Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница3/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

СРЕДНА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ПО ТРУДОВО

или служебно ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО оБЩИНИ (левове)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.
Област Габрово

3110

3270

3602

3919

4701

Габрово

2796

2948

3293

3533

4341

Дряново

2282

2396

2613

3003

3589

Севлиево

4044

4232

4568

4993

5825

Трявна

2415

2536

2771

2963

3410

в т.ч. частен сектор

Област Габрово

2874

3044

3426

3736

4513

Габрово

2318

2494

2923

3128

3932

Дряново

1763

1948

2229

2551

3116

Севлиево

4189

4380

4698

5156

5993

Трявна

2049

2162

2384

2538

2845

За разглеждания период най-голямо увеличение на заплатите има в община Дряново – с 57.3%. Най-добре заплатени през последните пет години са лицата, заети в община Севлиево – увеличението в нея за периода 2003 – 2007 година е с 44.0%.

   1. Трудова заетост и безработица

През 2007 година в област Габрово по трудово или служебно правоотношение са били наети общо 46 764 души. Същите обхващат лицата, работещи в обществения и частен сектор на фирмите на едностранно и двустранно счетоводство.

В сравнение с 2003 г. наетите лица за 2007 г. са повече с 2 275, а в сравнение с 2006 г. увеличението е с 884 души. В частния сектор през целия разглеждан период наетите лица се увеличават.

За периода 2003-2007 г. наетите лица се увеличават в общините Габрово – с 1579 души и в Севлиево – с 1345 души, а намаляват в общините Дряново и Трявна – съответно с 487 и 162 души.

Среден годишен брой на наетите лица

по трудово или служебно правоотношение по общини

2003

2004

2005

2006

2007

Общо

Област Габрово

44 489

45 801

45 370

45 880

46 764

Габрово

23 785

24 796

24 759

24 950

25 364

Дряново

3 098

3 126

2 910

2 650

2 611

Севлиево

13 675

14 036

14 035

14 545

15 020

Трявна

3 931

3 843

3 666

3 735

3 769

в т.ч. частен сектор

Област Габрово

32 827

34 876

35 225

35 729

37 040

Габрово

17 254

18 628

19 077

19 172

19 834

Дряново

1 975

2 161

1 923

1 734

1 779

Севлиево

10 723

11 247

11 534

12 021

12 616

Трявна

2 875

2 840

2 691

2 802

2 811


Запазва се тенденцията за най-много заети в община Габрово и най-малко работещо население в община Дряново.

Неблагоприятните последици от световната финансова и икономическа криза се отразиха и на пазара на труда в Габрово.


Икономически активно население

брой

Бюро по труда – Габрово

66 804

Община Габрово

35 751

Община Севлиево

18 848

Община Дряново

5 284

Община Трявна

6 921
Проявлението на икономическата криза се наблюдава най-вече чрез ръста на безработицата. От началото на 2009 г. безработицата в областта нараства. По данни на ДБТ- Габрово към 31.12.2009 г. равнището на безработица в област Габрово е 6,66%, като спрямо м. декември 2008 г. броят на регистрираните безработни нараства с 82,6% (2012 човека). Най-високо е равнището на безработица в община Дряново- 10,58%, най-ниско в община Севлиево – 4,94%.


СРЕДНОГОДИШНО РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА (%)
За периода 2005-2009 г. средногодишното равнище на безработица за област Габрово е по-ниско от това на национално ниво.

Средногодишния брой регистрирани безработни лица за 2009 г. е 3 675 души. От тях 53,6% е броя на жените, като спрямо 2008 г. средногодишния им брой нараства с 32,9%. Жените са доминираща група във възрастовата структура на безработните с изключиние на групите от 20-24 год. (48,8%); над 55 год. възраст (48,1%).

Безработните младежи до 29 години са 13,2% от средногодишния брой регистрирани, като 7,2% от тази група са продължително безработни. Спрямо 2008 г. нарастването е с 68,4% (198 души).

При безработните лица над 50 години ръста спрямо 2008 г. е 40,5% (471 души), 24% от тази група са продължително безработни.

Регистрираните безработни лица с намалена трудоспособност през 2009 г. са 322 души (8,8%).

Броят на продължително безработните с:

 • регистрация над една година е 616 души (16,8% от всички регистрирани лица);

 • престой на пазара на труда от една до две години – 244 души;

 • престой на пазара на труда над две години – 372 души.

Проследявайки входящия поток от новорегистрирани безработни лица за периода 2005-2009 г. по отраслова структура са забелязва, че броят на освободените от сектор индустрия нараства над 2,3 пъти за една година (2008 г. – 1479 души, 2009 г. – 3498 души). Чувствително е увеличението и в сектора на услугите.

Според възрастовата структура в рамките на една година двойно е увеличен броя на регистрираните безработни над 50 години и на младежи до 29 години. С равни дялове през 2009 г. е съотношението между групите новорегистрирани безработни с работническа професия, специалисти и без специалност и професия.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

постъпили на работа

4 251

3 610

3 141

2 623

2378

отпаднали от регистрация

3 585

2 961

2 512

1 711

2596

Изходящ поток

7 836

6 571

5 653

4 334

4974


От постъпилите на работа през 2009 г. по професионална структура с равен брой са лицата специалисти и с работнически професии, по-нисък е делът на тези без специалност и професия -28,75%.


ДИНАМИКА НА ВХОДЯЩИЯ И ИЗХОДЯЩИЯ ПОТОК (бр. души)През 2009 входящия поток от безработни лица има значителен превес над изходящия, в резултат на което нараства безработицата в област Габрово.
2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

заявени работни места

4 130

3 425

3 333

2 462

2 515

заети работни места

4 063

3 375

3 073

2 342

2 226

свободни работни места в края на годината

11

2

10

24

24

закрити работни места

51

35

245

370

256

По активни програми и мерки за насърчаване на заетостта на работа на субсидирани работни места през 2009 г. са постъпили 1886 човека, а 806 човека са включени в програми: „От социални помощи към осигуряване на заетост”, „Възобновяваве и опазване на българската гора”, „Асистенти на хора с увреждания”, „Старт в кариерата”, „Помощ при пенсиониране” и др.

През 2009 г. 14 работодатели ползваха държавна подкрепа с цел предотвратяване на съкращаване на работници и служители в предприятия с намалено производство и услуги. Съгласно Постановление №44/2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги" на непълно работно време преминаха 1097 работници. Общата сума на изплатените компенсации за област Габрово е над 294 хиляди лева.

За трайното икономическо и социално възстановяване от първостепенно значение са подкрепата за заетостта, недопускането на продължителна безработица и повишаването на качеството на работната сила.

Основните проблеми в областта на пазара на труда са:

 • продължаване на намаляването на заетостта и икономическата активност и нарастване на безработицата, вследствие на уволненията на работници и служители. В резултат на влошената ситуация на трудовия пазар се очаква, че ще се увеличи и броят на обезкуражените лица, ще се ограничат възможностите за заетост на нискоквалифицираните лица.

 • промени в структурата на безработицата, поради излизането на пазара на труда на все повече квалифицирани кадри, които са били с постоянна заетост и добри доходи, с добър социален статус и трудови навици.

 • недостатъчна и неотговаряща на търсенето квалификация и умения на работната сила с оглед на промените в производството и услугите, в т.ч. иновациите, с помощта на които фирмите ще се опитват да излязат от кризата и изискванията на новите работни места, които ще се създадат след кризата.

   1. Здравеопазване

Стратегическото прогнозиране на развитието на здравеопазването в областта е сложна задача поради множеството проблеми, натрупали се през годините, които изискват сериозен финансов ресурс – от една страна, и от друга – поради динамиката на този сектор.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом