Пълнолетни лица с увреждания
ИмеПълнолетни лица с увреждания
страница2/22
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер1.57 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.tutrakanobs.net/socialna_strategia.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Контекст

  1. Предистория за създаване на общинската стратегията


През април 2010 г. в Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане се приеха промени, които задължиха всяка областна администрация да разработи и приеме областна стратегия за развитието на социални услуги за период от 5 години (2011г. – 2015г.). На основата на утвърдена областна стратегия, се изготвя общинската стратегия, която ще позволи на Общинския съвет - Тутракан да приема програма и годишни планове за развитието на социални услуги в община Тутракан. Целта на стратегията е да се гарантира наличието и развитието на такива социални услуги, които да отговарят на конкретните потребности на хората от целевите групи на територията на общината.

Анализът на ситуацията и оценката на потребностите на рисковите групи в община Тутракан е част от планирането на общинската стратегия за развитие на социални услуги. В аналитичния доклад е включен анализ на социално-икономическия профил на общината, за който е използвана налична статистическа информация, административна статистика и отчетност на компетентните в съответния сектор организации. Ситуационния анализ направи оценка на наличните ресурси и услуги в общината, детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск. Той е основата, на която се стъпва за адекватно планиране, съобразно реалните нужди на хората от целевите групи за разкриването на нови социални услуги и подобряването на съществуващи такива.

Разработването на Общинската стратегия се базира на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за област Силистра, изготвена от областен оперативен екип, в който взеха участие и експерти от Община Тутракан. Спазвани са следните принципи и подходи на планиране:

Принципи:

  • Планиране с участието на заинтересованите страни;

  • Съответствие с реалните нужди на групите в риск;

  • Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;

  • Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.

Подходи:

  • Планиране на социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;

  • Осигуряване интереса на потребителя чрез индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя;

  • Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип;

  • Осигуряване на възможности за равен достъп до услуги на всички жители на община Тутракан и доставяне на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;

  • Максимален достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите;

  • Интегриран подход при решаването на проблемите на целевите рискови групи;

  • Гражданско участие в планирането, наблюдението и изпълнението на Общинската стратегия;

Съблюдавани са следните Ценности:

  • Уважение и зачитане достойнството на всеки човек, общност и група;

  • Толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и ресурс за развитие, зачитане на равнопоставеността на половете при планиране и достъп до социални услуги;

  • Благосъстояние на децата и на всички жители на община Тутракан;

  • Гражданско участие в планирането, наблюдението и изпълнението на Общинската стратегия;
    1. Обхват и фокус на стратегията


Общинската стратегия очертава насоките за развитие на мрежата от социални услуги, такава че да отговаря на нуждите на рисковите групи, ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. В този контекст стратегията ще задава параметрите на социалните услуги в Община Тутракан.

Стратегията за социални услуги дефинира социалните услуги, които ще работят на територията на общината в периода 2011 – 2015 г. Включени са както съществуващите вече услуги (като се посочва дали те трябва да бъдат запазени в техния настоящ вид или реформирани и развитието на нови социални услуги. Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях. Освен това, са описани мерки и дейности в сферата на социалното подпомагане и свързаните сфери (здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура), които определят функционирането на социалните услуги и имат ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.

В стратегията са включени социални услуги за всички рискови групи на територията на общината, изведени са приоритети като целеви групи и услуги за периода на действието й. Приоритетизирането е основано на остротата на проблемите и наличните ресурси.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Пълнолетни лица с увреждания iconОнлайн кандидатстване с Ти Би Ай Кредит еад
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconПроизводството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
Твърди се, че по време на престоя на непълнолетните С. К. и Г. Б в кафе-клуб „С, същите са били с придружители дееспособни и пълнолетни...
Пълнолетни лица с увреждания iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на...
Пълнолетни лица с увреждания iconЗакон за осигуряване на равни възможности за лицата с увреждания
Чл. (1) Този закон има за цел да осигури условия за равнопоставено и пълноценно участие на лицата с увреждания в обществото, за тяхната...
Пълнолетни лица с увреждания iconПротестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания
Национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания отправят протест срещу правителството...
Пълнолетни лица с увреждания iconПри възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на документа
Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени увреждания
Пълнолетни лица с увреждания iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
По-ниската производителност на част от безработните лица (продължително безработни, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом