транспорт или с разходи за квартира, ако децата учат в средно учебно заведение в друго населено място.

 • Ниски доходи на хората в нетрудоспособна възраст:

Хората в нетрудоспособна възраст представляват гляма част от населението на община Тутракан. От всички хора в пенсионна възраст, които срещат трудности по отношение на доходите най-засегнати са хората с минимален размер на пенсиите и хората на пенсионна възраст, които по различни причини нямат пенсия. Последната група е много трудна за идентифициране поради липсата на данни, но в нея ще попаднат хора, които продължително време са работили без да се осигуряват.

 • Структура и численост на семейството (непълни, многодетни семейства, с повече нетрудоспособни членове):

Структурата и броят на членовете на семейството са от съществено значение при разпределението на разходите между тях и в тази връзка най-засегнати са семействата, в които има повече нетрудоспособни членове, а именно многодетни и непълни семейства. Оскъдната информация по отношение на структурата на семействата ограничава възможностите за анализ статистическите данни за общината. Допълнителна трудност представлява и фактът, че през последните години нараства броят на двойките, които съжителстват и отглеждат своите деца без наличие на брак.

 • Безработица при хората в трудоспособна възраст и неравностойна позиция на пазара на труда:

Факторът безработица е свързан със социално-икономическото развитие на общностите и е основна причина за миграцията и емиграцията на активното население. Безработицата може да се приеме за основен рисков фактор, свързан с доходите и стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст. В анализа на ситуацията, факторът безработица е разгледан само по отношение на възможностите на хората в трудоспособна възраст да осигурят средства, необходими за основни базови потребности за семействата си.

Официалните данни за безработицата към април 2010 г. показват за общинаТутракан 10.86 %. Реалните нива на безработицата се различават от официалните данни.


От групата на безработните най-засегнати по данни за м.април 2010 годин са:

 • Хората над 55 годишна възраст, които не са конкурентни на пазара на труда, представляващи 29.33% от безработните в общината;

 • Хората, които са без или с с ниска степен на образование - 71.72% от безработните в общината;

 • Продължително безработни лица над 1 г. – 32.10%.;

 • Безработни младежи на възраст от 18 до 29 години - 15.84%;

 • Регистрираните лица с трайно намалена работоспособност - 7.72%.

 • Липса на жилище и доходи:

Липсата на собствено жилище води до отделяне на средства за наем от бюджета на семейството. Това е основен проблем и за младите хора, които обикновено са принудени да живеят със своите родители. Липсата на жилище не е изведено като приоритетен фактор за социалната политика, както на национално, така и на общинско ниво.

 • Принадлежност към етнически малцинства:

На територията на общината съществуват уязвими етнически малцинства със структурна бедност. В тези общности са налице различни фактори, пораждащи бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование и/или липсваща професионална квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост и лоши битови условия, липса на мотивация за достъп до здравни, социални, образователни услуги.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Пълнолетни лица с увреждания iconОнлайн кандидатстване с Ти Би Ай Кредит еад
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconПроизводството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
Твърди се, че по време на престоя на непълнолетните С. К. и Г. Б в кафе-клуб „С, същите са били с придружители дееспособни и пълнолетни...
Пълнолетни лица с увреждания iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на...
Пълнолетни лица с увреждания iconЗакон за осигуряване на равни възможности за лицата с увреждания
Чл. (1) Този закон има за цел да осигури условия за равнопоставено и пълноценно участие на лицата с увреждания в обществото, за тяхната...
Пълнолетни лица с увреждания iconПротестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания
Национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания отправят протест срещу правителството...
Пълнолетни лица с увреждания iconПри възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на документа
Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени увреждания
Пълнолетни лица с увреждания iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
По-ниската производителност на част от безработните лица (продължително безработни, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом