Пълнолетни лица с увреждания
ИмеПълнолетни лица с увреждания
страница1/22
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер1.57 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.tutrakanobs.net/socialna_strategia.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Проект!


Общинска стратегия за развитие
на социалните услуги


(2011 – 2015)


Община Тутракан


Съдържание

Резюме

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите

 1. Контекст

  1. Предистория за създаване на стратегията

  2. Обхват и фокус на стратегията

  3. Съответствие с международни, национални и местни политики

   1. Национални приоритети в развитието на социалните услуги

   2. Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги

   3. Стратегически документи

 1. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Тутракан

  1. Тенденции в развитието на община Тутракан

  2. Идентифицирани рискови групи и потребности

  3. Обобщение на рисковите групи и потребностите им в община Тутракан
   1. Деца


    1. Деца,настанени в институции

    2. Деца със специални потребности

    3. Деца в риск
   2. Пълнолетни лица с увреждания


   3. Лица, трайно настанени в институции

    1. Хора с увреждания, настанени в специализирани институции

    2. Стари хора, които ползват услуги в специализирани институции
   4. Самотно живеещи стари хора


  4. Анализ на дефицитите на услуги и мерки - обобщение

   1. Общи изводи за наличните социални услуги

   2. Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси

Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги

 1. Визия и стратегически цели

  1. Визия

  2. Ценности и принципи

  3. Приоритети на общинската стратегия

   1. Приоритетни направления

   2. Целеви групи

  4. Общи и специфични цели

  5. Ключови индикатори за успех

 2. Социални услуги и мерки

  1. Център за обществена подкрепа

  2. Дневен център за деца и младежи с увреждания

  3. Дневен център за стари хора

  4. Център за социална рехабилитация и интеграция

  5. Дом за стари хора

  6. Защитено жилище за хора с психични разтройства

  7. Защитено жилище за хора с физически увреждания

  8. Преходно жилище за възрастни

  9. Дневен център за възрастни хора с увреждания

  10. Домашен социален патронаж

  11. Обществена трапезария

  12. Домашен помощник

  13. Център за настаняване от семеен тип

 3. Система на мониторинг и оценка

  1. Цели и задачи на мониторинга и оценката

  2. Логическа рамка и ключови индикатори за успех

  3. Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията

   1. Създаване на екип за мониторинг и оценка

   2. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка

Раздел В: План за действие

 1. Институционална рамка на изпълнението на стратегията

  1. Отговорности и роли в изпълнението на стратегията

   1. Кмет и Общински съвет

   2. ДСП

   3. Община

   4. Дирекция Бюро по труда

   5. Неправителствени организации

  2. Механизми на партньорството

 2. Ресурси

  1. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията

  2. Източници на финансиране на Стратегията

   1. Необходими средства за финансиране на социалните услуги в община Тутракан

   2. Структура на средствата за финансиране на социалните услуги в общината.

   3. Други необходими ресурси

   4. Източници на финансиране

 3. Комуникационна програма

  1. Цели, водещи принципи и дейности

  2. Механизми, подходи и техники

  3. Оперативно изпълнение

 4. Етапи в изпълнението на стратегията

  1. Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията

Раздел Г: Приложения

Приложение 1: Доклад - анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Тутракан, приет с Решение на Общински съвет - Тутракан


Използвани съкращения (абревиатури)

АЗ

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДРСЗ

Дирекция “Регионална служба по заетостта”

ДП

Домашен помощник

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

ЗЖ

Защитено жилище

ЕМО

Екип за мониторинг и оценка

КСУДС

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

ЛА

Личен асистент

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НЖ

Наблюдавано жилище

НПО

Неправителствена организация

НП ”ОСПОЗ”

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”

ОЗД

Отдел “Закрила на детето”

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗОК

Регионална здравноосигурителна каса

РЗП

Регионално звено за подкрепа

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РИОКОЗ

Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве

РПУ

Районно полицейско управление

РЦЗ

Регионален център по здравеопазване

СА

Социален асистент

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

Резюме

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Тутракан (2011 – 2015) е разработена на базата на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015). Стратегията за развитието на социалните услуги е съобразена и с актуализирания документ за изпълнението на Общинския план за развитие в периода 2007 – 2013.

Общинската стратегия е създадена на основата на Доклад – анализ за ситуацията и оценка на потребностите в социалната сфера на територията на община Тутракан в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината (общинска администрация, ДСП, НПО – доставчици на социални услуги, специализирани институции и други структури на местната власт).

Обхват. Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности, всички възрастови групи и всички населени места на територията на общината. Стратегията проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи.

Визия. Създаването и приемането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Тутракан ще допринесе за развитие на социалната политика в общината като модерна, ефективна система от социални услуги, която поставя в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество. В този контекст визията на Стратегията е следната:

Общинската стратегия за развитие на социални услуги цели да създаде условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск като осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на община Тутракан.

Основна ценност за стратегията е всеки човек със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Чрез общинската социална стратегия община Тутракан се присъединява към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в община Тутракан, интегриране на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Приоритетите, целите и дейностите на стратегията са изведени в резултат на изводите от Доклад-анализа на ситуацията и потребностите на рисковите групи в община Тутракан.

Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца

Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора

Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси в сферата

Всяко направление включва и възможностите за развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги.


Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск

Обща цел 1: Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на деца и семейства в риск. Подкрепа за интегритета на децата и семействата в риск.

 • Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в общината за подкрепа и социална интеграция на уязвимите семейства и деца, за предоставяне на добра грижа за децата и индивидуално развитие.

 • Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

 • Специфична цел 1.3. Осигуряване подкрепа за деца с увреждания, отглеждани в семейството.

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца

Обща цел 2: Намаляване на дела на децата, настанени в специализираните институции .

 • Специфична цел 2.1. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.

 • Специфична цел 2.2. Трансформация на съществуващата специализирана институция за деца СПИ - с. Варненци.

 • Специфична цел 2.3. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи специализираната институция .

Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Обща цел 3: Създаване на условия за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи.

 • Специфична цел 3.1. Разкриване на социални услуги в общността за осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда.

 • Специфична цел 3.2. Развиване на алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализираните институции .

 • Специфична цел 3.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.

Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора

Обща цел 4: Подобряване качеството на живот на старите хора във всички населени места в община Тутракан.

 • Специфична цел 4.1. Развитие на мрежата от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда;

 • Специфична цел 4.2. Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси в сферата

Обща цел 5: Подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията на община Тутракан.

 • Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общината и доставчиците на социални услуги.

 • Специфична цел 5.2. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги.

 • Специфична цел 5.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.

Последното направление е функционално и подпомага ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия. Повишаването на качеството и ефективността на социалните услуги ще се постигнат чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво, осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги, както и чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане качество на услугите в съответствие със съвременните стандарти.

В Стратегията са описани в мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на всички заинтересовани страни на общинско ниво, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативен план с времева рамка за изпълнението на стратегията.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.

За цялостното изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги общинска администрация разработва, приема и прилага общинска програма за развитие на социалните услуги и план за действие.

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Пълнолетни лица с увреждания iconОнлайн кандидатстване с Ти Би Ай Кредит еад
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconПроизводството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
Твърди се, че по време на престоя на непълнолетните С. К. и Г. Б в кафе-клуб „С, същите са били с придружители дееспособни и пълнолетни...
Пълнолетни лица с увреждания iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на...
Пълнолетни лица с увреждания iconЗакон за осигуряване на равни възможности за лицата с увреждания
Чл. (1) Този закон има за цел да осигури условия за равнопоставено и пълноценно участие на лицата с увреждания в обществото, за тяхната...
Пълнолетни лица с увреждания iconПротестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания
Национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания отправят протест срещу правителството...
Пълнолетни лица с увреждания iconПри възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на документа
Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени увреждания
Пълнолетни лица с увреждания iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
По-ниската производителност на част от безработните лица (продължително безработни, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом