Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница5/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Изводи и констатации:

Позитивни:

 • Наличие на относително добре структурирана образователна система.

 • Съхранена в значителна степен традиция на местното население за получаване на качествено и перспективно образование.

 • Наличие на достатъчен сграден фонд.

 • Относително високо образование и професионална квалификация на педагогическите кадри.

 • Обезпечено в значителна степен училищно здравеопазване.

Негативни:

 • Тенденция за прогресивно намаляване на броя на учениците, което води до закриване на училища и детски градини и изменение на структурата на регионалната образователна мрежа.

 • Слаба обвързаност на обществото и бизнеса с проблемите на образованието.

 • Разминаване между потребността от кадри на пазара на труда и предлаганите в професионалните училища професии и специалности.

 • Изменение на отношението на различните слоеве от обществото към образованието като ценност.

 • Тенденция за нарастване на делът на учениците, отпадащи по различни причини от училище в задължителна училищна възраст.

 • Тенденция за намаляване на заетите с педагогически услуги.

 • Тенденция за застаряване на педагогическите кадри.

 • Тенденция за недостиг на кадри за чуждоезиково обучение, информатика и информационни технологии, математика и природни науки.

 • Липса на алтернативни форми за ангажиране на свободното време на учениците и за развитие на потребностите им в малките населени места.

   1. Младежки дейности

Състояние на неправителствените организаци - От регистрираните НПО в област Габрово около 20 са организациите, работещи по проблемите на младите хора, като по-голямата част са концентрирани на в община Габрово. Към декември 2007 година по неофициални данни активна дейност развиват не повече от 5-7 организации.

В Габровска област съществуват организации и институции на местно ниво (читалища, центрове за работа с деца, младежки център), които не са младежки организации (т.е. по-голяма част от членовете и управителните им органи не са младежи), но са доставчици на услуги за деца и млaдежи в общността - образователни, услуги за свободното време, социални услуги и други програми и инициативи.

В сравнение със състоянието преди 2005 г. се отчита намаляване на броя на работещите младежки организации и намаляване на броя на програмите и дейностите на някои организации и институции, доставчици на младежки услуги.

Единици са НПО/младежките групи, осъществяващи конкретни дейности по младежка проблематика по места, а именно: Сдружение “Младежко християнско дружество” ИМКА – Габрово; Български Младежки Червен Кръст, регион Габрово; Сдружение “Социален диалог” – Габрово; Сдружение ИРИС, Севлиево; Сдружение МОГА, Дряново; Сдружение Българи, Дряново и др.

На територията на община Габрово активно работи Областен съвет по наркотични вещества (делегиран бюджет), Арт работилница към ученическия младежки съвет и клубове за здравно образование в общинската училищна мрежа.

Някои от другите доставчици на младежки услуги в общността са: Младежки център, Севлиево; Център за работа с деца, Севлиево; някои читалища; частни обучителни центрове за развитие на чуждоезиковото обучение и на компютърни умения (Веда Консулт, Училища Европа, езикова школа Интензив, езикова школа Видима и др.). НПО, заедно с младежките клубове в училищата, структурирани като извънкласни дейности, са по-активни в инициирането, подготовката и осъществяването на младежки проекти, насочени към решаване на разнородни проблеми на младите хора в общността.

На територията на Габровска област все по- рядко (в сравнение с периода 1996-2002 г.) се организират значими младежки срещи, в които да се дискутират актуални младежки проблеми и приоритети за развитие.

По отношение на осигуряване на средства за младежки дейности се наблюдават различни практики. Средствата, които се изразходват средногодишно за подобряване и развитие на младежка инфраструктура и за младежки дейности се осигуряват от общинския бюджет. Тъй като на територията на малките общини няма голям брой активно работещи младежки организации и структури, то обема от привлечени средства от НПО за младежки дейности, обучение и развитие на младежки лидери, е сравнително малък. В Габрово младежките дейности се финансират частично от бюджета на Община Габрово целево за конкретни дейности и инициативи, и една значителна част от средствата се осигуряват от НПО чрез проекти, подкрепени от национални програми и инициативи, финансиране от ЕС и други донорски програми.

Съществува неизползван потенциал и потребност за партньорство между младежките групи и организации, които работят на местно и на областно ниво, както и участие в мрежи на европейско ниво.

Програми за свободното време и клубаве по интереси към училищата - През периода 2006-2007 години към училищата в област Габрово са сформирани общо над 40 клуба по интереси и над 13 вокални, танцови, спортни и театрални групи. В общините от областта има действащи 2 вокални групи; 5 танцови формации; 6 танцови състава - 3 средношколски, 2 детски и 1 студентски; 3 фолклорни ансамбъла; 3 хора – мъжки, женски и смесен, в които участват и млади хора, 4 школи по изобразително изкуство, 38 регистрирани спортни клуба, от които активни са около 30.

   1. Жилищни условия

Общините на територията на област Габрово разполагат с недостатъчен жилищен фонд, който е стар и амортизиран, а средствата, които се получават от наемите са недостатъчни за поддръжка на жилищния фонд. Не са купувани нови жилища, няма и ново строителство на такива. Липсват механизми, които да стимулират инвестиции в тази насока, което ограничава възможностите на общинските власти да провеждат адекватна социална жилищна политика.

Към настоящият момент Община Габрово разполага с общо 588 жилища, като от тях:

 • I-ва група: “... граждани с установени жилищни нужди” – 539;

 • II–ра група – “..за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени” – 6;

 • III–та група – “Ведомствени жилища” – 17;

 • IV–та група – “Резервни жилища” – 26.

Картотекираните семейства към 2010 г са 95, като през 2009 и 2010 година общо настанените семейства в различни групи жилища са 72;

Община Дряново разполага в момента с 29 общински жилища, от които 24 са жилища за настаняване под наем на граждани, 3бр. ведомствени и 2бр. резервни. Очакваните приходи от отдадени под наем общински жилища за месец юни 2010 год. са 1348,75 лв., а средногодишно са около 16 000 лв. Към 01.07.2010 год. има картотекирани 72 граждани с доказани жилищни нужди, които чакат за настаняване. В дългосрочен план трябва да се търси решение на липсата на нови общински жилища, за задоволяване на социалните ангажименти на общината.

Към 2010 година жилищата, които Община Севлиево предоставя на социално слаби и крайно нуждаещи се граждани са 52 на брой. С настанителна заповед жилищно са устроени 47 семейства. Към м.юни 2010 година общия брой на картотекираните като нуждаещи се от жилища семейства е 383 бр., от които – с две и повече деца 79, с едно дете – 102 и без деца – 202. Чакащи за настаняване са 376 семейства.

Община Трявна разполага със 26 бр. oбщински жилища (18 в гр. Трявна и 8 в гр. Плачковци) и 7 бр. ведомствени жилища.

Към момента настанените в общински жилища са 29 лица и техните семейства. През 2009 г. има 5 картотекирани лица, които чакат настаняване и през 2010 г. също има 5 картотекирани лица чакащи настаняване.

Много от хората, които търсят жилище, не подават документи за картотекиране поради малкия шанс скоро да бъдат настанени. Най–голяма нужда от жилище имат хората от рискови целеви групи, които на моменти изпадат в безпомощност да намерят жилище, поради ниските си доходи и невъзможността за плащане на свободен наем. Основно картотекираните са лица с многодетни семейства, лица с увреждания, безработни самотно живеещи хора. Липсата на собствено жилище води до отделяне на средства за наем от бюджета на семейството. Това е основен проблем и за младите хора, които обикновено са принудени да живеят със своите родители. Липсата на жилище не е изведено като приоритетен фактор за социалната политика, както на национално, така и на общинско ниво.

Във връзка с липсата на жилище и затрудненията за плащане на наем, най-засегнати са бездомни хора на различна възраст, които живеят сами, както и хората с тежки съпътстващи проблеми (зависимости, проблемно поведение, напуснали местата за лишаване от свобода), семейства от етническите малцинства, хората напускащи специализирани институции за деца или за възрастни и самотни майки.

В Община Трявна няма ясно обособен квартал с етническо население, поради факта, че няма много голяма брой от етническо население.

Рискове и слаби страни

 • Значителен процент остарял сграден фонд;

 • Недостатъчно сгради с жилищно предназначение, които да отговорят на потребностите на граждани с доказани жилищни нужди;

 • Недостиг на необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността;

 • Разлика между наемните цени на свободния пазар и тези на общинските жилища;

 • Риск от грешни решения за разпореждане.

Възможности

 • Терените, отредени за изграждане на жилищни сгради да се предлагат на жилищно спестовни вложители и на граждани с трайно незадоволени жилищни нужди и едва тогава да се предлагат на търг. По този начин общините ще осъществяват своята жилищна политика и своите социални функции.

 • Да се извършват продажби на общинския амортизиран жилищен фонд и получените средства да се вложат в изграждане на нови общински жилища.

 • Актуализация на наемната цена, на база социално приемливо процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар

 1. Анализ на групите в риск в област Габрово

  1. Фактори, които пораждат риск за различните групи от населението

При планирането на социални услуги е от изключителна важност да се откроят основните проблеми, които пораждат рискове за различните групи, да се набележат мерки за разрешаването им и да се планират услуги по превенция, каквито към настоящия момент не се предлагат. От извършения анализ на социо-демографската и икономическа картина на областта се очертават някои типични фактори, които поставят лицата в неравностойно положение и провокират появата на рискови групи: увреждане или здравословен проблем в семейството, затруднен достъп до здравни услуги, отдалеченост на населеното място, ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст, многодетството, неравностойна позиция на пазара на труда, трайна липса на собственост и доходи, противообществени прояви, рискове, засягащи децата и лица в институции.

  1. Характеристика на рисковите групи в област Габрово

   1. Деца, настанени в специализирани институции

На територията на област Габрово функционират 3 специализирани институции за деца – 2 в община Габрово и 1 в община Севлиево.

Дом за медико-социални грижи за деца Габрово (ДМСГД)

В дома са настанени деца от област Габрово (по изключение от други региони на страната) на възраст от 0 до 3 години с хронични заболявания и/или медико-социални проблеми. Капацитетът на ДМСГД е 74 места. За периода от 2008 до 2010 година, броя на преминалите през услугата деца намалява средно с 20 на година, като към месец април 2010 г. в специализираната институция са настанени 61 деца. От тях, 34 деца са от община Габрово и 17 от областта. Съотношението по пол е 29 момчета и 22 момичета, а съотношението по произход е 19 деца от български, 32 от ромски и 4 от турски произход. 10 от децата, настанени в ДМСГД посещават масова детска градина «Явор» в гр. Габрово.

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Райков” Габрово (ДДЛРГ).

ДДЛРГ е институция, в която се настаняват деца от 7-18 (20) годишна възраст от Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”. Услугата ДДЛРГ е безплатна. В началото на 2010 г. капацитета на социалната услуга е намален от 50 на 43 места. Целта е «стесняване входа» на институцията и «разширяване на изхода». Акцентира се върху работата с деца, на които им предстои напускане на ДДЛРГ. Към 30.04.2010 г. ползватели на социалната услуга са 38 деца, от които 25 момчета и 13 момичета. Съотношението на ползвателите по етнически признак е както следва 12 деца от български, 19 от ромски и 9 от турски произход. Към момента на проучването 13 деца са от община Габрово, 6 са от областта и 19 са от други области в страната.

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Велика и Георги Ченчеви” Севлиево (ДДЛРГ).

На територията на община Севлиево функционира само една институция за деца лишени от родителски грижи - ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви”. Домът е с капацитет 72 места, в него към края на месец май 2010 г. са настанени 30 деца на постоянна грижа. В домът се приемат деца на възраст от 7 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 21 години. Съгласно методиките на ДАЗД и АСП е извършена реформа в ДДЛРГ, в резултат на което е намален капацитета и са разкрити нови услуги като са обособени: група „Седмична грижа”, група „Дневен престой” и Защитено жилищно пространство – за младежи на възраст от 16 до 18 (19) години.

За периода 2007-2010 година се наблюдава трайна тенденция на намаляване броя на настанявания на деца в ДДЛРГ, което е в резултат на извършената реформа.Налице е трайна тенденция да се настаняват за отглеждане деца от ромски произход. Основните причини са бедност, трайна безработица на родителите, недостатъчен родителски капацитет, лоши битови условия и преценка за риск за отглеждането на децата от социалните работници. Данните показват, че за по-голямата част от децата, които не са оставени за осиновяване, контактът с родителите не е прекъснат. Степента на ангажираност и отговорност на семейството обаче е различна и е необходимо да се развива връзката на родителите с децата. Същевременно с настаняването на детето в институция, е много сложно да се установи контакт и да се мотивират родителите да възстановят отношенията дете/родител. Паралелно се развиват услуги за директна работа в общността с цел превенция на изоставянето и реинтеграция на настанените деца чрез изграждане на родителски умения, предоставяне на алтернативни форми на грижа, използване на ресурсите на междусекторно партньорство между детските градини, училищата, социалните служби и дирекциите „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”. Анализът на настаняванията показва, че над половината от децата престояват в институцията над две години.

   1. Деца с увреждания

Към месец декември 2009 год. са регистрирани 278 деца с увреждания. В тази група са включени деца с физически, умствени, психични и множествени увреждания. От тях 206 са с физически увреждания, 6 с множествени увреждания, 42 с умствена изостаналост и 24 с психични разтройства. Най–голям е броят деца с увреждания от община Габрово – 144 или 51.8% от децата с увреждания в областта. Следва община Севлиево с 76 деца, община Трявна с 31 деца и община Дряново с 27 деца.
Община

Деца с физически увреждания

Деца с множествени увреждания

Деца с умствена изостаналост

Деца с психични разстройства

Габрово

124

1

18

1

Дряново

21

0

5

1

Севлиево

38

2

14

22

Трявна

23

3

5

0

Общо

206

6

42

24
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом