Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница2/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

SWOT АНАЛИЗ НА ДЕМОГРАФСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИТЕ


Положителни страни: В градовете населението не намалява критично, запазва се основната социална инфраструктура.

Слабости по отношение на демографията са: тенденция на постоянно намаляване на населението; ниска раждаемост; отрицателен естествен прираст; застаряване на населението; обезлюдяване на периферните територии; висока миграция към други райони и извън страната.

Възможности за подобряване на демографското състояние са: икономическо оживление в областта и осигуряване на работни места за млади хора; повишаване на доходите и подобряване на условията за живот в областта; разработване и прилагане на национални и местни програми за стимулиране на социално-икономическото развитие на изоставащи региони и територии.

Заплахите в това отношение са: недостатъчно инвестиции в инфраструктурата, материалните и човешки ресурси.

Нарастването на обема на вътрешната миграция все по-често е продиктувано от икономически причини, в т.ч. търсене на работни места. Съществен проблем е струпването на населението в по-привлекателните райони и обезлюдяването на по-слабо развитите. В този контекст регионалната политика трябва да се насочи към подобряването на условията за живеене и бизнес в районите в които сега се наблюдава отлив на население, с оглед задържане на населението и по-добро използване на техния вътрешен потенциал за развитие.

    1. Икономическо развитие на област Габрово

В структурата на областната икономика, проследявайки фирмите и предприятията по големина, се забелязва относително постоянен дял на микро предприятията 88.38% от общият брой. Същевременно най-голям относителен дял при формиране на бруто продукцията имат големите фирми с над 250 заети. През 2007 г. те формират 45% - 718 330 хил. лв. от общата бруто продукция за областта.

2007 г.

Брой предприятия

Заети лица

Бруто продукция

(хил. лв.)

Общо за област Габрово

5 457

44 564

1 593 906

микро фирми (до 9 заети)

4 823

10 712

189 845

малки фирми (10 - 49 заети)

495

10 355

284 438

средни фирми (50 - 249 заети)

119

11 876

401 293

големи фирми (250 + заети)

20

11 621

718 330

Промените в териториалния обхват на Северен Централен Район(СЦР) след изключването на областите Ловеч и Плевен и включването на областите Силистра и Разград доведоха до влошаване на основните икономически и социални показатели на района (БВП, БДС, коефициент на безработица и заетост и др.), в резултат на което по икономическо развитие СЦР отстъпи четвъртото място в страната на Югоизточния район. Новоприсъединените области Силистра и Разград допринасят в по-малка степен за общото икономическо състояние и развитие.

Независимо от неблагоприятния статистически ефект върху икономиката на района потенциалните възможности за ускорен икономически растеж се запазват благодарение на централното географско положение на областта, добрата транспортна достъпност и запазването на традиционни икономически връзки.

Брутният вътрешен продукт в края на 2007 г. на СЦР по икономически сектори (аграрен сектор, индустрия и услуги), в сравнение със съвкупните за страната отчита доста ниски стойности – 14,62% дял в аграрния сектор, 9,05% дял в индустрията и 7,82% дял в услугите.

NUTS код

Райони

Дял в % от БДС

по икономически сектори

БДС - %

Аграрен

Индустрия

Услуги

BG

БЪЛГАРИЯ

100.0

100.0

100.0

100.0

BG 3

Северна и Югоизточна България

58.97

45.37

35.33

40.04

BG 32

Северен централен район

14.62

9.05

7.82

8.64

 

Област Велико Търново

2.99

2.53

2.48

2.53

 

Област Габрово

1.06

2.31

1.13

1.51

 

Област Разград

3.60

0.94

0.92

1.10

 

Област Русе

3.21

2.72

2.44

2.58

 

Област Силистра

3.76

0.54

0.84

0.93


През 2007 г. стопанските субекти в област Габрово са реализирали брутна добавена стойност 616 622 хил. лв. С най-висок принос е секторът на индустрията, който създава 47,44% от добавената стойност за областта. В сравнение с 2002 г. се наблюдава увеличение на БДС с 92 196 хил. лв. и промяна на водещия сектор при формиране на БДС – през 2002 това е секторът на услугите т.е. има процес на преструктуриране на икономиката.Вътрешнорегионалните различия в СЦР не показват значителни отклонения от средната стойност на показателя за равнище на икономическо развитие, измерен с БВП на глава от населението, който косвено отчита и жизнения стандарт на населението. По данни на НСИ за 2007 г. област Габрово е с най-висока стойност на показателя (118.26%) спрямо средното ниво за района, но БВП и доходите са значително по-ниски от тези в развитите европейски страни. С оглед постигане на догонващо икономическо развитие и изравняване със средните стандарти в ЕС е необходимо стабилизиране и ускоряване на растежа на българската икономика. Най-бързо развиващите се сектори на икономиката ще продължат да бъдат индустрията и услугите. Очаква се също така динамизиране на сектора на селското стопанство след навлизане на допълнителни средства от европейските земеделски фондове.

Райони и области

БВП

/хил.лв./

БВП на човек

/лева/

България

56 519 818

7 379

Северен централен район

4 883 592

5 214

Велико Търново

1 410 948

5 046

Габрово

825 556

6 166

Русе

1 442 113

4 706

Разград

645 657

5 685

Силистра

559 319

4 232

Равнището на икономическо развитие, измерено с показателя БВП на човек от населението показва, че през целия седемгодишен период област Габрово е с по-висок БВП от този за Северен централен район, независимо от направените териториални промени. В сравнение обаче с този средно за страната през 2007 г. се наблюдава сериозно изоставане – с 1213 лв.      1. Състояние на инфраструктурата - транспортна инфраструктура и транспортен достъп

Транспортната инфраструктура и качеството на предоставяните от нея услуги, в т.ч. достъпността до населените места, производствените зони и местата за отдих и туризъм е ключов фактор за социалното и икономическо развитие и сближаване на районите.

Основен елемент на транспортната схема са пътищата. Съществуващата мрежа в региона е сравнително добре развита. От общо - 1106 км. пътища, 980 км. са с асфалтова настилка. По-голямата част от изградената пътна мрежа е ІІІ-ти и ІV-ти клас съответно – 381,3 и 602,8 км. Първокласни са само 91,9 км. от нея, а второкласни – 29,9 км. През последните години няма промяна в дължината на РПМ на територията на областта – 503,1 км.

От 2002 г. ІV-токласните пътища са определени като общинска собственост, но в общинската пътна мрежа трябва да се имат предвид и бившите “местни пътища” с обща дължина 401,1 км. Изключения са населените места без транспортен достъп. Много са тези, които са ограничени през есенно-зимния период, поради географските и климатични условия и ограничените бюджетни разходи за поддръжка и обслужване. Характерен показател е “плътността на пътната мрежа”. За Габровска област тя е 526 км на 1000 кв. м. площ при средна за страната – 336, 0 и за СЦРП е 356, 2, което е близо 1,5 пъти повече.

Според вътрешни, но еднакви за системата критерии голямата част от мрежата (76 %) е в лошо състояние. Компрометирането на основните и обслужващите съоръжения се дължи на инвестиционната среда през годините. Успоредно с това нарастват изискванията за сигурност и безопасност. Недостигът на финансови ресурси за рехабилитация и модернизация на републиканските пътища затруднява достъпа на предприятията до основните пазари и по-бързата интеграция на регионалните икономики в европейското пространство. В по-слабо развитите периферни райони затрудненият транспортен достъп води до липса на ефективна икономическа дейност, по-високи равнища на безработица, процес на обезлюдяване на населените места и недостатъчно предлагане на обществени услуги.

Инвестициите в този сектор трябва да се приоритизират и влагат все повече в основни ремонтни дейности, а не в козметичната поддръжка на пътното платно. Заедно с това все по-актуална е необходимостта от нови връзки, съобразно нуждите на туризма.

Железопътният транспорт за територията на областта обслужва само част от населените места - общините Габрово, Трявна и Дряново. Никоя от гарите не е важен жп възел и това до голяма степен представлява пречка за развитието на много сфери от производството и търговията. В този смисъл всички отрасли на икономиката в региона разчитат на автомобилната пътна мрежа. Голяма е зависимостта на връзките от състоянието и бъдещото развитие на пътищата, още повече централното място на Габровска област при традиционната връзка между Северна и Южна България.

      1. Благосъстояние на населението – доходи, разходи и потребление

Независимо от реалния растеж на доходите, жизненият стандарт в област Габрово все още е нисък. Общият доход средно на човек от домакинство за 2007 година в областта е 3281 лева, като е по-висок от този за 2003 година с 40.8 %. За посочения период доходите от заплати нарастват с 42.2%. Доходите от домашно стопанство през последните години намаляват.


ОБЩ ДОХОД (СРЕДНО НА ЧОВЕК ОТ ДОМАКИНСТВО)

В ОБЛАСТ ГАБРОВО (Левове)Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение за 2007 г. е 4701 лева, като в обществения сектор тя е 5410 лева, а в частния – 4513 лева. В сравнение с 2003 г. средната годишна работна заплата нараства с 51.2%.

СРЕДНА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ПО ТРУДОВО или

служебно ПРАВООТНОШЕНИЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВОСредната годишна работна заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение за 2007 г. е 4701 лева, като в частния – 4 513 лева.

Най-високи заплати през 2007 г. са получавали лицата, работещи в отраслите “Финансово посредничество” и “Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване”, а най-ниски са тези в отраслите “Хотели и ресторанти” и “Операции с имущество и бизнес услуги”.


СРЕДНА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ПО ТРУДОВО или служебно ПРАВООТНОШЕНИЕ
Сравнението на нарастването на средната годишна заплата с тази в страната и Северен централен район за 5-годишен период показва запазване на водеща роля на област Габрово в СЦР (за 2008 г. – 5641 лв.) и значително изоставане спрямо темпа на нарастване на средната работна годишна заплата в национален мащаб. През 2003 г. разликата е 170 лв., докато през 2008 г. същата е 897 лв.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом