Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница4/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Анализът на здравно-демографското състояние на населението показва някои тенднции, които изискват повишено внимание:

  • Демографски измерения: застаряване на населението, особено в селата. Високо ниво на смъртност, както общо така и в активна възраст.

  • 92% от умиранията в областта се дължат на 5 групи заболявания – Болести на органите на кръвообръщението, Злокачествени новообразувания, Болести на дихателната система, Болести на ендокринната система и обмяната на веществата,Травми и отравяния.

  • Най-чести заболявания, които нарушават здравето на населението в около 66% от регистрираните случаи са пет групи – Болести на дихателната система, Болести на органите на кръвообращението, Инфекциозни болести, Болести на пикочно-полова система, Болести на храносмилателната система. С повишено внимание се наблюдава заболяемостта от туберкулоза, психически и кожно-венерологически заболявания. Това показва, че здравето на населението се застрашава от болести, тясно свързани с начина на живот – хранене, нездравословни навици (тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици), остър и хроничен стрес, неблагоприятна екологична обстановка, както и с недостатъци на системата на здравеопазването.

  • Сериозно безпокойство предизвиква ниската физическа активност на населението, което е предпоставка за забавяне на нормалното физическо и психическо развитие в детска възраст и води до появата на затлъстяване. Същата е рисков фактор за развитието и на сърдечно съдови заболявания, рак, диабет тип 2 и др.

Ясно е, че условията и начинът на живот, както и редица поведенчески фактори, не благоприятстват хармоничното физическо развитие и дееспособност. Това води до понижена устойчивост и адаптивност, както на отделния организъм, така и в популационен мащаб.

Системата за медицинска помощ е в процес на оптимизация и обновяване и основната цел на тези промени е да преодолее проблемите със заболяемостта на населението.

Състояние на системата за медицинска помощ

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ се анализира по три параметъра:

  • Осигуреност с общо – практикуващи лекари за 2009 г: 8,3 ОПЛ на 10 000 души – за областта, а разпределението по общини е следното:  • Лечебни заведения за първична медицинска и дентална извънболнична помощ - В област Габрово през 2009 г. (брой по здравна карта) – 100 лекари и 109 дентални. Разпределението по общини на база регистрираните в РЦЗ като физически лица е както следва:
  • Осигуреност с лекари в извънболничната специализирана медицинска помощ – В лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ в областта през 2008г. са работили общо 243 лекари (физически лица) или 18,3 на 10 000 души от населението.

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Структурата и организация на спешната медицинска помощ в областта включва 4 филиала в общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Дейността се осигурява от 35 лекари и 48 фелдшера. Автомобилният парк разполага с 20 санитарни и 1 лек автомобили. За 2009 г. са изпълнени 15 269 повиквания, от които 13 036 спешни, и осъществени 10 522 амбулаторни прегледа. Броят на обслужените пациенти е 27 097.

БОЛНИЧНА ПОМОЩ - В област Габрово към 31.12.2009 г. функционират общо 8 лечебни заведения за болнична помощ – 5 МБАЛ, от които една частна и 3 специализирани болници.

      1. Образование

Образованието е инвестиция в областта на човешките знания и умения, която може да въздейства положително върху икономическия растеж. Образователното равнище е важен фактор и за качеството на живот. Макар и косвено степента на образованост характеризира равнището на компетенциите на населението и на работната сила. Тя е своеобразен показател за ръста на “човешкия капитал” на региона.

Структурата на образователната мрежа в региона обхваща регионалната училищна мрежа и академично образование, представено от Технически Университет - Габрово. След извършено преструктуриране регионалната училищна мрежа е добре структурирана и пространствено разпределена система от държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена.

Структура на образователната мрежа в област Габрово през учебната 2009/2010 г. включва:


Вид училище

държавни

общински

общо

Начално I - IV клас

0

3

3

Основно I - VIII клас

0

19

19

Профилирана гимназия

1

1

2

СОУ I - XII клас

0

5

5

Професионална гимназия

7

2

9

По изкуствата

1

0

1

Специални

3

0

3

Общо за областта

12

30

42В таблицата не са включени 3 извън-училищни педагогически учреждения:

1. Детски комплекс – гр. Севлиево;

2. Народна астрономическа обсерва-тория с планетариум – гр. Габрово;

3. Ресурсен център за за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности – гр. Габрово.


Регионалната образователна система включва и 29 детски градини в областта.Функционирането на детските градини и училищата е в пряка зависимост от демографското развитие на населените места. Поради ниската раждаемост и външната миграция през последните 10 години абсолютният брой и относителният дял на младите хора намалява. Прогресията в тази тенденция налага закриване на учебни заведения с цел оптимизиране на структурата и ефективността на училищната мрежа.

Динамичната социално-икономическа обстановка в областта рефлектира върху образователната система в областта и в частност върху структурата и развитието на средното образование. В резултат от интензивното взаимодействие между социално-икономическите условия и образователната структура, както и в резултат от променящите се изисквания на регионалната общност към училището, се открояват и някои специфични проблеми:

Негативните демографските изменения в Габровска област са устойчиви през последните години. В резултат на демографската картина, продължава тенденцията за намаляване на броя на учениците в областта от I до XII клас.

Брой на учениците от I - XII клас в Габровска област

Община

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2009/2010

Габрово

8 158

7 499

7 731

7 418

6 993

6 595

6 253

Дряново

1 407

1 535

1 307

1 221

1 123

1 057

980

Севлиево

4 826

4 805

4 536

4 385

4 150

3 796

3 715

Трявна

1 242

1 387

1 114

1 089

1 079

1 037

975

Област Габрово

15 633

15 226

14 688

14 113

13 345

12 485

11 923
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом