Пълнолетни лица с увреждания
ИмеПълнолетни лица с увреждания
страница11/22
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер1.57 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.tutrakanobs.net/socialna_strategia.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

3. Дневен център за стари хора

Вид на услугата, местоположение, административно управление:

Дневният център за стари хора предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Местоположение – гр. Тутракан.

Административно управление – общините са доставчици на услугата или я възлагат на външен доставчик.

Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:

Потребители на услугата – самотно живеещи стари хора с ниски доходи, които могат да се обслужват сами

Териториален обхват – Тутракан

Капацитет на услугатаОбщина

Стартов капацитет към 31.12.2010 г.

Планиран капацитет за

2011г.

Прогнозен капацитет

Капацитет

Ползватели

Капацитет

Ползватели

2010 г.

2015 г.

Тутракан

30

30

30

30

30

30

Фокус и дейности на услугата:

Здравно, правно и социално консултиране;

Посредничество с други институции;

Осигуряване на храна;

Организиране на свободно време и отдих.

Очаквани резултати:

Осигуряване на възможности за спокоен и достоен живот на старите хора в обхванатите общини;

Предоставяне на дневни и по часови грижи на самотно живеещи стари хора;

Улесняване на достъп до адекватна здравна грижа и до социална и правна помощ;

Подобрена интеграция в общността на самотно живеещи стари хора;

Намаляване на настаняванията в домове за възрастни хора.

Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване

Сграда и материално-техническа база – Сграда или комплекс от сгради, с възможност за индивидуална и групова работа с клиенти; зала/място за отдих и занимания за старите хора; офис за персонала; общи помещения – складови, сервизни, мокри и др.

Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване в помещения за индивидуална и групова работа със стари хора (съобразено с възрастта). Офис обзавеждане и оборудване. Автомобил за превоз на клиенти, живеещи в съседни населени места.

Оборудване за хранене и кухненска техника (напр. за претопляне на храната, ако тя се приготвя на друго място); пералня и сушилня; др..

Необходими човешки ресурси

управител

социален работник,

трудотерапевт, арттерапевт,

медицинска сестра,

хигиенист

шофьор

помощен персонал и други

Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:

Общински администрации и кметове на населени места;

Дирекция Социално подпомагане и други социални услуги в общността;

Районен здравен център и практикуващи лични лекари;

НОИ;

Читалища – за осигуряване на културни дейности и участие в самодейни клубове и мероприятия;

Клубове на пенсионера – място за социални контакти, занимания и игри;

Училищни настоятелства, читалища, НПО, младежки и родителски организации, социални услуги в общността, от резидентен тип и институции;

други.

Бюджет и източници на финансиране:

Инвестиционни разходи

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; други разходи.

Възможни източници на финансиране: държавно делегирана дейност и общински бюджет, донорски програми. ДЦСХ е услуга в общността, за която има определен единен стандарт като държавно делегирана дейност


4. Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)

Вид на услугата, местоположение, административно управление:

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Местоположение: Община Тутракан,

Административно управление – на подчинение на общината, с възможност за възлагане на външен доставчик.

Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:

лица с увреждания (физически, умствени и множествени)

деца с увреждания в семейна среда (физически, умствени и множествени)

лица с тежки заболявания в домашна среда.

Териториален обхват –нуждаещи се всички населени места

Капацитет на услугатаОбщина

Стартов капацитет към 31.12.2013

Планиран капацитет за

2013 г.

Прогнозен капацитет

Капацитет

Ползватели

Капацитет

Ползватели

2013 г.

2015 г.

Тутракан

40


40


40


40


40


40


Фокус и дейности на услугата:

Медицинска рехабилитация

Социална рехабилитация

Консултиране – правно, здравно, социално, психологическо

Програми за социални умения за самостоятелен живот

Посредничество пред различни институции

Дейности в домашна среда:

Консултации и посредничество

Медицинска рехабилитация

Обучение на близките за ежедневна рехабилитация

Кризисна интервенция

Очаквани резултати:

подобряване на достъп до адекватна здравна грижа

придобиване на умения и навици за самостоятелен живот

осигуряване на достъпна архитектурна среда, особено в изолираните малки населени места

осигуряване на възможности за професионална квалификация и реализация

осигуряване на подкрепяща среда за семейството

подобрена интеграция в общността на лица с увреждания

предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация

Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване

Сграда и материално-техническа база – сграда или комплекс от сгради, с възможност за индивидуална и групова работа с клиенти; рехабилитационна зала; офис помещение и /или офис на персонала; зала за рехабилитация; общи, складови и сервизни помещения. Осигурен адаптиран достъп до сградата за хора с колички.

Обзавеждане и оборудване за центъра и филиалите: оборудване на залите с рехабилитационни уреди и техника, помощно технически средства. Автомобил за осигуряване мобилност на услугата. Асансьор или платформа, ако е необходимо.

Необходими човешки ресурси

Ръководител

Психолог

Социален работник

Медицинска сестра

Трудотерапевт

Педагог

Кинезитерапевт

Логопед

Шофьор

Хигиенист/санитар и др.

Организацията на персонала е гъвкава и екипът от професионалисти се формира на база конкретните потребности на клиентите. Възможност за почасова заетост на част от специалистите.

Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:

Дирекции за социално подпомагане;

ТЕЛК ;

Бюра по труда за подобряване на възможностите за трудова реализация;

Районен здравен център, лични лекари, спешна помощ;

Образователни институции в общините за подобряване на достъпа на деца с увреждания до образование;

Общинска администрация за подобряване на архитектурния достъпа на хора с увреждания;

Други.

Бюджет и източници на финансиране:

Инвестиционни разходи

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт.

Възможни източници на финансиране: ЦСРИ е услуга в общността, за която има определен единен стандарт като държавно делегирана дейност Общинско финансиране; Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране


5. Дом за стари хора

Вид на услугата, местоположение, административно управление:

Дом за стари хора е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите , свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Местоположение – Тутракан Дом за стари хора

Административно управление – общината е доставчик на услугата, с възможност за възлагане на външен доставчик.

Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:

Потребители на услугата – възрастни и стари хора

Териториален обхват – община Тутракан

Капацитет на услугатаОбщина

Стартов капацитет към 31.12.2010 г.

Планиран капацитет за

2013.

Прогнозен капацитет

Капацитет

Ползватели

Капацитет

Ползватели

2014 г.

2015 г.

Тутракан

40

40

30

30

20

20

Фокус и дейности на услугата:

Рехабилитация – медицинска и социална;

Медицинско и санитарно обслужване;

Занимания за организация на личното време;

Трудотерапевтични дейности;

Занимания по интереси и организиране на посещения и екскурзии;

Консултиране- психологическо, социално, здравно и пр.

Очаквани резултати:

Осигуряване на услуги,


Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване

ДСХ – Тутракан е разположен в самия град. Сградата е на 2 етажа – общинска собственост. На първия етаж от сградата са разположени кухненския блок, складови помещения, столова, дневна и спални помещения, разделени в две крила. На втория етаж също са разположени в две крила спални помещения, както и административни помещения, за които достъп има единствено през топла връзка от първия етаж. Сградата е в добро общо състояние. Обособени са общо 19 спални с 40 легла. Три от тях са предвидени за семейни двойки и са със самостоятелен санитарен възел, а други 3 стаи са с по 1 легло, с осигурена течаща вода без санитарен възел. Останалите спални са с по 2 и 3 легла с общи санитарни възли и бани, които са по 2 на всяко крило.


Необходими човешки ресурси

Директор,гл.счетоводител,соц.работник,мед.сестри-4бр.,касиер–макин,готвач,пом.готвач-2 бр.,санитар-6 бр. перач

Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:

Институции от секторите Здравеопазване, Социални дейности, МВР, Съд, Прокуратура, общински власти, читалища, НПО, социални услуги в общността, от резидентен тип и институции, други.

Бюджет и източници на финансиране:

услуга в общността, за която има определен единен стандарт като държавно делегирана дейност Държавно делегирано финансиране; общинско финансиране; проектно финансиране; източници от дарения; фондонабиране.


6. Защитено жилище за възрастни с психични разстройства

Вид на услугата, местоположение, административно управление:

В Защитеното жилище се предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Осигурява включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на хората с психични увреждания. Предоставя се перманентна когникативно-поведенческа психотерапия, насочена към преодоляване основните причини за проблемите на тези хора

Местоположение – гр. Тутракан

Административно управление – общината е доставчик на услугата, с възможност за възлагане на външен доставчик.

Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:

Основната целева група са пълнолетни жени и мъже с психични увреждания, настъпили в следствие на продължителна употреба на психо активни вещества:
• хора с настъпили трайни психични увреждания от продължителна употреба на ПАВ и преминали първоначален курс на лечение за детокс, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти;
• хора с психични увреждания, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ;
• хора, които се нуждаят от подкрепа или интервенции от страна на определена институция или специалист в съответната област
• поведението им не е опасно за тях самите или за другите
Териториален обхват – от всички населени места на община Тутракан

Капацитет на услугатаОбщина

Стартов капацитет към 31.12.2012 г.

Планиран капацитет за

2012г.

Прогнозен капацитет

Капацитет

Ползватели

Капацитет

Ползватели

2012г.

2015 г.

Тутракан

8

8

8

8

8

8

Фокус и дейности на услугата:

Обучение и терапии, които улесняват и подпомагат развитието и могат в голяма степен да подобрят възможностите на хората с психични увреждания;
Достъп до информация в лесно разбираем формат - за пълноценно участие в живота на обществото;
Основната целева група са пълнолетни жени и мъже с психични увреждания, настъпили в следствие на продължителна употреба на психо активни вещества:
хора с настъпили трайни психични увреждания от продължителна употреба на ПАВ и преминали първоначален курс на лечение за детокс, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти;
хора с психични увреждания, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ;
хора, които се нуждаят от подкрепа или интервенции от страна на определена институция или специалист в съответната област
поведението им не е опасно за тях самите или за другите
Медицинска рехабилитация

Социална рехабилитация

Консултиране – правно, здравно, социално, психологическо

Програми за социални умения за самостоятелен живот

Посредничество пред различни институции

Очаквани резултати:

Осигуряване на услуги, дневна грижа;

Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване

Сграда и материално-техническа база – сграда или комплекс от сгради сервизни помещения. Осигурен адаптиран достъп до сградата за хора с колички.

Обзавеждане и оборудване – оборудване, автомобил за осигуряване мобилност на услугата. Асансьор или платформа, ако е необходимо.

Необходими човешки ресурси- се организира услугата с персонал, съгласно препоръките на Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от МТСП.
Ръководител

Психолог

Социален работник

Медицинска сестра

Шофьор

Хигиенист/санитар и др.

Организацията на персонала е гъвкава и екипът от професионалисти се формира на база конкретните потребности на клиентите. Възможност за почасова заетост на част от специалистите.

Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:

Дирекции за социално подпомагане;

ТЕЛК ;

Районен здравен център, лични лекари, спешна помощ;

Общинска администрация за подобряване на архитектурния достъп на хора с увреждания;

Други.

Бюджет и източници на финансиране:

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт.

Възможни източници на финансиране: е услуга в общността, за която има определен единен стандарт като държавно делегирана дейност , Общинско финансиране; Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

Свързани:

Пълнолетни лица с увреждания iconОнлайн кандидатстване с Ти Би Ай Кредит еад
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconПроизводството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
Твърди се, че по време на престоя на непълнолетните С. К. и Г. Б в кафе-клуб „С, същите са били с придружители дееспособни и пълнолетни...
Пълнолетни лица с увреждания iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на...
Пълнолетни лица с увреждания iconЗакон за осигуряване на равни възможности за лицата с увреждания
Чл. (1) Този закон има за цел да осигури условия за равнопоставено и пълноценно участие на лицата с увреждания в обществото, за тяхната...
Пълнолетни лица с увреждания iconПротестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания
Национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания отправят протест срещу правителството...
Пълнолетни лица с увреждания iconПри възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на документа
Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени увреждания
Пълнолетни лица с увреждания iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
По-ниската производителност на част от безработните лица (продължително безработни, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом