Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо
ИмеГ-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер98.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
намира следното:

Г-н Д. П. Б., ЕГН *, адрес гр.Х., общ.Х., обл.П. е подал искова молба против С. Я., ЕИК 101154447, седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к.Е., физическо лице-търговец г-жа С. С. Я. ЕГН *. Претенциите са с правни основания чл.215 и чл.224, ал.1 от Кодекса на труда. Ищецът сочи, че на 20.10.2008 г. постъпил на работа в С. Я.. Трудовото му правоотношение било прекратено със заповед № 9/23.09.2009 г. През този период бил командирован от работодателя си три пъти зад граница, както следва:

- от 07.02.2009 г. до 12.02.2009 г. (за период от 6 дни), със задача докарване от Белгия на товарен автомобил DAP Е 9627, като маршрутът на командировката бил България-Румъния-Унгария-Австрия-Германия-Белгия-Германия-Австрия-Унгария-Румъния-България;

- от 21.04.2009 г. до 30.05.2009 г. (за период от 40 дни), със задача доставка на стоки с товарен автомобил DAP Е 9627, като маршрутът на командировката бил България-Гърция-Италия-Гърция-Италия-Гърция-Португалия-Италия-Португалия-Италия-Испания-Гърция-Италия-Гърция-България;

- от 03.06.2009 г. до 04.07.2009 г. (за период от 32 дни), със задача доставка на стоки с товарен автомобил DAP Е 9627, като маршрутът на командировката бил България-Гърция-Италия-Гърция-Италия-Гърция-Италия-Гърция-България.

За всички тези командировки и разходите, свързани с тях, ищецът бил изготвял подробни отчети, които се съхранявали в счетоводството на работодателя. Г-н Б. никога не се бил подписвал на командировъчни заповеди, нито му били изплащани дневни пари за въпросните задгранични командировки. Дължащото му се и неизплатено обезщетение по чл.215 КТ било в размер общо на 5338 лв. Тази сума била формирана от сбора на неизплатените от работодателя дневни пари, както следва:

- за командировката от 07.02.2009 г. до 12.02.2009 г. - 410 лв.;

- за командировката от 21.04.2009 г. до 30.05.2009 г. - 2738 лв.;

- за командировката от 03.06.2009 г. до 04.07.2009 г. - 2190 лв.

Тъй като дневните пари не му били изплатени в срок, работодателят дължал мораторна лихва върху сумите, възлизаща на обща стойност 479 лв., както следва:

- за командировката от 07.02.2009 г. до 12.02.2009 г. - мораторна лихва в размер на 53 лв., считано от 12.02.2009 г. до завеждане на исковата молба;

- за командировката от 21.04.2009 г. до 30.05.2009 г. - мораторна лихва в размер на 251 лв., считано от 30.05.2009 г. до завеждане на исковата молба;

- за командировката от 03.06.2009 г. до 04.07.2009 г. - мораторна лихва в размер на 175 лв., считано от 04.07.2009 г. до завеждане на исковата молба.

За времето, през което ищецът работил в С. Я., не бил ползвал годишен отпуск. Ето защо работодателят следвало да му заплати обезщетение по чл.224, ал.1 КТ за 20 дни неползван годишен отпуск в размер на 333 лв. Предвид обстоятелството, че тази сума не била изплатена в срок от работодателя (при прекратяването на трудовото правоотношение), същият дължал и мораторна лихва върху сумата, в размер на 1 лев, считано от датата на заповедта за уволнение (23.09.2009 г.) до завеждане на исковата молба.

Поради изложеното и на основание чл.215 и чл.224, ал.1 КТ, ищецът моли, след установяване на посочените от него обстоятелства, съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 6151 лв. (шест хиляди сто петдесет и един лева), от които: обезщетение по чл.215 КТ в размер на 5338 лв., мораторна лихва върху тази сума в размер на 479 лв., обезщетение по чл.224, ал.1 КТ в размер на 333 лв., мораторна лихва върху тази сума в размер на 1 лев, както и законната лихва върху размера на обезщетенията, считано от завеждането на исковата молба до окончателното изплащане на дължимото. Претендират се и разноските по делото.

Ответната страна е депозирала писмен отговор, в който посочва, че исковете са допустими, но неоснователни. Изложените от И. фактически твърдения били неверни и не съответствали на действителната фактическа обстановка. За времето, през което ищецът е работил при ответника, са му били изплатени всички суми във връзка със задграничните му пътувания с тежкотоварни камиони. Същите се изплащали на И. срещу подпис, за което били изготвени нарочни разходни касови ордери (РКО), обозначени като аванс и служебен аванс, и по банков път по картовата сметка на г-н Б. по време на извършваните от него курсове във връзка с изпълнението на трудовите му задължения. Не отговаряли на истината и твърденията в исковата молба относно сочените от И. периоди, маршрути, курсове и дестинации, нито ответникът е получавал така описаните подробни отчети, както би следвало да се процедира от командированите след приключването на задграничните командировки в тон с нормативните актове, уреждащи този род отношения. От И. ответникът бил получил само документи, свързани с превозваните и доставени товари и нищо свързано с отчитането на средства във връзка с каквито и да било командировки или разходни документи. Неоснователни били и претенциите за заплащане на законни лихви за забава върху сочените в исковата молба неизплатени суми за задгранични командировки. Прави се и възражение за прихващане със сумата в размер на 5867.59 лв., заплатена от ответника на И. като аванси и служебни аванси. Не били налице и основанията на чл.224, ал.1 от КТ и на И. не се дължали суми в размера, посочен в исковата молба, за неизползван платен годишен отпуск и съответната лихва за забава.

По делото са събрани писмени доказателства.

Съдът намира исковете за допустими. Налице е активна и пасивна процесуална легитимация по делото. Ищецът има правен интерес от сезирането на съда с предявените претенции. Няма пречка за тяхното разглеждане по същество и постановяване на решение, приключващо правния спор със сила на присъдено нещо.

Установи се следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че ищецът е работил при ответника като международен шофьор по силата на трудов договор № 25/04.11.2008 г.

Със заповед № 9/23.09.2009 г., издадена от ответника, трудовото правоотношение на г-н Б. е прекратено. Впоследствие това прекратяване е отменено от съда с влязло в сила на 01.10.2010 г. решение. В заповедта изрично е записано, че на И. следва да се изплати съответното обезщетение за 20 дни неползван платен годишен отпуск.

Ответният едноличен търговец е представил като доказателства по делото пет броя разходни касови ордера, три от които - РКО от 06.02.2008 г., РКО от 30.05.2009 г. и РКО от 03.VI.2009 г., са издадени на името на И., а останалите два - РКО от 21.04.2007 г. и РКО от 03.06.2009 г. - на негово име и на името на Ч. Б. В ордерите са вписани различни суми, като е посочено, че сумите са изплатени за работна заплата и служебен аванс.

Видно от преводно нареждане на ПИБ клон Б. от 24.06.2009 г., ответникът е превел по сметка на И. сумата от 1950 лв.

Тъй като в хода на настоящото дело ответникът с поведението си създаде пречки за събирането на допуснати от съда доказателства от съществено значение за правилното решаване на правния спор, на основание чл.161 ГПК бяха приети за доказани фактическите твърдения в исковата молба, касаещи основанието, дължимостта и размера на претендираните от И. суми.

С оглед на горното се налага заключение за основателност на исковете, които трябва изцяло да се уважат.

1. По иска по чл.215 КТ:

Изложената в отговора фактическа обстановка не се подкрепи от събраните доказателства. Не се установи ответната страна да е изплащала на И. дневни пари за задграничните му командировки и доколкото е налице забава в плащането, освен тези суми, ответникът дължи и съответните мораторни лихви. Ако сумите действително са били изплатени, както се твърди в отговора, основанието в представените като доказателства по делото РКО би следвало да бъде не “аванс” или “служебен аванс”, а “дневни пари” или “командировъчни”. Следователно въпросните РКО са неотносими към предмета на спора. Нещо повече, представените от ответната страна РКО не са изготвени според изискванията на Закона за счетоводството и не могат да бъдат годни доказателства. Първият РКО е с дата 21.04.2007 г., т.е. за период различен от процесния и следователно е неотносим към предмета на делото. Освен това липсват съществени реквизити, изискващи се от разпоредбата на чл.7 от Закона за счетоводството - липсва номер на РКО, фирма на издателя, име и фамилия на лицето, издало РКО, печат на издателя, а основанието за плащане е неясно изписано - не е ясно дали се изплаща заплата, служебен аванс или и двете, респективно - каква част от сумата е служебен аванс и каква – заплата, и за кой месец се отнася. Недопустимо е и обстоятелството, че в един и същ РКО са посочени суми за две различни лица. Недопустимо е и с един и същ РКО да се изплащат трудово възнаграждение и служебни пари. Вторият представен от ответната страна РКО също е за период, различен от процесния (посочената дата е 06.02.2008 г.). Този РКО не е и в съответния формуляр за плащания във валута. Отново липсва номер на РКО, БУЛСТАТ/ЕИК на издателя, име и фамилия на лицето, издало РКО, основанието за плащане е неясно изписано (отново не е ясно дали се изплаща заплата, служебен аванс или и двете, респективно - каква част от сумата е служебен аванс и каква – заплата, и за кой месец се отнася). Ясно се вижда, че освен първоначално изписаната сума с цифри и думи (800 евро), е добавена цифрата “114”, която изобщо не е ясно какво означава, не е изписана с думи и не е ясно дали е в лева или във валута. На гърба на този РКО има и добавени суми, което също е недопустимо (за тях следва да се изготви отделен РКО със съответните атрибути). Както вече се посочи по-горе, недопустимо е с един и същ РКО да се изплащат служебни пари и трудово възнаграждение. В третия РКО (от 30.05.2009 г.) отново липсват съществени реквизити - номер на РКО, фирма и БУЛСТАТ/ЕИК на издателя, име и фамилия на лицето, издало ордера, печат. Отново не става ясно основанието за плащане (трудово възнаграждение, служебен аванс или и двете, респективно - каква част от сумата е служебен аванс и каква – заплата, и за кой месец). И тук е в сила правилото, че не следва да се изплащат с един и същ РКО трудово възнаграждение и средства за служебни разходи. Четвъртият РКО (от 03.VI.2009 г.) отново не е в съответния формуляр за плащания във валута, отново липсват номер на РКО, фирма и БУЛСТАТ/ЕИК на издателя, име и фамилия на лицето, издало ордера, печат. Тук е записано изрично, че изплатеното е работна заплата за месец май 2009 г. Последният РКО (от 03.06.2009 г.) също не е във формуляр за плащане във валута, отново липсва номер, фирма на издателя, име и фамилия на лицето, издало ордера, печат. Основанието за плащане е неясно - работна заплата, служебен аванс или и двете, съответно - каква част от сумата е служебен аванс и каква - работна заплата, и за кой месец. Тук също е издаден един РКО на две лица и отново е нарушено правилото да не се изплащат с един и същ РКО трудово възнаграждение и служебни средства. Що се отнася до представеното преводно нареждане на ПИБ от 24.06.2009 г., то посоченото основание за превеждане на сумите е “захранване на сметка”, т.е. никъде не става въпрос за дневни пари или командировъчни. Основанието за изплащане на въпросните суми може да бъде най-различно. Недопустимо е изплащане на командировъчни да бъде установявано със свидетелски показания. От страна на ответника не се ангажираха необходимите годни писмени доказателства, за да се оборят твърденията в исковата молба.

2. По иска по чл.224, ал.1 КТ:

Твърдението в отговора, че на И. не се дължи обезщетение по чл.224, ал.1 КТ, не се подкрепи от събраните доказателства. Напротив – всички приобщени доказателства сочат на извод за дължимост на това обезщетение. То фигурира и в самата заповед на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение. Следователно претендираните суми по чл.224, ал.1 КТ се дължат от ответната страна към момента на прекратяване на трудовото правоотношение и доколкото е налице забава в изплащането им, дължат се и съответните мораторни и законни лихви така, както са претендирани с исковата молба.

3. По направеното от ответника възражение за прихващане:

Същото е неоснователно, тъй като изплащането на аванси и/или служебни аванси не освобождава работодателя от задължението му по чл.215 КТ да изплаща дневни пари при командироване на работника или служителя. Съответно изплащането на командировъчни не означава, че на работника или служителя не следва да се изплащат аванси и/или служебни аванси. Тези плащания имат съвсем различно естество.

Следва да се постанови предварително изпълнение на настоящото съдебно решение касателно обезщетенията и лихвите (чл.242, ал.1 ГПК).

На И. трябва да се присъди и заплатеното адвокатско възнаграждение - 300 лв.

Следващите се държавни такси за разглеждането на уважените искове трябва да се възложат върху ответника.

По изложените съображения Районен съд Б., Гражданско отделение, Трети състав


РЕШИ:


ОСЪЖДА С. Я., ЕИК 101154447, седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к.Е., Б., .5, ап.13, физическо лице-търговец г-жа С. С. Я., ЕГН *, да заплати на г-н Д. П. Б., ЕГН *, адрес гр.Х., общ.Х., обл.П., следните парични суми, а именно:

1 - дължащо му се и неизплатено обезщетение по чл.215 от Кодекса на труда, в размер общо на 5338 лв. (пет хиляди триста тридесет и осем лева), формирано от сбора на неизплатените от работодателя дневни пари, както следва:

- за командировката от 07.02.2009 г. до 12.02.2009 г. - 410 лв. (четиристотин и десет лева),

- за командировката от 21.04.2009 г. до 30.05.2009 г. - 2738 лв. (две хиляди седемстотин тридесет и осем лева),

- за командировката от 03.06.2009 г. до 04.07.2009 г. - 2190 лв. (две хиляди сто и деветдесет лева),

2 - мораторна лихва върху горепосочените дневни пари, възлизаща на обща стойност 479 лв. (четиристотин седемдесет и девет лева), формирана както следва:

- за командировката от 07.02.2009 г. до 12.02.2009 г. - мораторна лихва в размер на 53 лв. (петдесет и три лева), считано от 12.02.2009 г. до завеждане на исковата молба - 30.03.2010 г.,

- за командировката от 21.04.2009 г. до 30.05.2009 г. - мораторна лихва в размер на 251 лв. (двеста петдесет и един лева), считано от 30.05.2009 г. до завеждане на исковата молба - 30.03.2010 г.,

- за командировката от 03.06.2009 г. до 04.07.2009 г. - мораторна лихва в размер на 175 лв. (сто седемдесет и пет лева), считано от 04.07.2009 г. до завеждане на исковата молба - 30.03.2010 г.,

както и законната лихва върху главницата от 5338 лв. (пет хиляди триста тридесет и осем лева), считано от завеждане на исковата молба - 31.03.2010 г., до изплащането на въпросната главница от 5338 лв. (пет хиляди триста тридесет и осем лева),

3 - обезщетение по чл.224, ал.1 от Кодекса на труда за 20 дни неползван платен годишен отпуск в размер на 333 лв. (триста тридесет и три лева),

4 - мораторна лихва върху горната сума, в размер на 1 лв. (един лев), считано от датата на заповедта за уволнение - 23.09.2009 г., до завеждане на исковата молба - 30.03.2010 г.,

както и законната лихва върху главницата от 333 лв. (триста тридесет и три лева), считано от завеждане на исковата молба - 31.03.2010 г., до изплащането на въпросната главница от 333 лв. (триста тридесет и три лева).

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на горната осъдителна част от настоящото съдебно решение.

ОТХВЪРЛЯ направеното по делото от страна на С. Я., ЕИК 101154447, седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к.Е., физическо лице-търговец г-жа С. С. Я., ЕГН *, възражение за прихващане със сумата в размер на 5867.59 лв. (пет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и девет стотинки), за която споменатият твърди, че е заплатена от него на г-н Д. П. Б., ЕГН *, адрес гр.Х., общ.Х., обл.П. като аванси и служебни аванси.

ОСЪЖДА С. Я., ЕИК 101154447, седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к.Е. физическо лице-търговец г-жа С. С.Я., ЕГН *, да заплати на г-н Д. П. Б., ЕГН *, адрес гр.Х., общ.Х., обл.П., ул.А. направените по делото разноски - заплатеното адвокатско възнаграждение от 300 лв. (триста лева).

ОСЪЖДА С. Я., ЕИК 101154447, седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к.Е. физическо лице-търговец г-жа С. С. Я., ЕГН *, да внесе по сметка на Районен съд Б. сумата от 363.52 лв. (триста шестдесет и три лева и петдесет и две стотинки) - следващите се държавни такси за разглеждането на уважените искове на г-н Д. П. Б., ЕГН *, адрес гр.Х., общ.Х., обл.П.


На страните по делото да се връчат копия от настоящия съдебен акт, който може да бъде обжалван пред Окръжен съд Б. чрез Районен съд Б. в двуседмичен срок от връчването.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо iconПроизводството е образувано по искова молба на ". М. Од, еик 101649291, със седалище и адрес на управление в гр. Р., ул."Ц. Ш."№6, против ". Е., Еик *, със
М. од, еик 101649291, със седалище и адрес на управление в гр. Р., ул.”Ц. Ш.”№6, против “. Е., Еик *, със седалище и адрес на управление...
Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо iconГ-н Т. Г. П., Егн *, адрес гр. Р., У. П. №1, е подал искова молба срещу В. Е., Еик седалище и адрес на управление гр. С., У. П. №7, представлявано от г-н И. К д

Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „. С. О., Еик, със седалище и адрес на управление град Б., Ж."С.", Б. В а
Б., Ж."С.", Б. В а., представлявано управителя стп, егн *, чрез адвокат В. В. К., Егн*,съдебен адрес Г. София, О., бУ. „**”№1, ап.№4...
Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по искова молба от “ Д.” Е., Еик., със седалище и адрес на управление гр. К., ул. “ Я. С.” №16, представлявано...
Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по искова молба от “ Д.” Е., Еик 101036228, със седалище и адрес на управление гр. К., представлявано...
Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо iconПроизводството е образувано по искова молба на „ седалище и адрес на управление в с. А., общ. Х., обл. Б.,против О. Г. Д., с пр осн чл. 79, вр с чл. 266
Производството е образувано по искова молба на „.”., седалище и адрес на управление в с. А., общ. Х., обл. Б.,против О. Г. Д., с...
Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо iconПроизводството е образувано по искова молба на „Б. В."Е., Еик*, седалище и адрес на управление в гр. П., ул."С."№4, против ". Т., Еик* седалище и адрес на
Производството е образувано по искова молба на „Б. В.”Е., Еик*, седалище и адрес на управление в гр. П., ул.”С.”№4, против “. Т.,...
Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо iconПроизводството е образувано по искова молба на З.".,Еик седалище и адрес на управление в Г. С., район „С.", ул."Ст. К."№, против ". К. Е., Еик
Производството е образувано по искова молба на З.”.,Еик седалище и адрес на управление в Г. С., район „С.”, ул.”Ст. К.”№, против...
Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо iconИ. С. И., Егн *, адрес гр. Б., ул. Х., е подал искова молба против Й. Г. Я., Егн *, адрес гр. Б., ж к. А., за делба. Първоначално предмет на делбата са били
Б., мебели и битови уреди, дворно място в с. Бараково, общ. Кочериново, обл. Кюстендил, лек автомобил Нисан и 15 златни пръстена....
Г-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо iconПротив
Производството е образувано по искова молба от Застрахователно “ В.”, Еик 119037309, със седалище и адрес на управление гр. С., ул....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом