Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница9/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

  1. Социални услуги за деца в област Габрово

   1. Специализирани институции за деца и младежи

По данни на РДСП към м. декември 2009 година в област Габрово функционират 3 специализирани институции, в които са настанени 245 деца и младежи. Институциите за деца са локализирани в две общини:

- община Габрово – ДМСГД за деца от 0 до 3 години и ДДЛРГ за деца от 7 до 18 години

- община Севлиево - ДДЛРГ за деца от 7 до 18 години.

Дом за медико – социални грижи за деца, гр. Габрово (ДМСГД)

 • Местоположение на социалната услуга

Дом за медико – социални грижи за деца се намира в кв. Велчевци и отстои на 4 км. разстояние от центъра на Габрово в зоната за активен отдих на града. Сградата на дома е масивна, съставена от три корпуса, със средна етажност 7 етажа, с обща площ 937 кв.м. Домът е разкрит през 1979 г. като Дом «Майка и дете». Сградата и теренът към нея са публична държавна собственост и са достъпни за хора с увреждания. Общата площ на терена и сградите е 7 215 кв.м. Околните сгради са предимно жилищни. Транспорта до специализираната институция е осигурен от 2 линии на градски транспорт с интервал на връзките 60 минути. Транспорта за персонала е по договор с ДМСГД – двукратно ежедневно. Домът разполага със собствен транспорт – микробус и лек автомобил.

Материалната база е модерна и отговаря на всички стандарти за отглеждане, възпитрание и обучение на деца. Тя отговаря и на изискванията на чл. 7 от Наредба 29 за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и ДМСГД. Във всяко спално помещение са настанени от 4 до 8 деца.

Домът за медико – социални грижи за деца разполага с:

1. Жилищен блок, който включва 8 спални, 6 занимални и 3 столова

2. Медицински блок, който включва: болнични стаи - 4; спални - 4; занимални - 4; столова - 2; зала за рехабилитация; зала за логопедична ревалидация; зала за психологична рехабилитация; стая за физиотерапия.
3. Общи помещения: сектор с 5 ателиета за работа; музикален салон; зала за сензорно възпитание; физкултурен салон; зала по психомоторика.

 • Целева група

Деца от област Габрово и по изключение от други региони на страната, с хронични заболявания и/или медико-социални проблеми на възраст от 0 до 3 години. При условие че е разкрита процедура за осиновяване или детето е със средна или тежка степен на водещи физически увреди, ако родителите не желаят да се извърши преместване, децата се отглеждат в ДМСГД до 7-годишна възраст. Това става възможно чрез решение на съда за продължаване на настаняването в ДМСГД. Услугата е безплатна за всички деца, настанени в институцията.

 • Характеристика на социалната услуга

ДМСГД е лечебно заведение на пряко подчинение на Министерство на здравеопазването. Услугата е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, като финансирането се осъществява изключително с бюджетни средства. Сравнително малка част постъпват от дарители и спонсори под формата на парични средства, храни и материали в натура. Паричните средства от дарения и собствените приходи се централизират в Министерството на здравеопазването. Съгласно Закона за устройството на Държавния бюджет, в рамките на финансовата година, средствата се предоставят за използване от лечебното заведение, със заповед на Министъра за увеличаване на бюджетната сметка на ДМСГД.

Капацитетът на ДМСГД е 74 места. За периода от 2008 -2010 г., броя на преминалите през услугата деца намалява средно с 20 на година, като към месец април 2010 г. в специализираната институция са настанени 61 деца. От тях 34 деца са от община Габрово и 17 от областта. Съотношението по пол е 29 момчета и 22 момичета, а съотношението по произход е 19 деца от български, 32 от ромски и 4 от турски произход. 10 от децата, настанени в ДМСГД посещават масова детска градина «Явор» в гр. Габрово.

Със заповед № 105А от 04.11.1998 г. на Директора на ДМСГД, считано от 01.12.1998 година е разкрит Дневен център към ДМСГД с капацитет 7 места.

Основните цели на Дневния център са да предложи алтернатива на болничното лечение за деца с физически, неврологични и психични заболявания, да подпомага физическото, психическото и интелектуалното им развитие, да насочва родителите за правилно лечение и възпитание.

Приемът на деца в Дневния център се извършва по реда на чл.20 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

В Дневния център се осъществяват следните дейности:

·    диагностика на соматично, психично, неврологично и интелектуално развитие на децата;

·    изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация;

·    изготвяне на програма за работа в домашни условия;

·    изготвяне на индивидуални програми за психомоторно възстановяване на деца с интелектуални и физически затруднения;

·    провеждане на индивидуална и групова психотерапия;

·    провеждане на индивидуална и групова логопедична ревалидация;

·    рехабилитационни процедури;

·    обучение на родители да провеждане на рехабилитация в домашни условия с цел подпомагане на терапията;

Дневния център осигурява:

·    целодневна грижа;

·    почасова грижа;

·    обучение на родителите, съобразно специфичните проблеми на всяко дете.

Персоналът на ДМСГД е 73 щатни бройки, като от тях са заети 67. Целият екип на специализираната институция е висококвалифициран с богат професионален опит. Към настоящият момент персонала на Дома не получава методическа подкрепа. Ежегодно се изготвят и приемат на заседание на Министерски съвет план – програми за повишаване на квалификацията на всички категории персонал, като изпълнението им се отчита на полугодие. Персонала на институцията е участвал в следните обучителни проекти:

 1. Френско – българска програма «Да разстеш без родители»

 2. Програма «Изграждане на гражданското общество, чрез повишаване на житейските умения на децата в специализираните институции», финансирана от Министерството на външните работи на Холандия;

 3. Обучителен проект «За децата на България», финансиран от Каталунското правителство;

 4. Френско – българска обучителна програма «Детето и неговите симптоми».

Освен чрез участие в обучителни програми, квалификационни курсове и др., квалификацията на персонала се повишава и чрез ежемесечни вътрешно – ведомствени колегиуми.

Дом за деца лишени от родителски грижи «Христо Райков», гр.Габрово (ДДЛРГ)

 • Местоположение на социалната услуга

Дом за деца лишени от родителска грижа се намира на ул. «Равнец»1, в централна градска част в гр. Габрово. Разполага с 11 спални помещения с по 4 легла в спалня. Четири помещения, съобразно дневния режим се използват многофункционално – за подготовка на уроци, за свободни занимания и за други дейности на всяка от групите. Сградата, в което се помещава ДДЛРГ е публична държавна собственост, което не позволява извършването на трайни ремонтни дейности за обособяване на помещения за предоставяне на различни видове дейности. ДДЛРГ разполага с кухня и столова за приготвяне на храна.

Общите помещения за провеждане на различни дейности са недостатъчни, за да се разгърнат всички отделни дейности по предоставянето на услугата. Недостатъчни са и санитарните помещения.

 • Целева група

ДДЛРГ е институция, в която се настаняват деца от 7-18 (20) годишна възраст от Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”. Услугата ДДЛРГ е безплатна.

 • Характеристика на социалната услуга

Дом за деца лишени от родителска грижа съществува от около 1948 г., като от 01.03.2007 г. институцията преминава на пряко подчинение на Кмета на общината като второстепенен разпоредител, финансирана като делегирана от държавата дейност.

Настаняване в специализирана институция е мярка за закрила на дете, която се прилага след изчерпване на всички други възможности, прилагайки чл. 25. т.5, ал (2) от Закона за закрила на детето. За периода 2008 – 2010 г. броят на настаняваните деца в ДДЛРГ намалява всяка година (за 2008 г. - 44 деца; за 2009 г. - 40 деца и към април 2010 г. – 38 деца). Всички деца, настанени в институцията посещават масови училища.

След извършена проверка от Държавна агенция за закрила на детето през 2006г., становището на комисията, извършила проверката е: „Институцията ДДЛРГ да бъде реформирана, с цел предлагане на услуги, отговарящи на нуждите на децата и семействата”, като във времето на оценката институцията има 81 точки от 100 възможни.

ДДЛРГ е специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 7 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

Основна цел на община Габрово е реформиране или закриване на специализираната институция, чрез създаване на алтернативни на институционалния тип грижи, като Центрове за настаняване от семеен тип.

През 2009 г. по проект на Община Габрово се разкри Център за настаняване от семеен тип, чиято целева група са деца и младежи, напускащи ДДЛРГ, като приоритетно се настаняват младежи от територията на община Габрово. В тази връзка в началото на 2010 г. капацитета на социалната услуга е намален от 50 на 43 места. Целта е «стесняване входа» на институцията и «разширяване на изхода». Акцентира се върху работата с деца, на които им предстои напускане на ДДЛРГ.

Към 30.04.2010 г. в Дом за деца лишени от родителска грижа ползватели на социалната услуга са 38 деца, от тях 25 момчета и 13 момичета. Съотношението на ползвателите по етнически признак е както следва 12 деца от български, 19 от ромски и 9 от турски произход.

Към момента на проучването 13 деца са от община Габрово, 6 са от областта и 19 са от други области в страната.

От 2007 г. в Дома са създадени малки менторски групи, които имат по един ментор–възпитател и един социален работник. Двамата заедно изготвят плановете на групите, като започва да се прилага индивидуалният подход при работата с децата. С подкрепата на външно финасниране, институцията е обособила компютърен кабинет, провеждат се курсове по професионално ориентиране. През 2010 г. е разкрито и шивашко ателие, което е оборудвано с 4 шевни машини. Развиват се театралното изкуство, здравно възпитание, спортни дейности и децата участват в различни турнири.

Персоналът, работещ в ДДЛРГ се състои от 22 щатни бройки. Квалифицираният персонал се състои от Директор, 4 възпитатели, 2 психолози, 3 социални работници. Част от социалните работници притежават висше образование, неподходящо за заемане на длъжността, като са преминали преквалификация «Социален мениджмънт».

Директорът и психолога в ДДЛРГ регулярно предоставят групови супервизии и консултации на екипа работещ там. Не се използват външни експерти за реализиране на тези дейности.

Персоналът на специализираната институция разчита на участието си в различни проекти и програми на Община Габрово или НПО-сектора за да повиши професионалната си квалификация.

Деца, настанени в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Велика и Георги Ченчеви” Севлиево (ДДЛРГ)

 • Местоположение на социалната услуга

Дом за деца лишени от родителска грижа се намира на ул. «Гочо Москов»10, в централна градска част в гр. Севлиево в близост до училище и детска градина. Сградата, която обитава и стопанисва ДДЛРГ „ Велика и Георги Ченчеви” гр. Севлиево до края на 1996 г. е публична държавна собственост. След преминаване на ДДЛРГ на подчинение на Общината е деактувана като публична общинска собственост. Площта е 2 910 кв.м. заедно с построената в нея масивна, триетажна сграда – 750 кв.м. На първият етаж се намират три апартамента по 70 кв.м., в които живеят младежите, ползващи услугата „Самостоятелно жилищно живеене на юноши”, помещения за децата, ползващи услугата „Дневен престой”, както и столовата и кухненския бокс. На вторият етаж има спални помещения за децата ползващи услугата „Седмична грижа”, както и 2 санитарни възела, 1 игротека, 1 занималня, 1 кабинет на психолога, 1 стая за нощни дежурства на възпитателите, 2 офиса, 1 фоайе. На третият етаж са разположени 10 спални помещения използвани от децата на „Постоянна грижа”, 2 санитарни възела, 2 игротеки, 2 занимални, 1 офис, 1 кабинет на психолога, 1 стая за нощни дежурства на възпитателите, 2 трапезарии и 2 всекидневни, 1 перално помещение, 1 стая използвана за склад за дрехи, 1 медицински кабинет, 1 фоайе.

ДДЛРГ„Велика и Георги Ченчеви” Севлиево разполага с двор с площ – 2 160 кв.м., с изградена детска и спортна площадка. Общо състояние на материалната база много добро.

 • Целева група

ДДЛРГ е институция, в която се настаняват деца от 7 до 18 годишна възраст, ако учат до 21 годишна възраст. Услугата ДДЛРГ е безплатна.

 • Характеристика на социалната услуга

Домът съществува от около 1936 г., като след края на 1996 г. институцията преминава на пряко подчинение на Кмета на общината като публична общинска собственост, финансирана като делегирана от държавата дейност.

Настаняване в специализирана институция е мярка за закрила на дете, която се прилага след изчерпване на всички други възможности, прилагайки чл. 25. т.5, ал (2) от Закона за закрила на детето. За периода 2008 – 2010 г. се наблюдава тенденция към намаляване броя на настанените деца в ДДЛРГ, което е в резултат на извършена реформа (за 2008 г. - 96 деца; за 2009 г. - 106 деца и към април 2010 г. – 78 деца). Всички настанени деца посещават масови училища.

ДЛРГ е специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 7 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години, ако учат до 21 годишна възраст.

Основна стратегическа цел на община Севлиево е да се намали броят на децата отглеждани в ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви”. Специфични цели са:

 • Осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата, настанени в дома;

 • Подобряване благосъстоянието на децата, настанени в специализираната институция;

 • Подобряване взаимоотношенията на децата с техните семейства, близки и роднини;

 • Поготовка на децата за самостоятелен живот след напускане на институцията;

 • Установяване на функционално сътрудничество с институциите, работещи по закрилата на децата – ДСП/О”ЗД”, МВР, Община, НПО, училища.

Към 30.04.2010 г. в Дом за деца лишени от родителска грижа ползватели на социалната услуга са 78 деца - 36 момчета и 42 момичета. Съотношението на ползвателите по етнически признак е както следва 17 деца от български, 7 от ромски и 9 от турски произход, като за 73 от децата в дома няма данни за етнически произход.

Към момента на проучването 62 деца са от община Севлиево, 3 са от областта и 13 са от други области в страната.

Персоналът, работещ в ДДЛРГ се състои от 32 щатни бройки. Квалифицираният персонал, с подходящо за длъжността образование се състои от директор, възпитатели - 9 бр. психолог – 2 бр. социален работник – 4 бр. Един от социалните работници притежава висше образование, неподходящо за заемане на длъжността, като е преминал преквалификация “Социален мениджмънт”.

Предвидено е обучение на персонала /външни обучители, на територията на институцията/, за работа с родители и справяне с агресията.

   1. Социални услуги в общността за деца

Дневен център за деца и младежи с увреждания

 • Местоположение на социалната услуга

Дневен център за деца и младежи с увреждание се намира в гр. Габрово, кв. Палаузово на разстояние 4 км от централна градска част. Социалната услуга е разкрита на 01.10.2006 г. със средства, отпуснати от Фонд „Социално подпомагане”. ДЦДМУ е делегирана държавна дейност от 01.01.2007 г.

Сградата, в която се намира Дневният център е част от детска ясла, частна общинска собственост, предоставена от Община Габрово за функциониране на социалната услуга. Помещенията на Дневният център обхващат първи етаж от източното крило на Детска ясла № 8, находяща се на ул. „Никола Балканеца” 24. В Дневният център са обособени както следва: една занималня, кухненски бокс, зала за индивидуална работа на рехабилитатор, кабинети на психолог и логопед, спалня за децата и кабинет за Директора на услугата. Коридорното пространство е обзаведено подходящо с офис – мебели и се използва за обработване на документация от други специалисти – специален педагог и социален работник. В помещението има медицински шкаф, който се заключва и достъп до него има медицинската сестра. Социалната услуга разполага с достатъчен брой инвалидни колички, съхранявани на подхоящо място в сградата. Доставчикът на социалната услуга е осигурил достъпна архитектурна среда, подкрепа, помощ, специална мебелировка и оборудване, тъй като услугата е за деца с увреждания.

 • Целева група

Деца от 3 до 18 годишна възраст с умствено изоставане, двигателни, интелектуални и множествени увреждания. Децата, които ползват социалната услуга се насочват с направление от Отдел «Закрила на детето», към Дирекция «Социално подпомагане» - Габрово. Услугата ДЦДМУ е безплатна за всички деца.

 • Характеристика на социалната услуга

Дневен център за деца и младежи с увреждания представлява социална услуга в общността, която предоставя целодневна и/или почасова грижа, в зависимост от индивидуалните потребности на потребителите. Центърът предоставя храна на ползващите услугата Организиран е транспорт за децата по договор за ползване на специализиран микробус. Ежедневно децата се транспортират от домовете им до Дневния център и обратно, с придружител от екипа на Центъра. Създадени са условия за корекционно-компенсаторна работа с децата, придобиване на полезни навици, подобряване на физическото, интелектуалното и емоционалното им състояние. С децата се провеждат ежедневни занимания – педагогически, логопедични, рехабилитационни и психологически, съобразени с методиката за работа с деца с увреждания. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител на социалната услуга. Капацитетът на услугата е 20 потребителя.

Специалистите, работещи в социалната услуга прилагат индивидуалния подход към всяко от децата, като се зачитат възрастовите и личностните им потребности, както и спецификата на здравословното им състояние.

Към месец април 2010 г. потребителите на социалната услуга са 18 деца от български произход, от които 11 момчета и 7 момичета. Всички деца, на които се предоставя услугата са от община Габрово. Към момента на проучването 7 от потребителите на ДЦДМУ посещават масова детска градина, 5 деца посещават масово училище и 6 – помощно училище.

ДЦДМУ си сътрудничи с външни специалисти – физиотерапевт от ДКЦ, учители от Ресурсния център, Община Габрово и ДСП.

Персоналът, работещ в ДЦДМУ се състои от 8 щатни бройки, като към настоящият момент са заети. Целият персонал на социалната услуга разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга. Екипът на Центърът работи там от създаването на услугата, което създава предпоставки за устойчивост на кадрите. ДЦДМУ не получава супервизии и друга методическа подкрепа от независими външни експерти. Екипът е регулярно проверяван от директора на социалната услуга.

Екипът на Дневният център не е преминавал специализирани обучения за работа с деца с увреждания. Социалният работник и психолога са включени в модули на обучение за работа с деца аутисти към софийска организация.

Община Габрово е възложила управлението и предоставянето на социалната услуга на външен доставчик - Фондация “Грижи за деца с увреждания”. Сключен е Договор с Община Габрово за възлагане на социалната услуга, от 28.05.2007г., след проведена конкурсна процедура по реда на ППЗСП. Срокът за изпълнение на Договора е удължен с анекс до 30.06.2011 г.

Звено „Майка и бебе”

 • Местоположение на социалната услуга

Сградата, в която се предоставя социалната услуга Звено «Майка и бебе» се намира на разстояние 1,5 км от централна градска част в гр. Габрово, в част от детска ясла, частна общинска собственост. Помещенията на ЗМБ обхващат втори етаж от източната част на комплекс «Христо Ботев», находящ се на ул. „Ивайло” № 13. Обособени са шест стаи за майки с деца, кухня, дневна, санитарни помещения и тераса, а за персонала работен офис, санитарен възел и складови помещения. Общото състояние на материалната база е задоволително. Помещенията са обзаведени подходящо предвид работата с целевата група.

 • Целева група

 • Двойка майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, двойка майка-дете, подложена на насилие);

 • Бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето си след раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/;

 • Двойка майка-дете в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в специализирана институция и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може детето отново да се интегрира в семейството;

 • Характеристика на социалната услуга

Основната цел на социалната услуга ЗМБ е да предотврати изоставянето и настаняването в институция на деца от 0 до 3 години, като в същото време предотвратява ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им. Осигурява се закрила на детето, без да се налага отделяне от майката; ежедневно взаимодействие между майката и детето; предотвратяване на социалната изолация на двойката майка-дете.

В ЗМБ се предоставят следните услуги:Консултиране; Дневна грижа; Постоянна грижа; Рехабилитация; Терапия; Ориентиране; Информиране и обучение; Групова работа; Работа на терен; Помощ в домакинството; Образование/обучение; Други: предоставяне на подслон, придобиване на умения за отглеждане на детето, подкрепа за вземане на най-доброто решение за детето, осигуряване на храна за майката и детето в случаите, когато майката не получава доходи, съдействие за получаване на медецински услуги, подкрепа при придобиване на допълнителн иумения за квалификация, преквалификация или завършване на образователна степен, психологична помощ и подкрепа, информиране и консултиране / здравно, правно, социално, психологическо, семейно планиране/, връщане към общността- свързване с близки и роднини, съдействие за решаване на жилищни проблеми.

Капацитет на услугата

Капацитетът на ЗМБ гр. Габрово е 6 места – шест двойки майка - дете.

Основен ползвател на целия комплекс от услуги в звено “Майка и бебе” е двойката майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в институция и е на възраст до три години.

Звено „Майка и бебе” си сътрудничи с Отдел Социални дейности в Община Габрово, Отдел Закрила на детето към ДСП, и др.

Подбора на персонала в ЗМБ се извършва съгласно изготвена е утвърдена процедура.

Персоналът на ЗМБ се състои от следните щатни сбройки: завеждащ – 1, социален работник – 2, медицинска сестра – 1.5, психолог – 0.5.

Щатният персонал на ЗМБ се подпомага от мултидсициплинарен екип: юрист, психолог, педиатър, полицай, социални работници от социални и здравни служби, служби по заетостта и др. и от доброволци (студенти, професионалисти, родители).

Роля и функции на членовете на персонала.

- Завеждащ ЗМБ има следните функции:

 • Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ЗМБ – Габрово;

 • Организира приема и настаняването, изготвя необходимата документация; извеждане и придружаване на клиентите в самостоятелния им живот; разпределя работата между служителите в ЗМБ;

 • Предлага съвместно с главния счетоводител бюджета за издръжка на ЗМБ. Упражнява контрол върху утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразно и целесъбразно изразходване на средствата;

 • Координира дейността на ЗМБ с отделите “Закрила на детето” към дирекциите “Социално подпомагане”; регионални дирекции за “Социално подпомагане”; АСП; родилни отделения към МБАЛ и др., както и мултидисциплинарния екип;

 • Води регистъра на настанените лица;

 • Води присъствена форма за явявания на работа;

 • Утвърждава месечните графици за работата на персонала;

 • Като МОЛ на ЗМБ изготвя приходно-разходни документи и предоставя в счетоводството на ЗСУ;

 • Организира начисляването и събирането на такси за предоставяне на социалната услуга.

- Социални работници – работят по график при сумирано изчисляване на работното време. Функции:

 • Участват в организирането на цялостната дейност на Звеното – прием, настаняване, изготвяне на необходимата документация, организиране на ежедневието, извеждане от звеното и придружаване на потребителите на социалната услуга в самостоятелният им живот;

 • Съблюдават за спазването на ПВР в ЗМБ;

 • Води рапортна книга за дежурствата на смени;

 • Предоставя информация по телефона по време на дeжурство;

 • Провеждат директна социална работа с потребителите на социалната услуга;

 • Извършват дезинфекция и отговарят за хигиенното състояние по време на дежурство;

 • Съдействат за добрата координация на Звеното с РДСП, ДСП– ОЗД, МБАЛ – родилно отделение.

- Психолог – работи по график при сумирано изчисляване на работното време. Функции:

 • Прилага психологични оценки, консултиране и психологични интервенции в средата на ЗМБ;

 • Участва в изготвянето на индивидуалните планове и специализирани оценки на двойката майка-бебе;

 • Диагностицира затрудненията в индивидуалната, личностната и поведенческата сфера на клиентите на ЗМБ;

 • Участват в организирането на цялостната дейност на Звеното – прием, настаняване, изготвяне на необходимата документация, организиране на ежедневието, извеждане от дома и придружаване на потребителите на социалната услуга в самостоятелният им живот;

 • Съблюдава за спазването на ПВР в ЗМБ;

 • Отговарят за хигиенното състояние по време на дежурство;

 • Води рапортна книга за дежурствата на смени;

 • Предоставя информация по телефона по време на дежурство.

- Медицински сестри – работят по график при сумирано изчисляване на работното време. Функции:

 • Подпомагат и съветват майката за правилното полагане на грижи за нейното дете;

 • Предоставят подкрепа на майката без да отнемат задълженията й по отношение на грижите за детето;

 • Контролира и придружава майките при извършване на тоалет на техните деца;

 • Организира и контролира рационалното хранене на клиентите на ЗМБ, както и захранването на кърмачетата;

 • Разглежда медицинската документация и резултатите от изследванията, необходими при настаняване в ЗМБ;

 • Наблюдава здравословното състояние на потребителите;

 • Отговарят за хигиенното състояние по време на дежурство;

 • Участват в организирането на цялостната дейност на Звеното – прием, настаняване, изготвяне на необходимата документация, организиране на ежедневието, извеждане от дома и придружаване на потребителите на социалната услуга в самостоятелният им живот;

 • Съблюдава за спазването на ПВР в ЗМБ;

 • Води рапортна книга за дежурствата на смени;

 • Предоставя информация по телефона по време на дежурство.

Дейности в ЗМБ:

Членовете на мултицисиплинарният екип от специалисти извършват:

- Индивидуална и групова работа с клиентите при необходимост;

- В рамките на правомощията си и служебните си задължения съдействат при намиране на работа, решаване на жилищни, здравословни и други проблеми;

Провеждат се екипни срещи не по-рядко от един път в месеца. От заседанията се изготват протоколи.

Целият персонал на социалната услуга разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга.

Екипът на ЗМБ не получава супервизии от външни експерти не е преминавал специализирани обучения за работа с целевата група.

Център за настаняване от семеен тип

 • Местоположение на социалната услуга

«Център за настаняване от семеен тип» е социална услуга от резидентен тип, която се предоставя на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Социалната услуга «Център за настаняване от семеен тип» се предоставя в недвижим имот, частна общинска собственост, на ул. «Чардафон» № 12, ап.24 в гр. Габрово. Сградата е в централната градска част, в близост до всички държавни институции, училища, болници, ДКЦ и други културни институции.

«Център за настаняване от семеен тип» се помещава в апартамент с площ 101.20 кв.м. Състои се от две спални помощения, всекидневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел, килер и коридор. Помещенията са обзаведени съобразно нуждите на ползвателите.

 • Целева група

Социалната услуга е предназначена за деца от ДДЛРГ, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини настаняване в приемно семейство или осиновяване.

Дейността на социалната услуга ЦНСТ е съобразена с изискванията на Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане, Правилниците за прилагането им и на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

В процеса на работа ЦНСТ си взаимодейства с РДСП, ОЗД, ДСП, Община Габрово, Дирекция Бюро по труда, ДДЛРГ „Христо Райков”- Габрово, училищата, в които учат потребителите на социалната услуга, Районен съд Габрово, НПО

 • Характеристика на социалната услуга

Целта на ЦНСТ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в среда, близка до семейната чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

Услугите, които се извършват в социалната услуга са следните: консултиране; постоянна грижа; професионално ориентиране; информиране и обучение; групова работа; помощ в домакинството; образование/обучение; други – изграждане на социални умения и умения за самостоятелен начин на живот.

Мисия:

  • Да се задоволят основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и др.;

  • Да се осигури безопасна среда и сигурна среда за живеене;

  • Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки и др;

  • Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността;

  • Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване и др.да се оказва съдействие на децата за поддържане на връзките им с родителии близки;

  • Да се подготвят порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността;

  • Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват;

Капацитетът на услугата

ЦНСТ е с капацитет 5 места и предоставя алтернативни на институционалния тип грижи за деца до 18-годишна възраст, или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

Персоналът се състои от 4 щатни бройки. Сформиран е екип от специалисти, който включва: управител, изпълняващ и функции на социален работник, педагог, социален работник, медицинско лице (1/2) и психолог (1/2).

Целият персонал разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга.

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

 • Местоположение на социалната услуга

Центъра за обществена подкрепа се намира в централна градска част в гр. Габрово в непосредствена близост до обществени институции и училищни учреждения. Социалната услуга е разкрита като делегирана държавна дейност от 01.01.2007г.

 • Целева група

Потребители на социалната услуга са:

  • малолетни и непълнолетни с рисково и асоциално поведение;

  • малолетни и непълнолетни с наложена присъда „Пробация”

  • малолетни и непълнолетни, застрашени от отпадане от училище;

  • деца с проблеми в общуването и невъзможност за справяне в социална среда, нуждаещи се от подкрепа и консултация;

  • деца излизащи от специализирани институции;

  • родители с трудности при отглеждане и възпитание на децата си;

  • ученици от основните, средните училища и професионалните гимназии на територията на Община Габрово;

  • педагогически съветници и класни ръководители;

  • кандидати за приемни родители и осиновители.

Дейността на социалната услуга ЦОП е съобразена със Закона за закрила на детето, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. Децата и родителите, които желаят да ползват социалната услуга ЦОП се насочват с направление от Отдел «Закрила на детето» към Дирекция «Социално подпомагане» - Габрово. Сключва се договор за ползване на социалната услуга и се изготвя индивидуален план. Ползвателите на центъра не заплащат такса.

 • Характеристика на социалната услуга

ЦОП предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на социални и педагогически консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални и групови програми за социално включване.

В ЦОП се предоставят следните услуги:

* Превенция на насилието и асоциалното поведение - Изнасяне на лекции, тренинги в учебните заведения; организиране и реализиране на кампании; организиране на празници, тематични днии др.

* Закрила на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране – социално и психологическо консултиране на деца, жертви на насилие; насочване към други услуги в общността, включващи настаняване на пострадали;

* Консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение;

* Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – подкрепа при напускане на институциите;

*Деинституционализация и реинтеграция на деца настанени в специализирани институции – социално - консултативна работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда; подкрепа и консултации за детето в периода след реинтеграция;

* Образователна подкрепасъдействие на деца, отпаднали /с риск да отпаднат от училище за започване или продължаване на образованието; организиране на извънучилищни форми на работа с проблемни деца – групи за самоподготовка за училище, съдействие за включване в ателиета по интереси, спорт и др.

* Включване в индивидуални и групови превантивни или корекционни програми на клиенти насочени с Решение на МКБППМН или Искане от ГД ИН Сектор «Пробация»;

* Професионално ориентиране на клиентите на Центъра и осъществяване на програма „Кариерно развитие”, целяща професионално ориентиране на подрастващите от 11-ти и 12-ти клас на габровските училища, чрез изследване на личностните им качества и способности,както и паралелно запознаване със спецификата и естеството на предпочитаните от тях професии;

*Семейно консултиране – социални, педагогически, психо социални и психологически консултации; повишаване на родителския капацитет; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители - дете;

*Психо – социална подкрепа на деца, родители и техни близки и роднини

Индивидуални и групови консултации за деца за запознаване с техните права; предпазване от насилие, вкл. и сексуално насилие; развитие на комуникативни и социални умения; справяне в конфликтни ситуации; съдействие за редовно посещение на училище или друго детско заведение; организиране на дейности за училищна подкрепа; здравословен начин на живот - ХИВ, СПИН превенция и БППП; превенция на зависимости;

Индивидуални и групови консултации за родители, близки и роднини по въпроси, свързани с отглеждането на техните деца и посрещане на специфичните им нужди; възпитание на децата; практични съвети за ежедневни нужди в семейството (семеен бюджет, разпределение на отговорностите в семейството и др.); осигуряване на безопасна и здравословна среда за децата; насочване към други социални служби и структури подкрепа за намиране на работа; подкрепа за разрешаване на жилищен проблем. Насочване, медиация и придружаване при контакти с други институции

* Свободно време, отдих и развлечение: Организиране на кампании, празници, лятна работа с деца клиенти на Центъра и деца от детските заведения на територията на гр. Габрово.

През 2009 г. с решение от Възпитателно дело на МКБППМН са насочени 15 малолетни и непълнолетни за включване в корекционна програма за преодоляване отклоненията в поведението, насочените с ИСКАНЕ от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, сектор „Пробация” са трима. През 2009 г. се е работило по 24 случая насочени от О„ЗД” като направленията са за предоставяне на дългосрочна социална услуга - „Психологическа подкрепа” и „Социална подкрепа”, „Повишаване на родителския капацитет”, Извършени са 17 свободни консултации на клиенти в т.ч. психологическо консултиране – 15 и социално- психологическо консултиране – 2.

През 2009 г. са проведени 89 изнесени тематични сесии в габровските училища и детски градини на различни теми според заявката на учебното заведение

От началото на 2010 г. в ЦОП са предоставени краткосрочни и дългосрочни социални услуги на 37 деца, работено е с 13 семейства, направени са 6 свободни консултации с психолог, реализирано е 1 анкетно проучване сред учениците на възраст между 14 и 19 години от 7 училища с цел проучване на нагласите и отношението на подрастващите спрямо агресивното поведение.

До този момент през 2010 г. от специалистите работещи в ЦОП са организирани и проведени следните мероприятия и кампании: Кампания за Свети валентин, Кампания «За да има утре...», Кампания «Подари усмивка 3», празник за Първи март съвместно с ЦСКП към „SOS”- Детски селища България, посещение в ДМСГД гр. Габрово по случай Първи март с деца клиенти на ЦОП и доброволци от МСНВ, празник за 1 юни съвместно с ЦСКП към „SOS”- Детски селища България и МОЛ Габрово.

Реализирани са и следните програми: Дни на кариерата” - в нея са включени учениците от габровски гимназии. Целта е професионално ориентиране на подрастващите, чрез изследване на личностните им качества и способности, и запознаване със спецификата на предпочитаните от тях професии; „Училище за родители” в партньорство със ЗМБ; Програма за обществено въздействие на осъдени на «пробация», злоупотребяащи с алкохол в партньорство с ГД ИН Сектор «Пробация» гр. Габрово и Лятно училище за деца клиенти на ЦОП и ЦСКП.

Проведени 45 изнесени тематични сесии в габровските училища и детски градини на различни теми според заявката на учебното заведение.

Капацитетът на услугата е 20 потребителя.

Към месец април 2010 г. потребителите на социалната услуга са 27 лица. Преобладаващия брой ползватели са на възраст между 8 и 18 години. Преобладават момчетата. Има ползватели от община Габрово и от областта.

ЦОП си сътрудничи с външни организации и институции – Общински съвет по наркотични вещества, Отдел Социални дейности в Община Габрово, Регионална библиотека Априлов-Палаузов, доставчици на социални услуги на територията на Община Габрово, РДСП и ДСП, Отдел Закрила на детето, МКБППМН, Звено майка и бебе, НПО и др.

Персоналът се състои от 4 щатни бройки. В ЦОП работи екип, който включва: ръководител, психолог и социален работник.

Целият персонал на социалната услуга разполага с подходящо за длъжността образование и опит в сферата на предоставяне на тази услуга.

Специалистите не получават супервизия и допълнителни обучение, целящи повишаване на квалификацията. Получават частична методическа подкрепа при осъществяване на услугата от РДСП, ДСП и Отдел «Социални дейности» към Община Габрово.

Център за обществена подкрепа – ИМКА

 • Местоположение:

Основните дейности по предоставяне на социалната услуга ЦОП се извършват в сградата на Новата младежка територия, на ул. Тимок 2, която се намира в парка до Дом на културата „Емануил Манолов” в централната градска част на Габрово. Сградата е общинска собственост и е влязла в експлоатация през юли 2005 година. Тя е специално изградена за младежка територия с обща разгъната площ 300 кв. м,. Дейностите на ЦОП се осъществяват в 3 основни помещения с обща площ 100 кв.м. Останалата площ от сградата има възможност да се използва при осъществяване на по- големи събития с обществено значение. Сградата е предоставена на Концесия за период от 15 години на Сдружение „ИМКА” Габрово. Помещенията, в които работи ЦОП, както и цялата сграда на младежката територия отговаря на всички съвременни изисквания за достъпност на средата, вкл. санитарни помещения, енергийна ефективност и сигурност. Сградата е разположена в защитено парково пространство, което предоставя и допълнителни възможности за групови занимания на открито.

Сградата, в която се помещава ЦОП, управляван от ИМКА-Габрово се намира в близост до Община Габрово, офисите на ОЗД и останалите институции в общността, с които екипа на центъра си взаимодейства, относително близо е и до специализираните институции за деца.

Обща площ и обособени помещения:

Екипът, предоставящ услугите в ЦОП, може да използва цялата площ на Новата младежка територия (на открито и закрито) при организиране на по-големи събития, инициативи и кампании с целевите групи.

Основно дейностите по предоставяне на социалната услуга ще се осъществяват в следните помещения и общи части:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом