Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница6/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Основни потребности на децата с увреждания, изведени от работната среща в Габрово са:

 • По-добра квалификация на личните лекари по отношение на децата с увреждания;

 • Осигуряване на достъпна и качествена информация на родителите на деца с увреждания по отношение на лечение и социални услуги;

 • Обучение на родителите как да работят с децата си и оказване на морална подкрепа;

 • Социална закрила на работещите родители на деца с увреждания;

 • Недостатъчна обезпеченост на интегрираните деца с ресурсни учители;

 • Необходимост от обгрижване на деца с увреждания, чиито родители работят;

 • Необходимост от доброволци;

 • Липса на специалисти;

 • Промяна на нагласите на родителите /готовност да включат децата си в съществуващите услуги/;

 • Увеличаване на капацитета на Дневния център за деца и младежи с увреждания – Габрово (ДЦДМУ) и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с аутизъм – Габрово (ЦСРИ);

 • Не са обхванати деца със слухови и зрителни увреждания в съществуващите услуги;

 • Седмична грижа в ДЦДМУ;

 • Осигуряване на достъпна архитектурна среда, особено в изолираните малки населени места и транспорт за деца с увреждания.

    1. Деца с физически увреждания

Към м. декември 2009 г. на територията на област Габрово са регистрирани общо 206 деца с физически увреждания, като най-голям брой деца с физически увреждания има в община Габрово – 124 или 60.19% от всички деца с физически увреждания от областта. В община Севлиево тези деца са 38, в община Трявна - 23 деца, в община Дряново – 21 деца.    1. Деца с множествени увреждания, психични заболявания и с умствена изостаналост

Към декември 2009 г. на територията на област Габрово са регистрирани 6 деца с множествени увреждания, като 1 дете е от Габрово, 2 деца са от Севлиево и 3 са от Трявна. В община Дряново няма регистрирани деца с множествени увреждания.

На територията на област Габрово към декември 2009 г. има регистрирани 24 деца с психични разстройства. От тях 22 деца са от община Севлиево,по 1 дете в общините габрово и Дряново, а в Трявна няма деца с психични разстройства.

Децата с умствена изостаналост на територията на областта са 42. От тях 18 деца са от община Габрово, 14 деца са от община Севлиево,а в дряново и трявна има по 5 деца.

   1. Деца в риск

    1. Деца, изоставени на ниво родилен дом

За периода 2007-2009 г. на ниво родилно отделение са изоставени от родителите си 42 деца. През 2007 г. са регистрирани 15 такива случаи, през 2008 г. - 10 и през 2009 г. броят им се увеличава на 17.

Най-голям е броят на изоставените деца от община Габрово – за периода 2007 г. – 2009 г. общо 31 деца, т. е. 73.8 % от всички изоставени деца на ниво родилно отделение на територията на областта. В община Дряново са изоставени 3 деца или 7.1 %. За община Севлиево през посочения период са изоставени 7 деца или 16.7%, а в община Трявна е изоставено 1 дете или 2.4%.

Въпреки, че между Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово и Родилно отделение е разработена и се прилага процедура за предотвратяване на постъпването на детето в институция, работата по превенция е ниско ефективна. На практика в Отдел „Закрила на детето” постъпват сигнали за бременни в риск от изоставяне на децата си, когато вече са в родилното отделение. На този етап вече е късно за интервенция и периода за работа на социалният работник е много кратък.

    1. Деца в риск от отпадане от училище

Общият брой на децата, отпадащи от училище от 33 през учебната 2007/2008 г. е намалял на 28 през учебната 2008/2009 г., а към първият учебен срок на учебната 2009/2010 г. е 27.

Водещите причини за отпадане на децата от училище са следните:

 • заминаване на родителите в чужбина, заедно с децата. На практика за тях няма информация дали са продължили образованието си;

 • преместване на детето от едно училище в друго- поради наложено наказание, най-често поради неизвинени отсъствия и лоша дисциплина. При тези деца рискът от окончателно отпадане от образователната система е доста висок;

 • занижен родителски контрол и лошо икономическо състояние или бедност на семейството, в което детето живее. Този фактор е определящ предимно при децата от етническите малцинства. Етнокултурната принадлежност проявява влиянието си върху отпадането от училище, както чрез икономически мотиви за напускане, така и чрез така наречените семейни причини /ранни бракове, непълни семейства и др./;

- закриване на учебното заведение в съответното населено място поради маломерни паралелки и записване на детето в училище, извън настоящето му местоживеене. Това е характерно за малки населени места, където основната част от децата са от ромски произход. Това обикновено води до нередовно посещаване на учебните занятия от тях, в резултат на което се получават пропуски в образователното им ниво и проблеми при задържането им в образователната система.

Отпадането от училище е предпоставка тези децата да останат без образование и без перспективи за бъдеща реализация. При тях е особено висок рискът да бъдат въвлечени в извършване на противообществени прояви и престъпления и в последствие институционализирани в СПИ и ВУИ.

    1. Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години

За периода 2007-2009 година на територията на област Габрово са регистрирани 270 раждания от непълнолетни майки или 7.46% от всички регистрирани раждания за периода на територията на областта. При извършения анализ се забелязва тенденция на запазване на ражданията от непълнолетни майки, през 2007 г. – 93, през 2008 г. – 87, през 2009 г. – 90 брой случай.

За посочения период във всички общини на територията на областта има регистрирани такива раждания, като най-голям е броят на непълнолетните майки в общините Севлиево и Габрово съответно 126 бр. (46.7%) и 125 бр. (46.3%), следват община Дряново 16 бр. (5.9%) и община Трявна – 3бр. (1.1%)

За тази група деца се развиват социални услуги в общността, като Центровете за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе”.    1. Деца в многодетни семайства

Към м. декември 2009 г. на територията на област Габрово са регистрирани 1315 многодетни семейства. Най-голям брой многодетни семейства са регистрирани на територията на община Габрово – 568, следва община Севлиево– 495 семейства, община Трявна – 173 семейства, община Дряново – 79 семейства.

Няма официални данни каква част от настанените в институции деца са от многодетни семейства. Анализът на настаняванията обаче показва, че голяма част от децата в домовете имат братя и сестри. Много често децата настанени в ДДЛРГ са в институцията заедно със своите братя и сестри или имат братя и сестри настанени в друга институция или осиновени.

Децата в многодетни семейства са част и от групата на нередовно посещаващите училище, както и от ранно отпадащите. Голяма част от тях са от ромски семейства. За да се даде възможност за социално включване и за да имат равен шанс е необходимо на тези деца да им се осигури достъп до качествено образование. Паралелно обхващането на децата на многодетни семейства в ранна възраст в детска градина и в целодневна форма на организация на образованието, ще подпомогне в отглеждането им социално слабите родители. Същевременно обхващането на децата в училище и подпомагането на семействата не трябва да се смесва със записването и настаняването им в учебни заведения от интернатен тип.

Най-често срещаните проблеми при многодетните семейства, които пораждат риск за децата в тях са: лоши битови условия, ранно отпадане от училище, влошен психо-социален климат в семейството и криминогенна среда на живот. При тях рискът от институционализиране е изключително висок.

Анализът на тази рискова група деца, обуславя необходимостта да се развиват допълнителни услуги за подкрепа на семействата и превенция на изоставянето на деца от тези семейства.

    1. Деца на самотни родители

Към 31.12.2009 г. в област Габрово са регистрирани общо 4876 деца на самотни родители (сем. помощ по чл.7 от ППЗСП). Най-голяма е групата на деца, отглеждани от самотни родители в община Габрово 2487 деца (51% от всички деца на самотни родители). В община Севлиево има 1320 деца на самотни родители (27,07%), община Трявна 783 (16,06%) и най-малко са децата на самотни родители в община Дряново – 286 деца (5,87%).

Необходимо е да се проучи каква част от децата, настанявани в институции, в риск от отпадане от училище и с агресивно поведение се отглеждат от един родител, за да се планират интервенциите според нуждите на семейството.

    1. Деца, жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила

Показатели

Към 31.12.07 г.

Към

31.12.08 г.

Към

31.12.09 г.

Към

31.05.2010 г.

Общ брои деца, жертви на насилие и трафик, от тях:

43

97

74

1

 • жертви на трафик

2

0

0

1

 • жертви на насилие

41

97

74

30

Деца, получили полицейска закрила

8

6

11

3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом