Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница8/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17Основните проблеми, които са характерни за тази рискова група са:

 • Изолация от пазара на труда;

 • Социална изолация в общността;

 • Недостатъчна финансова подкрепа за лицата и техните семейства;

 • Трудно достъпна архитектурна среда;

 • Недостатъчен брой социални услуги в общността, а именно: „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

 • Липса на социални услуги - резидентен тип;

 • Много труден достъп до социалните услуги, които се предоставят в специализирани институции извън обичайната домашна среда;

Основните идентифицирани нужди са от:

 • Предоставяне на социални услуги в общността, насочени към пряко подпомагане на лицето с увреждане, при задоволяване на неговите основни жизнени потребности, а именно: „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Домашен помощник”.

 • Предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация;

 • Изграждане на умения за независим живот;

 • Обучения за активно включване на пазара на труда;

 • Осигуряване на подкрепа за семейството на лицето с увреждане;

 • Достъпна архитектурна среда;

 • Подкрепа в социално включване в общността;

    1. Лица с физически увреждания

На територията на област Габрово към 31.12.2009 г. са регистрирани 9348 лица с физически уреждания. Относителният дял на тази група е най-голям – 50.95% от всички лица с увреждания в областта. Най – голям брой лица с физически увреждания има в община Севлиево – 4909 лица. В останалите общини техния брой е както следва: Габрово - 1656, Трявна – 1190, Дряново – 480.

Значителна част от тези лица са регистрирани от Дирекции ”Социално подпомагане” и получават месечни добавки за социална интеграция по реда на ЗИХУ, както и целеви помощи за покупка и ремонт на технически помощни средства, приспособления и съоръжения, необходими в ежедневието им, според степента на увреждането. Част от тях ползват и социалните услуги, които се предоставят на територията на съответната община.

Основните проблеми, които съпътстват лицата с физически увреждания са свързани с възможностите за самообслужване и придвижване. Проблем в ежедневието на тази група е труднодостъпната архитектурна среда - при посещения в обществени сгради, при придвижване по улици и тротоари и др.

Проблем за тази категория лица, в случаите когато са в тежко здравословно състояние и нямат близки, които да поемат грижата за тях е настаняването в специализирани институции. На територията на област Габрово има две действащи специализирани институции за лица с физически увреждания.

    1. Лица с множествени увреждания

Лицата с множествени увреждания са следващата голяма подгрупа от групата на всички пълнолетни лица с трайни увреждания. На територията на областта са регистрирани 8261 лица с установени множествени увреждания или 45,03% от всички лица с увреждания.

В община Габрово към 31.12.2009 г., са регистрирани 3864 лица с множествени увреждания, или около 46.77% от броя за областта. Както и лицата от другите подгрупи и те са обхванати от системата на социалното подпомагане - получават месечни добавки за социална интеграция и целеви помощи за покупка и ремонт на технически помощни средства, приспособления и съоръжения по реда на ЗИХУ и ППЗИХУ.

На територията на община Севлиево са регистрирани 3736 лица, община Дряново – 649 лица, община Трявна – 12 лица.

Услугите в общността, които ползват тази целева група са „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Домашен помощник”.

    1. Лица с психични заболявания

Основните проблеми на тази група лица с увреждания са свързани най - често с невъзможността и нежеланието на близките им да полагат необходимите постоянни грижи, от които лицата се нуждаят в ежедневието си. На територията на областта, има две специализирани институции, с насоченост към техните специфични потребности – Дом за възрастни с психични разстройства, гр. Дряново и Дом за възрастни с деменция, гр. Дряново.

На територията на областта, към м. декември 2009 г. са регистрирани 427 лица с психични разстройства. Най-голям е броят им в община Габрово – 194 или 45.43% от всички лица с психични разстройства от областта. В община Дряново това са 155 лица, следва община Севлиево с 44 лица и община Трявна с 34 лица.

Тревожен е фактът, че към м. април 2010 г. 39 лица са подали документи и чакат настаняване в Дом за възрастни с психични разстройства, като 6 са от община Габрово и 33 от други области /по данни на ДВПР гр. Дряново/.

Към месец юни 2010 г. 51 лица чакат за настаняване в Дом за възрастни с деменция. Разпределението на чакащите ползватели е както следва: от община Дряново – 3 души, от област Габрово – 12 души и от други области в страната – 36 души /по данни на ДВД гр. Дряново/.

Основните нужди на лицата с психични заболявания са преди всичко получаването на 24 часови постоянни грижи, в обичайната домашна среда - като близките, които ги полагат, би трябвало да имат приоритетен достъп до дейностите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, което ще ги мотивира да обгрижват лицата в обичайната домашна среда, и да се избегне настаняването им в институции. Когато лицата с психични разстройства нямат близки, или близките им са в невъзможност да полагат грижи за тях, е необходимо да има развита мрежа от подходящи за тази категория лица, социални услуги резидентен тип.

На територията на област Габрово има разкрити няколко социални услуги в общността за лицата с психични заболявания:

- Преходно жилище - с. Радовци, община Дряново, в което са изведени потребители от ДВПР, с. Радовци с цел подготовка за водене на самостоятелен живот и реинтеграция в обществото.

- Защитено жилище в с. Гостилица за хора с лека умствена изостаналост.

- Защитени жилища 1 и 2 в с. Царева ливада за лица с леки интелектуални затруднения.

    1. Лица с умствена изостаналост

Лицата с умствена изостаналост в област Габрово към 31.12.2009 г. са 308, като най-голям е броят им в община Габрово - 184 броя или 59,74% от всички лица с умствена изостаналост в областта. Следва община Дряново - 62 лица, Севлиево – 48 лица, Трявна – 14 лица.

Почти всички лица с умствена изостаналост са обхванати от системата на социално подпомагане - получават интеграционни добавки по ЗИХУ, целеви помощи за покупка и ремонт на технически помощни средства. Ползват и социалните услуги, които се предоставят в общността на територията на съответната община.

Поради спецификата на увреждането, лицата от тази категория и техните близки имат по труден достъп социалните услуги, които се предоставят в специализирани институции. Много от тях са лежащо болни или със затруднено придвижване и се нуждаят от постоянни грижи. В общността ползват най-често услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, които са алтернатива на настаняване в институции.

На територията на област Габрово има един Дом за възрастни хора с умствена изостналост в община Севлиево, който обслужва хора не само от област Габрово, но и от други области в страната.

   1. Лица, трайно настанени в институции

    1. Лица с увреждания, настанени в институции

На територията на област Габрово функционират 5 дома за хора с увреждания.

В община Габрово работи Дом за възрастни с физически увреждания с капацитет 36 места. Към месец април 2010 г. ползвателите на социалната услуга са 33-ма, от които 17 мъже и 16 жени. 14 от ползвателите са на възраст между 31- 60 години, а останалите 21 са над 60 годишна възраст. Съотношението на ползвателите по етнически признак е 90 % българи и 10 % други. Настанените в ДВФУ са от различни населени места, като приоритет имат жители от област Габрово. Към момента на проучването 17 лица са от община Габрово, 4 са от областта и 12 са от други области в страната. За тази услуга има 7 лица, подали документи и очакващи настаняване.

В община Дряново има 2 дома за възрастни с увреждания. Дом за възрастни хора с деменция (ДВД) и Дом за възрастни с психични разстройства (ДВПР).

ДВД е специализирана институция за възрастни хора с деменция, предоставяща социални услуги извън семейна среда, с капацитет 52 места. Институцията се намира в гр. Дряново. Към април 2010 г. ползвателите на услугата са 46 души, от които 15 мъже. По–голяма част от хората в дома са на възраст над 61 год. – 49, а само 3 са на възраст от 31-60 год. По етнически признак се разделят на българи – 43 и 3-ма роми. Потребителите, които се настаняват в ДВД гр. Дряново са хора, страдащи от деменция и болест на Алцхаймер. Това са лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите потребности.

ДВПР е специализирана институция за възрастни хора с психични разстройства, предоставяща социални услуги извън семейна среда, с капацитет 110 места и персонал от 59 човека. Институцията се намира в с. Радовци на 15 км. от общинския център и на 33 км. от областния център. Към април 2010 г. има настанени 113 жени. По възраст те са разпределени, както следва: от 19 до 30 год. - 1, от 31 до 60 год. - 61 и над 61 год. - 53. По етнически произход: 97 са българи, 15 - роми, 1 с турски и 2 с руски произход. Ползвателите на услугата са предимно от други области – 91, от областта има 21 жени и 2 са от общината. Потребителите, които се настаняват в ДВПР с. Радовци са жени с психични разстройства. Това са лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите потребности.

На територията на община Севлиево функционират два дома за хора с увреждания – Дом за възрастни с физически увреждания (ДВФУ), с. Столът и Дом за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ), с. Батошево. Капацитетът и на двата дома е запълнен целогодишно.

Дом за възрастни с физически увреждания (ДВФУ) - с.Столът е с капацитет 40 места. Към месец април 2010 г. ползвателите на услугата са 22, от които 10 мъже. Трима от ползвателите са на възраст между 31 – 60год., а останалите 20 са над 60годишна възраст. По етнически признак съотношението е 21 българи, 1 ром и 1 турчин. Настанените в ДВФУ, с. Столът са предимно от община Севлиево, но има 2 от областта и 2 от други области. Домът предлага целодневни грижи, медицинско обслужване, медицинска рехабилитация, социална работа с потребителите. За домуващите полагат грижа социални работници, медицински лица, кинезетерапевт, трудотерапевт и помощен персонал (брой на персонала – 21).

Дом за възрастни с умствена изостаналост(ДВУИ) - с. Батошево е с капацитет 80 места. Към месец април 2010 г. в дома живеят 79 мъже. Ползвателите са на различна възраст. От 19 - 30 год. са 13 мъже, от 31 – 60 год. са 49 и над 61 г. са 18. По етнически произход са предимно българи – 86.25%, роми – 10%, турци – 1.25%, останалите 2.5% няма данни. Ползвателите на услугата са предимно хора от други области – 51, от областта са 18 и 10 лица са от общината. Услугата е от резидентен тип и обслужва възрастни хора с умствена изостаналост при осигурено денонощно наблюдение и медицински грижи, трудо- и психотерапия. Персоналът включва специалисти – лекар-психиатър, медицински лица, социални работници, психолог, педагог, трудотерапевт и обслужващ персонал (брой на целия персонал – 44).

За да се планират услуги за деинституционализация на лицата с увреждания, е необходимо да се проучи вида на заболяванията за всеки от тях и да се направи оценка на необходимата грижа, а именно реинтеграция в семейна среда и ползване на социални услуги в общността и развитие на социалните услуги резидентен тип.

    1. Стари хора, настанени в институции

На територията на област Габрово функционират три институции за стари хора – Дом за стари хора в с. Стоките /с отделение за лежащо болни/, Дом за стари хора в с. Добромирка и Дом за стари хора в гр. Трявна. Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в домове са: нужда от грижа, особено за лежащите, предоставяне на грижа, достъп до медицинско обслужване, осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси на клиентите.

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни (ДСХ с ОЛБ) в с. Стоките е с капацитет 40 места. Към месец април 2010 г. ползвателите на услугата са 35 лица - 17 мъже и 18 жени. Повечето хора в дома са на възраст над 61г. – 30 лица, а 5-ма са на възраст между 31 – 60 г. По етнически произход са предимно българи – 33-ма, 2-ма са от ромски произход. Ползвателите на услугата са предимно от община Севлиево – 28 човека, 4-ма са от областта, а 3-ма са от други области. Персоналът на ДСХ с ОЛБ е с 22 щатни длъжности.

Дом за стари хора в с. Добромирка (ДСХ), с капацитет – 80 места. Ползвателите на услугата към април 2010 г. са 77 човека, от тях 29 мъже и 48 жени, всички на възраст над 61 г. По етнически произход - 72 българи и 3 роми. Повечето от хората в дома са от общината – 42, а 22 са от областта и 13 са от други области в страната. В ДСХ в с. Добромирка работят 35 човека.

Дом за стари хора в гр. Трявна (ДСХ) е с капацитет 40 места. Към месец април 2010 г. услугите на дома ползват 40 човека - 20 мъже и 20 жени на възраст над 61 г. По етнически признак 95% българи и 5% роми. Ползвателите на услугата са хора от други области в страната. Персоналът се състои от 18 човека.

В домовете за стари хора се осигуряват различни социални услуги: битово устройване, хранене, поддържащо лечение, поддържане на лична хигиена и хигиена на околнаъа среда, подпомагане в организиране на свободното време на настанените, задоволване на битови потребностисъдействие за участие в програми за социална интеграция и ресоциализация.

   1. Самотно живеещи стари хора

33.7% от населението на област Габрово са лица в пенсионна възраст. Гражданите от областта, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст са 35609.

Групите лица в пенсионна възраст са около 30-40 % от всички жители в отделните общини. Преобладаващата част от селата извън общинските центрове са обитавани основно от хора в пенсионна възраст.

Основни насоки при работата с тази група са следните:

 • Подкрепа за ежедневните грижи в дома - помощ при самообслужване, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване;

 • Осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства;

 • Достъп до медицинска помощ и здравни услуги;

 • Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа;

 • Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките населени места в селските райони.

Животът на старите хора в отдалечени и изолирани населени места е изключително затруднен, основно поради липсата на достатъчно средства и затруднения достъп до здравеопазване, невъзможността или затрудненията с осъществяването на комунално-битовите дейности и най-вече социалната изолация. Във всички села в общините този проблем е поставен на първо място. Броят на старите хора, които се нуждаят, но не са обхванати от социални услуги е неясен. В градовете е много трудно да се определи броят на хората, които попадат в тази рискова група, а по селата чрез сътрудничеството на кметовете и кметските наместници броят им може да се определи сръвнително точно поради това, че в селата хората са по-малко и се познават помежду си.

Живеещи самотни стари хора:

 • община Габрово – 1 368 в града и 886 в селата;

 • община Дряново - 172 в града и 82 в селата;

 • община Севлиево - 1210 в селата;

 • община Трявна - за територията на общината 220 човека.

   1. Общности и групи в неравностойно положение

    1. Безработни

Безработицата е основен рисков фактор, свързан с доходите и стандарта на живот на хората в трудоспособната възраст.

Регистрираните безработни лица на територията на областта, към м. април 2010 г. са 4858. В сравнение с 2009 г. броят на безработните лица се е увеличил. По данни от ДБТ за 2009 г. те са били 4447, като 895 лица от тях са без и с по-ниско от основно образование, а 602 лица са с регистрация повече от една година.

Анализът на безработните лица показва, че те са с ниска конкурентноспособност на пазара на труда. Преобладаваща част в тази група са лицата без или с ниска степен на образование; безработни младежи; безработни младежи с трайно намалена работоспособност; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица; безработни лица с трайно намалена работоспособност; безработни лица – самотни родители /осиновители/ и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”; безработни жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст; други групи безработни лица.

Към м. декември 2009 г. от регистрираните безработни лица на територията на област Габрово е най-голям е броят на безработните лица над 55 години - 1255 лица, следващата голяма група е на безработните лица без и с по – ниско от основно образование – 895 лица. Безработните лица с регистрация над 1 година са 602. Безработните младежи на възраст от 18 до 29 години е 586. Регистрираните лица с трайно намалена работоспособност са 339 за областта.

От извършеният анализ е видно, че голяма част от групата на безработните лица са лица на възраст над 55 години, с много ниско образование, трайно безработни, неконкурентноспосбни на пазара на труда.


    1. Етнически общности в неравностойно положение

В настоящата група са включени хора, живеещи в обособените ромски общности в област Габрово. В ромските квартали са налице различни фактори подкрепящи бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование и квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални, образователни услуги. Ромските квартали са с най-голям относителен дял на непълнолетни майки, деца, настанени в институции, деца, в риск от отпадане от училище. Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори оказва най-силно влияние, когато семейството живее в рамките на собствената компактна малцинствена група.

В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито децата рискуват да повторят модела на социална изолация на своите родителите. За да се разбие затворения цикъл, е необходима комплексна интервенция насочена срещу бедността, която да подпомогне семействата да осигурят шансове за социално включване и развитие на своите деца:

 • Допълнителна професионална квалификация и образование за младежите, отпаднали от училище или с основно и по-ниско образование;

 • Подкрепа на родителя в случаите на трайна безработица чрез допълнителна професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на други възможности за заетост;

 • Изграждане на родителски капацитет и увереност;

 • Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и овладяване на български език;

 • Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната система;

 • Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и конкурентноспособният на пазара на труда;

 • Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на децата, настанени в институции, както и превенция на изоставянето;

 • Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

 1. Оценка на социалните услуги в област Габрово

Анализът на социалните услуги в област Габрово е направен на базата на събраната информация от:

 • Картите за услуги, подадени от доставчиците на социални услуги;

 • Карта за данни на рисковите групи по общини.

За целите на анализа на наличните услуги в област Габрово са разглеждани три групи услуги: за деца, за възрастни лица и за стари хора. Има се предвид както специализираните институции, така и услугите предоставяни в общността за съответните рискови групи.

Териториалното разпределение на социалните услуги, предоставяни в периода 2008-2011 г в областта е представено в следната таблица:

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА В КЪМ 2010 ГОДИНА
Община
Населено място


Община Габрово

Община Дряново

Община Севлиево

Община Трявна

ДОМ ЗА МЕДИКОСОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

1

 

 

 

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

1

 

1

 

ЗВЕНО"МАЙКА И БЕБЕ"

1

 

 

 

ЦОП

3

1

1

1

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

1

 

1

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ АУСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

1

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

1

 

 

 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

1

 

 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ

 

1

 

 

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА

 

 

 

1

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

1

 

1

 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ДЕМЕНЦИЯ

 

1

 

 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

 

1

 

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

 
1

1

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ

 

 

1

 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

 

 

1

 

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС

 

1

 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

1

1

 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНЕ

1

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

1

 

 

1

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

 

3

 

 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

 

1

 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

 

1

 

 

НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА

 

 

2

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

1

1

1

 

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

 

 

 

 

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

 

 

 

 

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

 

 

 

 
15

12

10

4
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом