Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница7/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


Основната група деца жертва на насилие е от община Севлиево, където към м. декември 2009 г. са регистрирани 64 случая или 86.5% от случаите в областта. Следва община Габрово с 5 случая на деца жертви на насилие или 6.8%. На трето място по брой регистрирани случаи на деца, жертви на насилие е община Трявна с 3 бр. В община Дряново има 2 регистрирани случая.

Въпреки увеличеното разкриване и съобщаване на случаи, остава проблем изваждането на светло на домашното насилие и преодоляването на «задругата на мълчанието». За жертвите на насилие остава необходимо осигуряването на сигурност, терапия за преодоляване на травмите, обществена и социална подкрепа.

Характерно за групата на децата жертви на насилие е, че насилието се извършва не само в семейството, но и извън него. Малолетните и непълнолетните основно са били обект на престъпления срещу собствеността - кражби и грабежи, извършвани предимно в районите около училищата и на неоживени места.

Като основни причини за извършване на насилие над децата могат да се откроят: нисък социален и образователен статус на родителите; влошени взаимоотношения между родителите; занижен родителски контрол и дезаинтересованост на родителите от развитието на детето им.

За децата жертви на трафик, все по актуален става проблема с трафика на деца с цел сексуална експлоатация, принуждаване към проституция и кражби, предимно в държави от Европейския съюз.

Регистрирани случаи на деца жертви на трафик за периода 2007-2010 г. има в общините Дряново 2 случая през 2007 г. и Габрово 1 случай през 2010 г. В останалите две общини Севлиево и Трявна не са регистрирани такива случаи.

Рискът от институционализация за тази група деца е особено висок, ако няма адекватни услуги по превенция. Тази целева група има потребност от предоставяне на коплексни социални услуги свързани с предоставяне на специализирана консултантска помощ за децата и техните родители, осигуряване на подслон, храна, дрехи, лекарства, достъп до здравни и образователни услуги, адекватна родителска грижа, основана на любов и привързаност, разбиране и предоставяне на закрила (вместо наказание), преодоляване на травмите от преживяно насилие.

Основната група деца получили полицейска закрила за периода 2007 – 2010 г. е в община Севлиево. През 2010 г. на 3 деца от областта е наложена мярка полицейска закрила, като 2 от тях са от община Габрово, а 1 е община Севлиево. На територията на останалите общини не е прилагана тази мярка.

    1. Деца с противообществни прояви

Децата с противообществени прояви и поведенчески проблеми биха могли да се изведат като отделна целева група. Поведенческите проблеми са: агресия, използване на алкохол и упойващи вещества, кражби, побой.

Факторите, водещи до различни противообществени прояви и поведенчески проблеми на децата са: ниския родителски контрол, раздялата в семейството – при разведени родители или родители в чужбина, бедност, безработица.

По данни на МКБППМН най-често са налагани възпитателни мерки за извършените от малолетните и непълнолетни лица кражби и грабежи, за бягства от училище и от къщи.

Към м. декември 2009 г. 78 са регистрираните деца от областта, извършили кражба, като най-голям брой от тях е от община Габрово 37 деца, следва община Севлиево - 27 деца и община Дряново - 14 деца. В община Трявна няма данни за деца извършили кражба.

Децата, извършили насилие към м. декември 2009 г. са 27, като 20 от тях са от община Габрово, а 4 деца са от община Севлиево и 3 деца от община Дряново. На територията на община Трявна няма регистрирани случаи на деца, извършили насилие.

Приоритет на работещите специалисти с тези две целеви групи, явяващи си подгрупи на групата деца с противообществени прояви е превантивната дейност, индивидуално – възпитателна работа с проявените, с родителите им, с учебните заведения с цел намаляване и ограничаване на противообществените прояви и престъпления. С цел превенция на настаняването в специализирани институции /ВУИ и СПИ/ и ограничаване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните, приоритет се дава на възпитателната мярка „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”.

В заключение на анализа на тази целева група, като основни фактори за извършените престъпления и противообществени прояви от малолетните и непълнолетните могат да се откроят: конфликтите и слабостите в семейното възпитание, големият брой родители заминали в чужбина и оставили децата си без надзор, недостатъчният контрол или липсата на такъв от страна на родителите или лицата, които ги заместват, раздялата в семейството - при разведени родители, ниското културно и образователно ниво на родителите, отрицателното влияние на социалното обкръжение.

Идентифицираните нужди за превенция на поведенческите проблеми при децата са:

 • Осигуряване на подкрепа от родителите и намаляване на агресията в семейната среда;

 • Ангажиране на свободното време на децата;

 • Осигуряване на подкрепата на психолог при нужда.
    1. Деца със зависимости

Като отделна рискова група се извеждат децата със зависимости. За съжаление към момента няма точна статистика за броя на лицата в област Габрово /пълнолетни и непълнолетни/, които злоупотребяват с психоактивни вещества и се нуждаят от лечение и рехабилитация. По данни на Областния съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за периода 2007 - 2010 г. в центъра по проблемите на зависимостите са потърсили помощ около 40 родители на лица над 18 г., употребяващи и злоупотребяващи с психоактивни вещества.

   1. Пълнолетни лица с увреждания

В четерите общини на областта пълнолетните хора с увреждания са общо 18344 през 2009 г. по данни на Дирекция „Социално подпомагане” Габрово и Дирекция „Социално подпомагане” Севлиево. 38.42% от хората с увреждания са регистрирани в областния център Габрово – 7048. От тях 2806 са лицата с физически увреждания, 3864 – лицата с множествени увреждания, 184 – лицата с умствена изостаналост и 194 – лицата с психични разстройства.В процентно съотношение към общото население относителният дял на хората с увреждания е най-висок в общините Севлиево – 25%, Дряново – 15%, Габрово – 11% и Трявна – 10%. Най-големи са групите на хора с увреждания в Севлиево – 8737, следвани от общините Габрово – 7048, Дряново – 1384 и Трявна - 1175.

Таблица 8: ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ към 2009 година

 

с физически увреждания

с множествени увреждания

с умствена изостаналост

с психични увреждания

Общо за областта

9348

8261

308

427

Габрово

2806

3864

184

194

Дряново

518

649

62

155

Севлиево

4909

3736

48

44

Трявна

1115

12

14

34
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом