Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
ИмеПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер53.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mtitc.government.bg/upload/docs/PMC_232.rtf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 28.09.2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"


Обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 10.10.2009 г., изм., бр. 99 от 15.12.2009 г., бр. 15 от 23.02.2010 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Закрива Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Чл. 2. (1) Създава Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи".


(2) Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 3. (1) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, свързани с подпомагането на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на политиката в съобщенията, информационните технологии и информационното общество, преминават към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


(2) Извън случаите по ал. 1, дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на закритата Държавна агенция за информационни технологии и съобщения преминават към Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" в рамките на предвидените за последната функции в устройствения правилник по чл. 6.

Чл. 4. (1) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от дирекциите "Политика в съобщенията", "Информационно общество и информационни технологии", "Иновации и управление на проекти" на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и на работниците и на служителите на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, които обслужват функции във връзка с осъществяването на политиката в съобщенията, информационното общество и информационните технологии, преминават към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията структура и числен състав.


(2) Служебните и трудовите правоотношения на работниците и служителите на закритата Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, които не са посочени в ал. 1, преминават в Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" структура и числен състав.

Чл. 5. Приема Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 6. Приема Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи".

Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението промени по съответните бюджети.

Чл. 8. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.


(2) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са:


1. Изпълнителна агенция "Морска администрация";


2. Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав";


3. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";


4. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация";


5. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация";


6. Авиоотряд 28;


7. Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи";


8. Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III";


9. Многопрофилна транспортна болница - Пловдив.


(3) Общата численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по ал. 2 е посочена в приложението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване и преобразуване на административни структури и определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10, 39 и 84 от 2000 г., бр. 7, 59, 61 и 87 от 2001 г., бр. 2, 36 и 71 от 2002 г., бр. 13, 15 и 82 от 2003 г., бр. 53 и 110 от 2004 г., бр. 31, 55, 73, 96 и 105 от 2005 г., бр. 2, 43 и 93 от 2006 г. и бр. 68 и 78 от 2008 г.) чл. 7 се отменя.

§ 2. Отменят се:


1. Устройственият правилник на Министерството на транспорта, приет с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 39 и 100 от 2000 г., бр. 17, 61 и 87 от 2001 г., бр. 71 от 2002 г., бр. 15 и 82 от 2003 г., бр. 53, 80 и 110 от 2004 г., бр. 31, 78, 90 и 96 от 2005 г., бр. 43 и 93 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г. и бр. 68, 78 и 79 от 2008 г.).


2. Устройственият правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, приет с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 2, 48, 71 и 98 от 2006 г. и бр. 53 и 57 от 2008 г.).

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за администрацията във връзка с Решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.).

§ 4. Постановлението влиза в сила 7 дни след обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение

към чл. 8, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г.,

бр. 15 от 2010 г.)


Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с

бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните

технологии и съобщенията
Изпълнителна агенция „Морска администрация“


296


Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“


130


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“


593


Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“


52


Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“


98


Авиоотряд 28


82


Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“


622


Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“


318


в т. ч. Експертно-консултативно отделение – Горна Оряховица


15


Многопрофилна транспортна болница – Пловдив


154

Свързани:

Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция iconДържавна агенция за информационни технологии и съобщения док
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. С настоящата наредба се уреждат изискванията към изграждането, функционирането...
Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
ДВ, бр. 93 от 2006 г.) и във връзка с чл. 12 от Устройствения правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения...
Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция iconРепублика българия народно събрание
В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните...
Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция iconИнформационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
Отчет на основните параметри на бюджета на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” -3
Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция iconРепублика българия народно събрание
Думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните...
Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция iconОтчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2009 г
Мдаар) и на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (даитс) са в основата на преминаване на специфични дейности...
Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция iconПроект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Проект „Телецентрове” Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии...
Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция icon10-та юбилейна национална конференция по електронно управление
Министерство на държавната администрация и административната реформа, Държавната агенция по информационни технологии и съобщения,...
Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция iconНаредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и председателя на Държавната...
Постановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция iconСписък на членовете на национално сдружение
Пламен Вачков – Председател на „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения”при мс- председател на освт-член на ус;...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом