Пълнолетни лица с увреждания
ИмеПълнолетни лица с увреждания
страница4/22
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер1.57 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.tutrakanobs.net/socialna_strategia.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Изводи от анализа на ситуацията и оценката на

потребностите в община Тутракан


Общинската стратегия е разработена в съответствие с Областната стратегия за област Силистра и се базира на изводите от Доклад - анализа на състоянието на социалните услуги и потребностите на жителите в община Тутракан. Разкриването на нови социални услуги в община Тутракан и развитието на съществуващите такива ще се съобразява не само с потребностите на хората от общината, но ще покриват и потребностите на областта.

Проучването на ситуацията в община Тутракан е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите проблеми, съществуващите общински политики и прилагани мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината. Рисковите групи са формулирани след анализ на техните социални и икономически предпоставки, идентифицирани чрез анализ на данните от цялостното проучване.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социално-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Тутракан, осигуреност с финансови и човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните услуги.

Изводите от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни ще са основа за планирането на социалните услуги по отношение на: осигуряване достъп на потребителите; избор на вид и капацитет на услугите; избор на видове финансиране; участие в междусекторно и междуобщинско сътрудничество.
  1. Тенденции в развитието на община Тутракан


Анализът на ситуацията в община Тутракан идентифицира основните проблеми в социалната сфера на територията на общината. В резултат от проучването са очертани основните фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от населeнието на основата на социално-икономически и други неблагополучия.

Основните заключения за тенденциите в демографските процеси в община Тутракан са:

 • Застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура.

 • Ниска раждаемост с тенденция към намаление.

 • Висока смъртност и отрицателен естествен прираст и продължение на тенденцията.

 • Слабо увеличаване на относителният дял на лицата в трудоспособна възраст, дължащо се в голяма степен на извършената законодателна промяна и включването съответно на население в над трудоспособна възраст в тази категория.

 • Запазване относителния дял на лицата под трудоспособна възраст.

 • Намаляване броя на лицата в нетрудоспособна възраст.

Демографската картина за община Тутракан, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси.

Заключенията за тенденциите в икономическото развитие, заетостта и безработицата са:

 • Намаляване на населението в икономически активна възраст.

 • Неблагоприятни тенденции във възрастовата група на работната сила.

 • Висок процент регистрирани безработни без специалност и ниско образование.

 • Малък процент на безработицата спрямо други общини, но с преобладаващо нарастване на рисковата група на безработните младежи, на безработните над 50 години и наличие на циклична безработица – висок процент на регистрираните безработни за втори и трети път, както и леко увеличение броя на продължително безработните.

 • Увеличаване на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора.

Здравеопазване:

Осигуряването на достъп на населението до базисни здравни грижи, осъществявани в първичната медицинска помощ е първостепенна задача на всяка здравеопазна система. Независимо от заявените принципи на достъпност и равнопоставеност на здравноосигурените лица при получаване на медицинска помощ и наличието на утвърдена здравна карта, населението на отдалечените населени места среща сериозни трудности при нейното осигуряване.

В общината доболничната медицинска помощ се осъществява в 11 регистрирани амбулатории за първична медицинска помощ, от които 4 индивидуални лекарски практики са свободни. Регистрирани са 14 индивидуални лекарски практики за специализирана медицинска помощ .

Стоматологичната първична помощ се осъществява:

 • в индивидуални практики –лекари 11 и дентални 13.

 • в групови практики – лекари 7 и дентални 10.

Разкрити са 1 медицински център, 2 медико-технически лаборатории и 1 оптика.

Броят на аптеките в общината е 5, които функционират само на територията на гр. Тутракан.

Болничната медицинска помощ се оказва от “МБАЛ - Тутракан” ЕООД, в лоято са разкрити всички основни и специализирани отделения и има 124 легла.

Болнична медицинска помощ на територията на Община Тутракан се оказва от „МБАЛ - Тутракан” ЕООД – Тутракан, в която са разкрити 6 отделения – детско, вътрешно и неврологично, акушеро-гинекологично, хирургично и ОАИЛ с 6 легла.

В областта на здравеопазването Община Тутракан осигурява необходимите условия и пряко ръководи, медицинското обслужване в детските и учебни заведения.

Изводите и оценките на здравно демографското състояние на населението и системата на здравеопазване налагат поставянето на стратегически цели:

 • Повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина.

 • Повишаване качеството и обхвата на извънболничната медицинска помощ – първична и специализирана.

 • Повишаване ефективността на болничната медицинска помощ.

 • Въвеждане на електронното здравеопазване с цел подобряване на взаимодействието между институциите.

Образование:

Анализът на образователната система в общината обхваща основните й компоненти, които я характеризират в максимална степен, а именно: структура на образователната мрежа в общината, кадровото обезпечаване и състоянието на материално-техническата база. Анализът на данните не очертава съществени проблеми в обхвата на образователната система и тенденции, пораждащи предпоставки за попадане на деца в риск. Развита е подкрепяща мрежа за включване на децата със специални образователни потребности в образователният процес, която е обезпечена както с ресурсни учители така и със лични асистенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Анализът на образователнта система налага следните изводи:

 • Наличие на относително добре структурирана образователна система.

 • Съхранена в значителна степен традиция на местното население за получаване на качествено и перспективно образование.

 • Наличие на достатъчен сграден фонд.

 • Относително високо образование и професионална квалификация на педагогическите кадри.

 • Обезпечено в значителна степен училищно здравеопазване.

 • Тенденция за намаляване броя на учениците, което води до оптимизация на общинската образователна мрежа.

 • Налице е известен процент на необхванати деца от образователната система, които са предимно на възраст от 3 до 5 години и не посещават детско заведение.

 • Училищната мрежа е обвързана с изискванията на пазара на труда и социално-икономическите характеристики на региона и отговаря на обективните демографски процеси, като отражение на социално – икономическия профил и състоянието на пазара на труда.

 • Промяна в отношението на различните слоеве от обществото към образованието като ценност.

 • Основните проблеми в системата на образованието са свързани с намаляване на децата в предучилищната и училищната възраст, особено в селата .

 • Положителен елемент в общообразователните училища е прогресивното нарастване на изучаващите чужди езици, като през настоящата учебна година три четвърти от децата изучават по един чужд език, а не са малко тия деца, които изучават по два чужди езика.

 • Добър атестат за средното образование в общината е фактът, че 60 % от випускниците продължават във ВУЗ.

 • Поставено е началото на разкриване на форми за извънучилищни дейности към Общински център за извънучилищни дейности, Тутракан за учениците от населени места извън град Тутракан за ангажиране през свободното им време и за развитие на техните потребности.

Жилища и жилищна политика:

В община Тутракан са създадени добри жилищни условия и се наблюдава добро ниво на жилищно устройване на населението. През последните години се очертава тенденция на ново застрояване на поземлени имоти и изграждане на нови жилищни сгради, както в града така и в селата на общината. Към 2010 година жилищата, които Община Тутракан предоставя на социално слаби и крайно нуждаещи се граждани са 98 на брой, недостатъчни за задоволяване потребностите на 30 семейства с доказани жилищни нужди. Липсват механизми, които да стимулират инвестиции за ново строителство, което ограничава възможностите на общината да провежда адекватна социална жилищна политика. Анализът на жилищната политика очертава следните слаби страни:

 • Значителен процент остарял сграден фонд;

 • Недостатъчно сгради с жилищно предназначение, които да отговорят на потребностите на граждани с доказани жилищни нужди;

 • Недостиг на необходимите средства за основен ремонт на общинските жилища;

 • Разлика между наемните цени на свободния пазар и тези на общинските жилища;

Възможностите за преодоляване на слабите страни са:

 • Предлагане на терените, отредени за изграждане на жилищни сгради на граждани с трайно незадоволени жилищни нужди и при отказ предлагане на търг.

 • Продажби на общинския амортизиран жилищен фонд и влагане на получените средства в изграждане на нови общински жилища.

 • Актуализация на наемната цена, на база социално приемливо процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Пълнолетни лица с увреждания iconОнлайн кандидатстване с Ти Би Ай Кредит еад
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconПроизводството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
Твърди се, че по време на престоя на непълнолетните С. К. и Г. Б в кафе-клуб „С, същите са били с придружители дееспособни и пълнолетни...
Пълнолетни лица с увреждания iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на...
Пълнолетни лица с увреждания iconЗакон за осигуряване на равни възможности за лицата с увреждания
Чл. (1) Този закон има за цел да осигури условия за равнопоставено и пълноценно участие на лицата с увреждания в обществото, за тяхната...
Пълнолетни лица с увреждания iconПротестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания
Национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания отправят протест срещу правителството...
Пълнолетни лица с увреждания iconПри възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на документа
Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени увреждания
Пълнолетни лица с увреждания iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
По-ниската производителност на част от безработните лица (продължително безработни, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом